Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong?

Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong
Hur lång tid tar det? – Att bygga balkong med tillhörande fönsterdörrar tar vanligen bara 2–3 veckor per lodrät rad i fastigheten. Monteringen av balkongen sker utifrån och kan göras året om. Ingreppen i lägenheten är små och du kan bo kvar under den korta monteringstiden vi behöver i respektive lägenhet.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en balkong?

Upphängningsmetoden är avgörande – När vi monterar balkonger på fasader eller på taket är det absolut nödvändigt att detta sker säkert, ordentligt och i enlighet med gällande lagstiftning. Detta kommer vi aldrig att kompromissa om. Det finns flera olika upphängningsmetoder som varierar beroende på bland annat fastighetens ålder, karaktär och höjd.

 • Ett exempel på en avgörande faktor för upphängningsmetoden är vilken våning balkongen ska sitta på.
 • Ju högre upp du kommer i en äldre byggnad, desto mindre vikt kommer att ligga över balkongen för att hålla denna “spänd”, precis som tegelverket blir tunnare.
 • Detta innebär att vi måste göra en mer omfattande fastsättning på de övre våningarna, vilket kommer att öka priset på en balkong på exempelvis fjärde våningen jämfört med motsvarande på första våningen.

När vi börjar montera balkongerna måste vi ha plats för att installera vår byggarbetsplats och byggställning. Vi försöker generellt att ta så lite plats som möjligt men ett visst utrymme måste vi naturligtvis ändå ha och ibland kanske till och med besvära lite grann.

Ofta placerar vi våra materialcontainers och trailer på gatan framför er egendom, men om vi ska montera balkongerna mot gården måste vi få en arbetsplattform och våra material in på gården. I de allra flesta fall kan arbetsplattformen köras genom en port till gården men i de fall där detta inte är möjligt måste plattformen lyftas in på gården ovanför taket med en speciell mobilkran.

Denna del kommer också att påverka priset på balkongen eftersom det kommer att ingå i byggarbetsplatskonstruktionen och blir alltså en gemensam kostnad. Och vad kostar en balkong då? Som du ser beror det på väldigt många olika saker och därmed finns det inte ett generellt svar på den frågan.

Men ändå lovade vi i början av artikeln att komma med ett prisförslag för att bygga en standardbalkong och självklart håller vi vad vi lovar. En standardbalkong på en och en halv gånger tre meter med pardörr kostar normalt 140 000–160 000 kr inkl. moms. Om projektet omfattar färre än åtta balkonger kommer priset på balkongen vanligtvis att vara något högre.

En enda standard fasadbalkong på ett befintligt flervåningshus kostar cirka 300 000 inkl. moms. Så det finns alltså många pengar att spara om du kan få med dina grannar till balkongprojektet, för på så sätt är ni flera om att dela den gemensamma kostnaden och därmed faller även priset på den enskilda balkongen.

När vi pratar om balkongpriser på Altandk.se inkluderar priset hela processen från första besiktning och erbjudande — som för övrigt är gratis och inte bindande — till dess att den färdiga balkongen hänger på din fasad. Det betyder att vi gör allt ansökningsarbete hos kommunen, vi tillhandahåller rätt tekniska beräkningar och självklart producerar vi din balkong och monterar den med hjälp av våra egna montörer.

Utöver ovanstående ska du vara beredd på att ytterligare kostnader kan uppstå, till exempel kommunal ärendehantering, egen rådgivare/administratör, VVS-arbete i samband med att flytta befintliga radiatorer under fönster och efterföljande målningsarbete.
Visa hela svaret

Hur stor ska en balkong vara?

Viktigt att inte skugga solen för mycket – En annan viktig aspekt är skuggan. För att inte bottenplan och nedre våningar ska skuggas så bör inte en balkong vara alltför stor. Därför är ett rekommenderat mått på en balkong i ett tättbebyggt område 1,4 meters djup och 2,4 meters bredd. Här är några krav som måste uppfyllas för att du ska få bygglov för en balkong:

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Ett Slott?

Den ska vara väl utformad. Den ska vara anpassad till byggnadens övriga karaktärsdrag. Den ska uppfylla de tekniska krav som ställs enligt byggstandard. Räcket ska vara minst 1,1 meter högt så att små barn inte ska kunna klättra upp på det.

Balkongens höjd över marken och dess djup är det som mest påverkar om den ska bedömas som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad eller som en yttre ändring som du behöver söka bygglov för. Om en balkong inte uppfyller kriterierna för lovbefrielserna måste man söka bygglov. : Rekommenderade minsta mått för balkonger
Visa hela svaret

Vad händer om man inte har bygglov?

Hur stor är byggsanktionsavgiften? – Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Visa hela svaret

Vad får man inte göra på en balkong?

Pynta, renovera eller glasa in sin balkong eller uteplats – En bostadsrättshavare får naturligtvis pynta och dekorera sin balkong. Däremot får man inte göra åverkan på fasaden, eller i balkongkonstruktionen. Det betyder att man får lov att lägga ut mattor och sätta upp insynsskydd, men inte borra fast markiser (utan att fråga föreningen).

