Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård?

Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård
Hundgårdar för eget bruk får sättas upp på tomten utan bygglov. Avståndet från tomtgränsen ska vara 4,5 meter. Bygglov krävs för mur/stödmur som är högre än 0,5 meter, oavsett om den är motfylld på ena sidan eller helt fristående.
Visa hela svaret

Får man bygga hundgård i villaområde?

Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att din dotter har en granne som klagar på att dottern har sina hundar ute under tid som kommunen tillåtit henne. Regler på området finns i jordabalken (JB), I 3:1 JB stadgas att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen.

Där ingår bland annat att man ska visa hänsyn till sina grannar. Eftersom din dotter endast har sina hundar ute dagtid måste hon anses visa hänsyn till omgivningen. Det torde vara vanligt att ha sina hundar ute och de störningar som det genererar är sådana som en granne helt enkelt får tåla (så länge det inte rör sig om konstant skällande eller andra störningar som inte är att anse som “normala”).

Det finns även ett kommunbeslut som styrker hennes rätt att ha hundarna ute på dagarna. Nästa gång grannen klagar rekommenderar jag din dotter att tala om att hon följer reglerna i jordabalken och att hon efterlever vad som slagits fast i kommunbeslutet.
Visa hela svaret

Hur mycket får en hund skälla i hundgård?

Hundar behöver lära sig att vistas i rastgård och vara lugna och tysta när de är där. Foto: Sten Christoffersson Grannar får tåla ett visst skällande, men inte hur mycket som helst. Och på nätterna ska det vara tyst! Att skälla är ett naturligt beteende för hundar.

 • Ombinerat med vaktinstinkt eller jaktlust kan det bli ett beteende som stör omgivningen.
 • Hur hundar ska skötas regleras av lagen om tillsyn av hundar och katter, men även i miljöbalken finns hundhållning med.
 • I båda står det att hundar ska skötas på ett sådant sätt att skada eller avsevärda olägenheter förebyggs.

I miljöbalkens förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skrivs det bland annat att “husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”. Det innebär bland annat att grannar inte ska störas av ihållande hundskall.
Visa hela svaret

Vilka regler gäller för hundar i hundgård?

Rastgårdar eller andra utomhusutrymmen – Hundar i rastgårdar, på bostadstomter eller i andra utrymmen utomhus måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och blåst. Det ska finnas en hundkoja eller ett annat utrymme inomhus. Det ska också finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Det är viktigt för hundar som är i en rastgård att miljön är stimulerande för dem.
Visa hela svaret

Kan man förbjuda rastning av hundar?

Allemansrätten – Svar: Allemansrätten gör det möjligt för oss att ha med hunden ut i naturen och gå över annans mark. Dock under förutsättning att du inte skadar gröda, plantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över privat tomt. En markägare får sätta upp skyltar för att slippa diverse oönskade besök på sin fastighet.
Visa hela svaret

Vad ska jag göra när grannens hundar skäller?

Anmäl till kommunen om hunden “bara” skäller – Enligt miljöbalken har din kommun också ett tillsynsansvar för så kallade störningar från djur. Men i dessa fall handlar det inte om avsevärd olägenhet utan bara olägenhet, vilket innebär att kraven för att myndigheten ska ingripa är lägre. Bra att veta är dock att kommunernas bedömning för vad som är en olägenhet kan skilja sig åt.

– Om din grannhund inte far illa men ständigt skäller och därmed orsakar dig olägenhet är det alltså till din kommun, närmare bestämt miljökontoret, du ska vända dig till och göra din anmälan, säger Anneli Cederschiöld. Kommunen är alltid skyldig att inleda ett tillsynsärende och kontrollera störningen om du har gjort en anmälan.- Kommunen börjar alltid med att skicka ut en klagomålsskrivelse till hundägaren så att hen får möjlighet att framföra sina egna synpunkter och eventuellt lösa problemet, berättar Anneli Cederschiöld.

Visa hela svaret

Hur får jag hunden att sluta skälla på tomten?

