Fördelar Med Att Bygga I Trä?

Fördelar Med Att Bygga I Trä
Det finns många fördelar med att bygga i trä. Kostnader, kvalitet och klimat är troligen de viktigaste. Behovet av att snabbt leverera kostnadseffektiva och klimatsmarta byggnader med hög kvalitet gör trä till ett material som bör finnas med bland de självklara alternativen.

Ostnader • Att bygga med trä minskar projektkostnaderna jämfört med material som stål och betong eftersom det går fortare att bygga och förenklar många processer. • Att bygga med trä kan innebära en högre grad av prefabricering, vilket ger mindre avfall och färre arbetsmoment på byggplatsen. Mindre spill innebär också lägre materialkostnader.

• Träkonstruktion är ett lättare material. Lättare konstruktion och bärverk kräver inte lika omfattande markarbeten som med andra material. • Sverige är ett av världens mest skogstäta länder med stor tillgång och snabb tillväxt. Att använda inhemskt byggmaterial sparar både tid, pengar och är bra för klimatet. Fördelar Med Att Bygga I Trä Kvalitet • Trä är ett mycket tåligt material och träbyggnader kan stå i flera hundra år. Trä har bra hållfasthet och exponerat trä erbjuder en fin yta samtidigt som den är robust över tid. • Trä har bra lufttäthet och innehåller inga farliga ämnen. Det ger hälsosamma byggnader att vistas i.

 1. Träbyggen ger tystare byggarbetsplatser med färre personer på plats.
 2. Leveranser till byggplatsen kan minska med en femtedel.
 3. Färdiga träbyggnader är tysta, hälsosamma bostäder och andra livsmiljöer.
 4. Valiteten på trä ger möjlighet till komplexa former, arkitektoniska särdrag och en känsla av närhet till naturen vilket skapar välbefinnande.

• Träets flexibilitet är en viktig aspekt på byggnadens totala livslängd. Trä är lättare att demontera, omarbeta och med sin låga egenvikt möjliggörs påbyggnad på befintliga hus i större omfattning. Fördelar Med Att Bygga I Trä Klimat • Trä är ett förnyelsebart material som ingår i naturens eget kretslopp. • Trä kräver mycket mindre energi för tillverkning än betong och stål, och livscykelsstudier visar att trä är ger minst utsläpp, luft- och vattenföroreningar. • Träbyggnader kräver mindre energi under förvaltningsskedet än byggnader av andra material och har därmed också mindre utsläpp av växthusgaser.
Visa hela svaret

Vad är nackdelarna med trä?

Bland träets nackdelar nämndes dålig ljudisolering, exempelvis mellan våningar. Det påpekas att det i allmänhet krävs grövre dimensioner på bjälklag och väggar för att uppnå en ljudisolering som mot- svarar den hos andra material. Bristande formstabilitet, rörelser och känslighet för fukt är andra svagheter.
Visa hela svaret

Varför är svenskt trä miljövänligt att bygga med?

Det finns många goda anledningar att välja trä: –

Den låga vikten – för grundläggning, hantering och byggtekniken. Flexibiliteten – möjligheten att hantera materialet med lätta bearbetningsverktyg, möjligheten att i efterhand göra ändringar i byggnaden. Seriestorleken – korta serier och små projekt blir billigare med trä som stommaterial genom den enkla produktionsmetoden och det lätta materialet. Vid industriellt byggande erhålls ytterligare kostnadsbesparingar och totalekonomiskt ger flexibiliteten, den låga vikten och den snabba slutmonteringen en ekonomi som får allt fler byggherrar att välja trä även för större byggprojekt. Genom att trä är ett förnybart material som växer genom fotosyntesen som innebär att koldioxid tas upp från atmosfären finns många miljöfördelar. Träbyggande motverkar växthuseffekten, innebär inget förbrukande av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning. Vinterbygge – träets egenskaper förblir oförändrade i minusgrader, fuktproblemen minskar eftersom mögel och röta inte uppstår i temperaturer under +5° C. Brandfördelar – trä brinner visserligen men funktionen och egenskaperna är oförändrade innanför pyrolyszonen. Inbränningshastigheten är väl känd – detta utnyttjas vid branddimensioneringen. Trä är idag ett vetenskapligt väl kartlagt material avseende fukt och tydliga riktlinjer finns för användningen som när de följs undanröjer risker.

