Hur Högt Staket Får Man Bygga Vid Tomtgräns?

Hur Högt Staket Får Man Bygga Vid Tomtgräns
När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

 • Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar.
 • Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov.
 • Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
 • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Vad är det för skillnad på staket och plank?

Bygga plank

Plank och mur som kräver bygglov – Ett plank definieras av en tät inhägnad som består av mindre än 50 procent luft mellan spjälorna. Oavsett vilket material planket är gjort av så krävs bygglov om det överskrider höjden av ett normalt staket. Vad som är höjden för ett normalt staket bestämmer byggnadsnämnden i varje enskild kommun.

 1. I Stockholms kommun är det 1,1 meter.
 2. Om planket är 1,1 meter eller lägre krävs med andra ord inte bygglov (i Stockholms kommun).
 3. Det finns dock vissa undantag då plank som överskrider staketgränsen inte heller kräver bygglov.
 4. Detta gäller exempelvis om du vill bygga en skyddad uteplats inom 3, 6 meter från en- eller tvåbostadshus.

Men om uteplatsen, planket eller muren ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från grannen. Medgivandet bör vara skriftligt.Ger grannen inte sitt medgivande kan du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära gränsen. – I övrigt gäller regeln i 3 kap 1 § jordabalken som föreskriver att var och en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen, säger Isabel Areskoug Jantzen. Läs även: “Jag byggde ett svängt staket”
Visa hela svaret

You might be interested:  Hemmagjorda Hinder Bygga Egna Hinder Häst?

Vad får man göra vid tomtgräns?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.
Visa hela svaret

Hur högt bör ett insynsskydd vara?

När krävs det inte bygglov? – Staket och grindar i normalt utförande kräver inte bygglov. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen. Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du oftast inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus.

Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på vad som gäller för din fastighet.
Visa hela svaret

Får grannen ta bort häcken?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i situationen. Eftersom din fråga rör fastighet och rättsförhållandet mellan grannar är Jordabalken (JB) tillämplig. Allmänt om fastighetstillbehör och rättsförhållandet mellan grannar Träd och annan växtlighet utgör fastighetstillbehör enligt 2 kap.1 § JB,

I regel får fastighetsägare, på sin egen fastighet, tillföra eller ta bort fastighetstillbehör som till exempel träd och buskar. I 3 kap.1 § JB stadgas att “var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen”. Denna hänsynsregel ger uttryck för att grannar ska sträva efter att behålla en god grannsämja bl.a.

genom att kommunicera med varandra samt att en intresseavvägning ska göras när grannars intressen krockar. Bedömningen måste göras på objektiva grunder och det är i slutändan domstolen som i varje enskilt fall avgör om en viss åtgärd framstår som skälig.

 1. Vidare stadgas i 3 kap.2 § JB att om rot eller gren tränger in på en fastighet från till exempel en intilliggande fastighet och detta medför olägenhet för fastighetens ägare, så får denne ta bort roten eller grenen.
 2. Även buskar omfattas av bestämmelsen.
 3. Om det finns risk att växtligheten tar skada ska fastighetsägaren som äger fastighetstillbehöret beredas tillfälle att själv ta bort roten eller grenen.
You might be interested:  Varför Är En Stående Bräda Mer Hållfast Än En Liggande?

Angående höjden på träd och häck kan sägas att det inte finns någon tydlig reglering kring vad som gäller och generellt får man låta en häck bli väldigt hög. Undantag som finns är att en häck inte får vara så hög att den stör sikten för trafik eller i oacceptabel grad skuggar grannens tomt eller försämrar dennes utsikt, se 8 kap.15 § Plan- och bygglagen,

I ett sådant fall kan man hos byggnadsnämnden ansöka om föreläggande för grannen att ta bort växtligheten. Olägenheten måste dock vara betydande och bestämmelsen har således tolkats restriktivt. Som exempel från praxis kan nämnas att domstolen inte ansåg att olägenheten var betydande i ett fall där en fastighetsägare hade 13–15 m höga björkar i gränsen mot en annan fastighet trots att dessa skymde havsutsikten och orsakade skugga på den andra fastigheten under en stor del av dagen (RÅ 1993 not 521).

Din situation En fastighetsägare kan således tillföra och ta bort en häck om den står på dennes fastighet. Därför kan det vara bra att kontrollera exakt var fastighetsgränsen går. Om den befintliga häcken planterats av er på er sida av tomtgränsen får grannen inte ta bort häcken.

Skulle häcken vara bred och växa in på grannens tomt får grannen klippa ner de delar som växer in på tomten. Även om häcken befinner sig mitt på tomtgränsen och ägs gemensamt av er båda, får grannen inte ta bort häcken utan att ni är överens. Grannen skulle möjligtvis kunna ta bort den del av häcken som befinner sig på grannens sida, så länge det inte leder till att er del av häcken förstörs.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Tunnelbana?

Eftersom en fastighetsägare får plantera träd och andra växter på sin egen fastighet finns det inget egentligt hinder mot att din granne planterar thujor innanför den befintliga häcken. Som nämnts ovan finns ingen klar och tydlig reglering kring vilken höjd som är tillåten.

Det vore därför lämpligast om ni samtalade och förklarade varför utsikten är viktig för er. Kanske kan ni då nå en överenskommelse som innebär att grannen måste se till att häcken inte blir alltför hög. Om du vill ha närmare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar Familjens Jurist som erbjuder fysiska möten, telefonmöten samt onlinemöten,

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor och funderingar.
Visa hela svaret