Vad Kostar Det Att Riva Ett Hus Och Bygga Nytt?

Vad Kostar Det Att Riva Ett Hus Och Bygga Nytt
Sammanfattning – Rivning och dekonstruktion är två vanliga metoder för att riva hus. Rivning är en snabbare och billigare metod som ofta innebär att man använder maskiner. Dekonstruktion är en mer selektiv process som kan spara återanvändbara material innan resten av strukturen rivs.
Visa hela svaret

Vad kostar rivning per kvm?

Dyster rapport om renovering Nyheter Om rekordårens bostäder skulle renoveras till nybyggnadsstandard skulle det kosta omkring 275 miljarder kronor. Men så kommer med största sannolikhet inte att ske, enligt en ny rapport från Sabo.​ Det var om inte fyra nyanser av svart så åtminstone fyra nyanser av grått som Sabo, de kommunala bostadsföretagens organisation, presenterade vid en hearing.

Omkring 300 000 av Saboföretagens lägenheter från rekordåren mellan 1961 och 1975 har ännu inte renoverats. I den siffran inkluderas inte de tre största kommunala bolagen i Stockholm som gemensamt äger omkring 90 000 lägenheter. I dagsläget renoverar Saboföretagen omkring 11 000 bostäder per år. Med den takten skulle det ta 25-30 år innan alla rekordårens hus fått en ansiktslyftning.

Men långt ifrån alla lägenheter kommer att kunna renoveras till nybyggnadsstandard och en del kommer att rivas, tror Sabo. Förutsättningarna för renoveringsutmaningen varierar runt om i landet. Det är en balansgång mellan vad bostadsföretagens ekonomi och hur mycket högre hyror som hyresgästerna är beredda att betala innan de flyttar.

Sabo presenterar tre nivåer av upprustning – och vad alternativet rivning kostar. Den högsta nivån ligger på 12 000 kronor per kvadratmeter, vilket innebär att en lägenhet på 60 kvadratmeter kostar 720 000 kronor att renovera. Då inkluderas även energibesparande åtgärder och att huset anpassas för människor med funktionshinder.

För att bostadsbolagen ska få igen renoveringskostnaden inom en rimlig tid skulle det krävas hyreshöjningar på 3 500 kronor i månaden för en lägenhet på 60 kvadratmeter. – Tidigare har kostnaden för stora renoveringar smetats ut över hela fastighetsbeståndet.

Det kommer inte att gå och göra i framtiden då vi ska agera marknadsmässigt, säger Sophia Mattsson-Linnala, chef för ekonomi och finansavdelningen på Sabo, och syftar på den kommande propositionen om allmännyttans villkor. Mellannivån är omkring 6 000 kronor kvadratmetern. Då inkluderas bland annat stambyte och nytt tak och fasad.

Minimal upprustning innebär att bara brister som är oacceptabla för hyresgästerna eller gör att fastighetens fortlevnad äventyras åtgärdas. Prislappen landar på 2 000 kronor kvadraten. Det sista alternativet är rivning och det kommer sannolikt att bli alternativet för en del hus som står på avfolkningsorter och ägs av bostadsföretag med svag ekonomi.

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Att Bygga Ett Hus?

Att riva kostar cirka 1 000 kronor per kvadrat, samt att företagen oftast har ett nedskrivningsbehov på omkring 3 000 kronor kvadratmetern. Förslagen för att underlätta upprustningen av alla dessa hus är kända sedan tidigare: rotavdrag för ägare av hyreshus, möjlighet att sätta av pengar till renovering i skattefria underhållsfonder, skapa skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformerna och olika typer av riktade stöd.

Exempelvis till tillgänglighetsanpassning och energieffektivisering. Vid en efterföljande paneldebatt höll Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig på finansdepartementet, fast vid regeringens linje och gav inget hopp om statlig hjälp. – Att införa ett rotavdrag för hyresrätten är inte aktuellt.
Visa hela svaret

Hur river man ett hus själv?