Visa hela svaret

Vilket material är bäst att bygga hus med?

› Aktuellt › Nyheter › Konsten att välja rätt material för ett hållbart byggande Trä som byggnadsmaterial står allt högre i kurs och många nya projekt profilerar sig som trähussatsningar. Ofta lyfts hållbarhet fram som en viktig aspekt för att välja trä.

Elias Baena, affärsutvecklare för trähusbyggnation på Tyréns, reder ut begreppen kring trähus och hållbarhet. Att bygga större projekt och högre hus i trä blir nu allt vanligare. Det här är en omställning som till stora delar drivs av behoven att hitta nya lösningar för att hantera klimatfrågan. Men hur ser det egentligen ut när det gäller konkreta fakta för trä som byggnadsmaterial? För att vara rak på sak – är det alltid det mest hållbara alternativet att bygga med trä? – Det finns utrymme för betydligt fler trähussatsningar och de lämpar sig ofta bra ur ett hållbarhetsperspektiv, men visst finns det projekt eller delar av projekt där trä inte är optimalt.

Ett uppenbart exempel är grundkonstruktioner. I vissa fall passar det bäst med en ren trästomme, men i andra kan det vara mer lämpligt med en hybridvariant. Hur stor andel av projekten är det som lämpar sig bäst med trä som huvudsakligt material? – Den senast tillgängliga statistiken från 2019 visar på att var femte lägenhet i ett flerbostadshus var byggd med trä som stommaterial.

 • Den här siffran kan växa betydligt och det är rimligt att vi här i Sverige kan ha en betydligt större andel byggprojekt med trä som huvudsakligt material.
 • Lämpligheten måste styra och där är det självklart positivt att hållbarhet nu får en allt större plats i diskussionen om materialval.
 • Hur görs då bedömningen när material ska väljas? – Här handlar det om ett beslut där det behöver finnas samsyn mellan flera olika discipliner och där arkitekter och konstruktörer måste hitta en gemensam linje för vad som är mest lämpligt.
You might be interested:  Bygga Växthus Av Gamla Fönster Ritning?

Ibland kan det finnas direkta krav från beställaren, men i de allra flesta fallen gäller det att ha expertis inblandad i ett tidigt skede för att utvärdera vad som lämpar sig bäst. Det kan till exempel vara utifrån hållbarhetstänk, ekonomi, brandfrågor, tillgänglig tid, eller vilken verksamhet som byggnaden är avsedd för. Beskriv när det kan vara mer lämpligt med andra material och varför? – Självklart finns det exempel på byggnationer där trä är mindre lämpligt. För grundkonstruktioner är betong nästan alltid det bästa valet. Varje material har för- och nackdelar och det kan till exempel handla om hållfasthet, vikt, fukttålighet och miljöegenskaper.

Därför är det bättre att vända på frågan och söka svaret på när ett visst material är mest lämpligt. Därför skulle jag vilja se fler kombinationer av material i våra byggnader och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild. Då är det av mindre betydelse om slutprodukten sedan består av 80 procent trä och 20 procent betong, eller 50 procent trä och 50 procent betong.

Närheten till material är en viktig faktor för att undvika onödig klimatpåverkan och kostnader vid transporter. En annan del handlar om vilka förutsättningar som finns när det gäller konstruktionen, till exempel när det gäller grundläggning. Nu har vi diskuterat nya byggnader men hur ser det ut när det gäller ombyggnationer? – Trä fungerar ofta väldigt bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas.

 1. Eftersom trä bara väger en femtedel av vad betong gör och samtidigt har hög hållfasthet, så är det ofta optimalt för påbyggnad av befintliga hus där vikten har stor betydelse.
 2. Så till sist.
 3. Är det rent av så att det görs för slarviga analyser och att trä ibland väljs utan kritisk granskning? – Det förekommer men det kan också vara så att trä inte analyseras som alternativ och därmed väljs betong och stål av gammal hävd och vana.

