Hur Stort Hus Får Man Bygga?

Hur Stort Hus Får Man Bygga
Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

 1. Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus.
 2. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga.
 3. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön. En detaljplan rymmer också en plankarta. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

Hur många hus får man bygga på en tomt?

Möjligheter med bygglov – Inom detaljplan kan det ibland anges att du får lov att bygga ett garage, uthus eller annan komplementbyggnad. Det kan också vara reglerat hur denna komplementbyggnad får lov att användas, exempelvis kan det stå att den inte får lov att inredas som bostad.

 • I andra fall är det inte reglerat hur denna typ av byggnad får lov att användas och då kan du ibland bygga en större komplementbyggnad än vad Attefallsreglerna möjliggör.
 • Ofta är högsta tillåtna höjd för denna typ av byggnad begränsad, så att den alltid kommer att vara lägre än huvudbyggnad på tomten.
You might be interested:  Kan Man Gå Ner I Vikt Och Bygga Muskler Samtidigt?

Ett Attefallshus i två våningar är kanske därför ett bättre alternativ om du vill bygga högre. Utom detaljplan kan du, om du har en tillräckligt stor tomt, bygga ytterligare ett hus till. Det finns inga generella regler för hur många hus du får lov att bygga på en tomt utom plan.

Man brukar dock säga att det inte får lov att finnas fler än två till tre bostadshus/-lägenheter på en småhusfastighet. I detta fall avgör kommunen vad som gäller. Även på denna typ av tomt kan det vara möjligt att bygga större än vad Attefallshusregler begränsar till. Det finns ingen entydig bestämmelse för hur hög en komplementbyggnad utom plan får lov att vara.

Detta kan istället regleras inom vad som gäller för en småhusfastighet.
Visa hela svaret

Kan man bygga hus för en miljon?

Bygga om hus för mindre än 1 miljon – är det möjligt? – Huruvida det är möjligt att bygga om huset för under 1 miljon hänger såklart på husets storlek. Ju större ytorna är som ska byggas om, desto mer kostsamt kommer det att vara. Under nästa rubrik så kommer vi att titta närmare på vad som ingår i ett typiskt ombyggnadsprojekt.

 • Generellt sett är det svårt att få till ett kvadratmeterpris under 10,000 kronor.
 • Detta betyder att den yta som ska byggas om inte bör överstiga 100 kvadratmeter för att man ska kunna genomföra projektet för under miljonen.
 • Snittkvadratpriset för att bygga om hus ligger ofta närmare 15,000 kronor per kvadratmeter, så det kräver också att man försöker kapa kostnader överallt där det går.

Om du planerar att bygga om både utvändigt och invändigt kommer det att vara mycket svårt att hålla sig under en prislapp på 1 miljon. Den här summan innebär alltså en stram budget för en typisk ombyggnation. För att hålla sig inom budget krävs det att man kompromissar och är villig att göra plånboksvänliga val under hela byggprocessen.

 • I tillägg till detta kommer det att vara lättare att hålla en budget i den här storleken om det är lätt för hantverkarna att komma till för att arbeta.
 • Att bygga om hus inne i stadskärnan blir ofta dyrare eftersom man som byggherre då även behöver stå för parkeringskostnader och eventuella trängselavgifter.
You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga En Golfbana?

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Får man gå på privat mark?

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.
Visa hela svaret

Hur stor är en Hemfridszon?

Hur stor är hemfridszonen kring en bostad och när begår man hemfridsbrott? Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar över hur stor hemfridszonen kan tänkas vara kring ett boningshus, samt om ett beträdande av området kan anses utgöra ett hemfridsbrott.

 1. Hemfridszonen I Sverige gäller allemansrätten, vilket innebär att man har rätt att vistas nästan överallt i naturen ( ).
 2. Allemansrätten begränsas dock av hemfridszonen, vilket är området närmast ett bostads- eller fritidshus.
 3. Detta anses vara den boendes privata område där denne har rätt att vara ostörd.

Hur stor hemfridszonen är ett något omtvistat, men i juridiskt litteratur brukar sägas att det rör som om ett område på omkring 15-20 meter från huset. Det har även diskuterats att en tomt med staket kan göra att hemfridszonen blir större. Hur stort området är måste dock avgöras från fall till fall då det kan variera mellan olika fastigheter och mellan olika områden.

Ibland kan det finnas tydliga gränser för var hemfridszonen upphör, såsom en häck, ett staket, en gångväg, ett dike, ett skogsbryn, en åkerkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset. Som jag förstår din fråga brukar du promenera längs grusvägen och därefter svänga ner längs en åker då grusvägen tar slut.

Jag tolkar också din fråga så att det är de boende i det förstnämnda huset med en ladugård på tomten som blivit upprörda då du promenerar förbi på grusvägen. Ladugårdar omfattas normalt inte av hemfridszonen, eftersom det inte är någon som bor där. Det är alltså avståndet från boningshuset man får ta hänsyn till.

 • Jag har dessvärre svårt att avgöra huruvida denna grusväg omfattas av de boendes hemfridszon eller ej då du inte nämner något om avståendet till huset från vägen eller om det finns något staket eller liknande kring huset.
 • Jag hoppas dock att du med hjälp av ovan nämnda information själv kan göra en bedömning av om området omfattas av de boendes hemfridszon eller ej.
You might be interested:  Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Ut Huset?

Hemfridsbrott Du får alltså röra dig fritt i området så länge det inte inkräktar på de boendes hemfridszon. ´ Skulle du inkräkta på deras hemfridszon kan du riskera att göra dig skyldig till hemfridsbrott, vilket är att någon olovligen intränger eller annars kvarstannar där annan har sin bostad, oavsett om detta är hus eller gård ( ).

Även trädgården är en plats som skyddas av denna bestämmelse. För att någon ska anses “intränga eller kvarstanna” på en skyddad plats krävs att de övervinner ett hinder av fysisk eller psykisk art, vilket till exempel kan vara att de öppnar en dörr eller en grind. Även om vägen skulle utgöra en del av de boendes hemfridszon krävs alltså att du måste övervinna något typ av hinder för beträdandet ska falla under brottsrubriceringen hemfridsbrott.

Det framkommer inte av din fråga om du behöver göra det för att beträda vägen eller ej. För straffrättsligt ansvar krävs även att inträngandet eller kvarstannandet är olovligt, det vill säga att ett samtycke inte föreligger. Jag är ledsen att jag inte kan lämna något definitivt svar om hur stor de boendes hemfridszon är kring det aktuella huset, men jag hoppas att du genom mitt svar fått lite vägledning kring hur hemfridszonens storlek brukar bestämmas så att du själv kan göra en bedömning av hur stort området kan tänkas vara! Med vänlig hälsning : Hur stor är hemfridszonen kring en bostad och när begår man hemfridsbrott?
Visa hela svaret

Hur länge får jag låta tomten stå utan hus?

”Tomten väljer huset och inte tvärtom”

Måste man bygga om man köper en tomt? – Det beror på vilken tomt du köper. Kommunen kan ha krav att huset ska stå färdigt inom en viss tid för att inte tomter ska stå ofärdiga i ett bostadsområde.
Visa hela svaret