Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Trall?

Staket, räcke eller plank på din altan – Altan till ett en- och tvåbostadshus där höjden mäts från marken vid altanens ytterkant upp till altangolvets ovansida. På altanen finns ett staket som inte ska räknas med i höjden. Illustration: Jenny Lilja/Boverket Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen.

Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Plankets höjd räknas från marken. Illustration: Jenny Lilja/Boverket Om du däremot vill bygga ett plank uppe på din altan så kan det krävas bygglov för planket. Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för att med en mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset.

Muren eller planket får då inte vara högre än 1,8 meter. Om muren eller planket byggs närmare gräns än 4,5 meter så krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Muren eller plankets höjd ska räknas från marken. Om du vill bygga ett plank uppe på din altan så får altanen och plankets höjd högst vara 1,8 meter.
Visa hela svaret

Hur nära grannen får man bygga trall?

Inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner. allmän plats räknas som granne och avståndet måste då vara minst 4.5 meter från altan till tomtgräns. Något godkännande från kommunen för placering närmre än 4.5 m ges inte utan då får man istället söka bygglov för altanen.
Visa hela svaret

Hur mycket trall får man bygga?

Här börjar altanskolan på Byggahus.se med att gå igenom vilka regler som gäller. Hur stor altan du får bygga, hur hög och vad som gäller när du vill bygga insynsskydd och ha räcke vid altanen. En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov.

 • I princip kan man täcka hela tomten med trall, så länge det räknas som marknivå.
 • Det kan låta lite underligt, men en altan, som per definition bärs upp av pelare eller liknande, kan även den vara befriad från bygglov.
 • Det beror på att praxis efter tidigare rättsfall definierar “marknivå” i det här sammanhanget hela 1,8 m upp i luften.
You might be interested:  Köpa Tomt Vänta Med Att Bygga?

Kolla för säkerhets skull med din byggnadsnämnd. En del kommuner tillåter även högre altanhöjd utan bygglov. Men altanen kan ibland kräva bygglov om den övergår till att räknas som ett byggnadsverk. Gränserna är inte knivskarpa och olika kommuner har olika riktlinjer, men om utrymmet under altanen blir användbart kan det vara ett tecken på att bygglov krävs. Medlemmen Sjöolsa bygger en stor altan med trappor. Foto: Sjöolsa
Visa hela svaret

Vad gäller för träd vid tomtgräns?

Placering av häck – För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln.
Visa hela svaret

Vad gäller om grannens träd?

Vad täcker grannens försäkring? – Grannens försäkring blir aktuell ifall det finns någon vårdslöshet från grannens sida. Det man brukar beskriva det som är t.ex. när träd är ruttna, lutar för mycket, eller på något annat tydligt sätt (så att du kan visa det) borde ha åtgärdats och att det är grannens fel att det inte gjorts.

Det faktum att grannens träd fallit på ditt hus innebär inte i sig att grannen är skyldig att betala. Att skadan skett räcker inte, utan grannen måste ha agerat vårdslöst. Den del av grannens villa/fritidshusförsäkring som blir aktuell är ansvarsförsäkringen, som ingår i alla husförsäkringar. I den ingår både att utreda och att faktiskt betala om det finns ett skadeståndsansvar.

Du kan i så fall även få kompensation för bortforsling av trädet och självrisken i din egen försäkring.
Visa hela svaret

När krävs bygglov för altan?

Behövs lov eller anmälan – altan, trädäck, terrass, uteplats – Stockholms stad Planerar du att bygga altan, trädäck eller en terrass kan du behöva söka bygglov. Vissa undantag från bygglovsplikten finns för en- eller tvåbostadshus. Altan, trädäck eller terrass har en upphöjd golvkonstruktion som, utan att vara tak till byggnaden, är placerad på mark och avsedd att användas som uteplats.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Innervägg?

Den kan vara sammanbyggd med en byggnad eller placerad fristående. En altan eller terrass kan även placeras i ett takfall eller på ett tak. Du behöver söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym, till exempel om den är hög eller underbyggd. Även en fristående altan kan vara volymskapande och kräva bygglov.

Du behöver även lov om altanen ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt, som till exempel en lägre altan i marknivå, eller om en altan placeras i ett takfall eller ovanpå ett tak. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- eller tvåbostadshus.

