Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Ut Huset?

Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Ut Huset
För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.
Visa hela svaret

Hur nära får man bygga ett annat hus?

Godkänna byggnationer som inte behöver bygglov – I vissa fall måste en granne ge sitt medgivande till, det vill säga godkänna, en byggnads placering. Det kan till exempel gälla en friggebod eller ett så kallat attefallshus. För viss byggnation behövs det varken bygglov eller anmälan men grannen kan ändå behöva godkänna en viss placering.

Friggebod Skärmtak som är lovbefriat Mur eller plank som är max 1,8 m högt, ligger inom 3,6 m från bostadshuset och byggs för att skapa en skyddad uteplats

Grannarna måste godkänna placeringen innan byggnationen börjar. Den som bygger är själv ansvarig för att prata med grannarna. Alla de som äger den fastigheten som berörs måste godkänna placeringen. Ett sådant godkännande gäller även efter det att grannarna har flyttat.

 1. Vi rekommenderar att godkännandet är skriftligt för att det ska vara dokumenterat och kunna bevisas men det ska inte skickas in till kommunen.
 2. Tänk på att om grannen är allmän mark som ägs av kommunen kan du inte få ett godkännande för att bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 3. Vid byggnation som kräver anmälan, exempelvis ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad, behövs ett grannemedgivande, det vill säga godkännande från grannen, för att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Medgivandet behöver vara skriftligt och ska vara på en situationsplan där det som ska byggas är inritat på rätt plats och med rätt mått. Alla de som äger den fastighet som ligger närmare än 4,5 meter måste skriva under medgivandet. Det ska framgå vilka de är och vilken fastighet som de äger.
Visa hela svaret

Vad händer om man bygga för nära tomtgräns?

Grannars medgivande vid åtgärder som inte kräver bygglov – Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa.

Det är ditt ansvar som byggherre att prata med grannarna. Här finns en blankett du kan använda när du behöver medgivande från granne. Pdf, 176.5 kB. Om grannarna säger nej till din åtgärd kan du välja att få saken prövad genom en ansökan om bygglov. Om kommunen äger marken måste du alltid ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Tänk på att gator ofta ägs av kommunen.
Visa hela svaret

Varför 4 5 meter från tomtgräns?

Vad gäller angående 4,5 meters regeln och bygglov? Fråga 06/10/2017 Hej ! Jag bor i ett tvåvånings parhus. På granntomten har uppförts ett tvåvånings flerbostadshus ( höjd 8,9m ) med gaveln vänd emot min fastighet. På det nya husets gavel är byggt är ett ” öppet trapphus” bestående av en plattform på andra våningen, stående på två pelare.

Jag har inte blivit tillfrågad om medgivande.Ska försöka få iväg en bild till Er som åskådliggör förhållandet.Vänliga hälsningar

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga och tack för bifogad bild! Bygglov Huvudregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad. () Det finns dock vissa undantag gällande en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader där bygglov inte krävs.

() Eftersom du skriver att det rör sig om ett flerbostadshus krävs alltså bygglov eftersom en sådan byggnad inte utgör något av undantagen ovan.4,5 meters regeln aktualiseras gällande undantagen och innebär att en byggnad som inte kräver bygglov inte får uppföras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande.

Gäller 4,5 meters regeln i ditt fall och varifrån mäter man? För att besvara din fråga så gäller inte 4,5 meters regeln i ditt fall förutsatt att nybygget kräver bygglov. Då är det istället bygglovet som gäller. Om det skulle vara så att det är ett sådant bygge som inte kräver bygglov gäller 4,5 meters regeln och man mäter precis som du skriver 4,5 meter från tomtgränsen.

 1. Om du är osäker på vart tomtgränsen går kan du vända dig till Lantmäteriet.
 2. Angående om det är 4,5 meter från trapphuset eller gaveln skulle jag säga att det är den del av byggnaden som är närmast tomtgränsen.
 3. Jag kan dock tyvärr inte se vad som är närmast tomtgränsen utifrån din bild.
 4. Är bilden tagen från din tomt? I så fall är ju husgaveln närmast tomtgränsen och det är då mellan husgaveln och tomtgränsen som det ska vara minst 4,5 meter.

Om tomtgränsen istället är till vänster på bilden är ju trapphuset närmast tomtgränsen och eftersom trapphuset hör till byggnaden ska det då vara minst 4,5 meter mellan trapphuset och tomtgränsen. Höjden på bygget har däremot inte betydelse i sammanhanget.

Som sagt är dock min slutsats utifrån informationen i din fråga att bygget kräver bygglov och att 4,5 meters regeln därför inte gäller. Krävs ditt medgivande? Byggnadsnämnden ska underrätta dig som berörd granne och ge dig tillfälle att yttra dig över ansökan om bygglov om: 1. Bygglovet innebär en avvikelse från detaljplan, 2.

Bygglovet innebär en avvikelse från områdesbestämmelser, 3. Bygget ska utföras i ett område som omfattas av områdesbestämmelser och åtgärden inte är reglerad i dem, eller om 4. Bygget ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser och åtgärden inte innebär att en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad ( och ) Det krävs dock endast att Byggnadsnämnden har givit tillfälle för samråd, inte att du faktiskt har yttrat dig.

 • Om förutsättningar föreligger för att du som granne ska ha rätt att yttra dig krävs dock inte ditt godkännande för att bygglov ska beviljas.
 • Dina synpunkter vägs in i Byggnadsnämndens bedömning och nämnden tar då ställning till om grannarnas eventuella synpunkter är så allvarliga att bygglov inte kan beviljas.

Om det däremot hade rört sig om ett sådant bygge där bygglov inte behövs krävs precis som du skriver ditt medgivande om bygget ska ske närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Om du är osäker på om det finns ett bygglov eller inte och om du skulle ha underrättats skulle jag rekommendera dig att kontakta din kommun.