Konsekvent träning – Lösningen på detta problem är inte så lätt. Att lösa problemet i sig behöver inte vara svårt, det svåra är att vara konsekvent. Lämnar man hunden på tomten själv och hunden skäller på någon, ja då är man ju alltid sen med en eventuell tillrättavisning.

 • En sen tillrättavisning kan jämföras med en bestraffning vilket i sig är helt värdelöst och bara negativt för dig och din hunds förhållande.
 • Ska man lösa detta problem, då får man också leva med att man får vara med hunden på tomten en tid framöver tills detta bekymmer är borta.
 • Lösningen på problemet är att vara konsekvent samt att förekomma.

Med att förekomma menar jag att man tillrättavisar hunden innan den skällt på en förbigående. Detta för att hunden ska lyckas vilket man sedan belönar.
Visa hela svaret

Vad säger lagen om hundar som skäller?

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. Vilka skyldigheter har jag som hundägare? För att svara på din fråga måste vi vända oss till tre olika lagar. Den första heter förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (fortsättningsvis kallad “förordningen”) och är en lag som gäller för allt som kan påverka människors hälsa och miljö negativt.

 • I denna lag står det att husdjur ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer ( förordningen 36 § ).
 • Detta innebär bl a att grannar inte ska störas av ihållande hundskall.
 • Den andra lagen vi behöver kika i heter miljöbalken,
 • Det är en lag som gäller för alla och reglerar bl a de s k allmänna hänsynsreglerna.
You might be interested:  Edufun Askungens Dockhus I Trä Med 15 Möbler?

För att besvara din fråga är följande hänsynsregler av intresse: kunskapskravet ( miljöbalken 2 kap 2 § ) och försiktighetsprincipen ( miljöbalken 2 kap 3 § ). De allmänna hänsynsreglerna gäller för alla enskilda människor och för dig som hundägare innebär de följande:

Kunskapskravet Du som hundägare ska skaffa dig den kunskap som krävs för att skydda miljö och människors hälsa mot olägenheter. Om en hund står och skäller kan det t ex bero på att den inte mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver du veta hur du ska göra för att hunden ska trivas. Försiktighetsprincipen Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för att du som hundägare ska vara skyldig att göra vad som går för att förhindra störningen. Detta ska alltså minimera risker för störningar, t ex att din hund skäller.

Det är kommunen som ansvarar för att dessa reglers följs. Den tredje lagen heter lagen om tillsyn över hundar och katter (fortsättningsvis kallad “hundlagen”). Enligt denna lag ska hundar hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar avsevärda olägenheter ( hundlagen 1 § ).

Detta betyder att du som hundägare ansvarar för att hunden inte orsakar problem för omgivningen, t ex genom att skälla. Det innebär också att en hund som stör omgivningen genom att t ex skälla när den är ensam inte bör lämnas ensam. Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite ( hundlagen 8 § ). Ett förbud kan t ex gå ut på att hunden inte får lämnas ensam mer än en viss tid varje dag. Vad gäller i din situation? Jag har svårt att se att din granne skulle kunna polisanmäla dig.

Däremot kan han eller hon kontakta både kommunen och länsstyrelsen. För att undvika att så sker rekommenderar jag dig därför att på egen hand vidta åtgärder så din hund slutar skälla. Hundskallet behöver inte upphöra helt, men 1–2 ggr i veckan med ca 4 h åt gången är för mycket. Din granne ska inte behöva tåla hur mycket hundskall som helst och du som hundägare har en skyldighet att se till att det upphör.

Försök därför se över dina möjligheter att inte lämna din hund ensam. Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.
Visa hela svaret

Hur många kvadratmeter måste en hundgård vara?