Skaffa rivningslov – Funderar du på att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov. Det behövs för att riva byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer och områden med tätare bebyggelse är det bestämt i en detaljplan vad marken får användas till och vad som får byggas där.

byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, den behövs för bostadsförsörjningen, den bör bevaras av dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

I princip behövs rivningslov för alla hus som kräver bygglov för att byggas, även om undantag förekommer. Detsamma gäller andra vägen – det krävs oftast inget rivningslov för byggnader som inte kräver bygglov för att upprättas. Tänk på att även om just den byggnad du har tänkt riva inte kräver rivningslov behöver du ändå oftast anmäla rivningsplanerna till kommunen.

För att veta vad som gäller och undvika böter är det bra att alltid kolla med stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden innan du påbörjar ett rivningsarbete. Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdagen. När rivningslovet beviljats ska du utse en kvalitetsansvarig, göra en rivningsanmälan till kommunen och till den bifoga en rivningsplan,

I rivningsplanen uppger du bland annat vilka material byggnaden består av och hur du tänker deponera dem. Den kvalitetsansvariges uppgift blir att säkerställa att rivningsplanen följs. Blanketter för rivningslov, rivningsanmälan och rivningsplan hittar du hos din, oftast på deras hemsida.
Visa hela svaret

Vad kostar ett rivningstillstånd?

Vad kostar det? – Vad det kostar att ansöka om rivningslov beror på om det krävs ett tekniskt samråd eller ej. Tekniskt samråd krävs vid mer komplicerade rivningsarbeten. Först när vi fått in din ansökan och ser vad du tänkt göra, kan vi bedöma om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller ej.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett rivningslov?

Att starta en åtgärd som kräver lov eller anmälan utan startbesked – Enligt plan- och bygglagen behöver du ett startbesked för att sätta igång med åtgärder som kräver lov eller anmälan. Personen som sätter igång åtgärden utan startbesked behöver betala en byggsanktionsavgift.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Behöver Man För Att Bygga Turbo?

Hur mycket kostar det att totalrenovera ett hus?

När våra kunder planerar att renovera sina hem är det framförallt två saker de undrar.

 1. Vad är möjligt?
 2. Och vad kostar det?

Att renovera är en dynamisk process som kräver planering, samarbete och problemlösning. I två delar tänkte vi skriva om vad en totalrenovering kostar per kvadratmeter boyta (“kvm”) och hur du som planerar att genomföra en totalrenovering kan förbereda dig för att nå ett lyckat resultat.

 1. Ostnaderna i denna artikel gäller för både renovering av hus, villa och totalrenovering av lägenhet.
 2. Denna artikel kommer behandla kostnadsaspekten av en så kallad “totalrenovering” (när allt ska göras om i bostaden).
 3. Det korta svaret är att en totalrenovering kostar någonstans mellan 8 000–14 000 kr per kvm,

Till det tillkommer inredning och sakvaror som köksskåp, vitvaror, kakel och klinker. Hur kommer vi fram till det? Svaret hittar du i denna artikel! Kök i del av totalrenovering av lägenhet i Vasastan,
Visa hela svaret

Vad kostar det att riva gammalt hus?

Sammanfattning – Rivning och dekonstruktion är två vanliga metoder för att riva hus. Rivning är en snabbare och billigare metod som ofta innebär att man använder maskiner. Dekonstruktion är en mer selektiv process som kan spara återanvändbara material innan resten av strukturen rivs.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att få rivningslov?

Byggnadsnämnden prövar din ansökan om rivningslov – När din ansökan om rivningslov är komplett undersöker byggnadsnämnden om det du vill riva stämmer överens med detaljplanen eller områdesbestämmelserna och om byggnaden har något speciellt värde. Om den byggnad eller byggnadsdel som du tänkt riva omfattas av rivningsförbud i detaljplanen eller områdesbestämmelserna kan byggnadsnämnden inte ge dig rivningslov.

