Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov?

Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov
Behöver jag bygglov? – Om du bor i ett en- och tvåbostadshus och vill inreda ditt garage till en del av din bostad, så krävs inte bygglov om du inte gör några fasadändringar. Du måste dock stämma av att åtgärden överensstämmer med detaljplanens bestämmelser.

Om ditt garage ska bli en separat bostad innehållande alla bostadsfunktioner så krävs bygglov eller anmälan för attefallsåtgärder. Här kan du lämna feedback om informationen på sidan. Du får inte svar på din feedback. Har du frågor eller vill komma i kontakt med Helsingborgs stad kan du vända dig till,

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre. error_outline Something went wrong, please try again later. Could not store your response. Publicerad: 13 februari, 2017 Uppdaterad: 16 februari, 2021 : Garage till bostad, bygga om
Visa hela svaret

Får man bygga om garaget till bostad?

Bygga ut huset – Bygga om garage till bostad Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov där garage byggs om till uthyrningsdel. Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov som byggts om till uthyrningsdel. Att bygga om ett garage till bostad påminner om processen att, men i miniformat. Nedan följer stegen du behöver ta för att lyckas med din ombyggnation av garaget:

Vad ska jag använda ytan till? – Ska något av mina barn bo där? Eller ska mina svärföräldrar göra det under deras besök? Då kan ett badrum vara på sin plats. Ska jag hyra ut garaget på Airbnb? Då kanske du t.om. behöver bygga ett kök. Ska det bara fungera som tv-spelsrum för mina barn? Ja, då kanske ambitionsnivån ska ligga på att få till ytterligare ett vardagsrum. Beroende på hur du ska använda ytan, ska det styra vad du faktiskt ska fylla garaget med. Tänk igenom detta innan du tar dig vidare i processen. Anlita en arkitekt – En ombyggnation av ditt garage är ett tillbyggnadsprojekt i miniformat, men vi rekommenderar ändå att du använder en arkitekt. Dels för att få ordentliga ritningar på ombyggnationen som du kan använda i din upphandling av byggare. Men även för att en arkitekt kan ta hand om bygglovsprocessen (eller bygganmälansprocessen). Det behövs nämligen ett bygglov eller bygganmälan för att få bygga om sitt garage till boyta. Du kan kanske komma undan med ombyggnationen utan att någon märker av den. Men om du planerar att typa om garaget, från biyta till boyta, behöver du göra det hos din kommun. Och du kommer alldeles säkerligen få förklara varför ditt garage hux flux blivit en uthyrningslägenhet utan deras vetskap. I sådana här projekt behöver inte en arkitekt bli så dyr att kontraktera. Ungefär 10-15 000 kr.

Vill du har lite inspiration till din renovering? Kolla in hur denna villa i Mälarhöjden förvandlades!

Detaljplanera materialvalen – Ska den nya boytan innehålla ett kök, ett badrum eller ett sovrum? Baserat på vad du vill göra med den nya ytan kan du kontakta t.ex. en köksleverantör om du ska ha ett nytt kök, en återförsäljare av kakel och klinker om du ska bygga ett badrum eller en inredningsarkitekt om du behöver förslag på hur ytan ska disponeras. Ta in offert från byggare – När ritningar och detaljplan finns på plats kan du börja kontakta byggare för att få ett pris på utförandet. Tänk på att kontakta företag med väldokumenterad erfarenhet av liknande projekt, som kan påvisa en stabil ekonomi och nöjda kunder. Invänta startbesked – När du har fått ok från kommunen är det ofta bara att köra igång.

: Bygga ut huset – Bygga om garage till bostad
Visa hela svaret

Vad blir konsekvenserna om någon glömt söka bygglov och ändå uppför ett garage på sin fastighet?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänna förutsättningar Som jag tolkar din fråga undrar du vad som gäller för att få bygglov för en utbyggnad i ett område som är föremål för detaljplanering och vilka konsekvenser det kan få om du bygger utan lov.

Reglerna kring bygglov finns i 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), När krävs bygglov? Enligt 9 kap.2 § 1 st.2 p. PBL är tillbyggnad bygglovspliktig. Enligt 4 b § 1 st.1 p. får dock utan bygglov göras en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea (enligt den definition som finns i Svensk Standard, SS 21054:2009) än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Kommunen kan dock ha bestämt i detaljplan att bygglov ändå krävs för en sådan åtgärd, 4 d § och 8 § 1 st.2 a), Även om bygglov inte krävs är en vissa åtgärder anmälningspliktiga enligt 16 § med hänvisning till 16 kap.8 § som stadgar att regeringen får bestämma att anmälan krävs för vissa åtgärder.6 kap.5 § i plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF) stadgar vilka åtgärder som är anmälningspliktiga, däribland nämns (12 p.) sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § 1 st.1 p.

 • PBL, En anmälan ska vara skriftlig och göras till byggnadsnämnden, 9 kap.44 § PBL, och nämnden ska besluta om startbesked inom 4 veckor från det att anmälan kom in, 45 § 1 st.1 p.
 • Enligt 46 § ska anmälan ha det innehåll som nämns i 21 §,
 • Enligt 10 kap.2 § får en åtgärd som är anmälningspliktig inte påbörjas förrän startbesked getts.