Mått för hundgården –

En hund med en mankhöjd under 25 cm behöver ha en hundgård som är minst 6 kvm stor. Har du två hundar av samma storlek behöver hundgården vara 8 kvm som minst. En större hund på en mankhöjd mellan 35-45 cm behöver mer utrymme. Hundgården får då inte vara mindre än 15 kvm stor och om du har två hundar är det 18 kvm som gäller. Har du fler än två hundar behöver du räkna +8 kvm för varje enskild “extra” hund. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård Riktigt stora hundar med en mankhöjd på 55-65 kvm kommer ta mycket plats och därför måste du anpassa hundgården efter detta. Har du en hund av denna storlek så behöver hundgården vara minst 18 kvm stor. Två hundar behöver ett utrymme av 24 kvm och därefter plussar du på 12 kvm för varje ytterligare hund om sådana finns.

Förutom måtten så finns det naturligtvis andra regler som du måste ha koll på. Hundgården får t.ex. inte vara helt placerad i solljus, utan en del av hundgården behöver befinna sig i skugga. Det ska även finnas en viloplats för hunden/hundarna och denna måste vara upphöjd från marken.
Visa hela svaret

Vad gäller i hundrastgården?

OBS. Reviderat inlägg pga felaktigheter i information.Vill inte ta bort det, men observera att rödmarkerad text innehåller felaktig information. Tyvärr fick vi den från kommunen – vilket gör frågan om ansvar i hundrastgårdar ännu mer aktuell. Vem vet om inte de själva vet? När vi ringde kommunen för ett förtydligande i ansvarsfrågan fick vi ( det – med stor sannolikhet – felaktiga svaret, som vi rödmarkerat – det är alltså FEL ): ” I en hundrastgård upphör det strikta ansvaret för hundägare: Dvs så blir ägaren till en hund som råkar skada en annan inte ansvarig att betala vård för hunden som skadats eller använda sin hundförsäkring för detta ändamålet, som hade varit fallet om dennes hund hade åsamkat skada på utsidan av rastgården.” “Ger du dig in i leken får du leken tåla.” Du blir ansvarig för din egen hund när du släpper in den i en rastgård för frispringande hundar- om hunden så skadas av en annan hund där inne.” Den här informationen som vi också fick, den vet vi ännu inte om är sann? “Om hunden skadas av nåt vasst pga dåligt underhåll, tränger sig ut genom hål eller hoppar över ett för lågt stängsel. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård Vi ringde Länsstyrelsen och frågade, för att vi i förra inlägget funderade på:

Vad är kriterierna för att något ska få kallas för “hundrastgård” angående säkerhet? Finns det några juridiska kriterier alls om hur en “hundrastgård” ska se ut och skötas – som höjd på stängsel och underhåll? Och vem tar ansvar ekonomiskt och försäkringsmässigt om det är hål i stängslet eller ett undermåligt underhåll har underlättat för en skada ska kunna ske?

Svar: Det finns inga regler eller lagkriterier alls om hur en hundrastgård ska vara konstruerad. Enligt handläggaren på Länsstyrelsen beror detta troligen på att när Jordbruksverket började lagstifta regler om vanliga hundgårdar – där hundar ska bo – så fanns det inga hundrastgårdsinhägnader för allmänheten att släppa sina hundar lösa? Den som har anlagt en hundrastgård, vanligtvis kommun, bostadsbolag eller förening har givetvis ansvar för att gården är hel då det är på deras mark och att man upplåter den till allmänheten – men inga speciella krav på hur ofta tillsyn ska ske – finns.

 1. Ofta finns inte heller hänvisningsskylt om vem som är ansvarig.
 2. På Göteborgs Stads hemsid a för hundrastgårdar står det kort att: “Du släpper din hund lös på eget ansvar.” Vi började nystandet vid den kommentaren – för att vi undrade vad det innebar praktiskt och juridiskt – kanske det bara var en “önskvärd trivselregel”? Men kommuntjänstekvinnan sa att det finns stödjade lagtexter, som hon kunde plocka fram? Vi väntar ännu.
You might be interested:  Kakel Som Ser Ut Som Trä?

