Hur Långt Från Tomtgränsen Får Man Bygga?

Hur Långt Från Tomtgränsen Får Man Bygga
Avstånd till tomtgränsen – Oavsett vad du ska bygga och om du behöver ansöka om bygglov eller inte finns det en allmänna regler

Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det är möjligt att bygga närmare tomtgränsen än så men då måste du få be din granne om lov först. Notera att alla kommuner kan ha olika regler. Därför är det alltid bäst att kontakta kommunen innan du påbörjar bygget för att säkerställa att du inte bryter mot några regler.

Boverket har grundreglerna till bygglovsbefriade murar bla. men exakta regler är fortfarande upp till kommunen.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgränsen får man bygga ett förråd?

Medgivande från grannar – Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
Visa hela svaret

Hur nära granne får man bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga trall?

Staket, räcke eller plank på din altan – Altan till ett en- och tvåbostadshus där höjden mäts från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida. På altanen finns ett staket som inte ska räknas med i höjden. Illustration: Jenny Lilja/Boverket Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen.

 • Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank.
 • Plankets höjd räknas från marken.
 • Illustration: Jenny Lilja/Boverket Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket.
 • Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset.

Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga utanför detaljplan?

Andra bygglovsbefriade komplementbyggnader – Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan får man även uppföra attefallshus och friggebodar utan bygglov. Om attefallshuset ska användas som komplementbostadshus krävs alltid anmälan. Om attefallshuset ska användas som komplementbyggnad och det ska placeras utanför “sammanhållen bebyggelse där det behövs en anmälan med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” krävs det ingen anmälan.

 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 § 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, inte bygglov för att 1.
 • Med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2.

anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3.

i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket 3 gäller inte 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.

 • Lag (2014:900),4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1.
 • Avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.
 • Tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3.
You might be interested:  Vad Kan Man Använda Trä Till?

har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter. Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

 1. En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 2. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det.
 3. Lag (2020:589),4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1.

göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 c § För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad.

Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

 • På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §.
 • En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477),4 e § Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första stycke. Lag (2014:477),4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 1. En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 2. Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.
 3. Lag (2019:412),
 4. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 a § 4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1.

avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4.

 • Inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5.
 • I förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
 • Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.
 • En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Lag (2020:589), Attefallshus Friggebod
Visa hela svaret

Hur mycket får en granne klaga?

Villaägarnas förbundsjurist Aurora Svallbring ger sina bästa råd. – Det är klart att man inte får störa sina grannar hur mycket som helst. Men reglerna är inte så tydliga. Det finns exempelvis ingen lagstiftning som anger när du får klippa gräsmattan, spela hög musik eller renovera ditt hus, säger Aurora Svallbring.
Visa hela svaret

Får grannen gräva på min tomt?

Får grannen gräva på min mark? Bostad & Fastighet Hej Våran granne har kulverterat ett dike utan vårat medgivande som vi är delägare till. Han är själv inte delägare men gränsar till diket. Han har gjort det i syfte att förbättra för sig själv. Vad är rätt och fel och vad är nästa steg om man inte kommer överens? 2019-01-25 Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

You might be interested:  Vilket Material Är Bäst Att Bygga Hus Med?

Jag tolkar din fråga som att din granne grävt ett dike på er mark utan ert medgivande. Brott Det är inte tillåtet att gräva i annans mark eller på annat sätt använda den utan tillstånd genom servitut eller annat avtal (bortsett från allemansrätten). Det kan exempelvis bli fråga om brottet skadegörelse ().

Har er granne i samband med detta tagit något, såsom sten eller grus, kan det vara fråga om det som kallas åverkan ().

Skadestånd Bortsett från den eventuellt brottsliga biten kan er granne bli skadeståndsskyldiga för den skada som grannen orsakat (). Sammanfattning

Prata med din granne och se om ni kan komma överens om en lösning. Går inte detta och du vill gå vidare i ärendet skulle jag rekommendera dig att ringa Polisen och upprätta en anmälan. Skulle det väckas ett åtal mot din granne slås din begäran om skadestånd ihop med brottmålet.