Överklaga beslut om bygglov Du kan som berörd granne överklaga Byggnadsnämndens beslut om bygglov. () Beslutet överklagas till Länsstyrelsen. Överklagandet ska lämnas in till kommunen inom 3 veckor från det att du fått del av beslutet. I överklagandet ska du ange vilket beslut överklagandet gäller, varför beslutet bör ändras, och det kan även vara lämpligt att du anger varför du anser dig vara berörd av beslutet.

Sammanfattning Utifrån informationen i din fråga verkar det röra sig om en bygglovspliktig byggnad, dvs. att det krävts ett bygglov. När det är fråga om ett sådant bygge gäller inte 4,5 meters regeln som den gör vid byggen där bygglov inte behövs. Vid bygglovspliktiga byggen är det bygglovet som gäller och inte 4,5 meters regeln.

Om någon av förutsättningarna ovan föreligger borde Byggnadsnämnden gett dig tillfälle att yttra dig och om du inte fått den möjligheten kan du överklaga beslutet om bygglov förutsatt att det inte gått längre tid än 3 veckor. Hoppas detta svar gav klarhet i rättsläget! Om jag verkar ha missförstått något eller om mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail:,

Med Vänlig Hälsning Felicia Lundgren Rådgivare Hittade du inte det du sökte? : Vad gäller angående 4,5 meters regeln och bygglov?
Visa hela svaret

Får man bygga närmare tomtgräns än 4 5 meter?

Du behöver söka bygglov för att:

bygga ett garage eller en carport om reglerna för attefallshus inte uppfylls

Du behöver göra en anmälan om:

ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus,

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen.

 1. Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov.
 2. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ.
 3. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om.
 4. Ovanstående gäller inom detaljplanelagt område.
 5. Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en komplementbyggnad, t.ex.

ett garage eller carport, under förutsättning att det sker i omedelbar närhet av bostadshuset och att det inte är närmare än 4,5 m till tomtgränsen. Är det närmare, behöver du få din grannes medgivande. Golvbrunn i garage anses inte vara nödvändigt i ett vanligt villagarage.

 • Fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg och golvbrunn är därför inte nödvändig för att avleda tvättvatten från garaget.
 • Risken för att olja och andra vätskor ska nå golvbrunnen är större än nyttan med att ha en golvbrunn för, till exempel avrinning av snö från bilen.
 • Här kan du läsa mer om biltvättar,

Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till avloppsnätet eftersom det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om. Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar.
Visa hela svaret

Hur nära får byggnader stå?

Allmänt – Regler om skydd mot brandspridning mellan byggnader finns i BBR avsnitt 5:61. I korthet innebär det att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion i form av brandcellsgräns eller brandvägg.

Alternativt kan så kallad analytisk dimensionering tillämpas med en kombination av avstånd och brandtekniska konstruktioner. Detta verifieras då normalt med strålningsberäkningar. Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 5:61 5:61 Allmänt Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader.

(BFS 2011:26). Allmänt råd Tillfredställande skydd erhålls om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter. Tillfredställande skydd erhålls om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för brandceller eller brandväggar i respektive byggnad.

Sammanbyggda byggnader med mer än två våningsplan bör avskiljas med brandvägg. Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas från balkongplattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, t.ex. taksprång och balkong, som sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader.

Regler om ytterväggar finns i avsnitt 5:55. (BFS 2011:26). Krav på brandspridning mellan byggnader är inte kopplat till om byggnaderna är placerade på olika fastigheter eller har olika ägare. Kraven gäller både brandspridning mellan byggnader inom samma fastighet och mellan byggnader på olika fastigheter.

 • Mer information om vad som kan vara avgörande vid bedömning av om en byggnad ska betraktas som en byggnad eller som två sammanbyggda byggnader finns att läsa om på sidan Byggnadsklass och verksamhetsklasser.
 • Hänsyn behöver tas dels till befintliga byggnader, dels till byggnader som är avsedda att byggas.

Det innebär att, inom detaljplanelagt område, ska hänsyn tas även till de ännu inte utnyttjade byggrätter som finns inom planen.
Visa hela svaret

Vad kan du göra om din granne nekar dig att bygga nära hans fastighet?

Granne vill bygga nära min tomt, vad gäller? Går det att hindra? Fråga 30/06/2017 På 80-talet köpte jag ett färdigbyggt hus som ligger på ett avstyckat tomt. Nyligen fick jag reda på att det finns en klausul skriven 1979 om att byggnad får uppföras på granntomten intill 1 m från min tomtgräns, samt att detta medgivande skall skrivas in i köpeavtalet för blivande ägare av fastigheten som berörs av detta (mao jag och mitt avtal).

 • Lausul samt mitt köpeavtal underskrivet av samma person från byggföretaget. Fråga 1.
 • Lausulen finns ej med i mitt avtal! Gäller den då? Fråga 2.
 • Gäller denna klausul för all framtid för allt som byggs? Tillägger att en fastighet uppfördes på tomten tidigare,4,5 m från tomtgräns, samt ett garage 1,5 m från tomtgräns, vilket godkändes skriftligen av mig (inte ens grannen visste om klausulen).

Han har nu nya byggplaner inom 4,5 m från gränsen. Behöver han ha vårt medgivande?

 • Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.
 • Sammanfattat svar:
 • LÄNGRE GENOMGÅNG:
 • Vissa byggnader kräver inte bygglov, men ibland grannars medgivande:
 • Blir du bunden vid ett avtal som du inte ingått?
 • Svaret på din fråga 1 när klausulen saknas i ditt avtal:
 • Vad gäller när man gett sitt medgivande och grannen vill bygga mer senare?

Min bedömning är att din granne måste ha ditt medgivande när han bygger inom 4,5 meter från din tomtgräns. Att något tidigare medgivande inte finns i ditt kontrakt innebär enligt mig att medgivande inte finns och därför gäller istället plan- och bygglagens regler som nämns mer utförligt nedan.