Trots googlesökningar har vi inte hittat någon annan information om detta. Men det är viktigt att alla hundägare vet det vi har tagit reda på. Viktigt är också:

Att Jordbruksverket snarast tar fram regler om utformning av hundrastgårdar om säker stängselhöjd mm och kräva lite mer av dem som upprättar en rastgård – som att de har ett underhållsansvar? Och kanske tom funderar på om eget ansvar ska gälla innanför stängslet eller om det vanliga strikta ägaransvaret ska gälla? Och hemskt gärna något om att alla kommuner ska tillhandahålla mark och helt omgärdande stängsel på 150 cm i höjd och lägga en liten summa på underhåll också?

Man får lov att drömma lite. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård WOFF – hälsar Gunvald – som börjar gnälla bak i bilden så snart han ser första svängen mot rastgården. Möjligheten att kunna rasta våra hundar fritt och lagligt är viktigt för våra hundar och oss! Hittar du ytterligare information får du gärna höra av dig med en kommentar här.
Visa hela svaret

Kan en hund vara ensam i 8 timmar?

Hur länge kan hunden vara ensam? – En hund kan vara ensam i upp till fem timmar. Det kan variera mycket mellan olika individer. Enligt de allmänna skötselråden som Jordbruksverket ställer upp så ska en hund rastas minst var sjätte timme dagtid. Yngre och äldre hundar kan behöva rastas oftare.

Har du en liten valp ska du helst inte lämna den utom i korta stunder. Du skapar den trygghet som valpens mamma annars skulle ge. Du kommer behöva ensamträna valpen så att den stegvis vänjer sig vid att vara ensam. Är du inte närvarande när valpen vaknar efter sina sovperioder missar du också tillfället när du kan lära din valp att bli rumsren,

Det är framför allt då som du ska lyfta ut valpen till gräsmattan och lära den att det är där som den ska kissa.
Visa hela svaret

Har en markägare rätt att förbjuda hundar från sin mark?

Man kan däremot inte förbjuda någon att ta med sig hund som hålls i koppel eller på annat sätt förhindras att driva eller förfölja vilt. Gör hund ändå skada på vilt eller egendom är ägaren strikt ansvarig, och skadestånd kan också aktualiseras.
Visa hela svaret

Får man ha hundar lösa i tätbebyggt område?

Lagen som blir tillämplig är lagen om tillsyn över hundar och katter. Ordningslagen är alltså inte tillämplig. Det finns inget generellt förbud mot att ha en hund lös i ett tätbebyggt område. Däremot har en hundägare en skyldighet att ha tillsyn över hunden och se till att den inte orsakar skador eller andra olägenheter, se 1 § lagen om tillsyn över hundar och katter.

 1. Ravet på tillsyn varierar beroende på hundens natur och andra omständigheter.
 2. Polismyndigheten har däremot möjlighet att lämna ett föreläggande till en enskild hundägare, ifall hundägaren inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund, se 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter.
 3. Ett föreläggande kan exempelvis innebära att hundägaren måste ha sin hund kopplad när den är utomhus.

Exempel på när en hundägare inte har haft tillräcklig tillsyn över sin hund är när hunden har jagat en moped. Det har ansetts vara en olägenhet och kan även medföra skador. Att hundar har lagt sig på vägen kan också leda till ett föreläggande från polisen.
Visa hela svaret

Får man skjuta grannens hund?

Såvida inte hunden går utanför tomtgränsen och skapar olägenhet för sin omgivning kan inga sådana krav ställas. Enligt 36 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur förvaras och skötas så att olägenheter för människor hälsa inte uppkommer.
Visa hela svaret

Får man ha kennel i villaområde?

Grannen driver kennel i sin lägenhet – vad säger reglerna? En granne bedriver privat kennelklubb för hundar i sin lägenhet. De har minst sex hundar som orsakar störningar i form av mycket skällande och konstant spring ut och in via sin dörr. Och sen upp och ner med hissen när hundarna skall rastas.

