Hur Nära Järnvägen Får Man Bygga?

Hur Nära Järnvägen Får Man Bygga
Säkerhetsavstånd vid byggande intill järnväg Du är här: Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Hur Nära Järnvägen Får Man Bygga Generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. Avstånden som anges utgör inte fasta regler utan verksamhetens lokalisering är en bedömningsfråga från fall till fall. Linjerna i figuren har därför streckats. Trafikverket anser att parkeringsplatser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på närmaste spår).

 1. Ett längre avstånd eller någon form av skydd kan behövas vid högtrafikerade banor och om tågen bromsar in vid den aktuella platsen.
 2. Örytan inom parkeringsområdet kan anläggas 10 meter från spårmitt,
 3. För uppförande av parkeringshus och parkeringsdäck gäller generellt ett avstånd av minst 30 meter från järnvägen.

Mindre garage och carportar kan anläggas närmare järnvägen. Ett avstånd på minst 15 meter rekommenderas dock för att klara uppförandet samt framtida underhåll. Läs mer om utformningskrav i VGU och om lokalisering av parkering För verksamheter som kan finnas inom 30 meter från järnvägen är det viktigt att man tar hänsyn till elsäkerheten. Hur Nära Järnvägen Får Man Bygga Säkerhetsavstånd för byggnader. Källa: ELSÄK-F Magnetfältet från järnvägen är omkring 0,1 μT vid ett avstånd av cirka 20 meter från järn- vägen när inget tåg är i närheten. Det är den grundnivå som normalt finns i bostäder och kontor. Detta är ett medelvärde.

 • När ett tåg är i närheten ökar styrkan något, och denna ökning kan påverka känslig utrustning.
 • Ligger byggnaden längre bort än 20 meter från järnvägens kontaktledning är dock magnetfältet från järnvägen generellt så svagt att störningar på utrustning är ovanliga.
 • Minsta tillåtna avstånd mellan en väg och en järnväg anges i Trafikverkets standard – Infrastrukturprofiler “Krav på fritt utrymme utmed banan, TDOK 2014:0555 Banöverbyggnad “.

Avståndet är dels ett tvingande minimiavstånd beroende på elsäkerheten och det fria utrymmet som krävs för järnvägstrafiken, dels ett av avstånd som beror på hastigheten på vägen och järnvägen. Det största värdet av minimiavståndet och det hastighetsberoende avståndet ska väljas.

fritt utrymme utmed banan som krävs för järnvägstrafiken krav på elsäkerhet snöröjningsutrymme risk för avkörning eller urspårning risk för lossnande is från tåg höjdskillnad mellan väg och järnväg hastighet på väg respektive järnväg.

Visa hela svaret

Hur byggs en järnväg?

Att bygga en höghastighetsjärnväg kräver oerhört mycket arbete, speciellt i planeringsstadiet. Förutom själva banan så kräver det planering och genomförande av stationer och byggnader runt omkring för att banan ska bli tillgänglig för alla. Planeringen och genomförandet av Götalandsbanan ligger på flera olika aktörer beroende på vad det är vi pratar om.

You might be interested:  Hur Många Aminosyror Kan Kroppen Använda För Att Bygga Protein?

För stationer, bebyggelse, lokala kommunikationer och tillgänglighet ansvarar de berörda kommunerna. Att bygga själva banan ligger som ett uppdrag hos Trafikverket. Alla järnvägsbyggen är omfattande projekt och Götalandsbanan innebär en extra utmaning på grund av sin storlek, tekniska komplexitet och betydelse för samhället.

När Trafikverket planerar och bygger järnvägar börjar de med en omfattande planeringsprocess. Där gör de en åtgärdsvalsstudie och tar fram en järnvägsplan. Efter det tar de fram en bygghandling innan projektet är redo för byggstart. Planeringen av en järnväg börjar när man har identifierat brister i transportsystemet.

Man undersöker hur dessa kan åtgärdas genom en så kallad åtgärdsvalsstudie. Studien ska behandla vilka typer av åtgärder som är möjliga för att lösa ett transportproblem. Trafikverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få störst nytta av satsade resurser. Det innebär att man stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som behövs.

Ibland kan det vara effektivt med en kombination av åtgärder. I åtgärdsvalsstudien utreder man hur man kan lösa brister i transportsystemet. I första hand försöker de lösa problemet genom åtgärder enligt principerna att tänka om och optimera. Om det inte är möjligt går de vidare till en konkret byggåtgärd, som behandlar åtgärderna att bygga om eller bygga nytt.

 1. Tgärdsvalsstudien svarar på frågan varför ett järnvägsprojekt behövs.
 2. Ett järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild process som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en järnvägsplan,
 3. Processen kallas planläggningsprocess och arbetet med att ta fram en järnvägsplan kallas planläggning,

I planläggningsprocessen utreds var och hur järnvägen ska byggas. Hur lång tid det tar att få fram svaren beror på projektets storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, vilken budget som finns och vad de berörda tycker.

 • Resultatet av planläggningsprocessen och utformningen av vägen eller järnvägen beskrivs och redovisas i en järnvägsplan.
 • I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön.
 • Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I så fall ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till järnvägsplanen, där man beskriver projektets miljöpåverkan och föreslår försiktighets- och skyddsåtgärder. Planen hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter innan man gör den färdig.

När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden. Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att man tar kontakt och för dialoger med andra myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att Trafikverket ska få deras synpunkter och kunskap.

