Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På?

Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På
Stående träpanel – lockpanel – Den vanligaste av de stående träpanelerna är lockpanel. Här monterar man först två stående panelbrädor med lite mellanrum, cirka 5-6 centimeter. Ovan på “hålet” mellan de två inre brädorna monteras en stående panelbräda – det så kallade locket.

 1. Det är viktigt att skruvarna sätts i med lite vinkel så att de träffar “hålet” bakom, och du inte riskerar att träffa de två underliggande brädorna så att deras ytterkanter spricker.
 2. Se bild nedan).
 3. När du monterar träpanel på en fasad är det viktigt att du sätter brädorna åt rätt håll.
 4. Om du vänder brädorna med den starkaste sidan utåt gör det din träfasad mer hållbar, då den starka sidan står emot vatten och fukt bättre.

Den starkaste sidan på en panelbräda hittar du genom att titta på ändträet. Här kommer du kunna se att träets ådring bildar några bågar – som en sur eller glad mun. Det är den “glada” sidan som är den starkaste, och den som ska vända utåt då det är den sidan som suttit närmast träets kärna, som är den starkaste delen av träet.
Visa hela svaret

Hur vända Panelbrädor?

Panel där årsringarna ligger vinkelrätt mot ytan. Panelen på huset skall täta mot väder och vind och skydda underliggande stomme mot röta. För att få bästa möjliga skydd är det bra att vända panelens bästa sida, kärnsidan, utåt.
Visa hela svaret

Vilken sida är hyvlad?

Utförande – Underlagsspont vänds med rillad sida nedåt och den notade kantsidan nedåt takfallet. Till synliga delar av taksprång som ska målas väljs underlagsspont av sort G4–2 eller bättre och vänds med den rillade sidan nedåt. Om brädor har två sidor rillade vänds den bästa sidan (godsidan) nedåt.

 1. Brädor får skarvas endast över stöd, högst två i bredd över samma stöd.
 2. Om ändspontat virke används får högst varannan bräda skarvas mellan stöd.
 3. Brädorna spikas eller skruvas i varje stöd.
 4. Brädor med bredd 95 mm eller bredare ska dubbelspikas.
 5. Ytfuktkvot i virke får vara 18 % vid inbrädning och i samband med täckning med byggpapp.

Den färdiga inbrädningen ska skyddas mot nederbörd.
Visa hela svaret

Hur målar man obehandlat trä?

På obehandlat trä –

Obehandlat trä ska rengöras på samma sätt som tidigare målat trä. Fuktighet i träet, luftfuktighet och temperatur gäller på samma sätt som för tidigare målat trä. Obehandlat trä som ska målas med täckfärg ska grundoljas, grundmålas och sedan täckmålas två strykningar. Obehandlat trä som ska målas med lasyr ska grundoljas och laseras två gånger. Extra viktigt är det att mätta allt ändträ med grundolja i alla behandlingssteg.

Visa hela svaret

Måste man ha Droppnäsa på panel?

Abstract – Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal.

Forskningsstudier visar att ett grundläggande fuktskydd kan skapas genom att ytbehandla fasadpanelen och välja rätt träslag. Ett annat känt fuktskyddsråd inom byggbranschen är att snedsåga ändträet på fasadpanelen (även kallad droppnäsa), men inga studier kunde identifieras som styrker att det verkligen gör någon skillnad för fuktinnehållet i materialet.

För att undersöka det här närmare togs en bevattningsmodell fram med syftet att ta reda på droppnäsans betydelse för fasadpanelens fuktskydd. Hypotes 1 var att fasadpaneler med droppnäsa generellt absorberar mindre fukt jämfört med fasadpaneler där ändträet inte är snedsågat, oavsett utförande.

Det baserades på antagandet att en snävare vinkel på ändträet resulterar i att vattnet från vattenfilmen rinner av fasadpanelen istället för att fastna på ytan av ändträet och sugas upp kapillärt. Hypotes 2 var att ytbehandlade fasadpaneler med droppnäsa tar upp mindre fukt jämfört med ytbehandlade fasadpaneler utan droppnäsa, baserat på att försöka efterlikna rådet gällande snedsågning och ytbehandling, där ytbehandlingen används i syftet att reducera kapilläruppsugningen.

Experimentet genomfördes med tre testställningar där alla hade utrustats med likadant stående fasadpanel som var grupperade efter ändträvinkel och ytbehandling. Resultaten från de tre testställningarna kunde sedan jämföras och kontrolleras mot varandra för att undersöka reliabiliteten i studien.