Dessutom använder de lilla skogsdungen bredvid hyreshuset som hundrastgård där de låter hundarna utföra sina behov utan att någon plockar upp efter dem. Jag tänker på barnen i huset som kanske leker där och råkar trampa på skithögarna. Är det tillåtet att bedriva en sådan verksamhet i hyreslägenhet? Hur många hundar får hyresgäster egentligen ha i sin lägenhet? Undrar: Frustrerad hyresgäst Man får bedriva viss näringsverksamhet i sin bostadslägenhet så länge den huvudsakliga användningen är bostad.

Bedriver man någon verksamhet i lägenheten är det viktigt att inte störa sina grannar eller omgivningen. Hundar som skäller oavbrutet mm kan vara en sådan störning som inte grannarna ska behöva tåla. När det gäller antal hundar finns det ingen absolut gräns.

Det som avgör är om man har ordning på hundarna och att lägenheten inte skadas. Om störningarna är omfattande eller om lägenheten vanvårdas på grund av hundarna kan hyresgästen bli uppsagd och tvingas flytta, men då ska det vara fråga om ganska allvarliga störningar och omfattande brister med att hålla ordning.

Den som ägnar sig åt uppfödning ska förstås också följa djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar. : Grannen driver kennel i sin lägenhet – vad säger reglerna?
Visa hela svaret

Hur många kvadratmeter måste en hundgård vara?

Mått för hundgården –

En hund med en mankhöjd under 25 cm behöver ha en hundgård som är minst 6 kvm stor. Har du två hundar av samma storlek behöver hundgården vara 8 kvm som minst. En större hund på en mankhöjd mellan 35-45 cm behöver mer utrymme. Hundgården får då inte vara mindre än 15 kvm stor och om du har två hundar är det 18 kvm som gäller. Har du fler än två hundar behöver du räkna +8 kvm för varje enskild “extra” hund. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård Riktigt stora hundar med en mankhöjd på 55-65 kvm kommer ta mycket plats och därför måste du anpassa hundgården efter detta. Har du en hund av denna storlek så behöver hundgården vara minst 18 kvm stor. Två hundar behöver ett utrymme av 24 kvm och därefter plussar du på 12 kvm för varje ytterligare hund om sådana finns.

You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Göta Kanal?

Förutom måtten så finns det naturligtvis andra regler som du måste ha koll på. Hundgården får t.ex. inte vara helt placerad i solljus, utan en del av hundgården behöver befinna sig i skugga. Det ska även finnas en viloplats för hunden/hundarna och denna måste vara upphöjd från marken.
Visa hela svaret

Vad gäller i hundrastgården?

OBS. Reviderat inlägg pga felaktigheter i information.Vill inte ta bort det, men observera att rödmarkerad text innehåller felaktig information. Tyvärr fick vi den från kommunen – vilket gör frågan om ansvar i hundrastgårdar ännu mer aktuell. Vem vet om inte de själva vet? När vi ringde kommunen för ett förtydligande i ansvarsfrågan fick vi ( det – med stor sannolikhet – felaktiga svaret, som vi rödmarkerat – det är alltså FEL ): ” I en hundrastgård upphör det strikta ansvaret för hundägare: Dvs så blir ägaren till en hund som råkar skada en annan inte ansvarig att betala vård för hunden som skadats eller använda sin hundförsäkring för detta ändamålet, som hade varit fallet om dennes hund hade åsamkat skada på utsidan av rastgården.” “Ger du dig in i leken får du leken tåla.” Du blir ansvarig för din egen hund när du släpper in den i en rastgård för frispringande hundar- om hunden så skadas av en annan hund där inne.” Den här informationen som vi också fick, den vet vi ännu inte om är sann? “Om hunden skadas av nåt vasst pga dåligt underhåll, tränger sig ut genom hål eller hoppar över ett för lågt stängsel. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård Vi ringde Länsstyrelsen och frågade, för att vi i förra inlägget funderade på:

Vad är kriterierna för att något ska få kallas för “hundrastgård” angående säkerhet? Finns det några juridiska kriterier alls om hur en “hundrastgård” ska se ut och skötas – som höjd på stängsel och underhåll? Och vem tar ansvar ekonomiskt och försäkringsmässigt om det är hål i stängslet eller ett undermåligt underhåll har underlättat för en skada ska kunna ske?