Påföljder om PBL inte följs Om du underlåter att ansöka om bygglov kan du drabbas av lovföreläggande, 11 kap.17 § PBL, Lovföreläggande innebär i att du uppmanas att inom viss söka lov för din åtgärd. Det kan även leda till rättelseföreläggande, vilket kan innebära föreläggande om att riva det du byggt utan lov eller anmälan, 20 §,

 1. Förelägganden förenas med vite, 37 § och du får stå för ev.
 2. Kostnader, 27 §,
 3. Därutöver blir du skyldig att betala byggsanktionsavgift, 51 §, som minst uppgår till 23 250 kr, 52 § och 9 kap.7 § 1 st.1 p. PBF,
 4. Slutsats och råd Det kan bli dyrt att underlåta att ansöka om lov eller anmäla anmälningspliktig åtgärd.

Därav råder jag dig att invänta startbesked innan du påbörjar ditt bygge. Notera dock att ifall din åtgärd endast är anmälningspliktig så borde du få startbesked inom 4 veckor. Hoppas det här var till hjälp! Med vänlig hälsning,
Visa hela svaret

Vad händer om man inte ansöker om bygglov?

Hur stor är byggsanktionsavgiften? – Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Visa hela svaret

Får man bo i ett garage?

Är det lagligt att köpa ett garage och använda det som bostad?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nej, det är i regel inte tillåtet Det uppställs höga krav på en bostad, krav som ett garage vanligtvis inte uppfyller.Dessutom styr detaljplanen till mångt och mycket vad en byggnad får användas till, och det borde vara uteslutet att ett garage vid något tillfälle, utan ändringar, skulle vara tillåtet att använda såsom bostad. Mitt råd Om du har planer på att köpa ett garage och använda det som bostad föreslår jag att du tar kontakt med kommunen och ser över möjligheterna till eventuellt bygglov.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin dag!Med vänliga hälsningar

: Är det lagligt att köpa ett garage och använda det som bostad?
Visa hela svaret

När krävs bygglov för ändrad användning?

Vad är ändrad användning – Att ändrat användningssätt, eller kortare uttryckt ändrad användning, är en form av ändring framgår av plan- och bygglagen, PBL. Ändrad användning är ett vitt begrepp som omfattar en stor mängd olika åtgärder. Det krävs inte några byggnadstekniska åtgärder för att den ändrade användningen ska vara en ändring enligt PBL.

För att en ändrad användning ska vara en bygglovspliktig åtgärd så krävs det att ändringen medför att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål. Det finns alltså en stor mängd situationer då en åtgärd kan betraktas som ändring av en byggnad även om åtgärden inte är bygglovspliktig. Ett exempel på ändrad användning som inte kräver bygglov är när en studentbostad ändras till en vanlig bostad.

Plan- och bygglag (2010:900) 4 § 4 § I denna lag avses med allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader, byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den, byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag, byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning, byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk, exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur, genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska bestämmas enligt 4 kap.21-25 §§, kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller vattenområde, markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande, medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för, miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet, nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats, ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas, omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar, planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym, tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål, underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde, och ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

 1. Lag (2019:949),
 2. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1.
 3. Nybyggnad, 2.
 4. Tillbyggnad, och 3.
 5. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.
Visa hela svaret

Vad är det för skillnad på bygglov och bygganmälan?

Vad är det för likheter och skillnader mellan bygglov och bygganmälan? – Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är främst kostnaden. Att ansöka om bygglov kostar betydligt mer jämfört med om man gör en bygganmälan. Kommunerna tar avgifter för att granska din ansökan eller bygganmälan.

 1. Byggnadsprojekt som är större och mer komplicerade tar oftast längre tid att granska och därför blir även kostnaden dyrare jämfört med en bygganmälan.
 2. Ostnaderna skiljer sig från kommun till kommun och du kan besöka kommunens hemsida för att se vilka kostnader som gäller för just din typ av projekt.

Oavsett om du ska göra en bygganmälan eller ansöka om bygglov, så behöver du i det flesta fall lämna in bygglovsritningar, Vid stora projekt så kan även kostnaden för bygglovsritningar skilja sig markant jämfört med mindre projekt där man endast behöver göra en bygganmälan.

Vid ansökan om bygglov så granskar kommunen handlingarna noggrant och har vanligtvis högre krav på ritningarna som du behöver lämna in tillsammans med din ansökningsblankett jämfört med en bygganmälan. Många som bygger komplementbyggnader och håller sig inom attefalls- och friggebodsreglerna känner att det är relativt höga krav även på en bygganmälan.

Komplementbyggnader och komplementhus kräver att du endast gör en bygganmälan om du följer attefalls eller friggebodsreglerna. Du kan då bygga ett litet hus, förråd, garage, gäststuga, växthus, båthus förutsatt att det är max 30 kvadratmeter och att det redan finns ett bostadshus på tomten.