Med andra ord så finns det en viss risk eftersom det är många parametrar att ta hänsyn till och det finns helt klart en utvecklingspotential för många när det gäller analysdelen. Det viktiga är att ha prioriteringarna klara innan projektstart och att hitta helhetsperspektivet där områden som den planerade byggnadens funktion, arkitektur och teknik optimeras tillsammans med hållbarhet och ekonomi.
Visa hela svaret

Vilket byggmaterial är bäst för miljön?

Tips på bra material – Vid ny-, till- och ombyggnad är det bra att satsa på material som belastar miljön mindre än andra, bland annat:

Naturliga råvaror, Satsa hellre på material som trä, hampa, sten och lera än plast. Ofta har naturliga råvaror ett mindre ekologiskt avtryck och har samtidigt lång livslängd. Hållbara verktyg, Vid renovering och nybyggen behövs vissa maskiner och verktyg, det är i stort sett omöjligt att hitta något som inte har en negativ miljöpåverkan vid tillverkning. Vad du istället kan göra är att satsa på verktyg och maskiner med hög kvalitet, så att du inte behöver köpa nya längre fram i tiden. På så vis minskar du på konsumtionen. Rätt isolering, Isolering hör till en av de viktigaste sakerna när du försöker bygga ett energismart hus. Det finns bra och växtbaserad isolering, till exempel hampa, halm och lin. Materialen är förnyelsebara och naturliga och ger dessutom väldigt bra isolerförmåga. Även cellulosaisolering är bra, det framställs av gamla tidningar.

Vissa byggnadsmaterial kan vara svåra att hitta i miljövänligt utförande. När du köper saker som fönster bör du exempelvis väga hur energikrävande själva tillverkningsprocessen är mot hur lång livslängd fönstren har. För att tillverka aluminiumfönster krävs mycket energi, men å andra sidan är fönstren i stort sett underhållsfria och har mycket lång livslängd. Fördelar Med Att Bygga I Trä Solpaneler blir vanligare i Sverige och är ett bra alternativ till förnyelsebar energi. Även om träfönster är mer miljövänliga behöver de ofta behandlas med oljor och färger som i sin tur har stor miljöpåverkan. För att inte förbruka för mycket el till uppvärmningen är det också bra att satsa på energifönster med så lågt U-värde som möjligt. De har mycket bra värmebevarande effekt.
Visa hela svaret

Vilka fördelar har träkonstruktioner?

Vilka fördelar kan träkonstruktion ge? Trä är ett slitstarkt, hållbart och förnyelsebart material som binder koldioxid samt förenklar och förkortar byggprocessen på plats. Trä ger hälsosamma och trivsamma miljöer utan farliga ämnen.
Visa hela svaret

Är trä hållbart?

Trä är det enda byggmaterialet som är hundra procent förnybart. Då trävaror har förmågan att lagra koldioxid under lång tid är byggnader av trä betydligt bättre för klimatet än de som tillverkas med fossilbaserade material och processer. Produktion av stål och betong ger upphov till stora klimatpåverkande utsläpp av fossil koldioxid.   Träanvändning bidrar till en hållbar utveckling. Genom att ersätta fossila material med förnybara byggelement av trä skapas klimatnytta i flera led.
Visa hela svaret

På vilket sätt kan virke vara bra för klimatet?

Skogen spelar en viktig roll för att begränsa Sveriges klimatpåverkan. Den tar upp mer växthusgaser än den släpper ut och bidrar också med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. Närmare två tredjedelar av Sveriges yta består av skog.
Visa hela svaret

Vilket material är mest hållbart?

Fibrer från växter: – Bomull växer på buskar och är en ganska svårodlad gröda, som är känslig för torka, häftiga regn, kyla, insektsangrepp och sjukdomar. Eftersom bomullsplantan behöver stora mängder vatten krävs ofta konstbevattning. Utöver detta besprutas bomullen flitigt för att förhindra skadedjur och ogräs.

 • Bekämpningsmedel sprids då vidare i ekosystemen via vatten, jord, luft och i näringskedjorna och ger effekter även långt senare och långt ifrån de åkrar som besprutas.
 • Ekologisk bomull odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
 • En bra balans mellan olika växter och användning av naturlig gödsel förbättrar mullhalten i jorden och gör att mängder av nyttiga smådjur och insekter kan leva där.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det För Getingar Att Bygga Bo?

