Hur Stort Fritidshus Får Man Bygga?

Hur Stort Fritidshus Får Man Bygga
Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

 1. Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus.
 2. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga.
 3. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

 • I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön.
 • En detaljplan rymmer också en plankarta.
 • Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus.
 • Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

Hur mycket får man bygga ut ett fritidshus?

Kan man bygga ut ett fritidshus utan bygglov? – Ja, med de gällande attefallsreglerna kan du bygga ut ditt fritidshus utan bygglov. Dock måste du göra en anmälan till kommunen. Reglerna tillåter dig att bygga ut fritidshuset med 15 kvadratmeter.15 kvadratmeter låter kanske inte så mycket, men är en tillräckligt stor yta för att kunna erbjuda flera olika möjligheter. Exempelvis kan du bygga:

You might be interested:  Verktyg För Att Gröpa Ur Trä?

ytterligare 1-2 sovrumbadrum/tvättrumhall/Wcstörre kökuterumbastu/relaxavdelning

Visa hela svaret

Får man bo i fritidshus permanent?

Skillnader mellan fritidshus och permanenthus Vi får ofta frågan om skillnaderna mellan och permanentboende och om våra hus kan användas året runt. Alla våra hus är vinterbonade och du kan bo i dem året runt. De senaste åren har många valt våra hus för permanentboende.

Trots detta har vi valt att kalla våra hus för fritidshus. Skälet är att vi då kan utforma dem precis som våra kunder vill ha dem. Läs mer om att bygga fritidshus. Vilket hus man väljer att söka bygglov för och hur man i ett senare skede väljer att använda det är två separata frågor. Det är tillåtet att flytta permanent till ett hus där bygglovsansökan angav fritidshus.

Och det går såklart utmärkt att fritidsbo i ett hus som i bygglovet kallades permanenthus. Det finns skillnader i Boverkets krav på hus som ansöks som permanenthus och som fritidshus. De viktigaste är följande:

Fritidshus omfattas inte av Boverkets energikrav vilket ger större frihet att ha stora glasytor och välja det uppvärmningssätt man själv önskar. Fritidshus har färre regler om invändig utformning. Utan tillgänglighetskrav och specifika regler om hur olika funktioner ska se ut kan fritidshus ha mindre kök och badrum, fler och mindre sovrum samt större allrum i ett litet hus än vad som skulle godkännas för ett permanenthus.

Är du intresserad av att använda ett hus från Sommarnöjen som permanentboende kan du söka det som fritidshus och senare flytta in permanent. Alternativt hjälper vi dig att göra de anpassningar som krävs för att huset ska uppfylla bygglovskraven för ett permanenthus.

 1. En detaljplan kan inte hindra att människor att flytta in permanent i sina fritidshus.
 2. I områden där kommunen vill stimulera permanentboende kan planen dock ange att nya hus ska vara permanenthus eller ge mer generösa byggrätter för permanenthus än för nya fritidshus.
 3. Om våra hus ska ansökas som permanenthus adderar vi normalt 50 mm extra isolering i golv och tak, monterar ett vattenburet uppvärmningssystem och gör en energideklaration.

Vi justerar också planlösningen vilket innebär att en del modeller får något större badrum och sovrum och bredare innerdörrar. De flesta som väljer våra hus för permanentboende väljer dock att söka bygglov för fritidshus då de föredrar flexibiliteten som det ger.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga En Volvo V90?

Hur mycket får man bo i ett fritidshus?

Undantag från kraven för fritidshus – Undantagen från kraven för fritidshus anges på olika nivåer i regelhierarkin och finns i PBL, PBF eller BBR. När det gäller kraven på bostadsutformning och energihushållning undantas fritidshus enbart från kraven i BBR. Det innebär att det fortfarande finns grundläggande krav på bostadsutformning och energihushållning i PBL och PBF som gäller för fritidshus.
Visa hela svaret

Hur stora får fritidshus vara?

Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

 1. Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus.
 2. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga.
 3. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön. En detaljplan rymmer också en plankarta. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Tar Man Bort Mögel På Trä?

Måste fritidshus ha avlopp?

Stugans standard avgör krav på rening – Lösningar för vatten och avlopp beror till stor grad på husets standard. Miljökontoret ställer krav utifrån det nyttjande som är möjligt, inte hur du som ägare tänker nyttja det. Om det inte går att bo i stugan året om kan det vara ett skäl till avsteg från vanliga krav på enskilda avlopp.

 1. Eller om stugan är så liten att det rimligen inte går att bo en familj på ca fem personer i den.
 2. Om fritidshuset medger boende året runt för en familj vill miljökontoret ofta se att avloppsanläggningen anpassas för detta.
 3. När det handlar om avloppsanläggningar i mark och storlek på byggprodukter är det inte rimligt att tro att du som husägare justerar dessa efter antal personer i hushållet.

Att ha indraget vatten, eller framdraget vatten i ledning med kran, brukar innebära krav på avloppsrening av vattnet som leds ut från huset. Hus utan indraget vatten brukar följaktligen inte få samma krav på sig. Kom ihåg att många avloppsanläggningar behöver slamtömning eller att du tar hand om avfallet på tomten.
Visa hela svaret

När räknas ett hus som fritidshus?

Det saknas en definition av begreppet fritidshus i plan- och bygglagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) och BBR. I plan- och bygglagstiftningen finns inte kriterier för hur mycket och ofta byggnaden får användas för att den ska betraktas som fritidshus.

 • I avsaknad av närmare definition av en term i huvudförfattningarna eller i BBR hänvisar Boverket i avsnitt 1:6 BBR till den betydelse som anges i Tekniska nomenklaturcentralens publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95.
 • I TNC 95 står det att med fritidshus avses Småhus som inte är inrättat för helårsboende.

Läs om vilka krav som gäller för fritidshus på sidan fritidshus.
Visa hela svaret

Är det skatt på fritidshus?

Det kan till exempel gälla fritidshus där du som äger huset arrenderar tomtmarken av någon annan. Du som äger ett småhus på ofri grund betalar kommunal fastighetsavgift. Du ska betala 0,75 procent av byggnadens taxeringsvärde upp till ett halvt takbelopp. För inkomståret 2021 är det halva takbeloppet 4 262 kronor.
Visa hela svaret