Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage?

Du behöver söka bygglov för att:

bygga ett garage eller en carport om reglerna för attefallshus inte uppfylls

Du behöver göra en anmälan om:

ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallshus,

Avståndet till granntomten behöver vara minst 4,5 meter om garaget ska byggas utan bygglov. Om grannen ger sitt medgivande, kan garaget byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen.

Beroende på omständigheterna i övrigt, kan kommunen då avslå ansökan eller bevilja bygglov. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om. Ovanstående gäller inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en komplementbyggnad, t.ex.

ett garage eller carport, under förutsättning att det sker i omedelbar närhet av bostadshuset och att det inte är närmare än 4,5 m till tomtgränsen. Är det närmare, behöver du få din grannes medgivande. Golvbrunn i garage anses inte vara nödvändigt i ett vanligt villagarage.

Fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg och golvbrunn är därför inte nödvändig för att avleda tvättvatten från garaget. Risken för att olja och andra vätskor ska nå golvbrunnen är större än nyttan med att ha en golvbrunn för, till exempel avrinning av snö från bilen. Här kan du läsa mer om biltvättar,

Smältvatten som uppkommer i garaget ska inte avledas till avloppsnätet eftersom det kan innehålla ämnen som det kommunala reningsverket inte kan ta hand om. Att byta ut en garageport till en vägg med ett fönster eller bygga en vägg på en carport är så kallade fasadändringar.
Visa hela svaret

Hur långt måste det vara mellan hus och garage?

När behövs brandskydd? – För att hindra spridning av brand mellan byggnader finns i bygglagstiftningen ett regelverk för hur du skall brandskydda dina byggnader. En enkel regel är att om ditt garage hamnar närmare bostadshuset än åtta meter måste du ha brandskydd. Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage
Visa hela svaret

Hur nära sitt hus får man bygga garage?

Snabba svar på frågor kring bygglov för garage – Hur nära tomtgräns får man bygga garage? Ett garage får placeras 4,5 från tomtgräns. Vill du ha garaget närmare tomtgränsen krävs grannmedgivande. Hur nära väg får man bygga ett garage? Här gäller generellt samma regel som för gräns mot granne, på 4,5m.

Här är det dock svårare att få till ett grannmedgivande! De flesta kommuner avslår ansökningar om bebyggelse inom 4,5m från mark de själva äger. Hur nära bostadshuset får garaget stå? Garaget kan placeras så nära bostadshuset som du vill, eller i direkt anslutning. Tänk dock på att brandskyddskraven på garaget ökar och därmed ofta kostnaden.

Hur stort garage får man bygga utan bygglov? Det går bra att bygga ett garage på högst 25kvm utan bygglov, om garaget inte står närmre än 4,5 från ditt hus eller tomtgräns. Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage
Visa hela svaret

Får man bygga garage på tomtgräns?

Granngodkännande – Om du bygger 4,5 meter eller mer från tomtgränsen krävs inget granngodkännande vilket kan förenkla processen. Skulle du behöva bygga garaget närmare tomtgränsen krävs att grannarna ger sitt godkännande, vilket ombesörjs av kommunen.
Visa hela svaret

Hur nära befintlig byggnad får man bygga?

15 kvm bygglovsfritt för tillbyggnader – attefallstillbyggnad – Attefallsreglerna gäller inte bara för nya fristående hus utan även för tillbyggnader till ett befintligt bostadshus. I korthet gäller att du får göra en tillbyggnad på ett befintligt en- eller tvåbostadshus om 15 kvm bygglovsfritt.
Visa hela svaret

Hur långt behöver ett garage vara?

Plats till förvaring – Det är sällan garaget ska rymma endast bilarna. Garaget kan med rätt planering bli en riktigt bra förvaringsyta. Skidutrustningen, golfbagen, skridskorna, sommarleksakerna, sommarmöblerna och vinterförvaring av växter är exempel på saker som brukar ges plats åt i garaget.