 • För att efterlikna den vattenfilm som kan uppstå vid slagregn och öka den ekologiska validiteten bevattnades fasadpanelerna via en hängränna av trä.
 • Resultatet visade att fuktkvoten för fasadpaneler med droppnäsa fluktuerade över och under fuktkvoten för fasadpanel där ändträet inte var snedsågat, oavsett om utförandet beaktades eller inte.
You might be interested:  Köpa Mark För Att Bygga Hus?

Det snedsågade ändträet visade sig därmed inte vara bättre jämfört med det icke snedsågade ändträet, vilket innebar att ingen av hypoteserna kunde få något stöd. En något lägre fuktkvot kunde däremot observeras på grundbehandlade fasadpaneler, oavsett vinkel på ändträet.
Visa hela svaret

Vilken sida upp på virket?

Vänd rätt sida upp Trallbrädor ska om möjligt monteras med kärnsidan upp, det vill säga så att träets årsringar bildar en glad mun. Monteras brädorna med kärnsida upp antar brädan en konvex form med tiden, vilket underlättar vattenavrinning.
Visa hela svaret

Hur undvika att virke slår sig?

Trä som inte slår sig – När trä torkar krymper det kraftigt på bredden, tvärs årsringarna, men nästan inte alls i växtriktningen. En stock får därför oundvikligen sprickor längs sidan. Sågat trä slår sig, beroende på att torkningen tvingar träet att »räta ut« årsringarna.

 1. För att få formstabilt virke till bygge bör brädorna därför sågas så att årsringarna går vinkelrätt mot den flata ytan (se bilden).
 2. Breda formstabila brädor som lämpar sig till ytterpanel och golvbrädor får man om man sågar ut ett par brädor på var sida om märgen rakt igenom stocken.
 3. Då får man stående årsringar och avsmalnande form mot toppändan.

Kantas brädorna en sida i taget, behöver man bara såga bort ett ett smalt stycke på var sida så behåller de sin avsmalnande form, s.k. kilsågning. Eftersom metoden ger extra hantering blir virket litet dyrare än standardvirke. Snickerivirke som tas ur stocken genom kvarterssågning ger formstabilt virke med stående årsringar, liksom virke som tas ut med en nyutvecklad metod som kallas stjärnsågning.
Visa hela svaret

Varför hyvlar man trä?

Hyveln hör till snickarens grundverktyg. Det finns stora och små hyvlar, det finns hyvlar som man gör profiler med och så finns det hyvlar i trä som man kan göra själv. Det här är en sådan. Hyveln är gjord för att ta bort trämaterial, jämna till en yta, göra en fals eller en dekoration.
Visa hela svaret

Varför ska man måla två gånger?

Dags att måla – Grunda med ett lager grundfärg och stryk därefter två gånger med täckfärgen. Ofta ser det fint ut redan efter första strykningen men för att få ett fint slutresultat ska du alltid måla två gånger. Kom ihåg att efterrolla för att få en jämn slutyta. Torktiden hittar du på färgburken. Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På
Visa hela svaret

Måste man olja innan grundmålning?

Måla träfasad – 1. Börja med att spackla eventuella sprickor och hål i fasaden.2. Gamla träfasader som inte har underhållits på länge kan ha drabbats av alg- eller mögelangrepp. Då måste ytorna skrubbas rena med alg- och mögeltvätt. Tvätta fasaden noga med fasadtvätt och skölj noga.

 1. Har fasaden gammal, flagnande färg så ska den skrapas bort innan du börjar måla.3.
 2. Ontrollera att fasaden är tillräckligt torr innan du börjar måla.
 3. Hur lång tid det tar för fasaden att torka beror på många faktorer.
 4. Ett tips är att använda en fuktkvotsmätare.
 5. Träet ska ha en fuktighet som understiger 15 procent innan du kan börja måla.4.

Måla uppifrån och ner med en bra fasadpensel. Låt färgen torka och måla därefter en gång till. Tänk på! Ska du måla på obehandlat trä så behöver träet först impregneras med grundolja innan det grundmålas med en grundfärg. När grundfärgen har torkat ska träet målas en eller två gånger beroende på färgens täckningsförmåga.
Visa hela svaret

Hur länge kan fällda träd ligga?

