Hur Nära Vattnet Får Man Bygga?

Hur Nära Vattnet Får Man Bygga
Var gäller strandskyddet? – Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Visa hela svaret

När gäller inte strandskydd?

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att –

uppföra nya byggnader ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla. På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget.
Visa hela svaret

Vad får man göra på strandskyddad tomt?

Strandskyddet förbjuder också att du försämrar för djur eller växter. Ofta är det tillåtet att bygga om och renovera,så länge byggnaden ska användas till samma sak som förut. Du får alltså renovera ditt hus utan dispens. Däremot får du inte bygga om ett förråd till en sommarstuga, eftersom det utvidgar din privata zon.
Visa hela svaret

Hur långt från en sjö får man bygga hus?

Var gäller strandskyddet? – Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Visa hela svaret

Får man gå på strandtomt?

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som är skyddat för fågelliv eller annat. Tomt är det område närmast ett hus där de som bor ska kunna känna sig ostörda. Det är risken att störa som avgör hur nära ett hus du kan uppehålla dig.
Visa hela svaret

Vad menas med strandnära tomt?

Lantmäteriet tolkar annorlunda – Så här definierar Lantmäteriet begreppen. De gäller gäller vid fastighetstaxering, och inte nödvändigtvis i andra sammanhang.1. Strandtomt: Bostadsbyggnaden ligger högst 75 meter från strandlinjen och med egen strand.2.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Fjällstuga?

Hur nära tomtgräns får man bygga en brygga?

Brygga skapar frågor om tomtgräns Redan 2006 beslutade länsstyrelsen om att ge strandskyddsdispens för anläggandet av bryggan och gav även klartecken för viss muddring. Men den nuvarande ägaren till granntomten, som ärvde huset av sin far för några år sedan, undrar om allt verkligen stämmer.

 1. Enligt Lantmäteriet finns det nämligen ingen ägare till strandremsan där bryggan ligger, detta på grund av landhöjningen.
 2. Har ägaren till bryggan rätt att muddra, lägga ut sten, gräva diken och klippa gräs på andra sidan gränslinjen? frågar sig grannen.
 3. Remsan vid stranden är outredd och det finns ingen tomtgräns som går ut mot vattnet fram till strandlinjen.

Leif Ekström som också bor i Hållsviken är god vän till grannen och representerar honom i ärendet. Tidigare var det en liten tunn skurbrygga, säger han, och påpekar att bryggan på grund av sin placering nu faktiskt är allmän. – Bryggan är allmän med gångväg så att folk kan gå eller cykla ner.

 • Men nu ser det ut som en privatägd brygga, folk är rädda att använda den.
 • På Länsstyrelsen säger man att gränsdragning av det här slaget är lättare sagt än gjort.
 • Ett alternativ för att räta ut frågetecknen skulle vara att ta ut en lantmätare till platsen för att göra en fastighetsbestämning som avgör vart fastighetsgränsen går.

Men det kan bli en kostsam historia, att bestämma gränser för fastigheter i vatten kan vara komplicerat, säger miljökonsulten Christer Södereng. SN når ägaren till bryggan, byggherren Veselin Mijac, över telefon på semestern. – Det är första gången jag hör detta.

Han är öppen för att rätta till sina eventuella misstag.– Jag hoppas att vi är på vår tomt, men enligt lag finns det inget hinder att placera en brygga intill grannens tomtgräns, säger Mijac, som själv äger ett byggbolag.– Men jag ska kontakta Lantmäteriet, som får komma ut och kolla när jag är tillbaks från semestern. Om jag har gjort något fel rättar jag till det, säger Mijac och passar också på att poängtera att bryggan absolut får användas av de som vill:– Allmänheten har alltid rätt att använda vår brygga, och alla andras bryggor.

: Brygga skapar frågor om tomtgräns
Visa hela svaret

Får man fiska från andras brygga?

Allemansrätten – tälta i skog och mark – Det går utmärkt ett par nätter på privat mark. Välj tältplats med omsorg, en längre bit från närmaste bostadshus, bortom privata tomtgränser, åkermarker och andra planteringar. Du behöver be markägaren om lov om du vill campa i flera dagar eller med ett större sällskap än två, tre tält.

 1. Det är förstås inte okej att lämna kvar skräp på tältplatsen.
 2. Tänk på att vara försiktig med marken när du tältar i känslig fjällmiljö.
 3. I fjällen finns ganska små möjligheter att elda och därför är det bäst att ta med ett stormkök.
 4. I vissa nationalparker och naturreservat är tältning förbjuden, medan du på andra får tälta längre än vad du får göra utanför.
You might be interested:  Är En Som Tar I Trä?

