Vad Kostar Det Att Bygga Industrifastighet?

Vad Kostar Det Att Bygga Industrifastighet

Vad kostar en industrilokal att bygga?

Hiss – Vi erbjuder, tillsammans med våra samarbetspartners att utföra leverans och montaget av en hiss för din hall. Pris: Varierar beroende på förutsättningar, standard och omfattning. Ett riktpris brukar vara ca 160 000:- för 1 våning och 210 000:- för 2 våningar.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en maskinhall?

Prisexempel på Maskinhall:

Mått (BxLxH) Pris exkl. moms: Pris/m²
12,00 x 24,00 x 4,00 m (288 m 2 ) fr 677 000 kr 2 350 kr/m 2
15,00 x 30,00 x 4,00 m (450 m 2 ) fr 795 900 kr 1 769 kr/m 2
18,00 x 42,00 x 4,50 m (756 m 2 ) fr 1 157 600 kr 1 531 kr/m 2
22,00 x 66,00 x 4,50 m (1 452 m 2 ) fr 1 868 000 kr 1 287 kr/m 2

Visa hela svaret

Får man bo i en industrilokal?

Boende i industrifastighet kan medföra vite

 • Hej!
 • Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.
 • Vad säger plan- och bygglagen om att bo i industrifastigheter?

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att en industrifastighet ska få användas som bostad istället för lokal. Anledningen till regleringen är att industrifastigheter normalt sett inte är utformade för boende, vilket kan innebära fara om man trots allt bor där – fram för allt ur brandsäkerhetssynpunkt.

 1. För en fastighet där vissa utrymmen är tänkta att använda som bostäder ställs krav på ett skydd mot brandspridning mellan bostäderna, medan samma krav på brandspridningsskydd inte finns för industrifastigheter.
 2. Industrifastigheter omfattas heller inte av samma regelsystem för lägsta godtagbara standard som gäller för en bostad.

I en bostad finns krav på anordningar för kontinuerlig uppvärmning, tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, avlopp för spillvatten, toalett och tvättställ, el för normal hushållsförbrukning och möjlighet till matlagning. Det krävs även tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten och tillgång till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den.

 1. Utöver allt detta får huset inte ha brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.
 2. Sammanfattningsvis är alltså kraven på lägsta godtagbara standard relativt höga för fastigheter som ska användas som bostad, medan samma krav inte gäller för industrifastigheter.
You might be interested:  Bygga Om Skåpbil Till Husbil Besiktning?

Plan- och bygglagen blir tillämplig Den lag som kommunen har stött sig på när man kommit fram till att utfärda vite om någon bor permanent i industrifastigheten är PBL. Som jag nämnde inledningsvis krävs det bygglov för att en industrifastighet ska få användas som en bostad, vilket framgår av 9 kap 2 § PBL.

 • Om det är ens går att söka bygglov för att bo i fastigheten eller inte beror på detaljplanen.
 • Av den plankarta som finns i detaljplanen för området framgår hur marken får användas, exempelvis för bostäder, industri eller handel.
 • Eftersom kommunen agerat som de gjort utgår jag från att boende inte är tillåtet i fastigheten därför att det inte sökts bygglov för ändrad användning av lokal till bostad, och/eller att boende i fastigheten inte är förenligt med detaljplanen.

Om boende trots detta sker i industrifastigheten har kommunen rätt att förbjuda detta, exempelvis genom att utfärda vite om boendet inte upphör. Industrifastigheten kan ändras till boende Om det är så att detaljplanen i dagsläget inte tillåter permanent boende i industrifastigheten kan detta gå att ändra.

För att det ska bli möjligt krävs dock en planändring, så att detaljplanen ändras och tillåter även boende. För detta krävs en ansökan. Därefter krävs bygglov för att få ändra användningen av de delar av byggnaden som önskas bli bostäder. Processen är inte helt enkel men det finns mycket information att hämta på nätet.

Jag kan tipsa om att läsa på den aktuella kommunens egna hemsida, där det brukar finnas bra information om hur själva ansökan ska göras. Ett alternativ är att ta hjälp av en jurist som får bistå i processen. Vi på Lawline har jurister som kan hjälpa till om ni önskar vidare hjälp i frågan.

 1. Hoppas att du fått svar på din fråga.
 2. Behöver du ytterligare hjälp och vill boka tid med en jurist kan du maila mig på, så upplyser jag dig om våra priser och hur vi kan bistå.
 3. Vänligen,

: Boende i industrifastighet kan medföra vite
Visa hela svaret

Vad är rimlig lokalhyra?

Hur bedömer man om hyran för en lokal är skälig?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyreslagstiftningen återfinns i (JB), ett kapitel som ibland kallas hyreslagen.

You might be interested:  Bygga Växthus Av Gamla Fönster Kostnad?