 1. Om du inte vill lämna ditt medgivande till grannens bygge, och hans bygge stör dig, så kan du klaga hos byggnadsnämnden i din kommun.
 2. Byggnadsnämnden kan vid vite förelägga din granne att ta bort byggnaden eller sluta att bygga.
 3. Han behöver alltså medgivande om det inte handlar om småbyggnationer.
 4. Om hans byggplan är att exempelvis byta fasad eller liknande behövs dock inte medgivande.
You might be interested:  Vilka Bilar Kan Man Bygga Om Till A-Traktor?

Huvudregeln är att det krävs bygglov för alla byggnationer, nu framgår det inte riktigt vad det är för byggen som din granne vill göra. Huvudregeln i är alltså att att bygglov krävs för allt. (Lagen förkortas PBL i fortsättningen). Det finns därutöver lagbestämmelser om vissa byggen som inte kräver bygglov när det är en tomt med småhus på, dvs, en vanlig villafastighet.

 1. Exempelvis altan eller plank och små byggnader som är mindre än 25 kvadratmeter.
 2. Detta berörs i,
 3. I folkmun kallas detta för Attefallshus uppkallade efter Stefan Attefall på socialdepartementet.
 4. Det här handlar alltså om vissa byggnader, exempelvis altan och liknande som sker på tomten.
 5. Då krävs inte bygglov.

Men om det är så att man bygger någon av de byggnationerna i 9:4 så krävs det att grannarna godtar byggnationen om den befinner sig närmre tomten än 4,5 meter. Dvs, om din granne ska bygga på sin tomt och något är mindre än 4,5 meter ifrån din tomtgräns så ska han/hon ha ditt medgivande för att få bygga där.

Eftersom inte bygglov krävs så har det här alltså ansetts vara ett smidigt sätt att förvissa sig om att grannar inte bygger exempelvis extrema plank mot sin granne som förstör grannens utsikt totalt Man behöver alltså inte skaffa bygglov för en altan, komplementbyggnad eller liknande som omfattas av PBL 9:4, men eventuellt grannes medgivande.

Grannarna kommer ju antagligen vara negativt inställda till dåliga byggnationer och därmed inte ge medgivande till byggnationer som stör grannarna. Därför har det här ansetts vara ett lämpligt sätt att låta grannarna slippa störande byggnationer. Här finns alltså “tydliga” lagregler som styr vad som gäller för situationerna du beskriver, gäller då inte dessa lagregler för dig och din granne eftersom det verkar finnas någon slags klausul om det? När det gäller avtal så är det så att ett avtal inte kan binda en “tredje man”.

 1. Det innebär alltså att om din granne har ett avtal med tidigare ägare, eller det framgår i dennes kontrakt, så gäller inte det mot dig om inte du är informerad om avtalet och har godtagit det muntligen eller skriftligt.
 2. Om du godtagit det så är du helt enkelt en del av avtalet.
 3. Ett ganska naturligt sätt att se på det är att exempelvis A och B inte kan avtalat om att C ska arbeta för B.

Av naturliga skäl så kan alltså inte A och B genom sitt avtal binda C till ett arbete. Om C däremot godtar avtalet, ja då gäller det mot C, men då krävs att C får lön och det föreligger då egentligen ett avtal mellan A, B och C. Eftersom någon klausul om ett evigt medgivande inte finns i DITT kontrakt så gäller det avtalet inte för dig.

Min bedömning är alltså att du inte har gett ditt medgivande till byggnationen som ska ske nu, och därför krävs ditt medgivande för att din granne ska få bygga. Att hänvisa till någon gammal klausul som du inte har vetskap om är inte aktuellt, och det går inte heller riktigt att avtala bort plan- och bygglagen hur som helst Svaret på fråga 1 är alltså rimligtvis att klausulen inte gäller för dig och att ditt uttryckliga medgivande krävs för att grannen ska få bygga.

Vid en Google-sökning hittar man att mängder av kommuner har färdiga formulär på internet för den här typen av medgivande från grannar eftersom det självklart är bäst att få det skriftligt eftersom en granne som inte lämnat sitt medgivande senare kan klaga hos byggnadsnämnden och det kan skapa problem för den som byggt Svaret på följdfrågan 2 blir då helt enkelt att klausulen inte gäller för dig och därmed gäller den inte för all framtid.

Om du gett ditt medgivande till en byggnation och grannen senare vill exempelvis byta ut plankorna på fasaden till sitt attefallshus eller bygga om altanen så krävs ditt medgivande igen i vissa fall kan man anta. Här får man söka ledning i som reglerar byggloven. Man behöver exempelvis inte söka bygglov för att byta fasad på sitt hus eller liknande “smågrejer”.

Detsamma bör därför gälla grannars medgivande och därmed krävs det sannolikt inte ditt medgivande om grannen väljer att måla sin altan vit eller exempelvis byta fasad på huset eller planket som finns mindre nä 4,5 meter från din tomt när du en gång tidigare godkänt att grannen får bygga altanen/huset.

 1. Vad händer om din granne bygger något som du inte godkänner för nära din tomtgräns?
 2. Det finns möjlighet för byggnadsnämnden att förelägga den som bygger med ett rättelseföreläggande exempelvis enligt, Det innebär att personen ska rätta till felet, dvs, ta bort byggnaden, eller införskaffa ditt samtycke till byggnaden
 3. Dina alternativ:
 4. Mer hjälp?

Om grannen bygger något som du inte vill godta så kan du klaga på detta hos din kommun hos byggnadsnämnden. Det finns också möjlighet att ingripa tidigare för byggnadsnämnden och förbjuda fortsatt arbete enligt, Din granne kan också få ett föreläggande förenat med vite, dvs, han får betala böter om han inte följer föreläggandet.

 • Så skulle det vara så att din granne förlitar sig på klausulen och bygger något som du inte vill lämna medgivande tills å kan du klaga hos byggnadsnämnden för att din granne bryter mot Plan- och bygglagen.
 • Sen får man ju ta hänsyn till att det, beroende på hur boendet ser ut, är omständligt att bråka med sin granne.