 • En komplementbyggnad får byggas även om du redan har utnyttjat all byggrätt som du har på din tomt.
 • Du får förutom komplementbyggnader och komplementhus bygga en tillbyggnad eller takkupor utan bygglov, men du behöver göra en bygganmälan och du behöver följa attefallsreglerna.
 • Du får bygga två takkupor på ett hus som inte tidigare har några takkupor.

Om huset har en takkupa, så får du endast bygga en till takkupa. Längden på takkuporna tillsammans måste vara mindre än halva takets längd på det befintliga huset. Du kan förutom bygglovshandlingar även behöva lämna in konstruktionsritningar om takkupan påverkar konstruktionen.

 1. Om du bygger en takkupa som inte påverka konstruktionen, exempelvis att du bygger takkupan mellan takstolarna så behöver du ibland inte bygglov eller bygganmälan.
 2. Dubbelkolla alltid med kommunen innan du börjar bygga något, så att du gör rätt från början.
 3. Handläggningstiden skiljer sig mellan en bygganmälan och bygglov.

Enligt PBL ska kommunen ge dig svar inom en månad, men om kommunen har mycket att göra, så kan kommunen förlänga tiden med ytterligare en månad. När man ansöker om bygglov så har kommunen två och en halv månad på sig att ge svar en ansökan om bygglov.
Visa hela svaret

Kan man anmäla svartbygge anonymt?

Ovårdade tomter och byggnader – Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken. Ett byggnadsverk ska också hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras.

 1. Om det gäller nedskräpning på en plats dit allmänheten har tillträde eller insyn kan också miljöbalkens förbudsregler tillämpas.
 2. När är en tomt eller byggnad ovårdad? När samhällsförvaltningen får kännedom om att en tomt och/eller byggnad eventuellt kan vara ovårdad görs en utredning.
 3. Det som kommer fram i utredningen avgör sedan hur ärendet går vidare.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En App?

Så hanteras ovårdade tomter och byggnader När samhällsförvaltningen gjort sin utredning och tagit ställning till vad som eventuellt ska åtgärdas eller rivas får fastighetsägaren möjlighet att frivilligt rätta till problemen. Sker inte det kan samhällsnämnden besluta om åtgärds- eller rivningsföreläggande med vite.

I vissa fall kan även nämnden besluta om att åtgärder eller rivning ska genomföras på fastighetsägarens bekostnad. Anmäl en ovårdad tomt eller byggnad Du kan anmäla en ovårdad fastighet via e-post till [email protected] eller genom att ringa någon av samhällsförvaltningens handläggare av byggärenden.

När du gör en anmälan om ovårdad fastighet ska du ange så noga som möjligt vad anmälan gäller och på vilken adress/plats. Anmäl anonymt Du kan göra anmälan anonymt om du vill. Tänk på att inte lämna personuppgifter, e-postadress eller adress om du vill vara anonym.

Anonyma anmälningar görs helst via brev som skickas in med post. Tänk på att inte skriva under anmälan eller uppge andra uppgifter som talar om vem du är. De handlingar som skickas till oss är nämligen offentliga. Får vi frågan om vem som har lämnat uppgifterna eller vad klagomålet/anmälan rör så måste vi lämna ut detta.

Undantag gäller om ärendet skyddas av sekretess. Du kan också anmäla via telefonsamtal till samhällsförvaltningens handläggare av byggärenden, tänk på att inte säga ditt namn och att inte visa ditt telefonnummer. Du bör heller inte kontakta oss för att fråga hur det går med ärendet eftersom det då finns risk att dina personuppgifter kan framträda. Länk till annan webbplats. Här kan du läsa mer om ovårdade byggnader Länk till annan webbplats.
Visa hela svaret

Kan man ansöka om bygglov i efterhand?

Bygga utan bygglov – konsekvenser när du ska sälja/köpa – Ett bygge som kräver bygglov men inte har något kallas svartbygge. Din kommun kan ta ut en byggsanktionsavgift om det upptäcker ett bygge som är uppfört utan bygglov. Återställs byggnaden tas ingen avgift ut.

 1. Det går alltid att söka om bygglov i efterhand, men med risken att få avslag.
 2. Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år – därefter kan kommunen inte besluta om att återställa förändringen.
 3. Däremot kan de vägra bygglov för nya åtgärder innan de olovliga är återställda.
 4. Det kan med andra ord ställa till problem för dig som köpt en byggnad utan bygglov och vill bygga nytt.

För strandskydd finns ingen tidsgräns, vilket betyder att kommunen när som helst kan agera mot olovliga åtgärder. Om du som säljare inte gjort köparen varse om att det saknas bygglov för en åtgärd du gjort, kan köparen driva igenom avdrag på köpeskillingen eller häva köpet.

 1. Dessutom riskerar du att få betala byggsanktionsavgift på max 50 prisbasbelopp i efterhand, när den nya ägaren tillträtt.
 2. Som säljare får du ofta fylla i en frågelista från mäklaren där du uppger om bygglov finns för ny-, till- eller ombyggnader på fastigheten.
 3. Om du inte vet om det finns de bygglov som krävs är det bra att ta reda på det innan du säljer, så att du kan lämna rätt uppgifter till köparen.

Om köparen inte får några uppgifter bör han eller hon dock själv undersöka om bygglov finns.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för Garagetält?

