Vilket Material Är Bäst Att Bygga Hus Med?

Vilket Material Är Bäst Att Bygga Hus Med
› Aktuellt › Nyheter › Konsten att välja rätt material för ett hållbart byggande Trä som byggnadsmaterial står allt högre i kurs och många nya projekt profilerar sig som trähussatsningar. Ofta lyfts hållbarhet fram som en viktig aspekt för att välja trä.

Elias Baena, affärsutvecklare för trähusbyggnation på Tyréns, reder ut begreppen kring trähus och hållbarhet. Att bygga större projekt och högre hus i trä blir nu allt vanligare. Det här är en omställning som till stora delar drivs av behoven att hitta nya lösningar för att hantera klimatfrågan. Men hur ser det egentligen ut när det gäller konkreta fakta för trä som byggnadsmaterial? För att vara rak på sak – är det alltid det mest hållbara alternativet att bygga med trä? – Det finns utrymme för betydligt fler trähussatsningar och de lämpar sig ofta bra ur ett hållbarhetsperspektiv, men visst finns det projekt eller delar av projekt där trä inte är optimalt.

Ett uppenbart exempel är grundkonstruktioner. I vissa fall passar det bäst med en ren trästomme, men i andra kan det vara mer lämpligt med en hybridvariant. Hur stor andel av projekten är det som lämpar sig bäst med trä som huvudsakligt material? – Den senast tillgängliga statistiken från 2019 visar på att var femte lägenhet i ett flerbostadshus var byggd med trä som stommaterial.

Den här siffran kan växa betydligt och det är rimligt att vi här i Sverige kan ha en betydligt större andel byggprojekt med trä som huvudsakligt material. Lämpligheten måste styra och där är det självklart positivt att hållbarhet nu får en allt större plats i diskussionen om materialval. Hur görs då bedömningen när material ska väljas? – Här handlar det om ett beslut där det behöver finnas samsyn mellan flera olika discipliner och där arkitekter och konstruktörer måste hitta en gemensam linje för vad som är mest lämpligt.

Ibland kan det finnas direkta krav från beställaren, men i de allra flesta fallen gäller det att ha expertis inblandad i ett tidigt skede för att utvärdera vad som lämpar sig bäst. Det kan till exempel vara utifrån hållbarhetstänk, ekonomi, brandfrågor, tillgänglig tid, eller vilken verksamhet som byggnaden är avsedd för. Beskriv när det kan vara mer lämpligt med andra material och varför? – Självklart finns det exempel på byggnationer där trä är mindre lämpligt. För grundkonstruktioner är betong nästan alltid det bästa valet. Varje material har för- och nackdelar och det kan till exempel handla om hållfasthet, vikt, fukttålighet och miljöegenskaper.

 1. Därför är det bättre att vända på frågan och söka svaret på när ett visst material är mest lämpligt.
 2. Därför skulle jag vilja se fler kombinationer av material i våra byggnader och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild.
 3. Då är det av mindre betydelse om slutprodukten sedan består av 80 procent trä och 20 procent betong, eller 50 procent trä och 50 procent betong.

Närheten till material är en viktig faktor för att undvika onödig klimatpåverkan och kostnader vid transporter. En annan del handlar om vilka förutsättningar som finns när det gäller konstruktionen, till exempel när det gäller grundläggning. Nu har vi diskuterat nya byggnader men hur ser det ut när det gäller ombyggnationer? – Trä fungerar ofta väldigt bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas.

 • Eftersom trä bara väger en femtedel av vad betong gör och samtidigt har hög hållfasthet, så är det ofta optimalt för påbyggnad av befintliga hus där vikten har stor betydelse.
 • Så till sist.
 • Är det rent av så att det görs för slarviga analyser och att trä ibland väljs utan kritisk granskning? – Det förekommer men det kan också vara så att trä inte analyseras som alternativ och därmed väljs betong och stål av gammal hävd och vana.

Med andra ord så finns det en viss risk eftersom det är många parametrar att ta hänsyn till och det finns helt klart en utvecklingspotential för många när det gäller analysdelen. Det viktiga är att ha prioriteringarna klara innan projektstart och att hitta helhetsperspektivet där områden som den planerade byggnadens funktion, arkitektur och teknik optimeras tillsammans med hållbarhet och ekonomi.
Visa hela svaret

Contents

You might be interested:  När Kan Man Bygga På Gjuten Platta?

Vilka material är billigast att bygga hus med?

– Trähus är billigare än stenhus. – Träfasad är billigare än puts. – Krypgrund är den billigaste grundläggningsmetoden. – Papptak är billigaste taket.
Visa hela svaret

Vilka material använder man för att bygga ett hus?

