Hur Stort Får Man Bygga Utan Bygganmälan?

Hur Stort Får Man Bygga Utan Bygganmälan
Vad är en attefallstillbyggnad? – Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

 1. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 4 b §§ 2 § Det krävs bygglov för 1.
 2. Nybyggnad, 2.
 3. Tillbyggnad, och 3.
 4. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 1. På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 2. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.

 1. Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3.
 2. En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.
 3. En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5.

en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.

nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

 1. Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1.
 2. Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

 • Åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5.
 • Åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare den får ha högst 15,0 m 2 bruttoarea den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd den ska placeras minst 4,5 meter från gräns den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kan Man Bygga Av Trä?

Contents

När behövs inte bygganmälan?

Undantag som inte kräver en anmälan – Det finns undantag från kravet på anmälan. Undantagen beror bland annat på vilken åtgärd du ska utföra, vilken typ av byggnad eller anläggning det gäller och om du ska utföra åtgärden i område inom eller utanför detaljplan. Du behöver inte göra en anmälan för att riva en byggnad eller en del av en byggnad som bland annat är:

en komplementbyggnad som tillhör ett en- eller tvåbostadshus, till exempel en så kallad friggebod ett skärmtak, som inte kräver bygglov en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver bygglov på grund av att huset ligger utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse en bygglovsbefriad ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

Utanför detaljplanerat område behöver du inte anmäla varken rivning eller andra åtgärder som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Det krävs heller ingen anmälan för en liten tillbyggnad eller en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse (men om du bygger ett så kallat attefallshus och använder det som komplementbostadshus krävs alltid anmälan).
Visa hela svaret

Måste man göra bygganmälan?

Vad är det för likheter och skillnader mellan bygglov och bygganmälan? – Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är främst kostnaden. Att ansöka om bygglov kostar betydligt mer jämfört med om man gör en bygganmälan. Kommunerna tar avgifter för att granska din ansökan eller bygganmälan.

Byggnadsprojekt som är större och mer komplicerade tar oftast längre tid att granska och därför blir även kostnaden dyrare jämfört med en bygganmälan. Kostnaderna skiljer sig från kommun till kommun och du kan besöka kommunens hemsida för att se vilka kostnader som gäller för just din typ av projekt.

Oavsett om du ska göra en bygganmälan eller ansöka om bygglov, så behöver du i det flesta fall lämna in bygglovsritningar, Vid stora projekt så kan även kostnaden för bygglovsritningar skilja sig markant jämfört med mindre projekt där man endast behöver göra en bygganmälan.

 • Vid ansökan om bygglov så granskar kommunen handlingarna noggrant och har vanligtvis högre krav på ritningarna som du behöver lämna in tillsammans med din ansökningsblankett jämfört med en bygganmälan.
 • Många som bygger komplementbyggnader och håller sig inom attefalls- och friggebodsreglerna känner att det är relativt höga krav även på en bygganmälan.

Komplementbyggnader och komplementhus kräver att du endast gör en bygganmälan om du följer attefalls eller friggebodsreglerna. Du kan då bygga ett litet hus, förråd, garage, gäststuga, växthus, båthus förutsatt att det är max 30 kvadratmeter och att det redan finns ett bostadshus på tomten.

 1. En komplementbyggnad får byggas även om du redan har utnyttjat all byggrätt som du har på din tomt.
 2. Du får förutom komplementbyggnader och komplementhus bygga en tillbyggnad eller takkupor utan bygglov, men du behöver göra en bygganmälan och du behöver följa attefallsreglerna.
 3. Du får bygga två takkupor på ett hus som inte tidigare har några takkupor.

Om huset har en takkupa, så får du endast bygga en till takkupa. Längden på takkuporna tillsammans måste vara mindre än halva takets längd på det befintliga huset. Du kan förutom bygglovshandlingar även behöva lämna in konstruktionsritningar om takkupan påverkar konstruktionen.

 1. Om du bygger en takkupa som inte påverka konstruktionen, exempelvis att du bygger takkupan mellan takstolarna så behöver du ibland inte bygglov eller bygganmälan.
 2. Dubbelkolla alltid med kommunen innan du börjar bygga något, så att du gör rätt från början.
 3. Handläggningstiden skiljer sig mellan en bygganmälan och bygglov.

Enligt PBL ska kommunen ge dig svar inom en månad, men om kommunen har mycket att göra, så kan kommunen förlänga tiden med ytterligare en månad. När man ansöker om bygglov så har kommunen två och en halv månad på sig att ge svar en ansökan om bygglov.
Visa hela svaret

Vad händer om man missar bygganmälan?

Vad händer om jag bygger utan bygglov? Om du har missat att ansöka om bygglov eller bygganmälan för en åtgärd som kräver detta kommer du att föreläggas med en sanktionsavgift. Avgiften kommer att skickas ut till dig även om du får ett bygglov i efterhand.
Visa hela svaret

Vad kostar det att göra en bygganmälan?