Att uppföra en ny byggnad kräver bygglov enligt 9 kap.2 § PBL. Vad som räknas som en byggnad definieras i 1 kap 4 § PBL. Enligt denna definition är en byggnad en:

Varaktig konstruktion, som har tak eller tak och väggar Är varaktigt placerad, och Är avsedd att vara byggd så att människor kan uppehålla sig i den.

Typfallet är ett vanligt en- eller tvåbostadshus, som oftast har en varaktig konstruktion och är varaktigt placerad och därmed är en byggnad. Tält – är inte lika självklart en varaktig konstruktion som är varaktigt placerad. Om en person slår upp ett tält för att campa över ett par nätter omfattas det inte av PBL:s krav på till exempel bygglov.

Däremot kan placeringar av tält som görs i ett syfte som kan antas pågå under längre tid anses vara varaktigt placerade. Byggnadsnämnden behöver därför titta på avsikten, hur länge tältet är tänkt att stå på platsen. Byggnadsnämnden behöver också bedöma om tältet har en varaktig konstruktion och om det är avsett att vara konstruerat så att människor kan uppehålla sig i det.

Baracker, moduler med mera – Har oftast en varaktig konstruktion och är ofta konstruerade så att människor kan uppehålla sig i dem. Det som däremot kan variera är hur länga dessa konstruktioner är uppställda på en viss plats. Det avgörande blir därför att bedöma om de är varaktigt placerade.
Visa hela svaret

Hur många kvadratmeter får man bygga utan bygglov?

Vad är en attefallstillbyggnad? – Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 4 b §§ 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 • På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.

 • Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3.
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.
 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5.

en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.

 1. Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9.
 2. Uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10.
 3. Uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11.
 4. Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

 1. Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1.
 2. Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

 1. Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8.
 2. Åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare den får ha högst 15,0 m 2 bruttoarea den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd den ska placeras minst 4,5 meter från gräns den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 1. På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 2. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

Vad får man göra i ett garage?

Hur ser ditt garage ut inuti? Är det fullsmockat med grejer och i mitten en bil? Det går att göra så mycket bra och roliga grejer med ditt garage. Har du inget garage, men vill ha? Vi hjälper gärna till att planera plats för övrig hobby när du ändå ska bygga ett garage.

 • Hur ser ditt garage ut inuti? Är det fullsmockat med grejer och i mitten en bil? Det går att göra så mycket bra och roliga grejer med ditt garage.
 • Har du inget garage, men vill ha? Vi hjälper gärna till att planera plats för övrig hobby när du ändå ska bygga ett garage.
 • Det första du ska göra är att skapa ordning bland alla prylar i ditt garage,

Använd vår smarta garageinredning du hittar i vår webshop för att skapa smart upphängning, lådor, skåp osv. Vår väggpanel är både snygg och smart. Klä in väggarna så skapar du plats för det mesta på väggarna vilket gör att du frigör plats på garagets golv. Garagegym – Garaget är en perfekt plats för att skapa ett minigym i. Fyll på med mjuk matta, skivstång, hantlar, yogamatta, pilatesboll och vikter. Gör som Sanna Kallur & Motionsklubben, skapa ditt eget garagegym! Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Garageband – Du vet väl att Metallica började sin karriär i ett garage ? Hur många barn drömmer inte om att bli rockstjärna? Ge ditt barn en egen hörna i garaget och låt dom ösa på med sitt eget band utan att det stör någon annan. Kanske smyger du dit och lirar lite på kvällen också!? Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Festlokal – En självklar lokal för en härlig sommarfest eller middag. Duka upp med provisoriska bord och lampor för mysig stämning. Perfekt för Midsommar då det ändå alltid regnar, eller?! Se hur en av våra kunder skapat ett festrum i sitt nya garage på bilden ovan. Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Biorum – Älskar du också att se på en bra film? Nu kan du skapa din egen bio. Sätt en projektor i taket och se till att du har en vit tom vägg. Ställ upp sköna fåtöljer eller en soffa, tadaa, nu har du en egen biograf där det garanterat går att höja volymen så mycket du vill.
Visa hela svaret

Kan man flytta ett garage?

Det krävs bygglov eller rivningslov för att flytta en byggnad – Att flytta en byggnad från en plats till en annan plats på samma tomt eller till en helt annan plats räknas som uppförande av en ny byggnad och är oftast en bygglovspliktig åtgärd. Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär också att byggnaden rivs.

Inom detaljplanerat område krävs oftast både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Inom område med områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen. Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs aldrig rivningslov på den gamla platsen, däremot kan en anmälan krävas.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Ett Vindkraftverk Att Bygga?

Omfattas byggnaden av ett skydd enligt kulturmiljölagen eller miljöbalken, kan det dock krävas tillstånd enligt dessa lagar. På den nya platsen krävs oftast bygglov. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 10, 4, 4 a, 6, 7-8, §§ 2 § Det krävs bygglov för 1.

 1. Nybyggnad, 2.
 2. Tillbyggnad, och 3.
 3. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, inte bygglov för att 1.

 • Med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2.
 • Anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3.

i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 1. En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 2. Första stycket 3 gäller inte 1.
 3. Om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 4. För ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.