Om inte hans byggnation stör avsevärt så kanske det inte är värt att bråka för mycket. Men det är ju upp till var och en att bedöma vilken byggnad som stör mest.1. Om du godtar grannens byggnation så är det bara att lämna skriftligt medgivande och sedan låta honom bygga.

 • Skulle han bygga något du inte godtar och inte följer vad du blivit informerad om tidigare får du istället gå över till 2, om grannen bygger mer än du godkänt så har du ju inte lämnat medgivande till den delen.2.
 • Om du är missnöjd med det grannen ska bygga så behöver du inte lämna ditt godkännande, grannen kan då välja att bygga någon annanstans på sin tomt, eller bygga utan att få din tillåtelse.

Om grannen bygger utan din tillåtelse kan du klaga till byggnadsnämnden för att få byggandet att avslutas eller för att få byggnationen riven i efterhand. Efter 10 år har du dock inte möjlighet att klaga längre och av naturliga skäl bör man självklart klaga så fort man kan.

 • Om du behöver ytterliga hjälp med exempelvis att författa avtal eller få biträde vid fortsatt tvist så kan du kontakta Lawlines Juristbyrå för att få den typen av hjälp.
 • Du kan kontakta mig på så ordnar vi med offert.
 • Om du skulle ha några fler frågor gällande det här svaret eller om du känner att jag missat något, eller om du kommer på något nytt som du tror kan vara väsentligt så kan du även då kontakta mig på emailadressen ovan.

Det händer titt som tätt att man till viss del missuppfattar frågor lite och därför är det bra om du kontakta mig om det är något du känner att du inte riktigt fick svar på. : Granne vill bygga nära min tomt, vad gäller? Går det att hindra?
Visa hela svaret

Kan grannen neka bygglov för hus?

Kan grannar neka bygglov? – I vissa fall. Handlar det om attefallshus, friggebodar och växthus som står närmare tomtgränsen än 4,5 meter eller en balkong måste den berörda grannen godkänna.
Visa hela svaret

Kan man stoppa ett bygglov hos grannen?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag gäller? I jordabalken (JB) finns det vissa bestämmelser om rättsförhållandet mellan grannar. Förvaltningslagen (FL) gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna ( 1 § FL ).

 1. Om en annan lag innehåller någon bestämmelse som avviker från förvaltningslagen gäller den bestämmelsen ( 4 § FL ).
 2. Därmed kommer även bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) vara av intresse.
 3. Rättsförhållandet mellan grannar Var och en ska vid nyttjande av sin fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen ( 3 kap.1 § JB ).

Bestämmelsen har dock ett begränsat tillämpningsområde. Bestämmelsen tar främst sikte på den som utövar störande verksamhet som påverkar ett vidare område. I rättsfallet NJA 1990 s.71 hade grannen klippt en häck, vilket resulterade i insyn från grannfastigheten.

 • Grannen nekades skadestånd.
 • Grannar får visa en viss tolerans mot vissa alldagliga störningar som är vanliga i sin omgivning.
 • Min bedömning är därför att bestämmelsen inte kan åberopas endast för att grannen eventuellt ska genomföra en om- och tillbyggnad på sin egen fastighet.
 • Överklaga beslut om bygglov Det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa ombyggnader ( 9 kap.2 § PBL ).

Ett beslut om bygglov får överklagas till länsstyrelsen ( 13 kap.3 § PBL ). Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot ( 13 kap.8 § PBL och 42 § FL ). Om ett ärende om bygglov berör grannar, kan även dessa överklaga ett bygglov.

Om överklagandet inte avvisas ska kommunen skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen ( 46 § FL ). Ett överklagande av ett beslut ska ske inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet ( 44 § FL ). Avgörande blir därför om beslutet angår dig som granne och om beslutet går dig emot.

Beslutet om bygglov ska påverka din situation på ett inte obetydligt sätt. Vanligtvis krävs det att rättsverkningarna av beslutet berör ett intresse som erkänts av rättsordningen eller som påverkar din rättsliga ställning. I rättsfallet RÅ 1980 2:13 ansågs en granne vara i part i ett ärende när en person fick tillåtelse att anlägga ett svinstall.

 • Grannen hade framfört att svinstallet skulle påverka fritidsgården som bedrevs bredvid.
 • Grannen kunde föra talan mot beslutet eftersom beslutet gått honom emot.
 • Det var ett intresse som var erkänt av rättsordningen.
 • I rättsfallet RÅ 1963:20 kunde en kvinna som bedrev näringsverksamhet i samma byggnad som skulle rivas enligt ett rivningsföreläggande överklaga beslutet trots att hon inte var ägare av byggnaden.

Kvinnan kunde överklaga beslutet eftersom beslutet gick henne emot. Om byggnaden revs skulle hon förlora sin näringsverksamhet då hon hyrde lokal i samma byggnad. Min bedömning är att det kan bli svårt att få igenom ett överklagande. Förslagsvis kan du som granne anföra att om- och tillbyggnaden skulle innebära en påtaglig störning för dig som närboende.

Det är viktigt att du framhåller på vilket sätt beslutet om bygglovet kommer att drabba dig med negativa följder. Det kan bli svårt att vinna framgång om du endast anför att om- och tillbyggnaden kommer skymma solen och innebära insyn från grannen. Det kommer troligen att krävas någon annan rättsverkning såsom att det är antagligt att värdet på huset avsevärt kommer att sjunka på grund av grannens om- och tillbyggnad.

Ytterligare rådgivning Om något behöver förtydligas eller om du är intresserad av ytterligare hjälp från en av våra duktiga jurister, t.ex. att upprätta ett överklagande, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt.
Visa hela svaret

Hur mycket får man bygga ut på sin tomt?

Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

 1. I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön.
 2. En detaljplan rymmer också en plankarta.
 3. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus.
 4. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

Får det se ut hur som helst på tomten?

