Hur Stor Takkupa Får Man Bygga?

Hur stora får takkuporna vara? – Det finns två begränsningar för hur stor en takkupa får vara. Dels får takkuporna tillsammans uppta högst halva takfallet och dels får åtgärden inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Utöver dess två begränsningar finns inga bestämmelser för storleken på en lovbefriad takkupa.
Visa hela svaret

Vad kostar en stor takkupa?

Vad kostar det att bygga takkupor? – På Byggstart har vi sammanställt en prisdatabas som baseras på byggprojekt där kunder har använt vår plattform för att hitta entreprenörer för sina byggprojekt. Utifrån denna databas har vi kunnat räkna ut ett genomsnittspris på cirka 100.000 kronor per takkupa inklusive moms.

 1. De enklaste byggen landar runt 70.000 kr, medan de större och mer komplicerade projekten kommer upp i summor mellan 150.000 och 250.000 kronor.
 2. Priserna inkluderar arbetskostnader och material.
 3. Priset på en takkupa beror så klart på dess storlek, kvalitén på materialet som används samt vilken sorts kupa man väljer.

Det gör en stor skillnad om man köper in en färdigbyggd kupa som monteras som en enhet eller om den byggs på plats. Hur mycket du kommer att få betala i slutändan får du veta när du hämtar in anbud från olika entreprenörer. Och för att få detaljerade och precisa anbud är det viktigt att planlägga projektet noggrant.

Ett grundligt förfrågningsunderlag med fackmannamässiga ritningar gör det enklare för entreprenörerna att ge exakta anbud. Ta gärna hjälp av en arkitekt eller byggingenjör för att ta fram de nödvändiga ritningarna, det är det bästa sättet att säkerställa att bygget följer gällande byggregler och att takkuporna smälter in i husets arkitektur.

De kan även sköta ansökan om bygglov om du behöver ett sådant. Tänk även på att ditt projekt kan vara berättigat rotavdrag, För att komma i kontakt med kvalitetssäkrade entreprenörer och få pålitliga anbud kan du registrera ditt projekt på Byggstart,
Visa hela svaret

Hur bygger man en takkupa?

Moment 1: Öppna upp eller bygg kupan – När du vet vilken typ av takkupa du vill ha och hur den påverkar konstruktionen är det dags att skrida till verket. Antingen genom att du tar upp ett hål inifrån där kupan ska placeras, eller genom att du påbörjar bygget av kupan innan du tar upp hålet.

 • Vad du väljer är en smaksak.
 • Vissa föredrar att bygga kupan på marken och därefter ta upp hål och montera den.
 • Andra väljer att ta upp hålet först och platsbyggda kupan.
 • Är det höst eller en period av regn på gång är det smidigt om du kan bygga takkupan innan du tar upp hålet i taket.
 • Är det däremot bra väder är det inga problem.

Och du bör ju alltid täcka för hålet i taket när du inte arbetar där hur du än väljer att göra, säger Niklas. Om du börja r med att ta upp hålet gör du vanligen detta inifrån, då ser du var takstolarna går. Om man ska kapa en takstol måste man bära av den först.

 • Niklas rekommenderar att du använder dig av limträbalk eftersom den har god bärighet, men säger att det går bra med en träregel av tillräcklig dimension med.
 • Du kan exempelvis lägga den på vinden, men du kan även lägga den under för att bräda upp.
 • Vill du dölja den är dock vinden ett bättre alternativ.

Med syllen på plats plockar du bort läkt och pannor från taket där kupan ska vara. Hur Stor Takkupa Får Man Bygga Takkupa med lunettfönster. Foto: Marlén Eskilsson
Visa hela svaret

Hur många takkupor får man bygga?

Attefallstakkupa kräver anmälan – Det krävs inget bygglov för att bygga en attefallstakkupa, men däremot krävs en anmälan till byggnadsnämnden. Det krävs dock ingen anmälan om attefallstakkupan ska placeras utanför detaljplan och utanför “sammanhållen bebyggelse där det behövs en anmälan med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen”.

 1. Om det krävs en anmälan behövs ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked för att få ta byggnadsdelen i bruk.
 2. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1.
 3. Göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.
You might be interested:  Hur Nära Tomtgränsen Får Man Bygga?

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

 • En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus.
 • Lag (2014:477),
 • Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1.

rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.

En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7.

underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9.

uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

 • Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1.
 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

 • Åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5.
 • Åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

 • Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8.
 • Åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap.3, 4 §§ 3 § En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver 1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.8 §.3 a § /Träder i kraft I:2022-08-01/ Om byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 3 § för en viss del av en åtgärd, får en annan del av åtgärden inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar den delen.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Solceller?

Vad är Takfallets längd?

Med takfallets längd menas här den sträcka som på ett hus med traditionellt sadeltak sträcker sig från gavel till gavel med tillägg för eventuellt taksprång. Summan av takkupornas bredd får således inte överstiga halva takfallets längd för att undantaget från kravet på bygglov ska gälla.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för att byta tak?

Vad händer om ändringen inte gjorts enligt kraven? – Om en bygglovsbefriad fasadändring bryter mot något krav i PBL, PBF, BBR eller EKS kan byggnadsnämnden ingripa. Det kan vara om något av kraven för lovbefrielse inte uppfylls till exempel om ändringen väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Det kan även vara om ett krav på utformning eller en teknisk egenskap inte uppfylls. Byggnadsnämnden kan i vissa fall förelägga byggherren att rätta till det som är fel eller, om detta inte är möjligt, att återställa. Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.5 § 5 § En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.20 § 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Lag (2011:335), Om en ändring görs och den inte uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse har det gjorts ett olovligt byggande, så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga byggherren att söka bygglov i efterhand eller om bygglov inte kan ges i efterhand att återställa.

 • Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.51 § 51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap.
 • Eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap.2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.12 §.

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.17 § 17 § Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden (lovföreläggande).

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap.20 § 20 § Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har förflutit mer än tio år från överträdelsen. Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.
Visa hela svaret

Får man bygga tak på pergola?

Pergola med eller utan tak – En pergola är en gles konstruktion som bärs upp av ben i hörnen. Pergolan används till exempel som växtstöd, där växternas bladverk efter en tid bildar ett skydd. Om du förser din pergola med någon form av tak, såsom markis eller segelduk, kan du behöva söka bygglov om taket är av permanent karaktär.
Visa hela svaret

Hur stor yta får man bygga på en tomt?

Detaljplanerat område – Det första vi måste förstå är om din fastighet ligger i detaljplanerat område eller inte. Om det finns en detaljplan sätter den ramarna för vad du får bygga på tomten. Vissa detaljplaner anger bara hur stort man får bygga, t ex 120 kvm, 70+30 kvm eller 20 % av tomtytan.

 1. Det kan också finnas regler om antal byggnader, t ex att det endast får finnas ett bostadshus på tomten eller att det får finnas två uthus.
 2. Många detaljplaner har regler hur högt man får bygga.
 3. Med höjd menas oftast byggnadshöjd som är höjden mellan medelmarknivå och takfoten, dvs där väggen och taket möts.
You might be interested:  Hur Högt Insynsskydd Får Man Bygga?

Ibland finns regler för typ av tak (som t ex sadeltak), om minsta eller högsta takvinkel, antal våningar eller inredd vind. En del detaljplaner går längre och anger hur vissa detaljer i byggnaden ska utformas. Det kan handla om t ex fasadmaterial, takbeklädnad och kulörer.

I vissa fall finns formuleringar om att nya hus ska passa med befintlig bebyggelse eller kulturmiljön. En detaljplan rymmer också en plankarta. Den visar det område på tomten där du får placera bygglovspliktiga hus. Ibland finns ytor markerade med kryss där man endast får sätta vissa typer av byggnader, t ex uthus.

Ofta, speciellt mot allmänna vägar, grannar och vatten, finns prickmarkerade ytor. Där kan man inte få bygglov. Kryss- och prickmarkerad mark är dock inget hinder mot att placera byggnader som tillåts strida mot detaljplan – Attefallshus och friggebodar (läs mer om Attefallsregler),
Visa hela svaret

Hur stort får ett burspråk vara?

Balkong och burspråk – För ett en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan får du bygga balkong och burspråk utan bygglov. Balkongen får då vara max 6,0 kvadratmeter. Burspråket får vara max 3,0 kvadratmeter. Du måste uppfylla vissa krav för att få göra detta.

Även om du inte behöver bygglov måste åtgärden följa detaljplanen. I detaljplanen kan det finnas regler om till exempel placering, byggnadsarea, byggnadsform och utformning.Tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden.Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från alla tomtgränser. (Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen.) Tillbyggnaden får inte göras på särskilt värdefull byggnad eller område. I Stenungsund finns sådana områden på Stenungsön (detaljplan nummer 168) och på Kyrkberget (detaljplan nummer 136).Åtgärderna ska utformas så de uppfyller de tekniska egenskapskraven. De ska också uppfylla utformningskraven när det gäller god form-, färg och materialverkan. Om du ska bygga inom strandskyddsområde behöver du få strandskyddsdispens först.

Du kan behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan byggnationen påbörjas om:

tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörstillbyggnaden påverkar brandskyddet i byggnadentillbyggnaden sker i form av en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att vara med i bygglov?

Page 2 – Från och med 1 mars 2017 har kommunfullmäktige beslutat att använda en ny taxa enligt en av SKL:s senaste modeller. Den baserar sig i stort på hur lång tid en viss typ av ärende tar att handlägga i genomsnitt från start till mål. Ärenden som kommit in från och med 1 mars 2017 faktureras efter den nya taxan.

Nybyggnad av enbostadshus 21 459 kronor Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus utan tekniskt samråd (<50 kvm) 8 397 kronor Nybyggnad av komplementbyggnad till en- eller tvåbostadshus med tekniskt samråd (>50 kvm) 16 328 kronor Tillbyggnad enbostadshus utan tekniskt samråd (<30 kvm) 8 397 kronor Tillbyggnad enbostadshus med tekniskt samråd (>30 kvm) 16 328 kronor Fasadändring en-, tvåbostadshus, komplementbyggnad 4 199 kronor Inglasning av altan/uterum 4 665 kronor Skärmtak >15 kvm, en- eller tvåbostadshus 4 665 kronor Mur eller plank vid enbostadshus utan tekniskt samråd 2 799 kronor

Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett bygglov?

Exempel på kostnad för bygglov: – Bygglov för en planenlig åtgärd för nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder inom detaljplanerat område kostar 25 603 kr, och utanför detaljplanerat område kostar bygglovet 30 305 kr. Var uppmärksam på att kostnader kan tillkomma för exempelvis:

Planbesked Nybyggnadskarta Bedömning av sakkunnig Utstakning Certifierad kontrollansvarig

Visa hela svaret

Vad kostar det att ansöka om bygglov?

Ansökan attefallshus – Hur Stor Takkupa Får Man Bygga En anmälan för att bygga ett attefallshus går relativt smidigt att genomföra, och syftet är just att anmälan ska vara betydligt enklare än en bygglovsansökan. Kommunen tar i stort sett alltid ut en administrativ avgift för detta som varierar från kommun till kommun, men uppgår till mellan 6 och 10.000 kronor.
Visa hela svaret