Lag (2014:900),4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.

tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket. En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

 • Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.
 • Lag (2020:589),4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1.
 • Göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

 • En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus.
 • Lag (2014:477),4 c § För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad.

Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477),4 e § Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första stycke. Lag (2014:477),4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §. Lag (2019:412),6 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, inte bygglov för att 1.

göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter. En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Lag (2014:900),6 a § För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

Första stycket gäller inte om 1. kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §. Lag (2017:424),7 § I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap.15 eller 42 § har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att 1.

inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller 2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad, b) göra en liten tillbyggnad, c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, eller d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.

Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som avses i 5 a §, 9.

 • Det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan åtgärd som avses i 3 c §.
 • Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning.
 • Lag (2018:1324),10 § Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad 1.
 • Inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och 2.

utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs. Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

 • Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5 § 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1.
 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3.
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.

en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7.

 • Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9.
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10.

uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12. tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13.
Visa hela svaret

Hur trångt kan man bo?

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett regelverk där det regleras hur många personer som tillåts folkbokföra sig i en specifik bostad i förhållande till bostadens storlek och antal rum, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

 • Många nya invånare flyttar idag till kommuner som redan har en bostadsbrist.
 • Detta sker genom vad man vanligtvis kallar “förtätning” där många vuxna och barn folkbok ­ för sig och bor på samma adress.
 • Coronakrisen har nu visat på hälsoriskerna med trångboddhet.
 • Oavsett om det är en livsfarlig pandemi eller om det är en av de vanliga virussjukdomar na, så blir spridningen betydligt mer påtaglig i trångbodda hushåll.

Sedan 1986 har Boverket en norm vad gäller trångboddhet: “Samtliga hushållsmed ­ lemmar (inklusive barn) ska ha eget sovrum, förutom makar och partners som ska dela. Dessutom ska det finnas ett kök och ett vardagsrum.” Socialstyrelsen har också en rekommendation : “Partners och barn kan dela sovrum, efter hand som barnen blir äldre bör behovet av eget rum beaktas.

 1. Dessutom ska det finnas ett kök och ett vardagsrum.” EU har också riktlinjer för hur många boende som bör bo i en bostad: “Två barn per rum under 12 års ålder.
 2. Barn mellan 12 och 18 år av samma kön kan dela rum, barn av olika kön eller annan hushållsmedlem över 18 år bör ha var sitt rum.
 3. Partners delar.

Dessutom ska det finnas ett kök och ett vardagsrum.” Sammansättningen av Sveriges befolkning ser idag annorlunda ut jämfört med hur den sett ut tidigare. Många kommer från kulturer där Sveriges definition på trångbodd ­ het snarare är en norm än undantag.

 1. Dock finns det ett myndighetsansvar för hur vi bor, inte minst när det gäller säkerhet.
 2. Idag är alla offentliga lokaler uppmärkta med hur många personer som samtidigt får vistas i den aktuella lokalen.
 3. Detta är för besökarnas egen säkerhet om det skulle uppstå ett tillbud.
 4. Varför finns det regleringar när det gäller offentliga lokaler, men inte bostäder och då framför allt flerfamiljsbostäder ? Naturligtvis är det inte möjligt att reglera hur många som får befinna sig i en bostadsbyggnad samtidigt, e j heller hur många tillfälliga gäster som man skall kunna ta emot i sin bostad.

Men antalet folkbokförda i en bostad är en sak som borde regleras, dels på grund av säkerhetsaspekten för de boende, dels av hygieniska, sociala och brottsförebyggande skäl. Sveriges b ostadsbestånd, liksom bostadens standard och utrustningsnivå, är inte dimensionera de för det antal människor som allt oftare bor i de m,

Varken ventilation, sanitetsinrättningar eller nödutrymningsvägar är dimensionerade för alltför många män ­ niskor, och det kan därför lätt bli en dödsfälla om man snabbt skulle behöva utrymma byggnaden vid ett tillbud, exempelvis vid en brand, Ett undermåligt dimensionera t ventilationssystem i förhållande till antalet boende i bostaden bidrar också till dåligt inomhusklimat med dålig luft och sämre hälsa som följd och kan samtidigt bli en grogrund för ohyra.

Dessutom kan det bli omöjligt för de barn som bor på adressen att hitta ett ställe där de kan finna en lugn plats för att studera och kunna tillgodogöra sig det mått av hemstudier som dagens skolgång kräver. Detta kan få till följd att roten till utanförskap växer allt starkare.

Förutom ovanstående händer det även att det förekommer handel med folkbokför ­ ingsadresser, där en säljare (mot betalning) erbjuder en eller flera att folkbokföra sig på en adress, för att sedan kanske inte ens låta dessa fysiskt bo på adressen, utan enbart i syfte att lyfta ekonomiska ersättningar och bidrag ur det kommunala och/eller statliga systemet.

Detta är en form av välfärdsbedrägeri och ett utnyttjande av människor som befinner sig i samhällets periferi, och detta behöver beivras.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att söka bygglov?