Undrar hur lång tid kan osågat timmer(Gran eller Tall) kan ligga utan att bevattnas innan det blir förstört för att kunna såga upp?Finns det någon bra handbok att köpa där man kan få råd och tips om hur man sågar virke på bästa sätt? Besvarades av Maria Jonsson, Inst för skogens produkter, SLU Fråga Hej! Undrar hur lång tid kan osågat timmer(Gran eller Tall) kan ligga utan att bevattnas innan det blir förstört för att kunna såga upp? Jag har ca 140 Grantimmer liggande som jag planerar att såga upp själv nu i vår.

 1. Finns det någon bra handbok att köpa där man kan få råd och tips om hur man sågar virke på bästa sätt? /Kent Svar Det är svårt att ge ett exakt svar på hur länge osågat timmer kan ligga utan att bli förstört.
 2. Det beror mycket på framförallt väder och vind.
 3. Fint väder är dåligt för stockarna och dåligt väder är bra för stockarna.

Dessutom är frågan när man anser timret vara förstört. Kan man acceptera smärre kvalitetsförluster kan det naturligtvis ligga längre. Under vinterhalvåret sker ingen nämnvärd nedsättning i kvalitet. Det är när våren kommer och vädret blir torrare och varmare som risken för uttorkning (leder till sprickor) och blånadssvamp (missfärgar veden) uppstår.

Man kan säga att så länge det håller sig någorlunda under 5 grader plus så händer ingenting. Angrips stockarna under våren av skadeinsekter som för med sig blånadssvamp kan svampen få fäste i stockarna ganska fort. Om detta inte sker, och barken dessutom är hel på stockarna, tar det längre tid innan svampen hittar dit.

Om svampar väl börjat missfärga veden växer de under optimala förhållanden ca 5 cm i stockens längdriktning och ca 1 cm in mot stockens mitt (märg) per vecka. Oftast går det dock långsammare. Tall är känsligare än gran. Nämnas bör också att missfärgningen inte påverkar hållfastheten på virket.

 • Nedbrytning i form av röta är inte aktuellt förrän i slutet av sommaren om stockarna legat ända sedan vintern.
 • Sammanfattningsvis kan man väl säga att när våren kommer är det bästa att såga upp stockarna så fort som möjligt för att vara helt på den säkra sidan.
 • Vad gäller handbok svarar Runar Gustavsson så här: Det finns ett flera böcker som beskriver hur man sågar sitt eget virke.
You might be interested:  Hur Sent Får Man Bygga På Kvällen?

– Erland Lundgren har gett ut Enmanssågare, troligen på eget förlag. Kolla med Eldträ AB (Det är dom som gör träspik idag) [email protected] – Jordbruksverket skrev en handbok Enmanssågverk, rapport 1993/3. Den kan vara slut. – Logosol AB i Härnösand har gjort flera instruktioner och videos (finns på CD) om sågning med deras Solosågar.
Visa hela svaret

När blir en regel en planka?

En regel som är mellan 150 mm och 250 mm bredd och tjockare än 47/50 mm kallas även plank eller planka.
Visa hela svaret

Hur bränner man av en planka?

Pensla plankorna rikligt med neutral matolja. Sätt in dem i ugn vid 200 grader och låt dem stå tills oljan börjar koka, ca 10 min. Tag ut de varma plankorna och pensla med mer olja. Låt plankorna stå i ugnen ytterligare 5 min.
Visa hela svaret

Hur många grader Droppnäsa?

Lockläkt – Kapa sedan till lockläkten med samma vinkel som bottenbrädornas och spika upp dessa så att de täcker springan mellan brädorna. Läkten har en tendens att spricka så förborra gärna och spika läkten mellan bottenbrädorna in i spikläkten. På detta vis kan bottenbrädorna fortfarande röra sig lite, men man får en relativt tät skarv.9. Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På ” data-max-height=””> 10. Ett av de viktigaste momenten är att olja in ändträet på den droppnäsa du precis har sågat. Det är här de flesta rötangrepp börjar så slarva inte på denna punkt! Måla sedan fasaden en sista omgång, och har du gjort allt rätt och underhåller ytskiktet så kommer din nya träfasad att hålla i många år.
Visa hela svaret

Varför inte skruva panel?

Kom igång med ditt panel- och listprojekt SKRUV FÖR PANEL OCH LIST Grabber® skruv för panel och list heter eller, och är konstruerad på så sätt att den själv förborrar panelen. Detta gör att du kan skruva nära panelens kant utan att få sprickbildning. Skruven ska tränga in lika långt i bakomvarande regel som tjockleken på det du ska skruva fast.

