Hur Högt Får Man Bygga Utan Bygglov?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

 • Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
 • Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.
 • Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Hur högt får ett trädäck vara?

Exempel på altaner – Här beskrivs exempel på olika altaner och vad som gäller för dem. Exempel 1: Altan som inte kräver bygglov Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras minst 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter placeras minst 4,5 meter från gräns

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området. Exempel 2 Altan som är placerad nära grannen och grannen godkänt placeringen Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras närmare 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter placeras mindre än 4,5 meter från gräns och du har din grannes medgivande

En sådan altan behöver heller inte följa bestämmelserna i den detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för området. Exempel 3 Altan som är placerad nära grannen och grannen inte godkänt placeringen Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras närmare 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte är högre än 1,8 meter placeras mindre än 4,5 meter från gräns och du inte har din grannes medgivande

Om altanen inte kräver bygglov kräver den inte heller anmälan och den behöver heller inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller områdesbestämmelserna som gäller för området. Exempel 4 Altan som är placerad vid en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt Altan som byggs till ett en- eller tvåbostadshus och byggnaden eller bebyggelseområdet är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

(PBL 8:13) Altefur Development / Boverket Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus och din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.

You might be interested:  Äta Efter Träning För Att Bygga Muskler?

Det gäller oavsett hur stor eller hög altanen är tänkt att bli och oavsett var på tomten den byggs. Exempel 5 Altan som är längre än 3.6 meter Altan som byggs till ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus och altanen sträcker sig ut längre än 3,6 meter.

 • Altefur Development / Boverket Om du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadhus och altanen ska sträcka sig ut längre än 3,6 meter från bostadshuset bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.
 • Det gäller oavsett hur hög altanen är tänkt att bli.

Om altanen blir högre än 1,8 meter krävs vanligtvis bygglov. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls. Exempel 6 Altan som byggs till annan byggnad än bostadshus Om du ska bygga en altan till någon annan byggnad än till ditt en- eller tvåbostadhus eller komplementbostadshus bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.

Det kan till exempel vara om du vill bygga en altan till ditt garage på tomten. Det gäller oavsett hur hög eller stor altanen är. Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

 1. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.
 2. Exempel 7 Friliggande altan Om du ska bygga en friliggande altan på din tomt så bör du fråga din kommun om det krävs bygglov, anmälan eller inget alls.
 3. En hög friliggande altan kan kräva bygglov som nybyggnad.
 4. Det kan till exempel vara om du ska bygga din altan i en sluttning där ena sidan blir hög.

Om det är ett vanligt trädäck som byggs i marknivå på tomten krävs oftast inte bygglov. En sådan altan måste alltid följa bestämmelserna i den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Det gäller oavsett om den kräver bygglov, anmälan eller inget alls.
Visa hela svaret

Får man bygga pool utan bygglov?

Behövs bygglov eller anmälan – För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Pooler är varken uppräknade bland de konstruktioner som kräver lov eller de som inte kräver lov i plan- och bygglagen. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun och för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Du kan få betala en avgift eller bli tvungen att riva poolen om du bygger den utan bygglov, marklov eller anmälan, om detta krävs.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Högt Insynsskydd Får Man Bygga?

Hur högt får man bygga en mur?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Hur stor pergola utan bygglov?

An error occurred. – Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser. “Välj rätt virke till din pergola. Eftersom att träramen är det som gör pergolan så är det bra att ha ett virke som håller i längden” Många bygger en pergola i sin trädgård för att det ska vara en vackert pelargång där klätterväxter växer.

En pergola med växter som klättrar på pelaren kan inrama en trädgårdsgång i en inte alltför liten trädgård. Vissa väljer att inte ha några växter runt sitt ramverk, dock tappar pergolan något av sin effekt som solskydd då. Idag är det dock vanligast att man bygger pergolan på altanen och kopplar ihop den med huskroppen, vilket nästan skapar ett uterum.

Oavsett vilken funktion din pergola ska ha är det viktigt att du tänker igenom dess funktion innan du börjar bygga pergolan så att du kan anpassa den. Välj rätt virke till din pergola. Eftersom att träramen är det som gör pergolan så är det bra att ha ett virke som håller i längden.

 • Dessutom är det svårt att underhålla den om du har en hel del klätterväxter, välj därför tryckimpregnerat trävirke.
 • Tänk också på att virket ska hålla för snö och vindar under de kalla vintermånaderna.
 • För att din pergola ska hålla i många år framöver är det också bra att ha rostfria eller varmförzinkade skruvar och spikbeslag.

Tänk igenom hur du förankrar din pergola i trädgården eller altanen, gjut själv eller köp färdiga plintar. Vanligtvis behöver man inte bygglov för att bygga en pergola. Förutsatt att den inte ligger längre bort än 3 m från tomtgränsen och att den inte är mer än 3 m hög.
Visa hela svaret

Får man bygga skärmtak utan bygglov?

Vad gäller om skärmtaket förses med väggar? – Om ett skärmtak är uppfört utan bygglov med stöd av undantaget och skärmtaket vid ett senare tillfälle ska förses med väggar krävs det enligt Boverket bygglov för tillbyggnad för både skärmtaket och väggarna.

 • Detta eftersom åtgärden då inte längre är ett skärmtak.
 • Det innebär att byggnadsnämnden exempelvis måste pröva om åtgärden följer den detaljplan som gäller för området, om det finns en sådan.
 • Eftersom skärmtaken får strida mot detaljplanen kan det innebära att det inte är möjligt att förse skärmtaket med väggar med hänsyn till detaljplanens bestämmelser.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

 1. Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.
 2. Om förutsättningarna för att göra en bygglovsbefriad tillbyggnad på högst 15,0 m 2 är uppfyllda kan dock skärmtaket förses med väggar utan bygglov.
 3. En anmälan måste då göras till byggnadsnämnden och ett startbesked måste finnas för att få börja bygga.
You might be interested:  När Trä Brinner Uppstår En Kemisk Reaktion?

Anmälan ska omfatta både taket och väggarna. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Tillbyggnad på högst 15,0 m 2 Boverket har gjort en film som handlar om vad som händer om man glasar in ett skärmtak så det blir ett inglasat uterum.
Visa hela svaret

Får man bygga altan på taket?

Behövs lov eller anmälan – altan, trädäck, terrass, uteplats – Stockholms stad Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass kan du behöva söka bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus. Altan, trädäck eller terrass har en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

Den kan vara sammanbyggd med en byggnad eller placerad fristående. En altan eller terrass kan även placeras i ett takfall eller på ett tak. Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Du behöver även lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, som till exempel en lägre altan i marknivå, eller om en altan placeras i ett takfall eller ovanpå ett tak. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- eller tvåbostadshus.

 • byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
 • placeras inom 3,6 meter från byggnaden
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
 • vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den ursprungliga marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas
 • placeras på en byggnad eller i ett område som inte är kulturhistoriskt värdefullt.

Du kan läsa mer om bygglovsbefriade altaner hos Boverket.
Visa hela svaret