 • Tänk på att använda väggar och kanske taket för att effektivisera förvaringen och frigöra golvyta.
 • Om du har en platsbredd på minst 3,5 meter per bil får du möjlighet att använda sidoväggarna för upphängning av trädgårdsredskap eller att skapa ett hyllsystem för förvaring,
 • För ett dubbelgarage är en bra bredd i så fall 7,2 meter invändigt.

Enkelgarage med förvaringsmöjlighet utmed sidovägg bör vara minst 3,6 – 4,2 meter invändigt. Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage Läs mer om hur du skapar bra förvaring i ditt garage.
Visa hela svaret

Hur nära huset får man bygga?

Vad är en gräns? – Det framgår inte av plan- och bygglagen, PBL, eller av dess förarbeten vilka gränser som avses när attefallshuset ska placeras minst 4,5 meter från gräns. De vanligaste gränserna är fastighetsgräns och tomtgräns. Ibland sammanfaller dessa gränser och ibland inte.

MÖD har i en dom konstaterat att begreppet gräns i PBL inte enbart omfattar tomtgräns mot en annan bebyggd tomt, utan även gräns mot väg eller gata. Det finns även andra sorters gränser som kan vara aktuella till exempel servitutsgräns eller arrendegräns. För attefallshus som placeras på arrenderad mark borde avståndet på 4,5 meter, precis som för friggeboden, räknas från gränsen för den tomtplats som arrenderas.

(jfr prop.1985/86:1 sid.697 och MÖD 2013-06-07 mål nr P 105-13) Med förslag till ny plan- och bygglag, prop.1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats) Mål: P 105-13 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)
Visa hela svaret

Vad gäller vid Garagebygge?

Kontroll av brandskydd – Om garaget ska byggas närmare än 8 meter från huvudbyggnaden eller annan komplementbyggnad, gäller speciella regler för brandskyddet. I  Boverkets Byggregler, Tabell 5:611  Kombination av ytterväggar och skyddsavstånd,  framgår vad som krävs vid olika avstånd mellan byggnader.
Visa hela svaret

Får man ha garage och attefallshus?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Får man bygga om garage till bostad?

Bygga ut huset – Bygga om garage till bostad Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage där garage byggs om till uthyrningsdel. Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage som byggts om till uthyrningsdel. Att bygga om ett garage till bostad påminner om processen att, men i miniformat. Nedan följer stegen du behöver ta för att lyckas med din ombyggnation av garaget:

Vad ska jag använda ytan till? – Ska något av mina barn bo där? Eller ska mina svärföräldrar göra det under deras besök? Då kan ett badrum vara på sin plats. Ska jag hyra ut garaget på Airbnb? Då kanske du t.om. behöver bygga ett kök. Ska det bara fungera som tv-spelsrum för mina barn? Ja, då kanske ambitionsnivån ska ligga på att få till ytterligare ett vardagsrum. Beroende på hur du ska använda ytan, ska det styra vad du faktiskt ska fylla garaget med. Tänk igenom detta innan du tar dig vidare i processen. Anlita en arkitekt – En ombyggnation av ditt garage är ett tillbyggnadsprojekt i miniformat, men vi rekommenderar ändå att du använder en arkitekt. Dels för att få ordentliga ritningar på ombyggnationen som du kan använda i din upphandling av byggare. Men även för att en arkitekt kan ta hand om bygglovsprocessen (eller bygganmälansprocessen). Det behövs nämligen ett bygglov eller bygganmälan för att få bygga om sitt garage till boyta. Du kan kanske komma undan med ombyggnationen utan att någon märker av den. Men om du planerar att typa om garaget, från biyta till boyta, behöver du göra det hos din kommun. Och du kommer alldeles säkerligen få förklara varför ditt garage hux flux blivit en uthyrningslägenhet utan deras vetskap. I sådana här projekt behöver inte en arkitekt bli så dyr att kontraktera. Ungefär 10-15 000 kr.

You might be interested:  Hur Tar Man Bort Färg Från Trä?

Vill du har lite inspiration till din renovering? Kolla in hur denna villa i Mälarhöjden förvandlades!