Genom att skapa en bra miljö för skadedjurens naturliga fiender minskar angreppen på växterna. Dock behövs det lika mycket bevattning som vid konventionell odling. BCI (Better Cotton Initiative) är en medlemsorganisation som utbildar bönder i hållbar odling.

 1. BCI-bomull är ett mer hållbart val än konventionell bomull, men innebär inte att bomullen är ekologisk.
 2. Bönderna får utbildning i att odla med mindre mängd vatten och bekämpningsmedel.
 3. BCI tar även upp sociala aspekter, som arbetsvillkor och barnarbete.
 4. Lin odlas i länder med ganska regnigt och svalt klimat.

Växterna är sällan utsatta för skadeinsekter. Därför behöver man inte tillföra så mycket näringsämnen för att grödorna ska växa och må bra. Inom den oekologiska odlingen används dock ogräsmedel ibland. Linfibrerna ligger i stjälken på linplantan och för att frilägga fibrerna krävs så kallad rötning.

 1. Den vanligaste och även minst miljöbelastande rötningsmetoden kallas fält- eller daggrötning som innebär att man låter linet ligga ute under några veckor.
 2. Lin kan även vattenrötas, men det är ett sämre alternativ eftersom restvattnet innehåller syreförbrukande ämnen som skapar syrefattiga miljöer om det släpps ut i våra sjöar.

Hampa är precis som lin en växt som kan odlas i kallare klimat. Hampa klarar av de flesta parasitangrepp och behöver inga gödnings-, bekämpnings- eller ogräsmedel. Rötterna går djupare än hos de flesta kommersiella grödor och binder marken, vilket förhindrar jorderosion.
Visa hela svaret

Är trä nedbrytbart?

Lyocell – Lyocell är en regenatfiber som tillverkas av cellulosa från snabbväxande energiskog. Den benämns ibland Tencel, som egentligen är ett varumärke. Lyocell bearbetas med “snällare” kemikalier i ett slutet system och med mindre energiåtgång. Därmed kan man återvinna det mesta av kemikalierna i stället för att släppa ut det med spillvattnet.
Visa hela svaret

Vilket material är sämst för miljön?

Bara 30 procent återvinns – Av all textil som lämnas till återvinning materialåtervinns bara cirka 30 procent, enligt Natur­vårdsverket. Det mesta går till isolering och stoppning medan endast några procent återvinns till klädesfiber Vilket klädesmaterial som är sämst för miljön är mycket svårt att slå fast eftersom olika material påverkar miljön på olika sätt.
Visa hela svaret

Är trä fortfarande dyrt?

Efter de lägsta lagernivåerna på 20 år har de svenska sågverken åter börjat bygga upp en buffert av virke. Branschorganisationen Skogsindustrierna förutspår ett produktionsrekord för trävarubranschen. Därmed börjar kanske det skenande virkespriset mattas av. Bygg 4 november 2021 kl 13:27 Fördelar Med Att Bygga I Trä Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna pekar ut flera anledningar till bristen. Foto: Mostphotos, Skogsindustrierna Under det senaste året har virkespriserna stigit med mer än 100 procent. Orsakerna är många och omdebatterade, alltifrån ett större hemmafixande under pandemin till omfattande barkborreangrepp i Kanada. Kerstin Hallsten, Skogsindustrierna. Foto: Press. Fast framför allt har det handlat om den internationella marknaden. Svenskt virke har exporterats till länder som i större utsträckning stängt ner sina fabriker och sågverk. Sedan drog även svenska sågverk ner på produktionsvolymen och bristen på träråvara drev upp priserna.

Nu tror branschen att priset kan gå ner, eller åtminstone sluta stiga. – Det har varit en exceptionell marknadsutveckling. Det finns fortfarande en stark underliggand e efterfrågan på trävaror, men man ser tecken på ett trendskifte, att det blir lite lugnare nu. Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen, håller med om beskrivningen.

