Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Förråd?

Medgivande från grannar – Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får jag bygga carport?

Du behöver söka bygglov för att:

bygga ett garage eller en carport om reglerna för attefallshus inte uppfylls

Du behöver göra en anmälan om:

ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus,

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen.

 1. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov.
 2. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ.
 3. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om.
 4. Ovanstående gäller inom detaljplanelagt område.
 5. Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en komplementbyggnad, t.ex.

ett garage eller carport, under förutsättning att det sker i omedelbar närhet av bostadshuset och att det inte är närmare än 4,5 m till tomtgränsen. Är det närmare, behöver du få din grannes medgivande. Golvbrunn i garage anses inte vara nödvändigt i ett vanligt villagarage.

Fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg och golvbrunn är därför inte nödvändig för att avleda tvättvatten från garaget. Risken för att olja och andra vätskor ska nå golvbrunnen är större än nyttan med att ha en golvbrunn för, till exempel avrinning av snö från bilen. Här kan du läsa mer om biltvättar,

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Lekstuga?

Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till avloppsnätet eftersom det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om. Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga pergola?

An error occurred. – Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser. “Välj rätt virke till din pergola. Eftersom att träramen är det som gör pergolan så är det bra att ha ett virke som håller i längden” Många bygger en pergola i sin trädgård för att det ska vara en vackert pelargång där klätterväxter växer.

 1. En pergola med växter som klättrar på pelaren kan inrama en trädgårdsgång i en inte alltför liten trädgård.
 2. Vissa väljer att inte ha några växter runt sitt ramverk, dock tappar pergolan något av sin effekt som solskydd då.
 3. Idag är det dock vanligast att man bygger pergolan på altanen och kopplar ihop den med huskroppen, vilket nästan skapar ett uterum.

Oavsett vilken funktion din pergola ska ha är det viktigt att du tänker igenom dess funktion innan du börjar bygga pergolan så att du kan anpassa den. Välj rätt virke till din pergola. Eftersom att träramen är det som gör pergolan så är det bra att ha ett virke som håller i längden.

Dessutom är det svårt att underhålla den om du har en hel del klätterväxter, välj därför tryckimpregnerat trävirke. Tänk också på att virket ska hålla för snö och vindar under de kalla vintermånaderna. För att din pergola ska hålla i många år framöver är det också bra att ha rostfria eller varmförzinkade skruvar och spikbeslag.

Tänk igenom hur du förankrar din pergola i trädgården eller altanen, gjut själv eller köp färdiga plintar. Vanligtvis behöver man inte bygglov för att bygga en pergola. Förutsatt att den inte ligger längre bort än 3 m från tomtgränsen och att den inte är mer än 3 m hög.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilka Kosttillskott För Att Bygga Muskler?

Hur många förråd får man ha på tomten?

Vad är en friggebod? – Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
Visa hela svaret

Vad räknas som förråd?

​Du har rätt till förrådsutrymme – Utgångspunkten är att du har rätt till ett förrådsutrymme, detta bestäms av hyreslagen. Utrymmet kan vara antingen i form av ett separat förråd i källare eller på vind men det kan även vara en klädkammare.
Visa hela svaret

Vad får man bygga på tomten utan bygglov?

Bygga utan bygglov – Det finns undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar.
Visa hela svaret

Får man bygga en carport utan bygglov?

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov – Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.

Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen.

Det kräver därför både rivningslov och bygglov. För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikten, läs mer om detta på sidan Att bygga utan bygglov,
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man ha en kompost?

Kompostering av husållsavfall – Vallentuna kommun En varmkompost för det egna hushållsavfallet på tomten är ett sätt att minska avfallet samtidigt som du får värdefull kompostjord till din trädgård. För att börja kompostera ditt hushållsavfall behöver du göra en anmälan till miljöavdelningen.

You might be interested:  Gå Ner I Vikt Och Bygga Muskler Tjej?

Kompostbehållaren ska placeras och skötas så att den inte orsakar olägenhet för omgivningen. Använd en behållare som är ventilerad, råttsäker och försedd med lock. Använd en kompost med tillräcklig volym för att uppnå god kompostering.

Placera komposten i en skuggig del av trädgården och gärna på en plats där det inte blåser så mycket. Ur bekvämlighetssynpunkt kan det vara bra att placera komposten i närheten av där avfallet produceras, d.v.s. nära köket. Tänk på att placera den så att inte grannarna blir störda.
Visa hela svaret

Hur nära tomtgräns får man bygga hundgård?

Hundgårdar för eget bruk får sättas upp på tomten utan bygglov. Avståndet från tomtgränsen ska vara 4,5 meter. Bygglov krävs för mur/stödmur som är högre än 0,5 meter, oavsett om den är motfylld på ena sidan eller helt fristående.
Visa hela svaret

Får man bygga Spalje vid tomtgräns?

Staket och luftig spaljé – Ett staket är oftast en lägre anordning med en avgränsande funktion. Eftersom staket i allmänhet är en lägre och/eller glesare konstruktion fungerar de sällan som skydd mot insyn och buller. En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter.

 • Spaljé består till övervägande del av luft och går att se igenom från alla håll.
 • Vanligtvis behöver du inte bygglov för att uppföra ett glesare staket eller en spaljé.
 • Lovplikten för konstruktionen infaller först om den kan definieras som ett bygglovspliktigt plank.
 • Ibland hamnar en åtgärd i gränslandet och det kan vara svårt att avgöra om den ska ses som plank, staket, spaljé eller pergola.

Då behöver vi göra en bedömning.
Visa hela svaret

Hur nära grannen får man grilla?

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bestämmer om boende får grilla på balkongen eller inte. Grillning får ske på egen tomt om det inte råder eld- ningsförbud. Var observant på gnistspridning. Kontrollera att det inte råder eldningsförbud och att det är tillåtet att grilla.
Visa hela svaret