Detaljplanera materialvalen – Ska den nya boytan innehålla ett kök, ett badrum eller ett sovrum? Baserat på vad du vill göra med den nya ytan kan du kontakta t.ex. en köksleverantör om du ska ha ett nytt kök, en återförsäljare av kakel och klinker om du ska bygga ett badrum eller en inredningsarkitekt om du behöver förslag på hur ytan ska disponeras. Ta in offert från byggare – När ritningar och detaljplan finns på plats kan du börja kontakta byggare för att få ett pris på utförandet. Tänk på att kontakta företag med väldokumenterad erfarenhet av liknande projekt, som kan påvisa en stabil ekonomi och nöjda kunder. Invänta startbesked – När du har fått ok från kommunen är det ofta bara att köra igång.

: Bygga ut huset – Bygga om garage till bostad
Visa hela svaret

Vad får man sätta upp nära tomtgräns?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.
Visa hela svaret

Vad får inte bebyggas?

Prickmark – I en dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett förråd. Enligt detaljplanen skulle det finnas en planteringszon på 6 meter vid gränsen mot en park och denna zon fick inte bebyggas. Byggnaden skulle delvis placeras inom planteringszonen och åtgärden stred därför mot detaljplanen.

 • Förrådet var 13 m 2 stort och cirka 8 m 2 av förrådet skulle placeras inom planteringszonen.
 • MÖD ansåg att avvikelsen inte var en liten avvikelse från planbestämmelsen.
 • Domstolen ansåg att hänsyn skulle tas till att fastigheten låg i ett nybyggnadsområde och att ett medgivande till den sökta åtgärden skulle kunna få prejudicerande effekter i området.

Att byggnaden inte skulle varit bygglovspliktig om den hade placerats längre bort från gränsen mot parken innebar inte att den kunde godtas som en liten avvikelse på den aktuella platsen. Bygglovsansökan skulle därför avslås. (MÖD 2015-06-04 mål nr P 382-15) Mål: P 382-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) I en annan dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett förråd som var 16 m 2 stort.

 • Hela förrådet skulle placeras på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas.
 • MÖD ansåg att avvikelsen inte var liten och förenlig med detaljplanens syfte.
 • Bygglov kunde därför inte ges.
 • MÖD 2013-11-20 mål nr P 5107-13) Mål: P 5107-13 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Ett ärende som prövades av MÖD gällde bygglov för ett lagertält som var 72 m 2 stort.

Hela tältet skulle placeras på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas och åtgärden var därför planstridig. I relation till den totala markytan som inte fick bebyggas var tältets storlek begränsad. MÖD konstaterade dock att utrymmet för att tillåta att en byggnad helt placeras på mark som inte får bebyggas torde vara begränsat.

Enligt domstolens mening borde det ha varit möjligt att placera tältet på de delar av tomten som fick bebyggas utan att det hindrade befintlig verksamhet. Även om fastigheten var ensligt belägen och hade en säregen karaktär ansåg MÖD att ett beviljande av bygglovet riskerade att få en prejudicerande verkan.

Vid en sammantagen bedömning ansåg MÖD därför att avvikelsen inte var liten och att bygglov kunde därför inte skulle ges. (MÖD 2015-09-24 mål nr P 4488-15) Mål: P 4488-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) I en dom prövade MÖD bygglov för tillbyggnad med en balkong.

Hela tillbyggnaden skulle uppföras på mark som enligt gällande detaljplan inte fick bebyggas, så kallad prickmark. Åtgärden avvek därför från detaljplanen. Syftet med bestämmelsen var att låta marken mellan gatan och byggnad vara fri från ytterligare bebyggelse och på så sätt hålla en enhetlig linje mot gatan.

Domstolen konstaterade att tillbyggnaden med balkongen skulle bryta denna linje och därmed påverka den avsedda karaktären på gatan. Med hänsyn till att åtgärden kunde förväntas få prejudicerande effekt i området ansåg MÖD att avvikelsen inte var liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte.