– Ja, de har kommit ikapp med produktionen, glappet mellan efterfråga och utbud är inte lika stort. Så rent logiskt borde priset sjunka nu. Men även om virkespriset inte fortsätter öka eller går ner något, är det så pass högt idag att det riskerar ge stora, eftersläpande effekter på byggbranschen. Fördelar Med Att Bygga I Trä Emil Flodin, Byggföretagen. Foto: Press. – Kortsiktigt ger det en negativ påverkan på särskilt de mindre företagen. Har man ingått avtal med fastpris så kan det bli svårt att leverera nu. Och på längre sikt finns det förstås en bristningsgräns. Man har rä ddats lite av prisökningen på bostäder.
Visa hela svaret

Är trä billigt?

Miljö Fördelar Med Att Bygga I Trä Målet för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är under kontroll. Påverkan på miljön ska ha reducerats till långsiktigt hållbara nivåer. Bygg- och fastighetssektorn använder stora mängder energi och material.

Byggnader i Europa beräknas använda cirka 40 procent av den totala energin, stå för cirka 30 procent av koldioxidutsläppen och cirka 40 procent av avfallet. För att minska resursförbrukningen måste vi minska energianvändning och koldioxidutsläpp i byggandet och i driftsskedet och välja förnybara råvaror.

Trä har stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. Grundläggande fördelar är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Det är ofta också både väsentligt lättare och billigare att bygga i trä än i andra material.

Trä är därför ett mycket fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv. Se program:”Välbefinnande och boendekvalitet”, Vilka är de främsta boendekvaliteterna i Frostaliden projektet? Vilka brukarkvaliteter skapar materialet trä? Har värderar de boende klimat och hållbarhet? Vad tycker de boende om synligt trä? Deltar gör: Jan Larsson, White Arkitekter, Chalmers, Arkitekt och Adjungerad professor och Claes Clausen, Stadsarkitekt Skövde​.

Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2021. Se program:”Så kan 290 kommuner nå klimatmålen med trä!”, Samtal med Malmö Stads Stadsbyggnadsarkitekt Marcus Horning om Malmö Stads färdplan för ett klimatneutralt samhällsbyggande till 2030.

Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2020. Se föreläsning:”Skogsnäringens nytta för klimatet”, Introduktion med Tomas Alsmarker och föredrag med Helena Sjögren, Miljödirektör, Skogsindustrierna. Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019. Se föreläsning: “Performance of wood constructions in Life Cycle Assessment – Experiences from DGNB certification”, Lau Raffnsøe, Teknisk direktör, Green Building Council Denmark.

Från Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä i Malmö 18 oktober 2017. : Miljö
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Går Torrdestillation Av Trä Till?

Hur påverkar trä människor?

Trä har en positiv inverkan på inneklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett bra sätt. Träinredning kan ge ett ökat välbefinnande och studier tyder på att trä kan ge både lägre hjärtfrekvens och blodtryck och därmed ha en lugnande effekt på oss människor.
Visa hela svaret

Är trä hållbart?

Trä är det enda byggmaterialet som är hundra procent förnybart. Då trävaror har förmågan att lagra koldioxid under lång tid är byggnader av trä betydligt bättre för klimatet än de som tillverkas med fossilbaserade material och processer. Produktion av stål och betong ger upphov till stora klimatpåverkande utsläpp av fossil koldioxid.   Träanvändning bidrar till en hållbar utveckling. Genom att ersätta fossila material med förnybara byggelement av trä skapas klimatnytta i flera led.
Visa hela svaret

Är trä ett bra material?

Det finns många fördelar med att bygga i trä. Kostnader, kvalitet och klimat är troligen de viktigaste. Behovet av att snabbt leverera kostnadseffektiva och klimatsmarta byggnader med hög kvalitet gör trä till ett material som bör finnas med bland de självklara alternativen.

 1. Ostnader • Att bygga med trä minskar projektkostnaderna jämfört med material som stål och betong eftersom det går fortare att bygga och förenklar många processer.
 2. Att bygga med trä kan innebära en högre grad av prefabricering, vilket ger mindre avfall och färre arbetsmoment på byggplatsen.
 3. Mindre spill innebär också lägre materialkostnader.