Typiska byggmaterial till huset Det finns numera ett par typiska till huset som nästan alla använder sig av. Alla olika varianter av byggmaterial har sina fördelar och nackdelar. Däremot så är det något som man bör tänka över noggrant innan man bestämmer sig för vad man själv ska använda sig av.

 • Det är nämligen inte något man bör göra utan att riktigt tänka över saken.
 • De vanligaste materialen är som exempel trä, tegel eller betong.
 • För att bygga ett eget hus så används vanligtvis tegel eller trä.
 • Betong används istället oftare för att bygga lägenhetshus men inte vanliga en familjs hus.
 • Varje material har som sagt fördelar och nackdelar och dessutom är det inte säkert att man själv får välja material.

Mycket beror nämligen på vad andra hus i området är byggda i för material då det sällan godkänns att man bygger i ett annat material. Skönhetsrådet tillåter inte att husen skiljer sig för mycket från de andra i området. Så om man ska bygga ett helt nytt hus bör man därför först titta på vad husen i området är byggda i.
Visa hela svaret

Är stenhus bättre än trähus?

Har du funderat på att bygga huset i sten eller trä? Vi tittade på för- och nackdelar med de olika konstruktionerna. Av tradition bygger vi hus av trä på de allra flesta ställen i landet. Ungefär 85 procent av de svenska småhusen byggs i trä. En enkel förklaring är att trä är ett material som vi har stor tillgång till.

Undantagen ligger främst i Skåne och på Gotland där tillgången på sten är större. Skåne ligger också geografiskt närmare delar av Europa där man traditionellt bygger i sten. En annan förklaring är att marknaden domineras av kataloghusen som för det mesta är tillverkade i trä. Det finns ca 100 tillverkare av trähus, medan stenhustillverkarna bara är ett tiotal.

Vad är då skillnaden mellan ett trähus och ett stenhus? Det finns inget entydigt svar på den frågan utan beror på vilka aspekter man beaktar, konstruktion, komfort, underhåll eller kostnader till exempel. När det gäller konstruktionen av ett trähus är det enkelt, i det fallet är regelverk och takstolar helt enkelt av trä.

 1. Fasaden kan bestå av en träpanel men den kan också vara putsad eller klädd med något slags tegel.
 2. När det gäller stenhus finns det olika konstruktioner.
 3. Det kan vara murat av tegel eller olika slags isolerande byggblock.
 4. På marknaden finns det en hel del varianter av byggblock med olika egenskaper, leca, ytong, maxit och solcon är några exempel.

Precis som när det gäller trähus finns det också prefabricerade väggelement som monteras på plats. Elementen är oftast av betong eller lättbetong. I dag är byggblocken relativt lättarbetade, både när det gäller eldragning och, i ett senare skede, infästningar i inomhusväggen, av tavlor till exempel.

Förespråkarna för stenhus menar att det är lättare att få ett jämnare inomhusklimat i ett stenhus jämfört med ett trähus eftersom stenen i sig är trög. De hävdar också att risken för mögel är mindre och att underhållet av ett stenhus är mindre krävande. – Det finns många fördelar med ett modernt stenhus, säger Christer Axelsson på mur- och putsinstitutet på Gotland.

Ett exempel är den säkra konstruktionen. Där trähusen kräver både trä och isolering är byggblocken i dag både lastbärare och isolerare, vilket är bra ur fuktsynpunkt. – Dessutom står ett stenhus längre och kräver inte lika stort underhåll som ett trähus.

En trähusägare hinner måla om sitt hus flera gånger innan stenhusägaren behöver bekymra sig om sin fasad. I trähusbranschen är man bra på att marknadsföra sig och rider också på den trähustradition vi har i Sverige, menar Christer Axelsson. Men nu när stenhusbranschen också kan erbjuda färdiga lösningar, kommer säkert efterfrågan att öka.

– Även om marknadsandelen fortfarande är liten ser vi en ökad efterfrågan på stenkonstruktioner i stort sett i hela landet. Och vill man ha ett hus med en säker konstruktion, låga underhållskostnader, ett högt andrahandsvärde, bra komfort och inomhusmiljö – ja då ska man välja ett stenhus, avslutar Christer Axelsson.

Ett stenhus är generellt sett något dyrare att bygga än ett trähus. Uppgifter på 50 000 kronor mer per bygge förekommer, men slutsumman avgörs förstås av parametrar som är svåra att generalisera. Den något högre kostnaden uppvägs dock av till exempel lägre kostnader för underhåll och uppvärmning, menar stenhusbranschen.

Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå erbjuder de flesta försäkringsbolag en marginellt lägre premie på hemförsäkringen när det gäller stenhus. Men ett hus av sten är tungt. För att inte riskera sättningar är det viktigt att man gör en noggrann analys av marken innan man sätter igång.

Åkermark lämpar sig till exempel inte så väl för en tung konstruktion. – En träkonstruktion är ju också mycket lättare att hantera än till exempel betong, säger Ingemar Ekdahl på Trä- och möbelindustriförbundet. Och vill man inte ha en panel kan man ju alltid putsa eller sätta en tegelfasad på träkonstruktionen.

Bygga hus med Bra Hus – Markentreprenörens roll. Del 3

När det gäller hållbarhet tycker Ingemar Ekdahl att trä står sig väl i jämförelse med sten. – I förhållande till sin vikt har ett trähus bra hållbarhet, säger han. Ingemar Ekdahl tycker att det är svårt att säga att den ena konstruktionen generellt sett är bättre än den andra.

– Jag förstår egentligen inte frågeställningen om man ska bygga i trä eller i sten. Det gäller att använda materialen där de lämpar sig bäst. Bertil Johansson på SP, Sveriges provnings- och forskningsinstitut, tycker också att frågeställningen är knepig. – Det är så många faktorer som spelar in att det är svårt att säga något generellt, säger han.

Dessutom finns det ju knappast några solida stenhus, träet kommer ju in ändå, i takstolarna till exempel. Nu när vi försöker minska energianvändningen så tycker inte Bertil Johansson att sten är så lyckat eftersom det har högre värmeledning. Det bästa är om man kan skapa ett luftskikt med stillastående luft i väggarna.

 • Både trä- och stenmaterialen kräver inblandning av material med bättre isoleringsförmåga.
 • När det gäller mögel är det sant att ren sten och betong inte möglar.
 • Men å andra sidan är materialet nästan aldrig rent och då faller delvis det argumentet, säger han.
 • Bertil Johansson vill också varna för byggfukten som han ser som ett stort problem.
You might be interested:  Hur Hög Altan Får Man Bygga?

– Risken med byggfukt ökar när man bygger i sten eller betong, säger han. Lättbetong är bland det värsta man kan torka ut, det kan ta nästan ett år innan det är riktigt torrt. Byggblocken som finns på marknaden, till exempel leca, är bättre ur den synpunkten.

 1. Men eftersom lecan inte är lufttät krävs det en puts som gör att det inte blåser rakt igenom.
 2. Bertil Johansson tycker att man bör ställa sig ett antal frågor innan man väljer material.
 3. Titta på hela konceptet – hur kommer huset att användas och hur ska det värmas upp.
 4. Finns det ett värde i att kunna förändra huset, bygga till, ta upp ett nytt fönster eller en ny dörr i fasaden.

Och hur länge har man tid att vänta innan byggfukten är uttorkad.
Visa hela svaret

Vilket byggmaterial är mest hållbart?

› Aktuellt › Nyheter › Konsten att välja rätt material för ett hållbart byggande Trä som byggnadsmaterial står allt högre i kurs och många nya projekt profilerar sig som trähussatsningar. Ofta lyfts hållbarhet fram som en viktig aspekt för att välja trä.

Elias Baena, affärsutvecklare för trähusbyggnation på Tyréns, reder ut begreppen kring trähus och hållbarhet. Att bygga större projekt och högre hus i trä blir nu allt vanligare. Det här är en omställning som till stora delar drivs av behoven att hitta nya lösningar för att hantera klimatfrågan. Men hur ser det egentligen ut när det gäller konkreta fakta för trä som byggnadsmaterial? För att vara rak på sak – är det alltid det mest hållbara alternativet att bygga med trä? – Det finns utrymme för betydligt fler trähussatsningar och de lämpar sig ofta bra ur ett hållbarhetsperspektiv, men visst finns det projekt eller delar av projekt där trä inte är optimalt.

Ett uppenbart exempel är grundkonstruktioner. I vissa fall passar det bäst med en ren trästomme, men i andra kan det vara mer lämpligt med en hybridvariant. Hur stor andel av projekten är det som lämpar sig bäst med trä som huvudsakligt material? – Den senast tillgängliga statistiken från 2019 visar på att var femte lägenhet i ett flerbostadshus var byggd med trä som stommaterial.

Den här siffran kan växa betydligt och det är rimligt att vi här i Sverige kan ha en betydligt större andel byggprojekt med trä som huvudsakligt material. Lämpligheten måste styra och där är det självklart positivt att hållbarhet nu får en allt större plats i diskussionen om materialval. Hur görs då bedömningen när material ska väljas? – Här handlar det om ett beslut där det behöver finnas samsyn mellan flera olika discipliner och där arkitekter och konstruktörer måste hitta en gemensam linje för vad som är mest lämpligt.