Det saknades därför förutsättningar att ge bygglov. (MÖD 2018-04-06 mål nr P 4276-17) Mål: P 4276-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Ett bygglov för en tillbyggnad av ett radhus har prövats av MÖD. Tillbyggnaden var 12 m 2 och skulle placeras helt och hållet på så kallad förgårdsmark, det vill säga mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas.

Med hänsyn till tillbyggnadens storlek och att den i sin helhet skulle placeras på förgårdsmark ansåg MÖD att avvikelsen inte var liten. Bygglovsansökan skulle därför avslås. (MÖD 2015-08-28 mål nr P 1271-15) Mål: P 1271-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) I en dom prövade MÖD bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus som skulle placeras på prickmark.

På den aktuella fastigheten fanns två områden med prickmark som markerade öppningar i bebyggelsen från gata in mot gården. På flera andra fastigheter inom planområdet fanns liknande områden med prickmark med samma funktion. Domstolen ansåg därför att det framstod som att ett av syftena med detaljplanen var att dessa öppningar mot gaturummet skulle behållas.

Områdena med prickmark på den aktuella fastigheten var begränsade och utgjorde endast mindre delar av hela fastighetens storlek. Enligt domstolen talade det för en restriktiv bedömning av frågan om avvikelsen var liten. Även att det var fråga om en förhållandevis känslig gatubild i ett område som enligt illustration på plankartan utgjorde ett område där det behövdes särskild uppmärksamhet med hänsyn till områdets egenart hade betydelse.

 1. Det största av områdena med prickmark var 33 m 2 och skulle genom uppförandet av bostadshuset helt tas i anspråk.
 2. MÖD konstaterade därför att hela prickmarkens funktion skulle tappas.
 3. Tgärden skulle även påverka den kulturhistoriskt värdefulla gatubilden.
 4. Att det fanns ett plank på prickmarken som skiljde gaturummet från gården innebar inte att syftet med prickmarken hade upphört.

MÖD ansåg att om liknande områden med prickmark skulle tas i anspråk på samma sätt på flera fastigheter inom området skulle det dessutom leda till en betydande förändring av karaktären i området. Vid en sammantagen bedömning ansåg MÖD att avvikelsen inte var liten och inte heller förenlig med detaljplanens syfte.

 1. Det saknades därför förutsättningar att ge bygglov.
 2. MÖD 2018-11-06 mål nr P 10047-17) Mål: P 10047-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) I en annan dom prövade MÖD tillbyggnad av en industribyggnad.
 3. Tillbyggnaden var 530 m 2 stor varav 140 m 2 skulle placeras på mark som enligt detaljplanen inte fick bebyggas.

Prickmarken var ett 8 meter brett stråk längst fastighetsgränsen och tillbyggnaden skulle placeras 3,5 meter in på prickmarken. MÖD ansåg att avvikelsen var betydande i absoluta tal. Det framgick även av detaljplanen att prickmarken var avsedd att hålla ett avstånd mellan småindustrin och ett bostadsområde för att undvika intressekonflikter.

 • Domstolen konstaterade därför att prickmarken hade en funktion.
 • Vid en sammantagen bedömning ansåg MÖD att avvikelsen inte var liten och det saknades därför förutsättningar för bygglov.
 • Vid bedömningen beaktade domstolen även att avståndet mellan småindustrin och bostadsområdet var relativt begränsat.

(MÖD 2018-04-19 mål nr P 8065-17) Mål: P 8065-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) I ett ärende som gällde ett bygglov för en stödmur som skulle placeras på mark som inte fick bebyggas prövade MÖD om det var en liten avvikelse. Muren var cirka 7,86 meter lång och hade en höjd på cirka 2,6 meter.

MÖD konstaterade att avvikelsen inte kunde godtas som en liten avvikelse. Bygglov för stödmuren kunde därför inte ges. (MÖD 2017-01-20 mål nr P 11044-16) Mål: P 11044-16 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) I flera fall har MÖD prövat om det är en liten avvikelse att placera belysningsmaster på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark.