Avgifter för anmälan – Nedan följer några exempel på de vanligaste avgifterna:

Installation av eldstad: 2 500 kr Ändring av bärande konstruktion, mindre: 2 500 krÄndring av bärande konstruktion, större: 9 300 krTillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: 4 400 krInredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 4 400 krKomplementbyggnad enkel, 30 m² eller mindre: 4 400 krKomplementbostadshus, 30 m² eller mindre: 16 600 kr

Visa hela svaret

Hur upptäcks svartbygge?

Om någon åtgärd är utförd utan beviljat bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller “svartbygge” i dagligt tal. Det är också olovligt att påbörja en åtgärd utan startbesked eller att ta något i bruk innan slutbesked har utfärdats.
Visa hela svaret

Vad händer om man köper ett svartbygge?

De flesta byggnationer kräver bygglov innan du får börja bygga. Påbörjar du arbetena för tidigt kallas det olovlig byggnation eller svartbygge. Du får heller inte börja bygga utan startbesked eller börja använda det nybyggda utan att du fått ett slutbesked.
Visa hela svaret

Hur undvika bygglov?

Prövning vid MKB-projekt – Om en ansökan om bygglov utanför detaljplan gäller ett så kallat MKB-projekt ska det i vissa fall göras en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Denna bedömning ska göras för att kunna avgöra om åtgärden behöver föregås av en detaljplaneläggning eller inte.

Bedömningen är en del av prövningen mot detaljplanekravet. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.2 § 2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 2.

en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 3. en åtgärd som kräver bygglov, a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga – ett industriområde, – ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, – en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, – en hamn för fritidsbåtar, – ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, – en campingplats, – en nöjespark, eller – en djurpark, och b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 4.

You might be interested:  Hur Högt Får Man Bygga Ett Hus?

ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.4 a §, och a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 5.

en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap.1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

 • Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.
 • Lag (2021:785),
 • Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap.4 b–4 d §§ 4 b § En åtgärd som avses i 4 kap.2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om 1.

åtgärden avser – ett industriområde, – ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, – ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, eller – en campingplats, och 2.

 • Ytan på det område som berörs av den åtgärd som avses i 1 understiger 5 000 kvadratmeter.
 • Första stycket gäller inte i följande fall: 1.
 • Tgärden strider mot den översiktsplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.2.
 • Tgärden kan antas medföra olägenheter eller risker för omgivningen som är mer omfattande än vad som normalt kan förväntas från bostadshus, kontor, detaljhandel eller liknande verksamhet.3.

Åtgärden kan antas påtagligt skada a) ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet enligt 3 kap.6 § miljöbalken, eller b) ett område av riksintresse enligt 4 kap.2, 4 eller 5 § miljöbalken.4. Åtgärden förvanskar en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull respektive särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap.13 § plan- och bygglagen.5.

Tgärden skadar ett område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv.6. Åtgärden har betydelse för möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm.7. Åtgärden ska utföras i ett område som omfattas av strandskydd eller något annat skydd enligt 7 kap.

miljöbalken. Dessutom ska åtgärden inte omfattas av en dispens från strandskyddet och det ska inte heller finnas skäl att anta att en sådan kommer att kunna ges.8. Det område där åtgärden ska utföras a) är ett mark- eller vattenområde som inte alls eller endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön enligt 3 kap.2 § miljöbalken, b) är ett mark- eller vattenområde som är särskilt känsligt från ekologisk synpunkt enligt 3 kap.3 § miljöbalken, c) består av brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap.4 § miljöbalken, eller d) är en nationalstadspark enligt 4 kap.7 § miljöbalken.

Förordning (2021:786).4 c § En åtgärd som innebär att en sådan skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar som avses i 4 kap.2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) antingen anläggs inom ett område som redan har tagits i anspråk för ett sådant byggnadsverk eller ändras, ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om 1.

det nya eller ändrade byggnadsverket är av begränsad omfattning i förhållande till de byggnadsverk som sedan tidigare finns på platsen, 2. åtgärden inte är en sådan som avses i någon av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 1-7, och 3. det område där åtgärden ska vidtas inte är ett sådant som avses i någon av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 8.

 • Förordning (2021:786).4 d § Trots det som föreskrivs i 4 b och 4 c §§ får byggnadsnämnden i enskilda fall besluta att en bedömning ska göras av om en sådan åtgärd som avses i 4 b § första stycket eller 4 c § kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
 • Ett sådant beslut får endast fattas om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.

Förordning (2021:786). Prövning av MKB-projekt
Visa hela svaret

Hur lång tid har man på sig att bygga efter bygglov?

Byggnadsnämnden beslutar om ditt bygglov – Om åtgärden uppfyller alla krav kan byggnadsnämnden besluta att ge bygglov. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden avslå din ansökan. När du fått ditt bygglov ska dina grannar och andra som kan vara berörda få reda på det. Byggnadsnämnden kungör därför beslutet i Post- och Inrikes Tidningar, Nämnden skickar också ut information om bygglovet till dina grannar och andra berörda, antingen genom att de delges eller genom att de får ett meddelande. De som delges har sedan tre veckor på sig att överklaga. De som inte ska delges har fyra veckor på sig att överklaga från det att beslutet kungjorts. Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas. Om byggnadsnämnden avslår din ansökan om bygglov kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då välja att ändra kommunens beslut eller att avslå ditt överklagande. Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft. Du får inte påbörja byggandet förrän du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Även om du fått startbesked får du inte påbörja förrän tidigast 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Det räcker alltså inte med bara ett beviljat bygglov.

