Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Altan?

Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Altan
Staket, räcke eller plank på din altan – Altan till ett en- och tvåbostadshus där höjden mäts från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida. På altanen finns ett staket som inte ska räknas med i höjden. Illustration: Jenny Lilja/Boverket Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen.

 1. Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank.
 2. Plankets höjd räknas från marken.
 3. Illustration: Jenny Lilja/Boverket Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket.
 4. Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset.

Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter.
Visa hela svaret

Får man bygga altan nära grannen?

Vad säger reglerna? – Det finns några generella regler, för att få exakta regler att följa måste du kontakta din kommun.

Av respekt till grannarna får inte en altan byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Anledningen till denna regel är ganska enkel. Delvis kan byggprocessen vara rentav störande för grannen och delvis kan placeringen av altanen blockera utsikt och solljus för din granne. Det är dock möjligt att bygga en altan närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Då måste du få din grannes skriftliga medgivande först, det har nyligen kommit nya regler kring detta och man har större frihet att bygga altaner utan bygglov, du kan läsa mer på regeringen.se,

Visa hela svaret

Hur långt ut får man bygga altan?

Altanen får vara planstridig – Den bygglovsbefriade altanen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark. Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap.2 § 2 § Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 1.

 1. Det lov som har getts för åtgärden, eller 2.
 2. Om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 3. Tgärder som avses i 9 kap.4-4 c §§ får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.
 4. En åtgärd som avses i 9 kap.4 f § får, trots första stycket 2, strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Stenhus?

Detsamma gäller en åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 §, om åtgärden 1. vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och 2. inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

Lag (2019:412), Om det finns planbestämmelser för placering av byggnadsverk, byggnader eller altaner i detaljplan så gäller de inte för den bygglovsbefriade altanen. Om planen medger att en altan får placeras närmare gränsen än 4,5 meter får en bygglovsbefriad altan trots detta inte placeras närmare än 4,5 meter från gränsen, om inte grannarna medger det.

Det beror på att avståndet på 4,5 meter är en förutsättning för lovbefrielse.
Visa hela svaret

Hur hög får man bygga en altan utan bygglov?

Bygga altan utan bygglov? En liten altan som ska byggas i anslutning till ett hus, är vanligtvis inte bygglovspliktigt. Man får bygga en altan utan bygglov om man följer dessa tre krav.

Inte bygger ut mer än 3.6 meter från husets fasadliv. Golvhöjden inte är högre än 1,8 meter från marknivån. Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter till tomtgränsen.

Om du tänker uppföra en altan som kommer att byggas närmare än 4.5 meter till grannens tomt, så behöver du ett skriftligt godkänt från din granne. Även om din granne tillåter dig att bygga närmare tomtgränsen, så behöver du vanligtvis ansöka om bygglov hos kommunen, eftersom att du inte följer de tre kraven som är listade ovan för att din altan inte ska vara bygglovspliktig.
Visa hela svaret

Får man bygga trädäck utan bygglov?

Behövs lov eller anmälan – altan, trädäck, terrass, uteplats – Stockholms stad Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass kan du behöva söka bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus. Altan, trädäck eller terrass har en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Den kan vara sammanbyggd med en byggnad eller placerad fristående. En altan eller terrass kan även placeras i ett takfall eller på ett tak. Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Du behöver även lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, som till exempel en lägre altan i marknivå, eller om en altan placeras i ett takfall eller ovanpå ett tak. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- eller tvåbostadshus.

 • byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
 • placeras inom 3,6 meter från byggnaden
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
 • vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den ursprungliga marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas
 • placeras på en byggnad eller i ett område som inte är kulturhistoriskt värdefullt.
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Idrottshall?

Du kan läsa mer om bygglovsbefriade altaner hos Boverket.
Visa hela svaret

Hur djupt ska man gräva för altan?

De typer av grund som man brukar välja mellan är: – Det som är allra vanligast är att bygga en altan på betongplintar. Det är ett alternativ som passar oavsett vilken typ av mark man ska bygga på. Man kan antingen gjuta själv eller köpa färdiga. Det viktiga med betongplintar är att plinten måste nå ett fast underlag.

Har du en jord som består av grus och sten behöver du ett djup på 50-70 cm, de allra flesta färdiga plintarna har det måttet. Om du har ett löst och mullrikt underlag behöver du sätta plintarna djupare och då kan det vara bra att gjuta egna. Viktigt är att plintarna står stadigt, och gärna når frostfritt djup.

När du placerar ut plintarna bör det inte vara mer än 2 meter mellan dem. Också viktigt här att de står i raka linjer. De två vanligaste plintarna • Gjuta plintar – Grundpelare av betong som håller ramverket på plats med hjälp av fastgjutna stolpskor. Du bygger dem själv genom att gräva en grop, placera ett gjutrör i gropen och fylla upp med cement blandad med vatten.

 • Placera en stolpsko i som matchar måtten på dina reglar och låt betongen brinna (torka) enligt tillverkarens anvisningar.
 • Färdiga plintar – Grundpelare finns som sagt också som färdiga plintar med fastgjuten stolpsko på.
 • Dessa gräver du helt sonika ned.
 • De lämpar sig inte när altanen ska stå på berg, eller under väldigt steniga markförhållanden där du har stora stenar i marken som du inte klarar av att flytta.
You might be interested:  Hur Många Kvadratmeter Får Man Bygga Utan Bygglov?

Se vårt utbud av plintar här. När plintarna är på plats behöver du noggrant väga av dem. Använd dig av ett långt vattenpass, lägg sedan ut bärlinor och väg av igen. För att undvika att fukt trycker in i bärlinorna så sätt en bit syllpapp mellan plinten och bärlinan. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Altan Om det är jord och växtlighet där du tänkt placera altanen är det också viktigt att du lägger ut markduk. Det förhindrar att fukt tränger upp från marken och att du får växter som växer upp genom altanen. Ovanpå markduken kan du lägga grus eller stora stenar som gör att den håller sig på plats och förhindrar att solstrålarna letar sig ner till växtligheten.

Detta gäller också om du väljer någon av altangrunderna nedan också. Två andra altangrunder man kan välja att arbeta med är: • Plattor eller murblock – Om du har jämna markförhållanden och marken har satt sig ordentligt kan du lägga altanens ramverk direkt på plattor eller murblock – således utan stolpskor.

Det här alternativet passar om du ska bygga en låg och relativt stor altan. • Markskruvar – Stora jordankare som du skruvar ned i marken. De har en U-formad sko på toppen som håller ramverket på plats. Lämpar sig inte där markförhållandena är nyschaktad jord eller berg.
Visa hela svaret

Vad räknas som marknivå altan?

Exempel 1 – Altan utan krav på bygglov – Illustration: Altefur Development / Boverket Du får bygga en altan utan bygglov om samtliga krav uppfylls:

Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset Den högsta punkten får inte överskrida 1,8 meter från marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas. Altanen inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen*

*Har grannen godkänt bygglovet genom ett grannmedgivande så är det okej att placera altanen närmare än 4,5 meter.
Visa hela svaret

När behövs bygglov för trädäck?

Små skärmtak kan vara bygglovsbefriade – Vid ett en- eller tvåbostadshus får du bygga ett skärmtak under vissa förutsättningar utan bygglov. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten skärmtaket får högst vara 15 kvadratmeter det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Visa hela svaret