Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Attefallshus?

Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Attefallshus
Attefallshuset får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla – Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 1. MÖD har konstaterat att det är tillräckligt att det är fastslaget att attefallshuset ska uppföras i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt för att åtgärden inte ska omfattas av undantaget från lovplikten.
 2. Enligt domstolen krävs det alltså inte att byggnaden medför att området förvanskas.
 3. Det innebär att vid byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla får inte attefallshus uppföras även om uppförandet inte förvanskar byggnaden eller bebyggelseområdet.

(MÖD 2017-05-29 mål nr P 1588-17) Mål: P 1588-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.

 • Tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3.
 • Allmänna platser, och 4.
 • Bebyggelseområden.
 • Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.
 • Det behövs alltså inget utpekande i förväg, men för att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla.

Detta material är dock inte juridiskt bindande. Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord.

Attefallshus regler 30 kvm – Regler från mars 2020

Det gäller exempelvis om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.16 § 16 § I en detaljplan får kommunen 1.

 • Bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 2.
 • I fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.17 och 18 §§, 3.
 • Bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.13 §, 4.

bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap.13 § inte får rivas, och 5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap.2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Vindkraftverk?

Lag (2014:900), När en sådan planbestämmelse inte finns kan kommun som underlag för sin bedömning använda olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

En bedömning om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt måste dock göras i varje enskilt fall. Förvanskningsförbudet
Visa hela svaret

Var får man sätta upp attefallshus?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Vad får grannar klaga på?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Störningar enligt bostadsrättslagen Då er boendeform är en bostadsrätt är det bostadsrättslagen (BrL) som är tillämplig i detta fall. Störningar regleras i 7 kap.9 § BrL, Bestämmelsen föreskriver en skyldighet för bostadsrättshavare att inte orsaka sina grannar störningar som kan vara skadliga för deras hälsa eller försämra deras bostadsmiljö.

 • Störningarna måste utöver detta dessutom vara av den graden att de inte skäligen bör tålas av grannarna.
 • Dessutom ställs det krav på hyresgästen att iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.
 • Vilka störningar bör skäligen tålas av grannar ? Lindrigare störningar, som får tålas av grannar, kan anses utgöra sådana störningar som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus, exempelvis ljud från lekande barn.

För att avgöra vart gränsen för godtagbar störning går får man normalt se till den allmänna uppfattningen. I denna bedömning beaktas därmed inte hyresgästernas individuella situation, så som exempelvis extra känslighet mot höga ljud eller att hyresgästen är nattarbetare och behöver sova under dagarna.

Generellt brukar dock anses att grannar få tåla högre ljudnivåer under dagen, men att det ska vara tyst och lugnt under nattetid. Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande störningar i bostadsrätter som möjligen kan ge viss vägledning för att avgöra vilken nivå av störningar som är acceptabla. I NJA 1991 s.574 var det fråga om en bostadsrättshavare som spelat piano ett antal timmar varje dag.

För att avgöra om störningen var acceptabel eller inte tog domstolen hänsyn till bl.a. ljudnivån som grannarna utsattes för och det faktum att det hade varit tyst under nattetid, Domstolen gjorde därefter en intresseavvägning mellan musikerns intresse att kunna utöva sin musik och grannarnas intresse att inte bli störda.

Pianospelet ansågs i fallet vara en störning som grannarna fick tåla. Vilka åtgärder finns mot störningar i boendet? Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att se till att eventuella störningarna omedelbart upphör. Därutöver ska även socialnämnden underrättas i kommunen där lägenheten är belägen, 7 kap.9 § stycke 2 BrL,

Rättar sig inte grannen efter tillsägelsen, och om det rör sig om grava störningar kan föreningen dessutom säga upp bostadsrättshavaren, 7 kap.9 § stycke 3 BrL, Vad gäller i ert fall? Av omständigheterna i din fråga drar jag slutsatsen att ni inte utgjort någon störning i lagens mening.

