Hur Mycket Får Jag Bygga På Min Tomt?

Hur Mycket Får Jag Bygga På Min Tomt
Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

 1. I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön.
 2. En detaljplan rymmer också en plankarta.
 3. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus.
 4. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

Vad gäller vid tomtgräns?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.
Visa hela svaret

Vad händer om man har byggt utan bygglov?

Hur stor är byggsanktionsavgiften? – Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Visa hela svaret

Får man gå över grannens tomt?

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom rätten att neka en granne tillträde till sin tomt. Sedan kommer jag sammanfatta min bedömning och råda dig hur du kan gå vidare i ditt ärende. Allemansrätten och hemfridszonen I Sverige råder den så kallade allemansrätten, vilket ger oss rätten att röra oss fritt i naturen.

Allemansrätten begränsas emellertid av hemfridszonen. Om en person går in på en annans tomt utan tillstånd kan denne nämligen göra sig skyldig till hemfridsbrott. Enligt brottsbalken 4 kap.6 § döms den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad för hemfridsbrott. För att uppfylla det brottet krävs dels att personen har övervunnit något slags hinder (fysiskt eller psykiskt), dels att denne olovligen har tagit sig in på tomten utan samtycke.

Min bedömning i din situation är följande. Vill din granne tillträda din tomt, och gräva och dränera grunden, måste denne först fråga dig om ditt godkännande. Du har då rätt att neka grannen tillträde. Det finns emellertid en möjlighet för grannen att undersöka hos Lantmäteriet om det finns ett servitut för fastigheterna, som kan ge grannen rätt att nyttja din tomt för sitt arbete.

 1. Det kan dock nämnas att även om det finns ett servitut, får du inte betungas mer än nödvändigt under den tid som grannen får tillträde till din tomt.
 2. Sammanfattning och rådgivning Sammanfattningsvis är min bedömning att du har rätt att neka din granne tillträde till din tomt.
 3. Mitt tips är emellertid att du och din granne istället försöker komma överens om en lösning, för att förhindra osämja både nu och i framtiden.
You might be interested:  Bygga Om Bil Till Epa Pris?

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Är du intresserad av ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen boka en tid hos en av våra jurister på Familjens Jurist, De kan hjälpa dig med dina fastighetsrättsliga frågor.
Visa hela svaret

Var på tomten får jag bygga?

Strandskydd – vad säger reglerna om att bygga fritidshus nära stranden inom planlagt område? – Att en sjönära fastighet ligger i detaljplanerat område innebär att strandskyddet är ersatt av detaljplanens regler. Det är plankartan som reglerar var på tomten du får bygga.

 1. På många sjönära tomter är området närmast stranden markerat med prickar på plankartan, så kallad prickmark.
 2. Det betyder att man inte kan söka bygglov där.
 3. Attefallsreglerna har dock förtur framför detaljplanens regler.
 4. Det gör att sådana begränsningar inte gäller Attefallshus (och inte heller friggebodar).

På en sjötomt kan det med andra ord vara möjligt att bygga ett Attefallshus och en friggebod på prickmark precis vid vattnet. Detta förutsätter dock att de andra villkoren om Attefallshus är uppfyllda, t ex maximalt avstånd till huvudbyggnaden.
Visa hela svaret