Du kan även välja att stämma din granne i domstol för att få skadestånd, men detta kan bli en dyr process. Mer om stämningsansökan kan du läsa, Hoppas du fått svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar. Fru Justicia Studentrådgivare Fru Justicia Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis.

Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang.
Visa hela svaret

Hur hög får en häck vara mot granne?

Höjd på häckar – Om ni har en gemensam häck och vill agera utifrån något slags rättesnöre, som beaktar bådas intressen, kan ett sätt vara att utgå från den, Den reglerar häckar på samma sätt som plank. Bara för att svensk lagstiftning tillåter extremt höga häckar, innebär det ju inte att du nödvändigtvis behöver ha en så hög häck att stora delar av granntomten läggs i skugga eller är i vägen för grannens sjöutsikt.
Visa hela svaret

Hur vet man om grannen fått bygglov?

Kolla grannens byggplaner Kolla grannens byggplanerFoto: iStockphoto En ny lag innebär att kungörelser om bygglovsbeslut ska publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, som nås via Bolagsverkets hemsida. Det ska i framtiden kunna handla om upp mot 100 000 kungörelser per år. Syftet med den nya lagen är att allmänheten ska få kunskap om alla bygglovsbeslut vilket krävs för att besluten ska vinna laga kraft.

 • Alla beslut om bygglov, rivningslov, marklov eller förhandsbesked om bygglov ska publiceras.
 • Till exempel kan du nu söka fram alla beslut som kungjorts av en viss kommun under en bestämd tidsperiod.
 • I träfflistan ser du alla fastighetsbeteckningar som det finns kungörelser om.
 • Då kan du exempelvis se om någon i ditt kvarter har byggplaner.

Det är kommunerna som fattar beslut i bygglovsärenden och det är de som ska kungöra besluten hos Bolagsverket. Ännu så länge verkar inte rutinerna riktigt kommit igång, eftersom en sökning på hemsidan idag endast ger ett fåtal svar från färre än tio kommuner.

Så här gör du: Gå in på hemsidan bolagsverket.seVälj “Post och inrikes tidningar” i vänstermarginalen föjt av “sök kungörelse”.

Välj ämnesområde “övrigt” och “kungörelse enligt plan- och bygglagen”, Välj även län, tidsperiod och eventuellt underrubrik. PRIVATA AFFÄRER : Kolla grannens byggplaner
Visa hela svaret

Vad händer om grannen nekar bygglov?

Även om grannarna inte har rätt att tycka till om ditt bygglov kan de överklaga bygglovsbeslutet. I värsta fall kan det ske när byggprojektet redan är igång. Villaägarna reder ut vad som gäller.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga utanför detaljplan?

Andra bygglovsbefriade komplementbyggnader – Till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan får man även uppföra attefallshus och friggebodar utan bygglov. Om attefallshuset ska användas som komplementbostadshus krävs alltid anmälan. Om attefallshuset ska användas som komplementbyggnad och det ska placeras utanför “sammanhållen bebyggelse där det behövs en anmälan med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” krävs det ingen anmälan.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 § 4 § För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, inte bygglov för att 1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 2.

anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 3.

You might be interested:  Hur Skall De Ritningar Som Du Får Bygga Efter Vara Uppmärkt?

I omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket 3 gäller inte 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som avses i 4 a §.

 1. Lag (2014:900),4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1.
 2. Avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2.
 3. Tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3.

har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter. Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Lag (2020:589),4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1.

göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

 • En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus.
 • Lag (2014:477),4 c § För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden inreda ytterligare en bostad.

Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477),4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Göteborg kommunfullmäktige 2017-12-07

Lag (2014:477),4 e § Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första stycke. Lag (2014:477),4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 • En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.
 • Lag (2019:412),
 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 a § 4 a § Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 1.

avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad, 2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadratmeter, 3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 4.

 1. Inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 5.
 2. I förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.
 3. Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.
 4. En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Sådan åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförvaltare medger det. Lag (2020:589), Attefallshus Friggebod
Visa hela svaret