 • Blomlådor ska sättas upp på insidan av balkongen så att de inte riskerar att falla ner och skada förbipasserande.
 • Föreningen har i egenskap av fastighetsägare ett övergripande ansvar för fastigheten och har därför rätt att säga nej till åtgärder som påverkar fasaden, eller som riskerar att skada egendom eller person.

Rör det sig om större ombyggnationer, såsom exempelvis balkonginglasningar, räcker det inte med tillstånd från föreningens styrelse utan då krävs stämmobeslut och grannars – eller i vissa fall hyresnämndens – godkännande. När det gäller uteplatser beror det delvis på om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte.

 • Är marken upplåten räknas den juridiskt som en del av lägenheten.
 • Då har bostadsrättshavaren större frihet att bestämma över markens utseende, planteringar och ombyggnationer, än när det är mark som används med nyttjanderätt.
 • Är det mark som används med nyttjanderätt kan föreningen ställa upp ordningsregler om hur marken får användas, exempelvis färg på staket, tillåtna växter och materialval på ombyggnationer.

I båda fallen krävs dock stämmobeslut om man vill bygga om på något större sätt, eller måla om eller liknande, så att det blir fråga om väsentliga förändringar av föreningens hus och mark. På samma sätt som när det gäller inglasningar av balkonger kan även berörda grannars samtycke krävas, eller hyresnämndens godkännande.
Visa hela svaret

Hur många kilo håller en balkong för?

Detta gäller i dag enligt EKS (konstruktionsregler): Balkonger till bostäder, kategori A skall dimensioneras för en nyttig fri last av 3,5 kN (343 kg)/m2 eller en koncentrerad last av 2,0 kN (196 kg). Sedan ska man räkna med vissa säkerhetskoefficienter.
Visa hela svaret

Får man glasa in balkong bostadsrätt?

Om du tänker glasa in din balkong måste du ha bygglov och skriva ett avtal med bostadsrättsföreningen. Bygglovet får sökas av var och en som vill skaffa inglasad balkong. Vi som förening medverkar inte i bygglovsansökan. Däremot måste ett avtal skrivas mellan den boende och föreningen.
Visa hela svaret

Kan balkong rasa?

Hur kontrollerar jag om balkongen är säker? | TBO Balkonger har en betydligt kortare livslängd än fastigheter och behöver kontrolleras noggrant när de börjar bli runt 30-40 år gamla, även om inga skador syns. Det kan röra sig om material som är slitet utan att det går att se med blotta ögat, därför är det viktigt att låta en expert se över vad som behöver göras för säkerheten.

You might be interested:  Hur Mycket Muskler Kan Man Bygga Utan Steroider?

Vi hjälper dig att göra en noggrann bedömning – kontakta oss redan idag om du tror att balkongen på din fastighet kan vara i behov av renovering. Det är styrelsen i en bostadsrättsförening eller fastighetsägaren som ansvarar för och står för kostnaden när det gäller underhållet av balkonger. En balkong kan vara i riskzonen för ras utan det går att se slitaget, med allvarliga olyckor som följd.

Oavsett hur konstruktionen ser ut kommer materialet åldras. Det kan handla om trä som murknar eller stål som rostar och blir svagt. Även betong bryts ner med tiden, med risken att tunga bitar faller ner och skadar personer nedanför eller i värsta fall att balkongen rasar när någon står på den.
Visa hela svaret

Hur många kvm är en vanlig balkong?

Storlek: Vanligt mått på balkong är 1,4m i djup och 2,4m i bredd.
Visa hela svaret

Hur ofta ska balkonger besiktigas?

2019-04-26 Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong Balkongsäsongen startade tidigt i år. Fastighetsägarna har sammanfattat allt du behöver veta för att balkongerna ska vara säkra att använda. Även om balkongen är i betong är det viktigt att känna till att det inte är det samma som att den är underhållsfri, skriver Fastighetsägarna.

Snö som smälter och regn går hårt åt balkongens betongplatta. Under vintern kan smältvatten tränga ner i ytliga sprickor och spränga sönder betongen i så kallade frostsprängningar. Håll koll på rost Fuktinträngning kan leda till att armeringsjärnet i plattan börjar rosta, då riskerar balkongen att spricka sönder.

I värsta fall kan det leda till att betongdelar ramlar ner och skadar någon. Ytliga rostangrepp är ett tidigt varningstecken och ska därför åtgärdas i tid för att inte riskera att leda till mer omfattande skador. Kontrollera regelbundet Fastighetsägarna rekommenderar att balkonger ska kontrolleras med jämna mellanrum.

 • Det finns inga lagkrav eller bestämmelser om att balkonger måste besiktigas.
 • Men för att en balkong ska vara säker är det viktigt att upptäcka skador i god tid.
 • Ett bra sätt att kontrollera balkongerna skick och status är att göra en okulär inspektion innan balkongsäsongen.
 • Balkonger bör inspekteras minst vart femte år eller i samband med förändringar av balkongen som till exempel inglasning.