Ansökan attefallshus – Hur Stort Får Man Bygga Utan Bygganmälan En anmälan för att bygga ett attefallshus går relativt smidigt att genomföra, och syftet är just att anmälan ska vara betydligt enklare än en bygglovsansökan. Kommunen tar i stort sett alltid ut en administrativ avgift för detta som varierar från kommun till kommun, men uppgår till mellan 6 och 10.000 kronor.
Visa hela svaret

Kan man få avslag på bygganmälan?

Överklagande av bygglovsbefriade åtgärder – Vissa bygglovsbefriade åtgärder kräver en anmälan till byggnadsnämnden för att få byggas. För sådana åtgärder krävs det även ett startbesked innan åtgärden får påbörjas. Om någon som har gjort en anmälan om en åtgärd till byggnadsnämnden nekas startbesked kan denne överklaga det beslutet.

I vissa fall kan även grannar överklaga ett startbesked för en bygglovsbefriad åtgärd. (MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17, MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17) Mål: P 1646-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Mål: P 1948-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Mål: P 12189-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) De bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver en anmälan eller ett startbesked för att få byggas kan inte överklagas.

Det beror på att det inte finns något beslut från byggnadsnämnden att överklaga. I stället får en tillsynsanmälan göras till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ska då inleda ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot PBL, PBF, BBR eller EKS.

 1. Byggnadsnämnden kan exempelvis behöva göra en bedömning om åtgärden innebär en betydande olägenhet eller om den placerats på ett sätt som är trafikfarligt.
 2. Byggnadsnämnden ska ta ett beslut i tillsynsärendet där det avgörs om den strider eller inte strider mot någon bestämmelse i plan- och bygglagstiftningen.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Altandörr?

Detta beslut kan överklagas. (jfr prop.2013/14:127 sid.58-60 och HFD 2011 not.93) Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop.2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats) Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.5 § 5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.
Visa hela svaret

Vad händer om man bygger svartbygge?

De flesta byggnationer kräver bygglov innan du får börja bygga. Påbörjar du arbetena för tidigt kallas det olovlig byggnation eller svartbygge. Du får heller inte börja bygga utan startbesked eller börja använda det nybyggda utan att du fått ett slutbesked.
Visa hela svaret

Vad händer om man bygger för stort?

Hur stor sanktionsavgift kan jag behöva betala? – Hur stor avgiften blir beror på av vilken överträdelse du gör och vad för typ av projekt du bygger. Byggsanktionsavgifter kan maximalt uppgå till 50 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet år 2022 är 48 300 kronor. Alltså kan det maximalt bli en avgift på 50×48300 = 2 415 000 kr.

För en nybyggnation av ett bostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp, ca 72 450kr För nybyggnation av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp, ca 12 075kr För en tillbyggnad eller ett uterum är sanktionsavgifter 0,5 prisbasbelopp, ca 24 150kr För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp, ca 4830kr

Förutom avgiften ovan tillkommer ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean är bruttoarean minskad med 15 kvm. Funderar du på att bygga utan bygglov? Risken är stor att du får betala en dyr sanktionsavgift och det kan även leda till att du får riva det du byggt om en byggnadsinspektör från kommunen får reda på att du gjort ett svartbygge.
Visa hela svaret

Hur stort får man bygga?

Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön. En detaljplan rymmer också en plankarta. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

Vad händer om man köper ett hus utan bygglov?

Bygga utan bygglov – konsekvenser när du ska sälja/köpa – Ett bygge som kräver bygglov men inte har något kallas svartbygge. Din kommun kan ta ut en byggsanktionsavgift om det upptäcker ett bygge som är uppfört utan bygglov. Återställs byggnaden tas ingen avgift ut.

 • Det går alltid att söka om bygglov i efterhand, men med risken att få avslag.
 • Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år – därefter kan kommunen inte besluta om att återställa förändringen.
 • Däremot kan de vägra bygglov för nya åtgärder innan de olovliga är återställda.
 • Det kan med andra ord ställa till problem för dig som köpt en byggnad utan bygglov och vill bygga nytt.

För strandskydd finns ingen tidsgräns, vilket betyder att kommunen när som helst kan agera mot olovliga åtgärder. Om du som säljare inte gjort köparen varse om att det saknas bygglov för en åtgärd du gjort, kan köparen driva igenom avdrag på köpeskillingen eller häva köpet.

Dessutom riskerar du att få betala byggsanktionsavgift på max 50 prisbasbelopp i efterhand, när den nya ägaren tillträtt. Som säljare får du ofta fylla i en frågelista från mäklaren där du uppger om bygglov finns för ny-, till- eller ombyggnader på fastigheten. Om du inte vet om det finns de bygglov som krävs är det bra att ta reda på det innan du säljer, så att du kan lämna rätt uppgifter till köparen.