Den lagregel som finns är att hyran ska vara “skälig” (). Detta innebär att hyran för lokalen ska vara marknadsmässig och i nivå med hyresläget för andra jämförliga lokaler på orten. Lokaler är jämförbara när de är av samma lokaltyp. Exempel på olika lokaltyper är butiker, kontor, restauranger, hotell och industrilokaler.

 • Detta innebär alltså att hyran för en restaurang inte kan jämföras med en industrilokal då dessa typer inte kan anses vara liknande.
 • Vidare måste lokalernas läge, storlek, utformning och standard i grova drag vara likvärdiga.
 • Att en lokal brister i något avseende jämfört med andra lokaler kan emellertid i vissa fall uppvägas av att den är bättre i något annat avseende (se s.45 f.).

För att kunna besvara frågan om din lokalhyra är “rätt” och “skälig” måste alltså en bedömning enligt ovanstående göras. Du bör jämföra med liknande lokaler i närområdet för att få en ungefärlig uppskattning av om hyran kan tänkas vara för hög eller om den är rimlig sett till marknaden.
Visa hela svaret

Vad är en industrilokal?

För andra betydelser, se Lokal (olika betydelser), Lokal, är en byggnad eller del av byggnad som är avsedd för en särskild verksamhet. I juridiska sammanhang i Sverige avses med lokal sådana byggnader eller byggnadsdelar som inte är bostäder, Normalt sätt benämns en lokalarean enligt standarden LOA som definieras av Boverket,
Visa hela svaret

Vad är en maskinhall?

Vad är en maskinhall? – En maskinhall är en byggnad som primärt är lämpad som förvaringsutrymme till maskiner som exempelvis bilar, traktorer, lastbilar etc. Hallarna är ofta större än ett traditionellt garage och erbjuder i de flesta fall större portar och ett generöst takutrymme.
Visa hela svaret

Får man bygga maskinhall utan bygglov?

Maskinhallar och djurstallar är typiska byggnader som inte kräver bygglov, men om anläggningarna exempelvis används till uppställning av husvagnar eller båtar, alternativt hyrs ut som lagerlokaler är de bygglovspliktiga.
Visa hela svaret

Hur beskattas industrifastighet?

Fastighetsskatt för industrier Industrifastigheter får statlig fastighetsskatt med 0,5 procent av taxeringsvärdet.
Visa hela svaret

Varför får man inte bo i en lokal?

Får man bo i en lokal? Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline! Att bo i lokaler är olagligt. Lokaler och bostäder skiljer sig från varandra dels genom hyressättningen. För lokaler gäller marknadshyror, och för hyreslägenheter gäller bruksvärdessystemet.

You might be interested:  Vad Ska Man Äta För Att Bygga Rumpa?

Sedan 1 februari 2013 gäller även en marknadsliknande men reglerad hyra för hyra i andrahand av bostadsrätter och hyra av äganderätter. Dessutom omfattas bostäder av ett regelsystem som bland annat talar om lägsta godtagbara standard för en bostad. För att kunna hyra ut en lokal som en bostad, krävs att denna uppfyller reglerna för bostadsstandard.

Man får alltså bo i lokaler om både värden och hyresgästen är överens om det, och lokalen uppfyller kraven för en bostad. Men då måste man skriva ett bostadskontrakt där det tydligt framgår att uthyrningen gäller boende. Detta för de lagstiftningar som reglerar de båda hyresformerna.

 1. Om man hyr en lokal i syfte att driva verksamhet, men i själva verket bor där har man begått kontraktsbrott och får bli avhyst.
 2. Det finns exempel på rättsfall där hyresgäster fått rätt att bo kvar i en lokal som var avsedd för verksamhet i kontraktet.
 3. Då har det handlat om att värden var med på att hyresgästen skulle bo i lokalen, men detta angavs inte i kontraktet.

En variant av att bo i lokal är “bokal”. Det är en lägenhet som sitter ihop med en lokal där man hyra båda samtidigt. I princip gäller dock samma som ovan så det är viktigt att syna kontraktet så att hyran inte blir för hög och att det faktiskt står att det är tänkt att lägenheten ska användas som bostad.
Visa hela svaret

Hur mycket kan jag ta i hyra utan att betala skatt?

Du behöver bara betala skatt på hyresintäkter som är högre än 40 000 kronor. När du räknar ut om du ska betala skatt på uthyrningen får du göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kronor från hyresintäkten, alltså vad din hyresgäst betalar för att hyra din bostad.
Visa hela svaret

Hur mycket mer får man ta i hyra?

Vilken hyra kan du ta ut? Ofta kan du använda den hyra som du själv betalar som utgångspunkt för vad som är skälig hyra. Om du hyr ut lägenheten möblerad har du rätt att göra påslag på hyran. Påslaget får inte överstiga 15 procent av den hyra som du som förstahandshyresgäst betalar.
Visa hela svaret

Hur räknar man ut hyra per kvm?

Du räknar ut den relativa hyran så här: 30 procent × 1100 kronor = 330 kronor. Den relativa hyran per kvadratmeter är alltså 330 kronor.
Visa hela svaret