Hur Mycket Det Kostar Att Bygga Altan?

Hur Mycket Det Kostar Att Bygga Altan
Hur bygger jag altan med tak? – En altan med tak är både snyggt och praktiskt. Dessutom är det varken svårt eller dyrt att bygga själv. Kostnaden för att bygga altaner med tak varierar precis som andra projekt beroende på vilket material du väljer, samt hur mycket tid du vill lägga på projektet.

Generellt sett kan man säga att kostnaden för altantak brukar ligga mellan 500 kr – 800 kr per platta. Väljer du att ta hjälp av professionella hantverkare behöver du även lägga till en timkostnad runt minst 500 kr. Altantakets konstruktion varierar såklart beroende på vilken design du vill ha, men oftast består själva taket av bärreglar, stolpar, takbalkar, vindskivor och taktäckning.

När du bygger altantak är det viktigt att ta reda på vilken lutning som är bäst för ditt altantak beroende på vart i Sverige du bor, då taket ska kunna stå emot både vind, regn och snö. Du kan oftast kontrollera med tillverkaren vilka krav och lutningar som är bäst för det material du vill använda.

  1. När det kommer till material är det är alltid bäst att välja ett material som kan tåla väder och vind under flera år.
  2. Därför rekommenderas det att stolpar och bärreglar är tryckimpregnerade, vilket innebär att virket skyddas från fukt.
  3. Altanens storlek kommer att avgöra hur många stolpar som altantaket måste stödjas av.

För att skapa en stabil och hållbar struktur som håller i flera år är det bäst att gräva ner stolparna och gjuta fast dem i marken. I framkanten bygger man en bärlina på en av stolparna, vilket hjälper till att föra över lasten till konstruktionen. När stolparna väl är på plats är det dags att fästa taket.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga 10 kvm altan?

En relativt standardiserad altan av tryckimpregnerat virke på en plan tomt med goda markförhållanden kostar någonstans runt 1 300 kronor per kvadratmeter (exklusive ROT-avdrag) att bygga. Men en altan kan se ut på en mängd olika sätt och slutpriset påverkas av flera olika faktorer, inte minst hur stor altan du tänker bygga och vilket material du väljer.
Visa hela svaret

Hur svårt är det att bygga en altan?

Att bygga en altan behöver inte vara så komplicerat. Speciellt inte om du väljer att placera den i ungefär samma höjd som gräset i stället för att bygga på höjden. Kostnaden blir dessutom lägre eftersom reglarna kan vara klenare och man slipper gjuta plintar.

För tryckimpregnerade brädor är ledordet underhåll. Solen tar snabbt bort både färg och lyster i brädorna. Det finns även andra material – såsom lärk eller värmebehandlat trä – om man letar efter mer miljövänliga alternativ.1. Gräv först ut cirka 10-20 cm djupt på den yta där altanen skall byggas. Ta gärna till lite extra så det inte blir för litet.

Täck hela ytan med en markväv, den ser till att gruset inte sjunker ner i jorden. Vi använder grus 8/16. Har du väldigt löst underlag så gräv gärna ut ännu djupare. Har du fast underlag räcker det säkert med 10 cm.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för altan?

Undantaget definierar inte huvudregeln – För att en altan ska omfattas av undantaget från krav på bygglov ska den kräva bygglov enligt huvudregeln för att den är en tillbyggnad eller en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Det innebär att undantaget inte gäller för en fristående altan som kräver bygglov enligt huvudregeln för att den är en nybyggnad.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Väg?

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 f § 4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §. Lag (2019:412), Undantaget definierar inte huvudregeln.

  • Altaner som inte omfattas av undantaget kräver inte automatiskt bygglov.
  • Exempelvis krävs det oftast inte bygglov för en låg altan som sträcker sig längre ut än 3,6 meter från ett enbostadshus.
  • Inte heller en altan som anordnas vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt kräver automatiskt bygglov.

En bedömning måste göras i varje enskilt fall om altanen är en tillbyggnad eller en ändring som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och därför kräver bygglov enligt huvudregeln. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1.

nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 f § 4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stort Hus Får Man Bygga?

Måste man ha räcke på altan?

Bygger du en altan som är högre än tre meter ovan mark behöver du ett räcke även om det är en privat villa. Hur högt räcket ska vara regleras av bland annat Boverkets byggregler. Generellt rekommenderas att räcket ska vara 1,1 meter högt för att minska risken för fallolyckor.
Visa hela svaret

När kan man börja bygga altan?

Hur hög får din altan vara? – En altan som ligger på marknivå kräver inget bygglov. Ska du däremot bygga en upphöjd altan eller veranda som bärs upp av pelare eller liknande får höjden inte överstiga 1,8 meter från marken. Du kan även behöva ansöka om grannmedgivande och bygglov om insynen till grannarna påverkas.
Visa hela svaret

Vad kostar ett altantak?

Funderar du på att bygga altan eller trädäck? Här går vi igenom alla utgifter du behöver ta med i beräkningen och undersöker vad ett sådant bygge egentligen kostar. Bygga en altan eller ett trädäck kan du göra på olika sätt och därmed varierar naturligtvis kostnaden.

Vi gav oss ändå på uppgiften att försöka reda ut vad det kan kosta att bygga altan eller trädäck. Vårt prisexempel bygger på en altan som kan anses vara ganska standard både i materialval och tillval. Tomten är plan och markförhållandena goda. En 100 kvadratmeter stor altan av tryckimpregnerat virke inklusive ROT-avdrag kostar 80 200 kr, enligt vårt prisexempel.

Totalt blir kostnaden för en 100 kvadratmeter stor altan exklusive ROT-avdrag 125 400 kronor,
Visa hela svaret