Fyra avgörande frågor Fastighetsgägarnas har listat fyra frågor som är bra att ställa:

Hur ser balkongens skick ut? Finns det rost? Finns det sprickor i betongen? Om balkongen skick försämrats kan det vara läge att göra en balkongbesiktning för att undvika ytterligare försämringar.

Förbered inför besiktning För att kunna göra en grundlig undersökning av balkongens bärande konstruktion krävs olika typer av ingrepp beroende på hur balkongen är konstruerad. Förbered dig inför balkongbesiktningen genom att ta fram ritningar över fasader och balkonger.

Det är också bra om det finns en lista med åtgärder som tidigare gjorts kring balkongerna. Anlita därefter en auktoriserad besiktningsfirma för att genomföra besiktningen. Grund för åtgärder Efter besiktningen lämnas ett besiktningsprotokoll där det framgår vad som undersökts och besiktningsresultatet.

Protokollet kan också innehålla åtgärdsförslag utifrån resultatet. Protokollet är grund för vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras för att balkongerna ska kunna användas på ett säkert sätt. Utifrån resultatet i protokollet fattar hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

 • Så åtgärdas problem Om balkongens skick visar sig behöva åtgärdas finns det olika sätt att göra det på beroende på i vilket skick den befinner sig i.
 • Ibland räcker det med renovering.
 • Ibland är det lämpligare att helt byta ut den.
 • Lättare rostangrepp på kantbalkar kan åtgärdas genom att hela eller delar av betongplattan bilas bort, balkarna blästras rena och rostskyddsbehandlas och ny betong gjuts på.

Ett alternativ till ny betong är en lättare balkongplatta av trä eller metall för att minska balkongens genvikt. Frostsprängningar i betong kan, om det skett främst i balkongens framkant och utan allvarliga rostangrepp på armeringen, åtgärdas genom att överbetongen, membranisoleringen och eventuellt annan dålig betong tas bort, armeringen rostskyddsbehandlas och ny betong gjuts på.
Visa hela svaret

Vilket läge är bäst för balkong?

Smarta lösningen som hjälper dig att hitta din drömbalkong Ska man ha balkong i söderläge, västerläge, eller kanske österläge? Och hur vet man vilken tid det är mest sol på balkongen? Det finns faktiskt hjälpmedel som kan ge dig svar på dessa frågor.

You might be interested:  Hur Högt Staket Får Man Bygga Vid Gränsen På Grannes Tomt?

Är det dags att köpa ny bostad? Du har säkert stenkoll på vilken typ av planlösning du vill ha, hur mycket förvaringsyta du behöver och diverse annat som krävs för att du ska bli helt nöjd med ditt nya hem. En detalj som brukar vara viktig för många av oss när vi letar bostad är den där egna platsen i solen, vare sig det rör sig om uteplats, veranda, altan eller balkong.

Kanske är det extra viktigt för oss som bor i lägenhet. Man har ju (oftast) bara en balkong och då ska det helst vara sol under så stor del av dagen som möjligt. Om du suktar efter maximalt med solljus är balkong i söderläge det absolut bästa. Då får du sol både förmiddag och eftermiddag. Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong Foto: Sun Finder För dig som vill kunna se exakt hur solens strålar kommer att falla på balkongen när du är på visning tipsar om ett smidigt hjälpmedel. Appen Solläge använder AR-teknik för att kunna visa dig hur solen kommer att stå under dygnets olika timmar, på olika platser.

 • En riktigt fiffig app att plocka fram under lägenhetsvisningen alltså! Nackdelen med Solläge är att den kostar 40 kr att köpa.
 • Därför har vi testat gratisappen Lumos som fungerar på ungefär samma sätt.
 • Den talar också om för dig vilket klockslag solen går upp och ner, och det går dessutom att växla till att se månens positioner.

Solar Tracker är ännu en gratisapp som har liknande funktioner. : Smarta lösningen som hjälper dig att hitta din drömbalkong
Visa hela svaret

Hur man bygger en balkong?

Bygga och montera balkongen – Balkongen byggs enklast i delar på marken och fästs sedan in direkt mot väggen. Se till att du bygger en som är dimensionerad att hantera såväl snölaster, möbler och flera personer som rör sig på den samtidigt. Bygger du i trä? Välj tryckimpregnerat konstruktionsvirke till konsoler.

Se till att skruvarna har korrosionsskydd. Infästningen ska anpassas efter lasterna. Konsolerna fästs undertill i framkant på balkongen och därefter mot den förstärkta väggen. Själva balkongen bör ha distanser mellan ram och kantbalk. Även denna ska förstås bultas mot vägg. Likaså räcket. – Det är viktigt att man får det tätt mot alla bultar in i väggen.

För detta kan du till exempel använda byggfog, säger Niklas Rubin. Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Balkong Till vänster en balkong som vilar på entrétaket och till höger en frihängande balkong. Foto: Gadelius
Visa hela svaret

Hur mycket kan man renovera utan bygglov?

Yttre eller inre ändringar av en byggnad – Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att

byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

För en- och tvåbostadshus finns undantag, som du kan läsa om på sidan Att bygga utan bygglov, Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning.

 • Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.
 • Du kan läsa mer på sidan Anmälan.
 • Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär.
 • Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för detta.
Visa hela svaret