Du får inte skada grannens växtlighet – I jordabalkens tredje kapitel finns bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar. I kapitlets första paragraf anges en allmän regel om hänsyn mellan grannar, nämligen: “var och en ska vid nyttjande av sin egen eller annans fastighet ta skälig hänsyn till sin omgivning”.

 • I jordabalken regleras också vad som gäller för exempelvis träd och buskar.
 • En tomt kan ju uppfattas som ovårdad om det är mycket växtlighet.
 • Tränger exempelvis kvistar, grenar eller rötter in över din tomtgräns kan du ha rätt att ta bort dem om de orsakar olägenhet.
 • Men du får inte skada grannens växtlighet och grannen bör alltid själv få möjlighet att ta bort den rot eller gren som växter in över din tomtgräns.

– Om du tror att åtgärden kommer att innebära skada av betydelse för grannen måste du kontakta grannen så att hen själv kan utföra åtgärden, säger Lena Rönngren.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tar Det Att Bygga Nyckelfärdigt Hus?

Hur räknas avstånd till tomtgräns?

Vilket avstånd krävs mellan en byggnation och en tomt? Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inget allmängiltigt svar på hur långt avstånd det måste vara från en byggnation och en tomtgräns, utan olika faktorer kan spela in och påverka hur många meter som krävs emellan.

 1. Huvudregeln är att bygglov krävs för byggnationer,,
 2. Bygglov krävs alltså för nybyggnad, tillbyggnad samt vissa andra ändringar av en byggnad.
 3. Till denna huvudregel finns dock undantag, dvs byggnationer som inte kräver bygglov.
 4. Undantag för en- och tvåbostadshus: När det gäller en- och tvåbostadshus krävs till exempel inte bygglov när det gäller byggnationer såsom altan, plank eller komplementbyggnad i omedelbar närhet till bostadshuset som inte är större än 15 kvadratmeter,,

Vidare krävs inte heller bygglov för en byggnad i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset som ska utgöra ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad och som inte överstiger 25 kvadratmeter, ett s.k Attefallshus,, För vissa byggnationer, som sker på tomten av ett en- eller tvåbostadshus krävs alltså inte bygglov.

Vad som gäller för sådana byggnationer, som enligt exemplet ovan inte kräver bygglov, är dock att man måste ha berörda grannars godkännande för att få bygga närmre grannens tomtgräns än 4,5 meter. Man får alltså inte bygga en sådan byggnation närmre grannens tomtgräns än 4,5 meter utan dennes godkännande.

Kravet på att få berörda grannars medgivande har varit ett effektivt sätt att försäkra sig om att en granne inte bygger något som klart missgynnar en annan granne, t.ex förstör utsikten för denne, då det inte krävs något bygglov. Undantag för ekonomibyggnader: Vidare krävs inte bygglov för ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,,

Det är endast de byggnader som är omedelbart avsedda för de aktuella näringarna som är ekonomibyggnader, till exempel magasinsbyggnader, garage för maskiner och ladugårdar. När det gäller ekonomibyggnader finns det dock inga specifika krav på avstånd till tomt eller fastighetsgräns.4,5-meters regeln gäller alltså inte avseende ekonomibyggnader.

Dock måste de allmänna kraven på placering av byggnation följas vilket innebär att den måste placeras på ett lämpligt sätt med beaktning av landskaps- och statsbilden samt inte medföra någon betydande olägenhet på något sätt. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda miljömässiga, historiska och konstnärliga värden skyddas vid placeringen av ekonomibyggnaden.

 • Om ett område omfattas av en detaljplan krävs dock bygglov för upprättandet av en ekonomibyggnad.
 • När det gäller bygglovspliktiga byggnationer gäller inte heller 4,5-meters regeln utan då gäller istället själva bygglovet.
 • Vidare kan kommunen i detaljplan bestämma placering av byggnadsverk,,
 • Ommunen kan därigenom reglera byggnadsverks placering både dess läge på tomten och i förhållandet till andra fastigheter.

Sammanfattning: Det finns alltså inget allmängiltigt svar på hur långt avståndet mellan ett nybygge och din tomt ska vara. Faktorer som kan spela in är alltså vilken sorts byggnation det rör sig om eller eventuella lokala förutsättningar. Vidare kan eventuella bestämmelser om placering i detaljplanen påverka, om området omfattas av en detaljplan.

 • Jag skulle rekommendera dig att kontakta din kommun om du är osäker på vad som gäller angående eventuell detaljplan.
 • Ovan nämnt är i vart fall vad som gäller angående byggnationer som är bygglovspliktiga respektive byggnationer som inte kräver bygglov där 4,5-meters regeln gäller.
 • Hoppas detta svar kunde ge klarhet i frågan.

Tveka inte att höra av dig igen om svaret var otydligt eller om du har fler funderingar. Vänligen, : Vilket avstånd krävs mellan en byggnation och en tomt?
Visa hela svaret

Varför får man inte bygga närmare än 4 5 meter?

Grannemedgivande – när kan det inte lämnas? Av 9 kap.4 § första stycket plan- och bygglagen (PBL) anges vilka åtgärder som trots det generella kravet på bygglov inte är bygglovspliktiga. Det gäller bland annat komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus av viss höjd och storlek, så kallade Attefallshus.

 • För att dessa byggnader ska få uppföras utan bygglov gäller ett krav på att de inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Av andra stycket i samma bestämmelse framgår det så kallade grannemedgivandet.
 • Bestämmelsen innebär att en byggnad eller åtgärd som normalt inte får placeras eller vidtas närmre gränsen än 4,5 meter, får göra det om de grannar som berörs medger det.

Av praxis framgår att godkännande måste erhållas från alla grannar som är berörda. Även om det inte finns ett krav på att medgivandet ska vara skriftligt rekommenderar vi det ifall det senare blir diskussioner om vad som medgivits eller inte. Ibland kan dock frågan uppstå om vilka som faktiskt är berörda och vilkas godkännande som krävs enligt bestämmelsen.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i ett avgörande av den 18 september 2020 i mål nr P 12684-19 prövat frågan om vad som gäller när en byggnad eller anläggning är belägen närmre gränsen till ett område som enligt gällande detaljplan är allmän plats, park, Marken ifråga ägdes av Svenska kyrkan. Målet handlade om ett beslut av en kommun om att godkänna anmälan och meddela startbesked för två komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter på en fastighet.