Våra STF-värdar hjälper dig gärna att ta reda på vad som gäller för just din tur. Hur Nära Vattnet Får Man Bygga Fiske ingår inte specifikt i allemansrätten, men du får fiska fritt med spö i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Även längs kusterna, med undantag för laxfiske vid Norrlandskusten. På andra platser finns särskilda regler – du kan till exempel behöva markägarens lov, eller ett speciellt fiskekort.

Är du osäker kan du söka information från kommunen eller länsstyrelsen, så undviker du oro och kan ägna dig åt att koppla av. När fiskarna leker på våren är vissa arter fredade och det kan finnas begränsningar för hur små fiskar du får ta upp. Några arter är helt fridlysta. Skulle du till exempel få en mal på kroken, är det bara att släppa tillbaka den i vattnet direkt.

Det går ofta bra att fiska från privata stränder och bryggor, så länge de är tomma och inte ligger på någons tomt. Tänk på att respektera den som äger platsen.
Visa hela svaret

Får man bygga en brygga på egen mark?

“Vill inte gärna höra vad jag inte får göra” Hej Lisa, jag är en fiskare som ska bygga brygga på min fastighet, det behöver jag väl inga tillstånd till. Eller? PS. Som person är jag sån att jag inte gärna vill höra om vad jag inte får göra, utan om vilka möjligheter jag har.

 1. Jurister överväger ofta vilka alternativa handlingssätt som är möjliga i en given situation, och redovisar ofta risker med det ena och det andra.
 2. Men självklart finns det också möjligheter, låt oss fokusera på dem i dag.
 3. Om du vill bygga en brygga bör du för det första beakta strandskyddet.
 4. Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag, och syftar till att långsiktigt dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom strandskyddat område råder förbud mot att uppföra bland annat en brygga. De areella näringarna, såsom exempelvis fisket, omfattas dock av ett undantag från detta förbud. Om det är så att bryggan behövs för ditt yrkesfiske och att du inte kan nyttja en redan befintlig brygga i närområdet så kan du ha goda möjligheter att omfattas av detta undantag.

 • Ett råd är att höra med kommunen om du omfattas av undantaget så slipper du chansa.
 • Om du inte faller in under undantaget så kan du istället ansöka om en särskild dispens från förbudet hos kommunen.
 • Du behöver också överväga om bryggan kräver bygglov.
 • Om din brygga ska omfatta plats för flera båtar så kan den vara bygglovspliktig.
You might be interested:  Lån För Att Bygga Nytt Hus?

Bygglov krävs nämligen för att bland annat anordna en småbåtshamn, och detta oberoende av vad småbåtshamnen är till för. Det innebär att bygglov även krävs om hamnen är till för yrkesfiske. Trots att fisket är en areell näring så är inte bryggor för fiske undantagna från krav på bygglov.

 1. Detta eftersom undantaget från kravet på bygglov som finns i lagstiftningen för ekonomibyggnader endast gäller för byggnader och inte för anläggningar såsom bryggor.
 2. Om du har möjlighet kan du försöka dimensionera din brygga i syfte att undvika en bygglovsprövning.
 3. De vägledande rättsfall som har behandlat saken tyder på att det i de flesta fall krävs flera båtplatser för att småbåtshamnen ska vara bygglovspliktig.

Mindre bryggor med enstaka båtplatser för en fastighets behov är vanligtvis inte bygglovspliktiga. Det kan dock vara så att även en småbåtshamn med enbart en båtplats kan kräva bygglov om hamnen medför en stor omgivningspåverkan eller har stor påverkan på allmänna intressen.

Andra faktorer som prövningsmyndigheten kan beakta för att avgöra om bygglov krävs för bryggan är vidare vilka konsekvenser den har för närboende exempelvis i form av ökad trafik och buller, och vilken inverkan den har på det rörliga friluftslivet eller landskapsbilden. Även här gör du därför klokt i att höra med kommunen.

Uppförandet av en anläggning i ett vattenområde är vidare vattenverksamhet, vilket betyder att du ska anmäla din byggnation till länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd vid mark- och miljödomstolen för den, beroende på hur omfattande den är. Kraven för att få bedriva vattenverksamhet är bland annat att du måste ha rådighet (förfoganderätt) över vattnet där verksamheten ska bedrivas, samt att nyttan av verksamheten från allmän och enskild synpunkt ska överväga kostnaderna, skadorna och olägenheterna av den.

Du kan behöva ansöka om tillstånd även för en vattenverksamhet av mindre omfattning, exempelvis om bryggan kan påverka värdefull natur eller om någon enskild påverkas och inte samtycker. Du riskerar då att hamna i en process som kan bli kostsam och ålägger dig ett långtgående ansvar att bland annat utreda förhållandena på platsen.

Det är vanligt förekommande att man tror sig omfattas av undantaget för de areella näringarna i strandskyddslagstiftningen trots att detta inte alltid är fallet. Det är också vanligt att man missar de parallella prövningar som ska ske, exempelvis av bryggor.
Visa hela svaret