Hur mycket trä du behöver beror på panelens bredd. Ju bredare panel, desto färre spontar, vilket i sin tur gör att det går åt färre skruvar. Tänk på att de skruvar du ska använda för list och innerpanel har beteckningen PTX eller LTX. Listverk mot betong skall vår betongsockel skruv användas med tillhörande borr BORR38135.

I butiken är de märkta med röd etikett. Här kan du ladda ner en fullständig version av vår Du kan vända dig till föreningen för eller din byggmaterialhandel för ytterligare information. Grabber® ansvarar ej för eventuell felbyggnation. : Kom igång med ditt panel- och listprojekt
Visa hela svaret

Vad är bäst liggande eller stående panel?

Liggande utvändig panel Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På Publicerad 2003-09-01 Uppdaterad 2020-04-06 Liggande panel har av tradition använts av främst två skäl – den motstår väder och vind bra och brädor är enkla att montera på ett vertikalt bakomliggande regelverk. Liggande utvändig panel är vanlig i slagregnsrika områden i västra Sverige och i Norge men förekommer numera ofta även i övriga delar av landet.

En fördel är också att det är förhållandevis enkelt att byta ut och reparera skadade partier med liggande panel. Under de senaste årtiondena har den förhärskande åsikten i Sverige varit att liggande panel klarar påverkan av regn sämre, att vatten skulle driva in i fogarna och skada träet. Stående panel har i stället ofta rekommenderats eftersom vattnet där inte ligger kvar på brädornas kanter.

Senare undersökningar om fasader och fukt har visat att det är lämpligt att inta ett mer nyanserat förhållningssätt. Den del av träet som är mest känslig för vatten är ändytorna. Ändträ i stående panel utsätts för större fuktbelastning än ändträ i liggande panel.
Visa hela svaret

Hur skarvar man liggande panel?

Utformning, montering och skarvning – Några detaljer i den konstruktiva utformningen som man särskilt bör uppmärksamma för att försäkra sig om en hållbar fasad kan formuleras i följande grundregler (gäller såväl stående som liggande panel):

Med en luftspalt mellan panel och vattenavvisande vindskydd fungerar ytterväggen enligt tvåstegsprincipen, det vill säga det vatten som trots allt tränger igenom det yttre skyddet hindras av det inre skyddet att nå väggkonstruktionen. Vid sockel och över fönster behövs särskild vattenavledning av till exempel plåt. Uppåtvända ändträytor bör täckas. Andra uppåtvända träytor kan lutas så att vattnet rinner av. Nedåtvända ändträytor ska utformas så att de kan ytbehandlas och underhållas. Panelen avslutas lämpligen ≥ 200 mm över mark. Panelbrädor bör varken vara för breda eller för tunna. I bägge fallen finns det risk för svällning, krympning, kupning och sprickbildning. Panelbrädors framsida och kantsidor bör vara industriellt grundbehandlade eller grundbehandlas på plats före montering. Skarvning av panelbrädor på plats bör i möjligaste mån undvikas. Stora längder kan erhållas genom användning av fingerskarvat virke. Bild 2 visar förslag till lösning om man ändå måste skarva. Brädor ska fästas på ett sådant sätt att virket inte spricker och infästning ska inte utföras genom två brädor som måste kunna röra sig inbördes. Infästning nära ändträ är alltid riskabelt. Huvud på fästdon ska ligga jämnt med brädans yta, varken djupare eller högre. Träpanel bör efter montering kontrolleras så att den är fri från sprickor och hål.

You might be interested:  Bygga Takstolar Själv - Ladda Ner Beskrivning?

Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På Bild 1. Liggande profilerad panel spikas med en spik 30 mm från brädans underkant. Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På Bild 2. Skarvar bör undvikas. Liggande panelbrädor kan skarvas genom att brädor kapas vinkelrätt och monteras dikt an mot varandra. Hål för spik eller skruv förborras och brädorna spikas eller skruvas snett in i bakomliggande läkt. Skarvar bör fördelas jämt över fasadytan.
Visa hela svaret

Hur Snedsågar man panel?

Ytterpaneler, foder och dylikt – Ytterpaneler av trä är det vanligaste fasadbeklädnadsmaterialet i Sverige. Av flera skäl handlar det oftast om hus med ett eller två våningsplan. Flera olika typer av utvändig träpanel finns. Känsliga punkter på en träfasad är eventuella skarvar samt anslutningar vid fönster och dörrar. Ändträytor är känsliga för uppfuktning och kräver därför regelbunden översyn.