Ägaren till en grannfastighet, inte Svenska kyrkan, överklagade beslutet till både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, som båda avslog överklagandena. Grannen överklagade därefter till MÖD. I MÖD invände grannen mot att en av komplementbyggnaderna var placerad i tomtgräns mot stranden som är parkmark.

MÖD konstaterade att den aktuella byggnaden inte krävde bygglov, såvida grannar som berörs medger att den placerades närmre tomtgräns än 4,5 meter. Enligt MÖD avser inte termen “granne” i 9 kap.4 § andra stycket PBL bara de som har ett ägarintresse, utan även andra som har ett av rättsordningen accepterat intresse avseende markanvändningen.

MÖD bedömde, då den i målet aktuella byggnaden skulle uppföras närmre gräns än 4,5 meter till allmän plats, park, att många människor har ett berättigat intresse av användandet av parkområdet. Någon som skulle kunna representera alla dessa intressenter fanns enligt MÖD inte, oberoende av vem som faktiskt ägde marken där parken var belägen.

Kravet på medgivande från grannar kunde därmed inte uppfyllas och bygglov krävdes för den aktuella byggnaden. MÖD upphävde därför beslutet om startbesked. Av tidigare praxis, se MÖD 2013:18, följer även att medgivande enligt 9 kap.4 § andra stycket PBL inte kan lämnas av staten eller kommun för byggnation närmre än 4,5 meter från park eller gata.

I MÖD 2013:18 hade en komplementbyggnad uppförts närmre än 4,5 meter från gräns mot gata. Många har enligt MÖD ett berättigat intresse i användandet av en väg eller en gata. En representant för alla dessa fanns inte, oavsett vem som ägde marken där vägen var belägen.

 • Det var därför inte möjligt att uppfylla kravet på grannemedgivande.
 • MÖD uttalade att det därför alltid krävs bygglov för en byggnad som är placerad inom ett avstånd av 4,5 meter från en gräns mot väg eller gata.
 • Av äldre praxis (Mark- och miljööverdomstolens dom av den 20 september 2013 i mål nr P 1972-13) följer även att grannemedgivande inte heller kan lämnas i de fall en byggnad placeras närmre gränsen än 4,5 meter till ett område som enligt detaljplan utgör friluftsområde tillgängligt för allmänheten.

Återigen hade många ett berättigat intresse avseende markanvändningen och kommunen, såsom markägare, kunde inte representera alla dessa. Komplementbyggnaden krävde därför bygglov. Grannar kan alltså medge att en byggnad placeras närmre gränsen än 4,5 meter, men i vissa fall, om grannens mark används på ett sådant sätt att många har ett berättigat intresse av markanvändningen, så kan inte grannen medge placeringen.
Visa hela svaret

Hur långt från tomtgräns får man bygga Attefallshus?

Attefallshuset får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla – Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 1. MÖD har konstaterat att det är tillräckligt att det är fastslaget att attefallshuset ska uppföras i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt för att åtgärden inte ska omfattas av undantaget från lovplikten.
 2. Enligt domstolen krävs det alltså inte att byggnaden medför att området förvanskas.
 3. Det innebär att vid byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla får inte attefallshus uppföras även om uppförandet inte förvanskar byggnaden eller bebyggelseområdet.

(MÖD 2017-05-29 mål nr P 1588-17) Mål: P 1588-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

 • På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §.
 • En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.

 • Tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3.
 • Allmänna platser, och 4.
 • Bebyggelseområden.
 • Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.
 • Det behövs alltså inget utpekande i förväg, men för att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla.

Detta material är dock inte juridiskt bindande. Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord.

Det gäller exempelvis om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.16 § 16 § I en detaljplan får kommunen 1.

Bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.17 och 18 §§, 3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.13 §, 4.

bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap.13 § inte får rivas, och 5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap.2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav.

Lag (2014:900), När en sådan planbestämmelse inte finns kan kommun som underlag för sin bedömning använda olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

En bedömning om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt måste dock göras i varje enskilt fall. Förvanskningsförbudet
Visa hela svaret

Vem äger mur i tomtgräns?

Ämne: Vem äger stödmur? (läst 12453 gånger) – 0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne. Har en stödmur i slippers som ruttnat sönder totalt. Den går precis i tomtgränsen,våran tomt är den låga och grannens är den höga delen. Tomtpinnarna står i mitten.Vem står för kostnaderna när den skall bytas ut är det vi båda eller är den bara en av hushållen. Loggat Nibe 1115-10,vpa 200/70.2 st borrhål med 120 m aktivt djup Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2 Inomhuspool 40m3 24grader Fujitsu slim 12 för ac Årsförbrukning ca20000 kw/h Som jag ser det måste det ligga i bådas intresse. Lite svårt att kräva att grannen ska planera om sin tomt med slänt, så här efteråt. Loggat 126kvm 1plan IVT490 Skåne.2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för. Loggat Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla. Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.

– Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912. Intrikat fråga, grannens ansvar torde väl rimligen vara att hans tomt inte ramlar ned på din, så den högre liggande bör ha ett större ansvar, och om jag får gissa är det troligen den som anlade tomten på den högre liggande marken som byggde muren, för att få så plan gräsmatta som möjligt.