• Träkonstruktion är ett lättare material. Lättare konstruktion och bärverk kräver inte lika omfattande markarbeten som med andra material. • Sverige är ett av världens mest skogstäta länder med stor tillgång och snabb tillväxt. Att använda inhemskt byggmaterial sparar både tid, pengar och är bra för klimatet. Fördelar Med Att Bygga I Trä Kvalitet • Trä är ett mycket tåligt material och träbyggnader kan stå i flera hundra år. Trä har bra hållfasthet och exponerat trä erbjuder en fin yta samtidigt som den är robust över tid. • Trä har bra lufttäthet och innehåller inga farliga ämnen. Det ger hälsosamma byggnader att vistas i.

Träbyggen ger tystare byggarbetsplatser med färre personer på plats. Leveranser till byggplatsen kan minska med en femtedel. • Färdiga träbyggnader är tysta, hälsosamma bostäder och andra livsmiljöer. • Kvaliteten på trä ger möjlighet till komplexa former, arkitektoniska särdrag och en känsla av närhet till naturen vilket skapar välbefinnande.

• Träets flexibilitet är en viktig aspekt på byggnadens totala livslängd. Trä är lättare att demontera, omarbeta och med sin låga egenvikt möjliggörs påbyggnad på befintliga hus i större omfattning. Fördelar Med Att Bygga I Trä Klimat • Trä är ett förnyelsebart material som ingår i naturens eget kretslopp. • Trä kräver mycket mindre energi för tillverkning än betong och stål, och livscykelsstudier visar att trä är ger minst utsläpp, luft- och vattenföroreningar. • Träbyggnader kräver mindre energi under förvaltningsskedet än byggnader av andra material och har därmed också mindre utsläpp av växthusgaser.
Visa hela svaret

Varför böjer sig trä?

Plankan är sig inte längre lik. Orsakerna bakom krokigt virke Idag går en stor andel virke till spillo helt i onödan, eftersom det helt enkelt inte håller formen när det väl kommer ut till byggena. Plankan som var rak på brädgården är sig inte längre lik, och hamnar i värsta fall i sopcontainern.

 1. Trä blir ett oberäkneligt byggmaterial för byggarna.
 2. Men med ökad kunskap om varför virke blir krokigt, blir det också möjligt att sortera ut det virke man vet kommer att slå sig i ett tidigare skede.
 3. På detta sätt kan sågverken leverera ett virke som bättre motsvarar de krav på rakhet och formstabilitet som ställs på byggnadsvirke för en modern produktionsprocess.

Allt virke blir mer eller mindre krokigt när det torkar. Om man tittar närmare på formförändringarna finns några olika formfelstyper virke kan få. För byggändamål är de besvärligaste formerna vridning, också kallat skevhet, samt böjning på hög- eller lågkant, så kallad kantkrok respektive flatböj.

 1. Orsakerna till formfelen är olika för de skilda slutformerna.
 2. Skevhet orsakas huvudsakligen av att fibrerna i trävirket inte löper parallellt med det utsågade virkestycket och krökningen på årsringarna.
 3. I träd växer fibrerna i en spiral runt trädet.
 4. När virket sedan krymper tvärs fibrerna kommer virket att vrida sig på grund av denna spiralväxt.

Ju större denna fibervinkel är och ju större krökningen är på årsringarna i plankan desto större kommer skevheten att bli. Kantkrok och flatböj orsakas av att virket krymper olika mycket på längden i olika delar av virket vilket medför att det böjer sig.

Avhandlingen har i stor utsträckning varit ett experimentellt arbete.Marie Johansson har sammanställt och systematiserat de olika formfelen som bildas under skilda fuktbetingelser hos ett stort antal prover av granträ. Baserade på de experimentella data har modeller utvecklats för att förklara uppkomsten av de olika formfelen.

Arbetet har bland annat visat att man bör välja ett virke med så rakt växande fibrer som möjligt, vid framsortering av virke som inte skall bli skevt. Dessutom hjälper det att undvika virke sågat nära märgen, centrum, på trädet, på grund av den stora årsringskrökningen.

Avhandlingen “Moisture-induced distortion in Norway spruce timber – experiments and models” försvarades vid en offentlig disputation den 24 april vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Kontaktinformation För mer information kontakta: Marie Johansson, Institutionen för konstruktionsteknik, tel 031-772 20 28, e-post:

: Plankan är sig inte längre lik. Orsakerna bakom krokigt virke
Visa hela svaret