Belysningsmasterna var i samtliga fall 18 meter höga och skulle placeras i anslutning till bollplaner. I det ena fallet var området avsett för skola, daghem samt kultur- och fritidsändamål och i det andra fallet för skola samt idrottshall och värmecentral.

Domstolen konstaterade att masterna endast skulle uppta en liten yta på prickmarken och att de inte skulle förhindra markens användning för det avsedda ändamålet. Uppförandet av masterna var därför förenligt med detaljplanens syfte. Domstolen konstaterade även att avvikelsen inte innebar att grannars möjlighet att använda sin mark inskränktes.

MÖD ansåg att avvikelsen var en liten avvikelse som kunde godtas. (MÖD 2016-09-20 mål nr P 9083-15 och P 9528-15 och MÖD 2016-09-20 mål nr P 10018-15) Mål: P 9083-15, P 9528-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Mål: P 10018-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats)
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Lägenheter?

Hur mycket får man bygga ut garage utan bygglov?

Vad är en attefallstillbyggnad? – Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 4 b §§ 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.

nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5.

en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

 1. Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1.
 2. Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

 • Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8.
 • Åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare den får ha högst 15,0 m 2 bruttoarea den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd den ska placeras minst 4,5 meter från gräns den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 • På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Mycket Kostar Det Att Bygga Ett Lägenhetshus?

Hur mycket böter för bygglov?

Hur stor är byggsanktionsavgiften? – Oavsett om du får bygglov eller inte måste du betala en sanktionsavgift.

För nybyggnad av en- och tvåbostadshus är sanktionsavgiften 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För nybyggnad av en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad är sanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.För tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus är sanktionsavgiften 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg på 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.För installation eller väsentlig ändring av en eldstad är sanktionsavgiften 0,1 prisbasbelopp.Sanktionsarea är bruttoarean minskad med 15 kvadratmeter.Prisbasbeloppet år 2021 är 47 600 kronor.

Visa hela svaret

Hur långt behöver ett garage vara?

Plats till förvaring – Det är sällan garaget ska rymma endast bilarna. Garaget kan med rätt planering bli en riktigt bra förvaringsyta. Skidutrustningen, golfbagen, skridskorna, sommarleksakerna, sommarmöblerna och vinterförvaring av växter är exempel på saker som brukar ges plats åt i garaget.

 1. Tänk på att använda väggar och kanske taket för att effektivisera förvaringen och frigöra golvyta.
 2. Om du har en platsbredd på minst 3,5 meter per bil får du möjlighet att använda sidoväggarna för upphängning av trädgårdsredskap eller att skapa ett hyllsystem för förvaring,
 3. För ett dubbelgarage är en bra bredd i så fall 7,2 meter invändigt.

Enkelgarage med förvaringsmöjlighet utmed sidovägg bör vara minst 3,6 – 4,2 meter invändigt. Hur Nära Huset Får Man Bygga Garage Läs mer om hur du skapar bra förvaring i ditt garage.
Visa hela svaret

Hur långt ska ett garage vara?

Svar från Micke – Hej Robert, Det var en rolig fråga 🙂 Allt är relativt. Vill du exempelvis inreda garaget med verktyg så tar det ju upp lite mer plats. Men så här tänker jag utifrån enbart din fråga. Här är länk där du kan kolla måtten på din bil. Så om man t.ex.

Tar en volvo XC90 så säger siten ovan att den är 2 meter bred (1923 mm) och 5 meter bred ( 4950 mm). Bilen tar ju upp då upp ganska exakt 10 kvm. Med 1 meter på varje sida runtom så blir det 4 meter i bredd. Längden behöver man inte lika mycket om man tänker hur ett traditionellt garage ser ut. Men ett attefallsgarage räcker för dig skulle jag säga när det kommer till storleken på garaget utifrån hur stor bilen är,

Dvs 25 kvm som attefallsreglerna säger ska räcka för dig (ska utökas till 30 men är inte än klart). Sedan kan man fixa lite med måtten. Tänk bara på att du har väggarna som också bygger i bredd. Om man räknar på en relativt normalt isolerad vägg så bygger den 20 cm.