Intrikat fråga, grannens ansvar torde väl rimligen vara att hans tomt inte ramlar ned på din, så den högre liggande bör ha ett större ansvar, och om jag får gissa är det troligen den som anlade tomten på den högre liggande marken som byggde muren, för att få så plan gräsmatta som möjligt. Loggat Sjövärmepump modell 1981.: http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4 Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart). Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen.3-glas i nästan hela huset. Loggat Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten. Loggat 126kvm 1plan IVT490 Skåne.2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Ska detta egentligen va så svårt att reda ut Vems hus byggdes först tex? Nån tidigare ägare kanske vet hur det står till Jag anser att om grannen dins tomt är högre än din så är det nog hans bekymmer till 100% att reda upp det där. Det är ju det mest logiska att det en gång är den tomten som behövde stödmuren, om inte nån tidigare ägare på din tomt fick för sig att sänka marken i trädgården och krångla dit en stödmur i slipper för att göra grannen där “uppe” nöjd, men föga troligt. Men kolla först upp om det finns nån som kan veta hur stödmuren kom till och varför. Om man VET att man har rätten på sin sida ska man stå på sig, livet är för kort för att dalta med en massa folk som är tvära MEN samtidigt ska man välja sina krig. « Senast ändrad: 05 juli 2013, 15:20:23 av “joka” » Loggat Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.2010:18159kwh 2011:12921kwh 2012:15189kwh 2013:13264kwh 2014:13064kwh 2015:12827kwh 2016:15483kwh 2017:13652kwh 2018:14399kwh Man kan ju fundera över vem som har mest nytta av en stödmur i bra skick Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Inte han som har lägre tomt iaf. Om min tomt som ligger högre än grannens ramlar ner över grannens tomt så får jag ju ordna det i form av en stödmur eller göra en slänt som tonar av lagom till tomtgräns så det inte ställer till eller stör för min granne som har tomten lägre än min.

Då är det ju han med högre tomt som får en slänt att klippa i samtidigt som han inte får en plan gräsmatta på tomten. Ser inte riktigt problemet i detta om jag ska va ärlig. Så som det byggdes från början ska ju gälla idag med. Så har jag byggt en stödmur för att få plan tomt hos mig och den ramlar ner efter 25år så är det ju mitt ansvar att se till att fixa det på ngt vis så grannens tomt inte blir mindre och lidande, enkelt mao.

Som sagt, ta reda vem av hushållen som har satt dit muren från början, stor risk är att det är det hushåll med den högre tomten och därmed dennes ansvar att fixa till det. Loggat Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.2010:18159kwh 2011:12921kwh 2012:15189kwh 2013:13264kwh 2014:13064kwh 2015:12827kwh 2016:15483kwh 2017:13652kwh 2018:14399kwh Om jag hade den lägre tomten skulle jag vilja ha en snygg stödmur det har antagligen inte han som bor i det övre huset så stort intresse av han vill bara ha en stödmur som håller tillbaka massorna men kan vara skitful. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Jag vidhåller att det troligen är den övre grannen som äger muren, för honom är det bara viktigt att den håller emot, inte hur den ser ut. Loggat Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra. Den nedre grannen kan inte gräva bort den övre grannens tomt hur som helst, eller sätta upp en stödmur i tomtgränsen, därför är det troligast den övre grannen, eller grannarna tillsammans som byggt muren.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Göta Kanal Att Bygga?

Hur nära gränsen får man bygga?

Avstånd till tomtgränsen – Oavsett vad du ska bygga och om du behöver ansöka om bygglov eller inte finns det en allmänna regler

Du får inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Det är möjligt att bygga närmare tomtgränsen än så men då måste du få be din granne om lov först. Notera att alla kommuner kan ha olika regler. Därför är det alltid bäst att kontakta kommunen innan du påbörjar bygget för att säkerställa att du inte bryter mot några regler.

Boverket har grundreglerna till bygglovsbefriade murar bla. men exakta regler är fortfarande upp till kommunen.
Visa hela svaret

Hur nära hus garage?

När behövs brandskydd? – För att hindra spridning av brand mellan byggnader finns i bygglagstiftningen ett regelverk för hur du skall brandskydda dina byggnader. En enkel regel är att om ditt garage hamnar närmare bostadshuset än åtta meter måste du ha brandskydd. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Ut Huset
Visa hela svaret

Vad Vem styr i grunden var vad man får bygga?

Ansök om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område – Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på.
Visa hela svaret

Får man såga av grenar som hänger in på tomten?

Kan du såga av grannens grenar? – Våra medlemmar ringer ofta in och frågar om de får såga av grannens grenar. Grannen vägrar att fälla trädet – vad ska jag göra? – Om grenar eller rötter tränger in på din fastighet och orsakar olägenhet för dig får du ta bort dem.

 1. Men om det finns risk för att trädet skadas måste din granne få möjlighet att själv ta bort grenen eller roten, säger Lena Rönngren.
 2. Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet.

I så fall kan kommunen meddela föreläggande till fastighetsägaren, som kan bli tvungen att till exempel kapa grenar.
Visa hela svaret

Kan ett svartbygge preskriberas?

Preskriptionstid – Normalt är preskriptionstiden tio år för byggnadsnämndens möjlighet att ingripa mot olovliga åtgärder med ett rättelseföreläggande. Men om någon utan bygglov har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål får byggnadsnämnden besluta om ett rättelseföreläggande trots att det har gått mer än tio år från överträdelsen.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.20 § 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.
Visa hela svaret

Vad händer om grannarna är negativa blir det avslag då?

Att överklaga ett beslut – Om du som granne har lämnat negativa synpunkter på ett ärende och anser att beslutet är felaktigt har du rätt att överklaga beslutet om du är berörd i ärendet. Överklagan ska ske inom tre veckor efter att du har fått del av beslutet.

 1. Ibland kanske du som granne har synpunkter på något som ska byggas utan att du har blivit tillfrågad.
 2. Har fastighetsägaren uppfyllt detaljplanens förutsättningar har han eller hon rätt att bygga.
 3. Grannarnas möjlighet att få rätt vid ett överklagande i ett sådant fall är liten.
 4. Plan- och bygglagen ger alla möjlighet att överklaga ett beslut, inom fyra veckor från det att beslutet kungjorts i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar.

