Hur Många Komplementbyggnader Får Man Bygga?

Hur Många Komplementbyggnader Får Man Bygga
Detta gäller – Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte vara större än 30m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.

Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från gräns, men får placeras närmare gränsen om berörda grannar medger det. Byggnaderna ska hålla sig 4,5 meter ifrån allmän plats som exempelvis gata, park. Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15m². Det kräver inte en anmälan. Du får i de flesta fall uppföra en komplementbyggnad även om det strider mot den aktuella detaljplanen.

Ett exempel är att du får bygga en komplementbyggnad på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickad mark.
Visa hela svaret

Hur många tillbyggnader får man göra?

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

 1. Du behöver inte bygglov men måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta startbesked om du ska bygga ett så kallat attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter, en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter eller inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus.
 2. De bygglovbefriade åtgärderna, både de som kräver anmälan och de som inte gör det, får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Godkännandet bör vara skriftligt. Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område kan du även få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader. Du kan även få bygga nya komplementbyggnader, som till exempel garage, gäststugor och växthus, samt murar och plank utan bygglov eller anmälan.

Uteplats Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Läs mer om uteplatser på sidan Altaner, uteplatser och uterum i menyn. Skärmtak Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Läs mer om skärmtak på sidan Altaner, uteplatser och uterum i menyn. Friggebod I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Vilka regler som gäller för friggebodar till exempel storlek, höjd och placering kan du läsa mer om på sidan Friggebod, som du hittar i menyn.

 1. Fasadändringar Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial.
 2. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov.
 3. Byggnadsnämnden kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.
 4. När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan Attefallshus I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus.

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Vilka regler som gäller för attefallshus till exempel storlek, höjd och placering kan du läsa mer om på sidan Attefallshus, som du hittar i menyn. Tillbyggnad max 15 kvadratmeter Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på maximalt 15 kvadratmeter.

Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Det kan krävas tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Takkupor Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i husets bärande konstruktion. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

 1. Inreda ytterligare en bostad Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad.
 2. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.
 3. Innan du påbörjar arbetena måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
 4. Tillbyggnader och komplementbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader.
You might be interested:  Hur Kan Kroppen Bygga Hår Och Muskler?

Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov.

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara. Avgifter Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked.

Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Överklaga ett beslut Om du nekas startbesked kan du överklaga beslutet.

 1. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.
 2. Om en granne är missnöjd med till exempel ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden som då ska påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen eller startbeskedet.

Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.
Visa hela svaret

Får man bo i en komplementbyggnad?

Vad är en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus? – Attefallshuset får användas både som en komplementbyggnad och som ett komplementbostadshus. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 a § 4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1.

 • Avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.
 • Tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3.
 • Har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4.
 • Inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5.

i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter. Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket. En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Lag (2020:589), Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset.

Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad. Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad.

 1. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus.
 2. Även om ett av syftena med attefallshus, både när undantaget infördes och när ytan på komplementbostadshuset utökades från 25 m 2 till 30 m 2, var att det skulle byggas fler permanentbostäder, finns det inget som hindrar att komplementbostadshuset är ett fritidshus.

Både när det befintliga bostadshuset är ett permanentbostadshus och när det är ett fritidshus går det att bygga ett komplementbostadshus som antingen är ett fritidshus eller en permanentbostad. Det kan ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadhus.

Det kan även vara svårt att avgöra om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad. Byggnadsnämnden kan oftast utgå från att anmälarens uppgift om användningssätt i anmälan stämmer. Men om nämnden har starka skäl att tro att uppgifterna om användningssätt inte stämmer kan nämnden göra en annan bedömning.

Enbart byggnadens storlek, vilka funktioner som finns eller byggnadens standard bör dock inte vara tillräckliga skäl för ett ifrågasättande. Fritidshus och gäststugor får exempelvis ha både kök och badrum utan att de blir en permanentbostad. Om nämnden bedömer att byggnaden är en permanentbostad och kraven för permanentboende inte uppfylls ska nämnden inte ge startbesked.
Visa hela svaret

Hur många Attefallstillbyggnader får man göra?

Attefallstillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd – Det finns inga begränsningar kring hur många våningar en attefallstillbyggnad får vara men den får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd. Det innebär att ju högre det befintliga bostadshuset är, ju högre får attefallstillbyggnaden vara.

 • Det finns inga bestämmelser i plan- och bygglagstiftningen om hur man mäter taknockshöjd.
 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1.
 • Göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.
You might be interested:  Bygga Om Platt Tak Till Sadeltak?

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), I en dom som gällde en friggebod ansåg domstolen att taknockshöjden ska beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock.

Detta borde även gälla för bostadshus där attefallstillbyggnad ska byggas. I de fall byggnaden inte har någon nock, till exempel om den har platt tak eller pulpettak, anser Boverket att taknockshöjden ska räknas upp till yttertakets högsta del. I en annan dom konstaterade domstolen att vid beräkning av markens medelnivå ska beräkningen utgå från den marknivå som är planerad när byggnadsarbetena är färdiga.

 1. RÅ 1994 ref.73 och RÅ 1991 ref.94) I okomplicerade fall när bygganden är enkel och tomten relativt plan beräknas markens medelnivå genom att räkna fram medelvärdet av marknivån vid byggnadens fyra hörn.
 2. Om tomten är kuperad ska fler mätpunkter användas i beräkningen.
 3. I en annan dom som gällde ett attefallshus konstaterade MÖD att för beräkning av byggnadshöjd anges det i PBF att om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats ska beräkningen utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten om inte särskilda skäl finns.

I avsaknad av andra föreskrifter ska denna bestämmelse tillämpas även när det gäller beräkning av taknockshöjd. Detta innebär att om bostadshuset som tillbyggnaden ska göras på är placerat närmare än sex meter från allmän plats, ska beräkningen av taknockshöjd utgå från den allmänna platsens medelnivå invid tomten.
Visa hela svaret

Vad gäller vid komplementbyggnad?

Vem är granne? – Det framgår inte av PBL eller av dess förarbeten vilka som är grannar och får lämna medgivande om komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från gräns. En granne kan exempelvis vara en privatperson eller en juridisk person i form av en samfällighet, ett företag eller en förening.
Visa hela svaret

Får man bygga komplementbyggnad på prickmark?

Vad gäller för friggebodar och får de byggas på prickad mark? Du får bygga en eller flera fristående byggnader med en sammanlagd byggnadsarea på 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara 3 meter. : Vad gäller för friggebodar och får de byggas på prickad mark?
Visa hela svaret

Får man ha flera komplementbyggnader?

Detta gäller – Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte vara större än 30m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.

Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från gräns, men får placeras närmare gränsen om berörda grannar medger det. Byggnaderna ska hålla sig 4,5 meter ifrån allmän plats som exempelvis gata, park. Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15m². Det kräver inte en anmälan. Du får i de flesta fall uppföra en komplementbyggnad även om det strider mot den aktuella detaljplanen.

Ett exempel är att du får bygga en komplementbyggnad på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickad mark.
Visa hela svaret

Är växthus komplementbyggnad?

Lusthus och växthus är så kallade komplementbyggnader. Om det redan finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten räcker det ofta med att du gör en anmälan och får startbesked. Det förutsätter att lusthuset eller växthuset uppfyller villkoren för friggebod eller attefallshus.
Visa hela svaret

Hur stor får en Komplementbostad vara?

Från och med mars 2020 får du bygga en komplementbostad upp till 30 m2. En komplementbostad är en byggnad som är inredd för att fungera som en egen bostad. Dessa kan användas som fritidshus eller permanentboende.
Visa hela svaret

Får man bygga både attefallshus och Attefallstillbyggnad?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

You might be interested:  Bygga Om V70 Till A Traktor?

Vad räknas som en komplementbyggnad?