Det gör att du får en platta om 4,4m x 5,6 m som blir min rekommendation. Behöver du inte anpassa dig till attefallsstorleken så hade jag lagt på några decimeter till i alla led. Typ 4,6×5,8 eller nåt om du vill hålla ner ytan. Annars är ju 5×6 en trevlig storlek. Då får du plats med lite förvaring/verktyg eller liknande på ena sidan av bilen.

Hoppas du fick någon hjälp av mina tankar. mvh Micke PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här, :DS Fick du hjälp av denna artikel
Visa hela svaret

Hur nära gatan får man bygga hus?

Olika kommuner har olika regler – Olika kommuner har olika regler när det kommer till att bygga på tomten. Därför är denna frågan ganska svår att ge ett exakt svar på. Man ska som sagt alltid hålla sig till minst 4,5 meter ifrån utan bygglov.I vissa kommuner måste du ha bygglov innan du kan bygga även om det är 4,5 meter eller mer ifrån.Sedan kan det vara andra faktorer som spelar in, om området till exempel har särskilda naturvärden eller om byggnationen kommer att påverka landskapsbilden.

Det enklaste svaret på frågan oavsett vad du planerar att bygga är egentligen att man alltid kontaktar Byggnadsnämnden i den kommun som man ska bygga på.Något som också kan ha en stor inverkan är om man har en god dialog med sina grannar. Grannarna får inte störas utav ditt bygge och gör de det så kan det lätt skapa konflikter.

Det kan alltså vara bra att samtala med grannen och komma fram till en kompromiss som gynnar er båda i slutändan.4,5 meter är alltså avståndet man får bygga från, vill man dock bygga närmare än så måste man ha en dialog med grannen.Ju större projekt du ska bygga desto större chans är det att du kommer att behöva ha ett bygglov från kommunen.

Även höjd på bygget och utseendet kan ha en påverkan på om du behöver ha bygglov eller inte, men det kan alltid vara bra att ansöka om ett bygglov vilket som. Sedan är det alltid viktigt att rådfråga Byggnadsnämnden i din kommun om hur reglerna i just den kommunen ser ut, det är som sagt inte lika i alla kommuner.

Större projekt så som att bygga ut ett hus eller lägga till flera rum kräver i regel ett bygglov från kommunen och det kan alltid vara bra att ha en öppen dialog med grannen under byggets gång för att inte orsaka en konflikt. Man kan även behöva ha ett bygglov eller medgivande från grannen om man ska måla om huset eller måla det nya man har byggt om den nya färgen på huset avviker kraftigt från den tidigare färgskalan.Detta krävs dock endast i ett område som är planlagt.

Även här kan det vara bra att höra med Byggnadsnämnden i din kommun om vad som gäller.Ibland kan det vara krångligt att få ett bygglov från kommunen då det är många faktorer som spelar in. Dock så är det relativt enkelt att få bygglov om man ska bygga altan eller veranda då det ligger intill befintligt hus och där med inte påverkar grannarna så mycket.Detta varierar självklart från kommun till kommun så det kan ändå vara bra att rådfråga om man känner sig osäker på vad som gäller i just sin kommun.Om det finns en detaljplan där ditt hus och din tomt ligger så behöver du i nästan alla kommuner ansöka om ett bygglov även fast det sitter ihop med det redan befintliga huset.Det finns dock vissa saker som du får bygga utan bygglov om du håller dig till reglerna.Du får till exempel bygga ett staket om det inte går ut från huset mer än tre meter och inte är mindre än 4,5 meter från tomtgränsen.

Du får också bygga en friggebod på din tomt så länge den inte överstiger 15 kvadratmeter. Den får inte heller vara högre än tre meter och den måste vara 4,5 meter ifrån tomtgränsen, annars måste du ha bygglov. Det är alltså viktigt att tänka på att alltid hålla sig 4,5 meter från tomtgränsen om man inte har bygglov.
Visa hela svaret