Uppåtvänt ändträ utomhus bör täckas av med dropplist och/eller plåtbleck. Plåtbleck bör regelbundet ses över så att de uppfyller avsedd funktion. I undantagsfall kan målning med linolje- eller alkydfärg accepteras på uppåtvänt ändträ. Nedåtvänt ändträ utomhus bör förseglas genom behandling med penetrerande grundolja eller träskyddsprodukt och grundfärg. Ändträbehandling är här väsentligare än snedsågning (så kallad droppnäsa). Om nederkanten av en panel ska snedsågas bör vinkeln mot horisontalplanet inte vara brantare (ungefär 15º) än att det går att grundmåla ändträet.

Färgskikt skyddar trävirket mot den nedbrytande UV-strålningen från solen samt i regel även mot uppfuktning. Undantag är slamfärger som ger ett färgskikt utan något nämnvärt fuktskydd. Yttre påverkan varierar kraftigt mellan hus i inlandet och hus vid kusten.

Även väderstrecken ger olika påverkan – en sydfasad är mycket hårdare utsatt för klimatets påverkan än de övriga fasaderna. Växlingar i fuktighet kan ge betydande fuktrörelser som i sin tur kan orsaka sprickor i träunderlaget och krackeleringar i färgskiktet. Underhållsbehovet för olika ytbehandlingssystem varierar lika mycket som klimatet varierar.

Det är viktigt att regelbundet se över målade eller på annat sätt behandlade ytor.
Visa hela svaret

Hur monterar man Panelbrädor?

Montera ytterpanel gran Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På Det är viktigt att ytterpanelen monteras rätt. Tänk på att panelen måste vara minst grundmålad innan den monteras på vägg. Här följer lite tips och råd för en korrekt montering av din ytterpanel. Spiken får inte vara så lång att den skadar vindskyddet bakom panelen. Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På HusAma rekommenderar dimensionen 22×120. Moelvens spontade och falsade ytterpaneler följer svensk standard och har en överlappningen på 15 mm. Panel ska monteras i våg och spikas ca 30 mm från underkant med cc-avstånd högst 600 mm. Spik ska vara minst 2,8 mm i diameter.

Moelven rekommenderar endast Moelven Enkelfas och Moelven Fjällpanel för liggande montering. HusAma rekommenderar dimensionen 22×120. Moelvens spontade och falsade Moelven paneler följer svensk standard och har en överlappningen på 15 mm. Panel ska monteras i våg och spikas 30 mm från notsidan med c-avstånd högst 600 mm.

För stående panel kan användas Moelven Z-panel, Moelven Enkelfas. Även våra specialpaneler som Spontad eller Krusboda kan användas. Bottenbrädor skall vara minst 22 mm tjocka och högst 170 mm breda. Lockläkten ska vara 22×45. Bräder och läkt ska monteras i lod. Bottenbräder och lockbrädor ska vara minst 22 mm tjocka och högst 170 mm breda. Bräder ska monteras i lod och lockbrädan monteras med minst 20 mm överlapp på båda de underliggande bottenbräderna. Panel som skarvas ska snedskäras med fall utåt. Bottenbräder ska spikas i mitten på brädan med cc-avstånd högst 1 200 mm medan lockbrädan spikas parvis med cc 600 mm. Dela artikeln: : Montera ytterpanel gran
Visa hela svaret

Kan man ha Z panel liggande?

Olika typer av paneler – Vilken typ av panelbräda du väljer och hur du väljer att montera den har stor påverkan på husets utseende. Den kanske vanligaste typen av panel är så kallad lockpanel, den sitter i två lager där det innersta lagret har ett mellanrum som täcks över av en smalare läkt.

Lockpanel monteras lodrätt. Z-panel är en annan variant, namnet kommer från att panelens profil (från kortsidan) har formen av ett Z. Z-panel finns både med enkel och dubbel fas och kan monteras både stående och liggande. Den fasade kanten gör panelen enkel att “klicka i” med nästa panelbräda. Kom ihåg! Om du ska förändra fasaden är det viktigt att du får arbetet godkänt av byggnadsnämnden innan du sätter igång.

Det kan nämligen finnas lokala bestämmelser som du måste ta hänsyn till. Oavsett vilken typ av panel du väljer är materialet oftast av gran. Det är ett kvalitativt och tåligt träslag som dessutom är förhållandevis billigt (gran växer trots allt över hela Sverige). Vilken Sida Av Trä Är Bäst Att Måla På
Visa hela svaret