Vad är en komplementbyggnad? – En komplementbyggnad avser en byggnad som hör till ett en- eller tvåbostadshus. Den får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus får du inte bygga en komplementbyggnad där. Exempel på komplementbyggnader är garage, förråd, växthus och gästhus.
Visa hela svaret

Hur långt från grannens tomt får man bygga?

Avstånd till tomtgränsen – Oavsett vad du ska bygga och om du behöver ansöka om bygglov eller inte finns det en allmänna regler

Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det är möjligt att bygga närmare tomtgränsen än så men då måste du få be din granne om lov först. Notera att alla kommuner kan ha olika regler. Därför är det alltid bäst att kontakta kommunen innan du påbörjar bygget för att säkerställa att du inte bryter mot några regler.

Boverket har grundreglerna till bygglovsbefriade murar bla. men exakta regler är fortfarande upp till kommunen.
Visa hela svaret

Hur många attefallshus får man bygga?

Krävs bygglov för att bygga fler än ett attefallshus – För dig som önskar bygga fler än ett attefallshus är det möjligt, men kräver bygglov. Ett attefallshus är implementeringen av ett bygglovsfritt hus på max 30kvm och inte själva huset i sig. Du kan därmed bygga hur många hus som helst på 30kvm men de kommer inte längre klassas som attefallshus, utan kräver bygglov.

Du kan därmed bara ha ett attefallshus på din tomt, men oändligt många hus på 30kvm så länge ditt bygglov går igenom. Dock kan du enligt attefallsreglerna bygga flera bygglovsfria hus och klassa dem som attefallshus, så länge deras gemensamma byggyta inte upptar mer än 30kvm. Du kan alltså till exempel bygga tre bygglovsfria attefallshus på 10 kvm vardera.

Det råder också skillnad på attefallshus, tillbyggnad med attefallsreglerna och friggebod, varpå du kan bygga alla tre bygglovsfritt så länge de uppfyller respektive regler. Relaterade frågor:

2 attefallshus på 15 kvm om jag bygger till mitt bostadshus med 15 kvm som attefallstiibyggnad, får jag då även bygga 15 kvm fristående attafallshus? jag har redan en friggebod på 10 kvm på tomten. Hej ola, Det går bra enligt attefallsreglerna. Med Vänlig Hälsning Mikael Asp Läs mer

Visa hela svaret

Vilka byggnader ska vara tillgängliga?

Tillgänglighet på allmänna platser, ALM – När man anlägger nya allmänna platser och områden ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller till exempel gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad. Reglerna finns i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2).
Visa hela svaret

Kan man bygga fler hus på en tomt?

Möjligheter med bygglov – Inom detaljplan kan det ibland anges att du får lov att bygga ett garage, uthus eller annan komplementbyggnad. Det kan också vara reglerat hur denna komplementbyggnad får lov att användas, exempelvis kan det stå att den inte får lov att inredas som bostad.

I andra fall är det inte reglerat hur denna typ av byggnad får lov att användas och då kan du ibland bygga en större komplementbyggnad än vad Attefallsreglerna möjliggör. Ofta är högsta tillåtna höjd för denna typ av byggnad begränsad, så att den alltid kommer att vara lägre än huvudbyggnad på tomten.

Ett Attefallshus i två våningar är kanske därför ett bättre alternativ om du vill bygga högre. Utom detaljplan kan du, om du har en tillräckligt stor tomt, bygga ytterligare ett hus till. Det finns inga generella regler för hur många hus du får lov att bygga på en tomt utom plan.

Man brukar dock säga att det inte får lov att finnas fler än två till tre bostadshus/-lägenheter på en småhusfastighet. I detta fall avgör kommunen vad som gäller. Även på denna typ av tomt kan det vara möjligt att bygga större än vad Attefallshusregler begränsar till. Det finns ingen entydig bestämmelse för hur hög en komplementbyggnad utom plan får lov att vara.

Detta kan istället regleras inom vad som gäller för en småhusfastighet.
Visa hela svaret

Hur många stugor får man ha på tomten?

Vad är en friggebod? – Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
Visa hela svaret