Hur Nära Får Man Bygga Vid Vatten?

Hur Nära Får Man Bygga Vid Vatten
Var gäller strandskyddet? – Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.
Visa hela svaret

När behövs inte Strandskyddsdispens?

Särskilda skäl för dispens redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
Visa hela svaret

När vinner strandskydd laga kraft?

Strandskyddets syfte –

 • Allmänhetens tillgång till platsen får inte försämras
 • Villkor för växt- och djurliv får inte försämras
Exempel på särskilda skäl för dispens

Skäl för dispens Exempel
Redan ianspråktaget område Inom etablerad tomtplats
Avskilt från stranden Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder
Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten Båtbrygga eller hamn
Utvidga pågående verksamhet Industriverksamhet eller hamnverksamhet
Angeläget allmänt intresse Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen eller tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade
Annat mycket angeläget intresse En unik situation under mycket speciella omständigheter

Har du ett avtal om servitut på brygga på annans mark, krävs alltid även en dispens för att få lov att bygga bryggan inom strandskydd. Byggnader som är undantagna krav på bygglov kräver ändå dispens från strandskyddet, det gäller både friggebodar och Attefallsbyggnader.

 • I miljöbalken finns regler som gäller för mer skyddade områden, bland annat naturreservat som har utökat skydd.
 • Om du ska bygga, muddra eller göra andra åtgärder i vatten krävs särskilt tillstånd för detta.
 • Verksamheter som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning.
 • Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas.

Tomtplats är din privata zon. Det är viktigt att inte din privata zon blir större och större. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning är det enklare för dig att veta var du får lov att till exempel anlägga gräsmatta eller sätta upp flaggstång. En tomtplatsbestämning ska oftast göras i samband med en ansökan om strandskyddsdispens. Hur Nära Får Man Bygga Vid Vatten Röd linje visar tomtplatsen. Din fastighet kan vara större.

 • Tomtplatsbestämningen görs av kommunen och syftet är att säkra den fria passagen.
 • Om du planerar en åtgärd inom ett strandskyddsområde måste du ansöka om dispens hos kommunen eller Länsstyrelsen.
 • Om din mark också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd, skickar du ansökan till Länsstyrelsen, annars skickar du din ansökan till oss via Självservice.
 1. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan. Då ber vi om det.
 2. Vi handlägger ansökan.
 3. Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 4. Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev.
 5. Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 6. Länsstyrelsen ska granska kommunens beviljade dispenser inom tre veckor från det att de fått del av beslutet.
 7. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen i sin granskning kommer fram till att ärendet inte ska överprövas.

: Strandskydd
Visa hela svaret

Får man bygga Attefallshus inom strandskydd?

Strandskydd, väg och järnvägsområde – Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.
Visa hela svaret

Hur långt sträcker sig strandskydd?

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.
Visa hela svaret

Får man gå på någons strandtomt?

Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.
Visa hela svaret

Får man bada i privat sjö?

Skyltar med privat område – Hemfridszonen varierar också beroende på vad det är för område det handlar om och vilka naturliga förutsättningar och traditioner det finns på platsen. – Det beror på landskapet och går inte att ange ett generellt mått på hemfridszon, men ett fiskeläge på kusten har ofta en liten hemfridszon, medan ställen där det är glesare mellan husen i regel har en större hemfridszon.

 • LÄS MER: Hon driver fantasibutiken bakom nyckelhålet Vid vissa stugor är det också vanligt att det står skyltar att området är privat – vilket är något som inte alltid stämmer.
 • Generellt bör man respektera förbudsskyltar men känns skylten obefogad och hindrar allmänheten från ett område som borde kunna vara allemansrättsligt tillgängligt, kan det vara värt att höra med kommunen om skylten är uppförd lagligt.

Man måste ansöka hos kommunen och ha goda skäl för att stänga ut allmänheten och det bör vara ganska svårt att få ett sådant tillstånd, säger Malin Almquist. Det säger allemansrätten – här får du bada:

Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv – det betyder att du får bada i stort sett var som helst. Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt är tillåtet. En förutsättning är dock att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga. Hur tar du dig till badstället? Du får inte gå över någons tomt, växande gröda eller plantering eller köra med bilen där det inte finns någon väg.

Källa: Naturvårdsverket Ladda ner vår nyhetsapp! 1. Sök på “Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play,2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på “hämta” eller “installera”.3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.4. Därefter påbörjas nedladdningen.5. Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 1. Sök på Mölndals-Posten i AppStore eller Google Play,2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på “hämta” eller “installera”.3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.4. Därefter påbörjas nedladdningen.5.
Visa hela svaret

Vem bestämmer om strandskydd?

Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område. Du kan få dispens från strandskyddet om: det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet. syftet med strandskyddet inte påverkas.
Visa hela svaret

Vad gäller vid sjötomt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns tyvärr inget enkelt och bra svar på din fråga, varje fastighet har sina egna gränser. Jag hade behövt se hur det ser ut på platsen eller få en beskrivning. Men jag har ändå försökt beskriva vad som gäller med förhoppningen om att det hjälper dig lite! Den del av marken som du inte får beträda Allemansrätten omfattar inte markägarens s.k.

 1. Hemfridszon.
 2. Denna hemfridszon “utsläcker” allemansrätten.
 3. Hemfridszonen är markområdet runtomkring markägarens bostadshus, med andra ord, tomten.
 4. Ibland utgör hela fastigheten (den ägda markytan) en hemfridszon och ibland är den mindre.
 5. Inom hemfridszonen har markägaren rätt till bli ostörd och ha ett privatliv, den får du alltså inte beträda.

Ingen skarp gräns finns Det finns ingen allmängiltig gräns där hemfridszonen slutar. Eller med andra ord var allemansrätten börjar gälla. Storleken på hemfridszonen blir därför en bedömningsfråga från fall till fall. Delar som kan spela in i bedömningen kan t.ex.

Vara nivåskillnader i marken, hur bostadshuset och växtligheten ser ut. Markägarens rätt till privatliv är avgörande för vart gränsen går. Är fastigheten stor kommer knappast hela fastigheten utgöra en hemfridszon och om fastigheten tvärtom är liten kan hela fastigheten utgöra en hemfridszon (eftersom området runt bostadshuset då är mindre).

Ofta har markägaren satt upp mur, staket, planterat häckar, låtit gräset växa fritt eller liknande runt den hävdade hemfridszonen för att markera den. Markeringarna behöver inte nödvändigtvis motsvara den faktiska hemfridszonen, men markeringarna kan ge en ledtråd.

 1. Hemfridszonen kan sträcka sig hela vägen ner till sjökanten om bostadshuset ligger väldigt nära sjökanten.
 2. Här gäller det att använda sunt förnuft och vid osäkerhet fråga markägaren.
 3. Om dispens från strandskyddet är meddelat På de fastigheter där nyare bebyggelse har uppförts och där dispens från strandskyddet har meddelats sker en tomtplatsbestämning.

Genom tomtplatsbestämningen bestäms tomtens yta och markeras på kartan ( 7 kap.18 f § andra stycket miljöbalken ). Denna avgränsade tomtyta blir i princip hemfridszonen genom myndighetens beslut. Markägaren ansvarar dock i dessa fall i princip alltid för att det ska finnas möjlighet till fri passage för allmänheten mellan tomten och strandlinjen om det är fysiskt möjligt ( 7 kap.18 f § första stycket miljöbalken ).

Vilket innebär att du får beträda markremsan närmast sjön på fastigheten. Ibland finns det en stig längs sjökanten. Om inte, titta om det finns någon markerad övergång från tomten till området där fri passage börjar gälla, t.ex. mur, häckar eller högre vegetation i största allmänhet. Vad man får göra utanför hemfridszonen Utanför hemfridszonen/tomten gäller allemansrätten och där får man t.ex.

promenera över, bada och tillfälligt använda bryggan. Det är viktigt att komma ihåg att även fast allemansrätten gäller ska man visa hänsyn och varsamhet till omgivningen och inte störa eller förstöra ( 7 kap.1 § miljöbalken ). Vill du bara gå igenom är det oftast inte speciellt störande.
Visa hela svaret

Vad innebär det att ha strandtomt?

Tomttyper ur marknadssynpunkt – Inom fastighetsbranschen skiljer man mellan två begrepp när det gäller hur nära vatten tomten befinner sig:

 • Sjötomt är samma sak som strandtomt och går ända ner till vattnet.
 • Strandtomt sträcker sig ner till vattnet, men allmänheten har tillträde till strandremsan närmast vattnet, vanligen i form av en stig som går utefter stranden. Inom tätbebyggda områden har det blivit alltmer vanligt att kommunerna vid nystyckning av tomter begränsar sjönära tomter till typen strandtomt för att underlätta för allmänheten att få tillgång till stränderna.

Inom mäklarkåren förekommer dessutom följande två begrepp:

 • Sjönära innebär att tomten på den del som ligger närmast sjön ligger på promenadavstånd från sjön utan att man specificerar avståndet. Normalt anses 2-3 minuters promenad motsvara ett vedertaget avstånd för att kallas sjönära.
 • Sjöglimt innebära att tomten på den del som ligger närmast sjön under vissa förhållanden är synlig. Hur långt från stranden är dock inte definierat.

Alla fyra ovanstående begrepp innebär i praktiken olika prisklasser och kan skilja sig avsevärt vid i övrigt samma förhållanden för tomten.
Visa hela svaret