 • Visa hela svaret

  Vad händer om man bryter mot bygglov?

  Bebyggelsemiljön tillhör oss alla – Var och på vilket sätt vi bygger är av allmänt intresse, liksom det angår alla att tomter och byggnader hålls i vårdat skick och att byggnader och anläggningar inte medför fara för liv och hälsa. Tänk på att i kulturhistorisk värdefulla områden krävs bygglov för fler åtgärder än vanligt och att bygglovsbefrielser inte alltid gäller.

  1. Den som utan bygglov gör en lovpliktig ny-, till- eller ombyggnad, eller ändrar en byggnads användning, bryter mot lagen.
  2. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en byggsanktionsavgift.
  3. Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i plan- och byggförordningen.
  4. Om miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar bygglov i efterhand kan man dessutom bli tvingad att riva eller ändra det utförda arbetet.

  Om du är tveksam till om bygglov behövs för det du vill bygga, kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen och fråga istället för att chansa. Det lönar sig, inte minst för grannsämjan.
  Visa hela svaret

  Får man bygga ihop garaget med huset?

  6 steg till nytt garage Ge garagebygget tid och eftertanke, så blir resultatet bättre. Här är sex steg till ditt drömgarage.1. Kolla med kommunen. Du kan bygga ett bygglovsfritt garage inom reglerna för attefallshus, det vill säga en fristående komplementbyggnad på max 25 kvadratmeter.

  Gör en bygganmälan till kommunen och invänta start-besked. Ett garage som är hopbyggt med huset och större än 15 kvm räknas som tillbyggnad och kräver bygglov. Grannens godkännande krävs om man bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Kommunens detaljplan ger svar på många detaljfrågor när det gäller nyttjandegrad av tomten, garagets storlek, höjd och placering.

  Vattenavrinningen ska tas om hand på den egna tomten. Om en av garagets väggar eller tak ligger nära en angränsande fastighet tillkommer krav på brandskydd.2. Tänk stort. Livet förändras hela tiden, så bygg inte ett för litet garage. Familjen kanske utökas, hobbyer kan kräva utrymme, och om man vill meka krävs det också svängrum.

  Anske ska man bygga ett dubbelgarage, även om man inte har två bilar i dag. Räkna på takhöjden, en takbox tar plats! Ett förråd är ett bra komplement.3. Rusta för framtiden. Fundera över om garaget ska vara isolerat och om det i så fall ska värmas med radiator eller luftvärmepump. Ett isolerat garage kräver bra ventilation.

  En elektrisk garageport med fjärrkontroll är bekvämt. En del vill ha vatten och avlopp i sitt garage, men då kan det krävas oljefälla eller oljeavskiljare. Det är bra att rusta garaget för framtiden, då elbil och hybridfordon blir vanligare. Installera en laddbox eller fundera på en allt-i-ett-lösning, där du redan från början har solcellspaneler på taket och laddbox för två bilar.

  1. Onsultera en elektriker! 4.
  2. Utforma och matcha.
  3. Garaget ska smälta in i omgivningen och passa med ditt hus.
  4. Bygger man ihop garaget med huset krävs extra eftertanke när det gäller estetik och konstruktion, till exempel när det gäller vilket rum som ska utgöra sluss.
  5. Skissa och gör en lista där du punktar vad garaget måste ha i form av storlek och inredning.

  Kolla hur dina grannar gjort och fråga dem om råd. Kanske finns det en färdig modul som passar perfekt, eller ta hjälp av en arkitekt eller garagekonstruktör. Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov 5. Räkna på budgeten. Det är förstås en budgetfråga i vilken utsträckning man tar in hantverkare för att bygga ett garage, men en händig person kan montera ett garage själv efter en bra bygganvisning. Grundarbetet med gjutning av sockel och platta är alltid bäst att leja ut.

  Sök efter seriösa hantverkare med rekommendationer och begär in offerter från minst tre företag.6. Följ planen. Gör en projektplan och se till att alla inblandade är införstådda med den. Det kan ta tid att få svar från kommunen på ansökan. Kolla om hantverkarna är redo att börja så fort beskedet har kommit.

  En modul kan gå snabbt att få på plats, men annars är det lika bra att räkna med en månad eller två för att få allt material på plats, sedan tillkommer tid för montering och inredning. Och eftersom vi bor i Sverige kan vädret försena bygget. Källor: Boverket, Villaägarnas Riksförbund Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Den enkla carporten “Karl” är ett budgetval för dig som vill bygga själv. Kommer som byggsats, exklusive färg och takbeläggning. Polhus. En carport är en betydligt enklare byggnad än ett garage, även om du förstås kan välja att bygga en vägg eller två till den.