Trafikverket kan samråda direkt med de berörda eller genom möten som är öppna för allmänheten. Ibland har de också möten med markägare som är speciellt berörda av ett projekt. Synpunkterna som kommer in efter samråd sammanställer Trafikverket i en samrådsredogörelse där de också redovisar hur synpunkterna kommer att påverka projektet.

 • När järnvägsplanen är klar görs en bygghandling.
 • Den innehåller främst tekniska beskrivningar med krav som gäller järnvägens funktion.
 • Bygghandlingen fungerar som underlag för byggarbetet och innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.
 • Bygghandlingen måste stämma överens med järnvägsplanen.
You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Dator?

Endast obetydliga avvikelser tillåts. Om det förekommer större avvikelser eller förändringar i projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen eller att upprätta en ny plan. Text hämtad från trafikverket.se
Visa hela svaret

Hur nära får man bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger. I detaljplaner (även stadsplaner och byggnadsplaner) som är gjorda före 1987 och saknar måttangivelse gäller Byggnadsstadgans gräns på 4,5 meter.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga järnväg?

Projektkostnaden styrs till stor del av markförhållandena. Vid normala förhållanden bedöms den troliga kostnaden för ett ballasterat dubbelspår till 38 000 kr/m och vid sämre förhållanden upp emot 200 000 kr/m. Ett broförlagt dubbelspår bedöms kosta cirka 239 000 kr/m (medelkostnad) upp till 440 000 kr/m.
Visa hela svaret

Vem är ansvarig för järnvägen?

Trafikverket – Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxilegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar 1 km järnväg?

(Per Sillén | 2008-02-24 16:11) Som ett svar på: Vad kostar det att bygga järnväg? skrivet av JB den 24. feb 2008 15:57:53: >Sitter och funderar lite på hur mycket det egentligen kostar att bygga järnväg per kilometer. Jag inser att det beror rätt mycket på terräng och vilka krav man har på banan. Men om någon har några ungefärliga svar vore det inte fel. För att precisera lite mer kan jag fråga vad det kostar att bygga elektrifierat enkelspår med sth 130. >Lite mer information om hur mycket det skulle kosta att bygga för högre sth, samt hur mycket dyrare dubbelspår skulle bli skulle göra mig väldigt glad. >/Jonas Det har väl på senare tid inte byggts nya banor för så låg sth. Normalpriset för dubbelspårig bana för kategori B250 i medelsvår terräng ligger väl kring 100 miljoner kr per km. Enkelspår troligen cirka 70% av det beloppet. Den UIC-arbetsgrupp “Cost of High Speed lines” som jag deltog i för snart tio år sedan, kom fram till att i medelsvår terräng ökade kostnaden för tunnlar, broar, bankar och skärningar med kvadraten på sth. I plan terräng som på spanska högslätten eller kring Laholm, var kostnadsökningen mindre. Vid bedömningar av kostnader för Ostlänken och Götalandsbanan bör man nog betrakta Kolmården och Jönköping-Göteborg som svår terräng och resten som medelsvår. Sv: Vad kostar det att bygga järnväg? – Ekonomisk – 2008-02-24 16:15 Sv: Vad kostar det – då tar ju pengarna slut snart då? – Daniel Rondslätt – 2008-02-25 02:44
Visa hela svaret

You might be interested:  Kan Man Måla På Fuktigt Trä?

För vem gäller järnvägslagen?

Säkerhet – 1 § Järnvägsinfrastruktur, järnvägsfordon och annan materiel i järnvägssystem skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamhet som bedrivs i systemet förebyggs.2 § Infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall utföras så att skador till följd av verksamheten förebyggs.

Verksamheten skall vara organiserad så att den kan bedrivas på ett säkert sätt.3 § De som är sysselsatta i en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags verksamhet skall ha god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter.

Arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten får utföras endast av den som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig.4 § En infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag får inte tilldela någon arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten utan att denne har genomgått läkarundersökning som utvisar att det inte finns några hinder av hälsoskäl.

 • Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten ska regelbundet och i övrigt vid behov genomgå läkarundersökning.
 • Verksamhetsutövare får avstänga den som inte följer ett åläggande att genomgå undersökning från sådana arbetsuppgifter.
 • Lag (2011:726),5 § Infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall omfattas av ett säkerhetsstyrningssystem.

Säkerhetsstyrningssystemet utgörs av den organisation som införts och de förfaranden som fastställts för att trygga en säker verksamhet. För infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall det även finnas sådana övriga säkerhetsbestämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet.

 • Lag (2007:452),5 a § Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag skall årligen till tillsynsmyndigheten ge in en säkerhetsrapport om det närmast föregående kalenderåret.
 • Lag (2007:452),6 § Om det inträffar en olycka vid användningen av ett järnvägsfordon, som medför att minst en person avlider eller minst fem personer blir allvarligt skadade eller att fordonet, järnvägsinfrastrukturen, egendom som inte transporteras med fordonet eller miljön får omfattande skador, är järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare skyldiga att rapportera det inträffade till tillsynsmyndigheten.

Järnvägsföretag och förvaltare är också skyldiga att rapportera när det funnits allvarlig fara för en sådan olycka eller när något har hänt som tyder på ett väsentligt fel hos ett fordon eller hos infrastrukturen eller på att det finns andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.
Visa hela svaret