 1. Som konstaterats får grannar nämligen tåla normalt förekommande störningar, så som exempelvis lekande barn.
 2. I denna bedömning beaktas inte eventuell extra känslighet hos grannarna.
 3. Det ska dock påpekas att det är er bostadsrättsförening som ska göra en bedömning av huruvida störningarna är sådana att de skäligen bör tålas av era grannar.

Med hänsyn till att grannar klagat på er vid upprepade tillfällen, samt att detta tycks ha påverkat er bostadsmiljö finns det även en möjlighet att anse att era grannar gjort sig skyldiga till störningar som avses i lagens mening. Som påpekats är det här bostadsrättsföreningens skyldighet att ni inte utsätts för sådana störningar.

Mitt råd till er är att i första hand att kontakta er bostadsrättsförening och berätta om omständigheterna i ert fall. På så sätt kan de hjälpa er att klara ut konflikterna mellan era grannar. Om konflikten ändå inte löser sig kan man kontakta hyresnämnden för att få tvisten löst. Har ni ytterligare funderingar kan ni även boka tid med våra jurister här på Lawline,

Hoppas du fick svar på din fråga!
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Gärdsgård?

Hur nära tomtgränsen får en friggebod eller ett attefallshus stå utan grannens tillåtelse och utan bygglov?

Medgivande från grannar – Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
Visa hela svaret

Kan kommunen neka bygglov?

Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser – Vid en ansökan om bygglov utanför detaljplan eller områdesbestämmelser ska byggnadsnämnden pröva om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Ansökan om bygglov ska beviljas om alla är uppfyllda och avslås om en eller flera av dem inte är uppfyllda.

 1. Prövning av bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser innebär, till skillnad från bygglov inom plan, en fullständig prövning av kraven på lokalisering, placering och utformning.
 2. Vilka krav som ska prövas i ett bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser framgår av plan- och bygglagen, PBL.

De tekniska egenskapskraven, till exempel brandsäkerhet, ska inte prövas i bygglovet. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.31 § 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap.2 eller 3 §, och 3.

uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900),31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 2.

inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap.42 § första stycket 3 eller 5 c, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Lag (2014:900),31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1. avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Lag (2014:900),31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2.

 1. Innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.
 2. Lag (2014:900),31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

Lag (2014:900),31 e § Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra 1. betydande miljöpåverkan, eller 2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900), Vid bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser ska följande prövas:

detaljplanekravet lokalisering omgivningsbuller vid bostäder placering och utformning miljökvalitetsnorm omgivningspåverkan utformningskraven anordnande av tomter, allmänna platser och andra områden förvanskningsförbudet varsamhetskravet.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.31 § 31 § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap.2 eller 3 §, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap.

 1. Och 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
 2. Lag (2014:900),31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1.
 3. Innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 2.
You might be interested:  Hur Stort Fritidshus Får Man Bygga?

inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap.42 § första stycket 3 eller 5 c, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

 • Lag (2014:900),31 b § Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1.
 • Avvikelsen är liten, eller 2.
 • Åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Lag (2014:900),31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2.

innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900),31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.

Lag (2014:900),31 e § Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas medföra 1. betydande miljöpåverkan, eller 2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. Lag (2014:900), Om åtgärden är en kompletteringsåtgärd till ett en- eller tvåbostadshus är prövningen inte lika omfattande eftersom vissa förutsättningar inte ska prövas för sådana åtgärder.

 1. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.31 a § 31 a § Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1.
 2. Innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 2.

inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap.42 § första stycket 3 eller 5 c, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.

Lag (2014:900), En bygglovsansökan utanför detaljplan och områdesbestämmelser kan ha föregåtts av förhandsbesked, vilket innebär att lokaliseringsprövningen redan är gjord. Även frågor om till exempel placering och utformning kan vara helt eller delvis avgjorda i förhandsbeskedet. Det som är prövat i förhandsbeskedet ska inte prövas igen i bygglovet.

Prövningen av bygglovet blir då begränsad till de förutsättningar som inte har prövats i förhandsbeskedet. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.17–18 §§ 17 § Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.18 § Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Visa hela svaret