Ibland kan det finnas direkta krav från beställaren, men i de allra flesta fallen gäller det att ha expertis inblandad i ett tidigt skede för att utvärdera vad som lämpar sig bäst. Det kan till exempel vara utifrån hållbarhetstänk, ekonomi, brandfrågor, tillgänglig tid, eller vilken verksamhet som byggnaden är avsedd för. Beskriv när det kan vara mer lämpligt med andra material och varför? – Självklart finns det exempel på byggnationer där trä är mindre lämpligt. För grundkonstruktioner är betong nästan alltid det bästa valet. Varje material har för- och nackdelar och det kan till exempel handla om hållfasthet, vikt, fukttålighet och miljöegenskaper.

Därför är det bättre att vända på frågan och söka svaret på när ett visst material är mest lämpligt. Därför skulle jag vilja se fler kombinationer av material i våra byggnader och hybrider som är optimerade utifrån hållbarhet och kravbild. Då är det av mindre betydelse om slutprodukten sedan består av 80 procent trä och 20 procent betong, eller 50 procent trä och 50 procent betong.

Närheten till material är en viktig faktor för att undvika onödig klimatpåverkan och kostnader vid transporter. En annan del handlar om vilka förutsättningar som finns när det gäller konstruktionen, till exempel när det gäller grundläggning. Nu har vi diskuterat nya byggnader men hur ser det ut när det gäller ombyggnationer? – Trä fungerar ofta väldigt bra för tillbyggnad, till exempel när redan bebyggda områden ska förtätas.

Eftersom trä bara väger en femtedel av vad betong gör och samtidigt har hög hållfasthet, så är det ofta optimalt för påbyggnad av befintliga hus där vikten har stor betydelse. Så till sist. Är det rent av så att det görs för slarviga analyser och att trä ibland väljs utan kritisk granskning? – Det förekommer men det kan också vara så att trä inte analyseras som alternativ och därmed väljs betong och stål av gammal hävd och vana.

Med andra ord så finns det en viss risk eftersom det är många parametrar att ta hänsyn till och det finns helt klart en utvecklingspotential för många när det gäller analysdelen. Det viktiga är att ha prioriteringarna klara innan projektstart och att hitta helhetsperspektivet där områden som den planerade byggnadens funktion, arkitektur och teknik optimeras tillsammans med hållbarhet och ekonomi.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Nära Gatan Får Man Bygga?

Vad är dåligt med trähus?

Bland träets nackdelar nämndes dålig ljudisolering, exempelvis mellan våningar. Det påpekas att det i allmänhet krävs grövre dimensioner på bjälklag och väggar för att uppnå en ljudisolering som mot- svarar den hos andra material. Bristande formstabilitet, rörelser och känslighet för fukt är andra svagheter.
Visa hela svaret

Vilken jordart är bäst att bygga hus på?

Olika jordtyper – I Sverige finns det olika typer av jordtyper, varav de vanligaste är:

Morän, Morän består av massa i flera partikelstorlekar, allt från mindre lerpartiklar ( 60 centimeter). Vanligtvis ligger moränjord ovanpå berg med ett lager på cirka 10 meter i tjocklek. Morän jordtyp är i regel bra byggmark eftersom bärigheten är god. Morän kan dock utsättas för tjäle och innehålla stora stenblock som måste spräckas eller sprängas bort. Lera, Lera är en besvärligare jordtyp att bygga på eftersom den tenderar att sjunka och glida och är mer instabil än exempelvis morän. Det kan gå att bygga på lera om man bygger husgrunden på plintar. Sand, Precis som lera är sandjord lite besvärligare att bygga på, men det är inte omöjligt. Det krävs att man schaktar och packar jorden ordentligt för att skapa stabilitet. Det kan fungera med kryp- eller hybridgrund. Dock bör man utföra en geoteknisk undersökning för att ta reda på hur bärigheten ser ut och vilken husgrund som passar bäst. Berg. Det mest stabila underlaget att bygga hus på är berg. Problemet med berg är att det behöver förberedas innan husgrunden kan anläggas (om man inte väljer att sätta ner plintar). Ofta måste berget spräckas eller sprängas, något som medför större kostnader än om man exempelvis bygger på morän.

Visa hela svaret

Vad är det för fördelar med att bygga hus i betong?

Det är fukttåligt och möglar inte, ger stabila, ljudisolerande konstruktioner samt är brandsäkert och energieffektivt. Betong är ett bra val för miljön och ger ett behagligt inomhusklimat. Naturmaterialet betong är ett av världens mest hållbara byggmaterial och samtidigt det mest formbara.
Visa hela svaret