Byggnadsnämnden kan neka dig rivningslov även om det inte finns något särskilt stöd i en planbestämmelse. Förutsättningen är att byggnaden eller byggnadsdelen bör bevaras antingen på grund av sitt eget värde eller den omgivande bebyggelsens historiska, miljömässiga eller konstnärliga värde. Vid handläggningen av en ansökan om lov ska byggnadsnämnden i vissa fall underrätta kända sakägare och organisationer som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att yttra sig.

Från det datum ansökan är komplett ska det ta maximalt 10 veckor att få beslut om rivningslov. Tiden kan dock förlängas om det är nödvändigt på grund av utredning i ärendet, men får inte ta mer än 20 veckor totalt.
Visa hela svaret

Vad är skillnaden mellan bygglov marklov och rivningslov?

Rivningslov – Du behöver söka rivningslov inom ett detaljplanerat område för att riva en byggnad eller delar av en byggnad. Du behöver för det mesta inte rivningslov för att riva delar av byggnader eller hela byggnader som får byggas utan bygglov. Till exempel skärmtak och friggebod som byggts enligt friggebodsreglerna på ett en- eller tvåbostadshus.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Händer Om Man Målar Tryckimpregnerat Trä?

Vad river man först?

Konsten att riva ett hus – fem steg som visar vägen Alla på bygget vet hur noga det är med bygglov, ritningar, kvalitetsansvarig och besiktning vid ett nybygge. Men frågan är hur det ser ut när ett hus ska rivas. Här har du svaret.1 Kolla byggnaden Första steget är att byggnaden måste genomgå en materialinventering.

 1. Syftet är att ta reda på vilka och hur mycket det finns av olika byggmaterial och ämnen.
 2. Här krävs det noggrannhet för att slippa alla obehagliga överraskningar när själva rivningen påbörjas.
 3. Vi tittar först på byggnadsår.
 4. Då kan man ofta på ren erfarenhet dra vissa slutsatser.
 5. Till exempel hur huset är byggt och med vilka material.

Speciellt fokus ligger på att söka efter eventuellt miljöfarligt avfall, vilket det alltid finns i ett hus, säger Tony Stigmanslid, affärschef på rivningsföretaget Destroy.2 Ansökan om rivningslov När inventeringen är klar utgör den en del i ansökan om att få ett rivningslov.

 1. Och ju mer noggrann inventeringen är, desto större är chansen att rivningslovet blir beviljat.
 2. I ansökan till kommunen ska det även finnas med en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL).
 3. Naturligtvis måste det framgå vad som ska rivas, hur arbetet ska gå till och hur rivningsavfallet ska hanteras.

För vilka byggnader krävs det då rivningslov? Jo, i princip för alla byggnader som finns inom ett så kallat detaljplanerat område. Vad Kostar Det Att Riva Ett Hus Och Bygga Nytt 3 Allt miljöfarligt plockas ut först När bygglovet är beviljat börjar själva rivningen. Det första som demonteras/saneras är miljöfarligt avfall för att undvika att andra delar av byggnaden blir kontaminerad. Det kan till exempel handla om asbest i rörböjar.

– När det jobbet är klart rivs fraktion för fraktion. Det kan handla om olika saker som elavfall, metall, gips, isolering eller något annat, säger Tony Stigmanslid. Ofta rivs ett material åt gången så de inte blandas ihop. Ju fler olika material det går att sortera ut, desto högre blir lönsamheten för ett projekt.

Att från första dagen slå ner hela byggnaden med grävmaskinen är alltså ekonomiskt ofördelaktigt.4 Farligt jobb En stor del av planeringen vid ett rivningsprojekt gäller arbetsmiljön. Att plocka ner ett hus kan vara farligt. Det handlar om rasrisk men även om damm och buller. Vad Kostar Det Att Riva Ett Hus Och Bygga Nytt Rivningsmassor brukar fraktas bort löpande.5 Dags för tunga artilleriet När allt som ska sorteras ut är bortplockat finns det ofta en naken stomme kvar. Den rivs med en grävmaskin eller liknande. Ofta är det trångt om utrymme och därför brukar rivningsmassorna under den här processen fraktas bort löpande från området.
Visa hela svaret