  En carport kan också anpassas för två bilar och kompletteras med ett förråd. Bygganmälan måste göras och startbesked inväntas. Vill du sätta upp en vägg på en redan befintlig carport krävs bygglov. I likhet med garagebygget får du inte placera en carport närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om du inte har grannens tillstånd.

  Fundera igenom dina behov. Bygg gärna ett förråd där du får plats för gräsklippare och cyklar redan från början. Även i en carport går det att installera en laddbox för en eldriven bil, och det finns lösningar med solcellspaneler och laddbox. Det kan vara bra att placera din carport så att du får ett insynsskydd för din uteplats.
  Visa hela svaret

  Får man inreda garage?

  Inreda garage till sovrum – Många väljer att bygga om garaget till sovrum eller bostad när barnen börjar bli större och vill ha ett eget utrymme eller för att få mer boyta och kanske en uthyrningsdel i hemma. Om du vill göra om ditt garage till sovrum eller bostad så kräver plan- och bygglagen ett bygglov, eftersom bygganden ändrar ändamål. Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Vill du göra om ditt garage till en extra bostad för uthyrning kan du som har högt i tak i ditt garage bygga en inredd övervåning som en sovrumsdel och göra om bottenvåningen med kök och badrum. Detta är en mer omfattande byggnation men kan vara ett smart sätt för att kunna hyra ut eller när barnen blir stora och vill ha ett eget ställe att bo på.

  Har du planer på att göra om garaget till bostad eller vill kunna ha bilen i garaget men har för mycket prylar i vägen? Hyr förråd och förvara sådant som du inte behöver ha hemma. Hitta ditt förråd bland våra 27 förrådsanläggningar runt om i Sverige. Garaget är en del av hemmet och vill kunna bidra till att du kan använda ytan hemma till det som betyder allra mest.

  Oavsett om det är en katt, din cykel eller en dröm om ett hemmagym. Vi har gjort flera projekt kring Ett Större Liv och förvaring som du kan läsa mer om.
  Visa hela svaret

  Hur nära huset får garaget stå?

  Snabba svar på frågor kring bygglov för garage – Hur nära tomtgräns får man bygga garage? Ett garage får placeras 4,5 från tomtgräns. Vill du ha garaget närmare tomtgränsen krävs grannmedgivande. Hur nära väg får man bygga ett garage? Här gäller generellt samma regel som för gräns mot granne, på 4,5m.

  1. Här är det dock svårare att få till ett grannmedgivande! De flesta kommuner avslår ansökningar om bebyggelse inom 4,5m från mark de själva äger.
  2. Hur nära bostadshuset får garaget stå? Garaget kan placeras så nära bostadshuset som du vill, eller i direkt anslutning.
  3. Tänk dock på att brandskyddskraven på garaget ökar och därmed ofta kostnaden.

  Hur stort garage får man bygga utan bygglov? Det går bra att bygga ett garage på högst 25kvm utan bygglov, om garaget inte står närmre än 4,5 från ditt hus eller tomtgräns. Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov
  Visa hela svaret

  Vad får man göra i ett garage?

  Hur ser ditt garage ut inuti? Är det fullsmockat med grejer och i mitten en bil? Det går att göra så mycket bra och roliga grejer med ditt garage. Har du inget garage, men vill ha? Vi hjälper gärna till att planera plats för övrig hobby när du ändå ska bygga ett garage.

  1. Hur ser ditt garage ut inuti? Är det fullsmockat med grejer och i mitten en bil? Det går att göra så mycket bra och roliga grejer med ditt garage.
  2. Har du inget garage, men vill ha? Vi hjälper gärna till att planera plats för övrig hobby när du ändå ska bygga ett garage.
  3. Det första du ska göra är att skapa ordning bland alla prylar i ditt garage,

  Använd vår smarta garageinredning du hittar i vår webshop för att skapa smart upphängning, lådor, skåp osv. Vår väggpanel är både snygg och smart. Klä in väggarna så skapar du plats för det mesta på väggarna vilket gör att du frigör plats på garagets golv. Garagegym – Garaget är en perfekt plats för att skapa ett minigym i. Fyll på med mjuk matta, skivstång, hantlar, yogamatta, pilatesboll och vikter. Gör som Sanna Kallur & Motionsklubben, skapa ditt eget garagegym! Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Garageband – Du vet väl att Metallica började sin karriär i ett garage ? Hur många barn drömmer inte om att bli rockstjärna? Ge ditt barn en egen hörna i garaget och låt dom ösa på med sitt eget band utan att det stör någon annan. Kanske smyger du dit och lirar lite på kvällen också!? Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Festlokal – En självklar lokal för en härlig sommarfest eller middag. Duka upp med provisoriska bord och lampor för mysig stämning. Perfekt för Midsommar då det ändå alltid regnar, eller?! Se hur en av våra kunder skapat ett festrum i sitt nya garage på bilden ovan. Bygga Om Garage Till Bostad Utan Bygglov Biorum – Älskar du också att se på en bra film? Nu kan du skapa din egen bio. Sätt en projektor i taket och se till att du har en vit tom vägg. Ställ upp sköna fåtöljer eller en soffa, tadaa, nu har du en egen biograf där det garanterat går att höja volymen så mycket du vill.
  Visa hela svaret