 • byggas till på ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, det vill säga inte byggas fristående
 • placeras inom 3,6 meter från byggnaden
 • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen
 • vid den högsta punkten inte vara högre än 1,8 meter från den ursprungliga marknivån. I den höjden ska även räcket inräknas
 • placeras på en byggnad eller i ett område som inte är kulturhistoriskt värdefullt.

Du kan läsa mer om bygglovsbefriade altaner hos Boverket.
Visa hela svaret

Hur stor glipa mellan trall?

Montera trallen – Infästning och avstånd till kant Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg eller pelare. Se figur 3 och figur 6, Figur 3 Trallbrädor med bredd 95 mm eller bredare ska ha dubbel infästning och avståndet mellan infästning och kant ska vara 30 mm. Trallbrädor med bredd 45 och 70 mm ska ha centrisk infästning. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot grund, vägg eller pelare.

Trallskruv eller kamspik monteras vinkelrätt mot trallbrädans översida, på ett sådant sätt att skruvhuvuden eller spikskallar kommer i jämn nivå med trallbrädans översida, inte djupare. Detta för att undvika fuktinträngning och framtida missfärgning, se figur 5, Eventuella utstickande skruvhuvuden respektive spikskallar drivs i efterhand in manuellt tills de är i jämn nivå med träytan.

Hur jag bygger en altan med trädäck och trapp del 1 (gör det själv och inspiration)

Ibland kan någon enstaka trallskruv eller kamspik behöva efterdras respektive slås i när det gått en tid och trallen har nått sin jämviktsfuktkvot. Figur 5 Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas med grundisoleringspapp. Vid maskinspikning ska arbetstrycket ställas in efter minsta förekommande densitet hos aktuell trall. Efter maskinspikning ska eventuella uppstickande spikskallar slås ner manuellt.

Stumskarv Planera läggningen av trallen och välj längder som minimerar antalet skarvar. På större ytor är det oundvikligt med skarvar. Skarvarna ska utföras stumt över stöd enligt figur 4, Vid skarv monteras påsalning med 45 × 95 spikreglar på vardera sida om golvbjälken eller markregeln för att få optimal infästning.

Hål förborras för trallskruv respektive kamspik i trallbrädans ändar, för att motverka sprickbildning och fula skarvar. Välj träborrdiameter 3,0 – 3,5 mm till trallskruv och träborrdiameter 2,5 mm till kamspik. Ändträytor vid stumskarvar och ändar ska behandlas med penetrerande grundolja i samband med montering för att motverka fuktrörelser, deformation, sprickbildning och rötangrepp.

 • Oundvikliga skarvar i intilliggande trallbrädor ska förskjutas minst 1 200 mm och de ska fördelas jämnt över hela trädäcket.
 • Skarvar och anslutningar ska passas.
 • Skarvslutbrädor ska ha en minsta längd 2 m.
 • Fuktskydd Översidan på underliggande konstruktion bör fuktskyddas genom att lägga ut längsgående remsor av grundisoleringspapp, så att grundisoleringspappen går förbi golvbjälkarnas eller markreglarnas överkanter några centimeter.
You might be interested:  Hur Många Reps För Att Bygga Volym?

Grundisoleringspappen viks ner längs överkanterna så att vatten lättare kan rinna av, se figur 4, Om man vill dölja ändträytor på trädäckets kortsidor med en tvärgående trallbräda, så kallad fris, måste extra stöd finnas i underliggande konstruktion, till exempel påsalning av 45 × 95 spikreglar innanför yttre golvbjälke eller markregel. Figur 6 Tvärgående trall, så kallad fris, monteras för att dölja ändträytorna på trädäckets kortsidor. Extra stöd genom påsalning av spikreglar innanför den yttre golvbjälken eller markregeln. Trallbrädor ska monteras med 6 mm bred rörelsefog mot fris.
Visa hela svaret

Måste man ha mellanrum när man lägger trall?

Trallen håller längre Utvändigt monterade trallbrädor ska monteras med hänsyn till svällning och krympning. Om trallen monteras för tätt riskerar man skador när trallen sväller ihop i fuktig väderlek. Monteras den för glest kommer springorna mellan trallbrädorna bli onödigt stora under torrperioder.
Visa hela svaret

Hur nära grannen får man bygga pergola?

Grundregeln vid byggnationer, inklusive en pergola, är att de ska vara minst 4,5 m från tomtgränsen. Detta innebär inte per automatik att man inte får bygga närmare än så men det kan bland annat krävas ett grannmedgivande för att bygga närmare än så.
Visa hela svaret