Om köparen inte får några uppgifter bör han eller hon dock själv undersöka om bygglov finns.
Visa hela svaret

Kan kommunen neka en bygganmälan?

Hur går man tillväga för att söka bygglov? En vanlig fråga som vi får av våra kunder är hur man ansöker om bygglov och vart man ansöker om det. Nedan kommer vi att beskriva stegvis hur man går tillväga för att ansöka om bygglov för exempelvis en tillbyggnad eller ett uterum.1.

 1. Börja alltid med att fråga byggnadsnämnden i din kommun, om du behöver bygglov Det flesta byggnadsprojekt är bygglovspliktiga, där du behöver ansöka om bygglov.
 2. För att du ska vara säker på om just ditt projekt som du planerar kräver bygglov, är det bäst att du tar kontakt med din kommun där fastigheten befinner sig i eller tänkt att byggas i.

Byggnadsnämnden kommer att hjälpa dig och specificera vilka typer av handlingar som du behöver lämna in till kommunen för att ansöka om bygglov.2. Lämna in underlag till kommunen Det är alltid hos kommunen som du ansöker om bygglov. Du behöver lämna in de handlingar som kommunen kräver för att kommunen ska kunna bedöma din ansökan och bevilja din bygglovsansökan.

 1. Ommunen kräver i de flesta fall fackmannamässigt utföra som redovisar det ni tänkt att bygga/ändra i framtiden.
 2. Det är väldigt viktigt att ritningarna och de andra handlingarna som kommunen kräver är gjorda på ett korrekt sätt, för att kommunen ska kunna bevilja er ansökan.
 3. Tidigare ansökte man om bygglov genom att skicka in alla handlingar i pappersformat till kommunen.

Nu har de flesta kommuner e-tjänster som möjliggör att man kan ansöka om bygglov direkt hos kommunens hemsida och ritningarna lämnas in i PDF format.3. Kommunen gör en första bedömning När du gjort din ansökan, kommer en bygglovshandläggare att titta närmare på underlagen som du skickat in till kommunen.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Ut?

Vid den första granskningen bedöms om din ansökan är fullständig. Om det saknas något behöver du komplettera det för att kommunen ska kunna bedöma det ordentligt. Anledningen till varför du kan få komplettering från kommunen kan bero på att det saknas något eller att dina ritningar inte är gjorda på ett tydligt och fackmannamässigt sätt.4.

Kommunen skickar dig ett mottagningsbevis När kommunen anser att din ansökan är komplett ska de lämna information till dig som ska innehålla hur långt tid det tar att bedöma er ansökan om bygglov samt möjlighet till att överklaga beslutet, 5. Kommunen bedömer din ansökan.

 1. När kommunen granskar dina ritningar, tittar dem så att du följer bestämmelserna som finns på detaljplanen.
 2. De tittar även på om byggnaden är lämplig för sitt ändamål och om den är tillgänglighetsanpassad.
 3. Om du tänkt bygga utanför detaljplanerat område, kommer kommunen granska dina handlingar utifrån hur området ser ut.

Kommunen har ett skäl att neka om de för att bevara det kulturhistoriska arvet som finns i området. Kommunen har 10 veckor på sig att ge ett beslut från din bygglovsansökan. Ibland kan kommunerna runt om i landet ha mycket att göra och då kan de ta ytterligare 10 veckor tills du får ett beslut.

 • Perioderna där kommunen har som mest att göra brukar vara i februari, mars och maj.
 • Det är många som ansöker om bygglov inför sommaren vid dessa månaderna.
 • Tänk på att ansöka i god tid för att hinna bygga i tid.
 • Ommunen kan informera personer som berörs av din bygglovsansökan.
 • Det kan till exempel vara dina grannar.6.

Beslut om din bygglovsansökan Om det som du tänkt bygga/ändra följer bestämmelserna och de krav som kommunen har, så kommer kommun bevilja din bygglovsansökan. Om det däremot inte följer kravet, kommer kommunen att neka din ansökan. Om kommunen ger ett godkänt bygglov kommer människor som bor i närheten av ditt projekt att få reda på det.

De personer som fått reda på ditt projekt har tre veckor på sig att överklaga. De övriga personerna har en månad på sig att överklaga ditt planerade projekt. Om ingen överklagar ditt framtida projekt inom 4 veckor vinner det laga kraft. Om kommuner nekar ditt bygglov och du eller din arkitekt anser att ni gjort allt rätt kan ni överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan välja att ändra på kommunen beslut eller neka ditt överklagande. Tänk på att du har 5 år på dig för att bli klar med ditt projekt. Du behöver starta igång byggnadsarbetet inom 2 år efter du fått ett godkänt bygglov annars slutar ditt bygglov att gälla.