Därefter vinner lovet laga kraft. Som princip bör fastighetsägarens möjlighet att bestämma över sin fastighet komma i främsta hand. Fastighetsägaren bör dock alltid tala med sina grannar om vad som ska byggas för att undvika och kanske rätta till missförstånd.
Visa hela svaret

Får man bygga 2 hus på en tomt?

Möjligheter med bygglov – Inom detaljplan kan det ibland anges att du får lov att bygga ett garage, uthus eller annan komplementbyggnad. Det kan också vara reglerat hur denna komplementbyggnad får lov att användas, exempelvis kan det stå att den inte får lov att inredas som bostad.

I andra fall är det inte reglerat hur denna typ av byggnad får lov att användas och då kan du ibland bygga en större komplementbyggnad än vad Attefallsreglerna möjliggör. Ofta är högsta tillåtna höjd för denna typ av byggnad begränsad, så att den alltid kommer att vara lägre än huvudbyggnad på tomten.

Ett Attefallshus i två våningar är kanske därför ett bättre alternativ om du vill bygga högre. Utom detaljplan kan du, om du har en tillräckligt stor tomt, bygga ytterligare ett hus till. Det finns inga generella regler för hur många hus du får lov att bygga på en tomt utom plan.

 • Man brukar dock säga att det inte får lov att finnas fler än två till tre bostadshus/-lägenheter på en småhusfastighet.
 • I detta fall avgör kommunen vad som gäller.
 • Även på denna typ av tomt kan det vara möjligt att bygga större än vad Attefallshusregler begränsar till.
 • Det finns ingen entydig bestämmelse för hur hög en komplementbyggnad utom plan får lov att vara.

Detta kan istället regleras inom vad som gäller för en småhusfastighet.
Visa hela svaret

Varför får man inte bygga närmare än 4 5 meter?

Grannemedgivande – när kan det inte lämnas? Av 9 kap.4 § första stycket plan- och bygglagen (PBL) anges vilka åtgärder som trots det generella kravet på bygglov inte är bygglovspliktiga. Det gäller bland annat komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus av viss höjd och storlek, så kallade Attefallshus.

För att dessa byggnader ska få uppföras utan bygglov gäller ett krav på att de inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår det så kallade grannemedgivandet. Bestämmelsen innebär att en byggnad eller åtgärd som normalt inte får placeras eller vidtas närmre gränsen än 4,5 meter, får göra det om de grannar som berörs medger det.

Av praxis framgår att godkännande måste erhållas från alla grannar som är berörda. Även om det inte finns ett krav på att medgivandet ska vara skriftligt rekommenderar vi det ifall det senare blir diskussioner om vad som medgivits eller inte. Ibland kan dock frågan uppstå om vilka som faktiskt är berörda och vilkas godkännande som krävs enligt bestämmelsen.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i ett avgörande av den 18 september 2020 i mål nr P 12684-19 prövat frågan om vad som gäller när en byggnad eller anläggning är belägen närmre gränsen till ett område som enligt gällande detaljplan är allmän plats, park, Marken ifråga ägdes av Svenska kyrkan. Målet handlade om ett beslut av en kommun om att godkänna anmälan och meddela startbesked för två komplementbyggnader om totalt 25 kvadratmeter på en fastighet.

Ägaren till en grannfastighet, inte Svenska kyrkan, överklagade beslutet till både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, som båda avslog överklagandena. Grannen överklagade därefter till MÖD. I MÖD invände grannen mot att en av komplementbyggnaderna var placerad i tomtgräns mot stranden som är parkmark.

 • MÖD konstaterade att den aktuella byggnaden inte krävde bygglov, såvida grannar som berörs medger att den placerades närmre tomtgräns än 4,5 meter.
 • Enligt MÖD avser inte termen “granne” i 9 kap.4 § andra stycket PBL bara de som har ett ägarintresse, utan även andra som har ett av rättsordningen accepterat intresse avseende markanvändningen.

MÖD bedömde, då den i målet aktuella byggnaden skulle uppföras närmre gräns än 4,5 meter till allmän plats, park, att många människor har ett berättigat intresse av användandet av parkområdet. Någon som skulle kunna representera alla dessa intressenter fanns enligt MÖD inte, oberoende av vem som faktiskt ägde marken där parken var belägen.

Kravet på medgivande från grannar kunde därmed inte uppfyllas och bygglov krävdes för den aktuella byggnaden. MÖD upphävde därför beslutet om startbesked. Av tidigare praxis, se MÖD 2013:18, följer även att medgivande enligt 9 kap.4 § andra stycket PBL inte kan lämnas av staten eller kommun för byggnation närmre än 4,5 meter från park eller gata.

I MÖD 2013:18 hade en komplementbyggnad uppförts närmre än 4,5 meter från gräns mot gata. Många har enligt MÖD ett berättigat intresse i användandet av en väg eller en gata. En representant för alla dessa fanns inte, oavsett vem som ägde marken där vägen var belägen.

 1. Det var därför inte möjligt att uppfylla kravet på grannemedgivande.
 2. MÖD uttalade att det därför alltid krävs bygglov för en byggnad som är placerad inom ett avstånd av 4,5 meter från en gräns mot väg eller gata.
 3. Av äldre praxis (Mark- och miljööverdomstolens dom av den 20 september 2013 i mål nr P 1972-13) följer även att grannemedgivande inte heller kan lämnas i de fall en byggnad placeras närmre gränsen än 4,5 meter till ett område som enligt detaljplan utgör friluftsområde tillgängligt för allmänheten.

Återigen hade många ett berättigat intresse avseende markanvändningen och kommunen, såsom markägare, kunde inte representera alla dessa. Komplementbyggnaden krävde därför bygglov. Grannar kan alltså medge att en byggnad placeras närmre gränsen än 4,5 meter, men i vissa fall, om grannens mark används på ett sådant sätt att många har ett berättigat intresse av markanvändningen, så kan inte grannen medge placeringen.
Visa hela svaret

Får man riva ett hus och bygga nytt?

Rivningslov – Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs.
Visa hela svaret