Svar: Det finns inga regler eller lagkriterier alls om hur en hundrastgård ska vara konstruerad. Enligt handläggaren på Länsstyrelsen beror detta troligen på att när Jordbruksverket började lagstifta regler om vanliga hundgårdar – där hundar ska bo – så fanns det inga hundrastgårdsinhägnader för allmänheten att släppa sina hundar lösa? Den som har anlagt en hundrastgård, vanligtvis kommun, bostadsbolag eller förening har givetvis ansvar för att gården är hel då det är på deras mark och att man upplåter den till allmänheten – men inga speciella krav på hur ofta tillsyn ska ske – finns.

 1. Ofta finns inte heller hänvisningsskylt om vem som är ansvarig.
 2. På Göteborgs Stads hemsid a för hundrastgårdar står det kort att: “Du släpper din hund lös på eget ansvar.” Vi började nystandet vid den kommentaren – för att vi undrade vad det innebar praktiskt och juridiskt – kanske det bara var en “önskvärd trivselregel”? Men kommuntjänstekvinnan sa att det finns stödjade lagtexter, som hon kunde plocka fram? Vi väntar ännu.

Trots googlesökningar har vi inte hittat någon annan information om detta. Men det är viktigt att alla hundägare vet det vi har tagit reda på. Viktigt är också:

Att Jordbruksverket snarast tar fram regler om utformning av hundrastgårdar om säker stängselhöjd mm och kräva lite mer av dem som upprättar en rastgård – som att de har ett underhållsansvar? Och kanske tom funderar på om eget ansvar ska gälla innanför stängslet eller om det vanliga strikta ägaransvaret ska gälla? Och hemskt gärna något om att alla kommuner ska tillhandahålla mark och helt omgärdande stängsel på 150 cm i höjd och lägga en liten summa på underhåll också?

Man får lov att drömma lite. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård WOFF – hälsar Gunvald – som börjar gnälla bak i bilden så snart han ser första svängen mot rastgården. Möjligheten att kunna rasta våra hundar fritt och lagligt är viktigt för våra hundar och oss! Hittar du ytterligare information får du gärna höra av dig med en kommentar här.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en hundgård?

Nytt eller begagnat – När man väl valt ut platsen återstår att införskaffa nät till hundgården. I dag dominerar hundgårdar bestående av sektioner som skruvas ihop. De flesta fabrikaten har en höjd om 180 centimeter och varje sektion är 120 centimeter bred vilket även gäller dörrsektionen.

 • Priser på sektionerna varierar en hel del beroende på materialtjocklek, tjockleken på galvanisering med mera.
 • Räkna med ett cirkapris på mellan 6.000 och 10.000 kronor för en fristående hundgård om 17 kvadratmeter med en dörrsektion.
 • Begagnade hundgårdar finns ibland till salu, men efterfrågan på sådana brukar vara större än tillgången.

Hundgårdssektioner är skrymmande att frakta och ibland finns en hel del pengar att spara genom att handla och hämta själv hos en lokal leverantör för att undvika dyra frakter. Man kan komma billigare undan om man hittar till exempel byggstängsel, men tänk då på att små hundar har mycket lättare att ta sig igenom de glesare maskorna.

Ofta har byggstängsel rundade hörn på nätsektionerna och små hundar kan ta sig ut även där. Det går också att göra en billig hundgård i viltstängsel men nätet är knappast tillförlitligt i det långa loppet och lär sig hunden att vidga glidmaskorna och ta sig ut är det i princip ogjort att sätta upp det.

Det krävs också mycket av hörnstolparna för att bära upp ett sådant staket. Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård Foto: Mattias Lilja
Visa hela svaret