 1. Obs! Du får inte börja bygga förrän du har fått ett startbesked från din kommun även om du fått ett beviljat bygglov.7.
 2. Tekniskt Samråd Efter att du fått ett godkänt bygglov kommer kommunen att vanligtvis hålla ett tekniskt samråd med dig.
 3. På mötet går ni igenom tillsammans handlingarna och hur projektet är tänkt att genomföras.

Om ditt projekt är väldigt litet behövs inget teknisk samråd och kommunen ska ge dig ett startbesked när du får ditt bygglov beviljat.8. Du får ett startbesked När du fått startbesked kan du börja med byggnadsarbetet. För att kommunen ska ge dig ett startbesked behöver du visa att det du tänk genomföra uppfyller kraven i PBL (Plan -och bygglagen).

9. Kommunen kommer att besöka din byggarbetsplats En person från kommunen kommer att besöka din byggarbetsplats och föra ett protokoll över besöket. 10. Slutsamråd När ditt projekt är färdigt kommer kommunen hålla ett slutsamråd tillsammans med dig där ni går igenom ert projekt samt om ni har följt kontrollplanen. 11. Slutbesked

När alla krav är uppfyllda kommer du att få ett slutbesked och du kan nu börja nyttja det du byggt. Tänk på att du inte får flytta in i ett hus om du inte fått ett slutbesked, det kan leda till att du får betala en sanktionsavgift. Ibland kan kommunen ge dig ett slutbesked även om allt inte är uppfyllt, men du måste åtgärda problemen senare. Kommunen kan även neka dig ett slutbesked. Har ni bestämt er för att bygga och är osäkra på, så kan ni kontakta oss, så hjälper vi er att förstå om vad som gäller för just ditt projekt. : Hur går man tillväga för att söka bygglov?
Visa hela svaret

Vad ska vara med i en bygganmälan?

Vad är skillnaden mellan bygglov och bygganmälan? – Skillnaden mellan bygglov och bygganmälan är i huvudsak följande: kostnaden, handläggningstiden och komplexiteten. En anmälan är fördelaktig för dig i alla tre avseenden: ‍ Kostnad : En bygganmälan kostar i princip alltid mindre än ett bygglov, även om många blir överraskade när det upptäcker att även bygganmälan ofta är relativt dyrt.

 • Både kommunens avgifter och kostnaden för att ta fram ritningar och annan dokumentation är dock i regel lägre (om du inte gör det själv) för en bygganmälan.
 • Avgifterna varierar dock mellan kommuner, ibland är det väldigt stora skillnader.
 • På din kommuns hemsida hittar du deras avgifter.
 • ‍ Handläggningstid : En bygganmälan ska enligt PBL, plan- och bygglagen, handläggas inom max fyra veckor av kommunen.

Om kommunen har särskilda skäl (“om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet”, PBL kap 9, 45 §, 3 st.) kan de vid ett tillfälle förlänga handläggningstiden med maximalt ytterligare fyra veckor. Ett bygglov däremot har en lagstadgad handläggningstid på maximalt tio veckor.

 • Ommunen har även här möjlighet att vid ett tillfälle förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, om det finns särskilda skäl till detta (samma formulering i PBL som för bygganmälan: “om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet”).
 • ‍ Komplexitet : Både bygglov och bygganmälan kräver ritningar och annan dokumentation som ska vara fackmannamässigt utförda, men granskningsförfarandet för bygglov är i regel avsevärt mer noggrant, vilket termerna också antyder (göra anmälan eller söka lov ).

Något förenklat kan man säga att de initiala skillnaderna mellan bygganmälan och bygglov är små. Den som aldrig byggt själv förut blir inte sällan överraskad över de relativt höga kraven även på en bygganmälan, att man exempelvis för bygglovsbefriade Attefallshus måste bifoga situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning.

 1. Som tur är kan man med hela processen så att det blir enkelt och smidigt.
 2. Men för ett bygglov tillkommer andra krav senare i processen, vilket inte alltid framgår av kommunens hemsida.
 3. Givetvis beror detta på vilken typ av byggnation det handlar om, var den byggs (i ett område med detaljplan, i kulturmiljö osv.) och hur nitiska byggnadsnämndens handläggare är, men om man har otur kan det handla om en rad kompletteringar.

Därför kan det vara klokt att anlita en som är van att hantera sådant, en erfarenhet som snabbar på processen betänkligt.
Visa hela svaret

Vad gäller vid svartbygge?

De flesta byggnationer kräver bygglov innan du får börja bygga. Påbörjar du arbetena för tidigt kallas det olovlig byggnation eller svartbygge. Du får heller inte börja bygga utan startbesked eller börja använda det nybyggda utan att du fått ett slutbesked.
Visa hela svaret