Hur Stort Förråd Får Man Bygga?

Hur Stort Förråd Får Man Bygga
Vad är en friggebod? – Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
Visa hela svaret

Får man bygga 15 kvm utan bygglov?

Vad är en attefallstillbyggnad? – Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

 1. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 4 b §§ 2 § Det krävs bygglov för 1.
 2. Nybyggnad, 2.
 3. Tillbyggnad, och 3.
 4. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.

 1. Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3.
 2. En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.
 3. En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5.

en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.

nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

 1. Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1.
 2. Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

Åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

 1. Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8.
 2. Åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare den får ha högst 15,0 m 2 bruttoarea den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd den ska placeras minst 4,5 meter från gräns den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 • På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

 1. Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4.
 2. Det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.
 3. Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Tunnelbana?

Vad kostar det att bygga ett förråd på 10 kvm?

Priset på en friggebod varierar stort. Här går vi igenom konstruktionen, hjälper dig med kalkylen och ger prisexempel från populära tillverkare och våra medlemmars byggen här på Byggahus. En friggebod kan kosta alltifrån 20 000 kronor till flera hundra tusen kronor, främst beroende hur den ska vara utformad och hur mycket arbete du kan göra själv.

 1. För att klargöra hur priserna på friggebod kan variera, tog vi fram 10 prisexempel på en 15 kvm stor friggebod från 5 olika tillverkare.
 2. Vi diskuterar också de olika kostnadsposterna i ett friggebodsbygge och visar till sist exempel från vad våra medlemmar i forumet har berättat att deras friggebodsbyggen kostade.

I våra prisexempel utgår vi från största möjliga friggebod på 15 kvadratmeter. Priserna på friggebodar varierar med storlek, tillval, antal fönster, standard på husets material, grad av isolering, tillverkare mm. Det tillkommer sedan kostnader i form av grund, eventuell uppvärmning och eventuell elinstallation.

 • Vi börjar med 10 prisexempel på friggebodar (15 kvm) från 5 olika tillverkare.
 • Sommarnöjen Billigaste : Arjan Original House Kostnad: 189 000 kr Om: Vinterbonad (95 i tak, 95 i vägg och 145 i golv), färdigmålad träfasad med liggande panel, träfönster med 2-glas isolerruta, papptak, plåtdetaljer så som vattenavrinning, massiva ektiljagolv, vitmålad slätspont på innerväggarna, elcentral, elinstallation med uttag och infällda spotlights.

Uppskattad monteringstid: 0 h, levereras färdigbyggt och färdigmålat, lyfts på plats av kranbil. Arjan Original Sauna Spa inkl altan pris: 347.900 kr. Dyraste: SASA3 Kostnad: 440 000 kr Om: Platsbyggd och vinterbonad (170 i tak, 145 i vägg och 195 i golv) lösvirkesmodell med putsad fasad, snickeribyggda träfönster, plåttak, plåtdetaljer så som vattenavrinning, massiva ektiljagolv, vitmålad slätspont på innerväggarna, elcentral och elinstallation med uttag.

 1. Uppskattad monteringstid: 3 månader Vad skiljer dem åt: SASA3 är en lösvirkesmodell med putsad fasad som platsbyggs, vilket innebär att du kan anpassa det som du vill – det ingår även plintgrund i priset.
 2. Medan Arjan är en modulbyggd friggebod av trä.
 3. Bastupaket går att få som tillval men dessa varierar i pris beroende på friggebodsmodell, tillval mm.

Det måste därför offereras. Sommarnöjens modell SASA3. Enkelrum Billigaste: S15 Kostnad: 189 000 kr Om: Vinterbonad, färdigmålad träfasad, 3-glas isolerfönster av trä, papptak, plåtdetaljer så som vattenavrinning ingår, furugolv, liggande träpanel inomhus, elcentral och elinstallation med 4 dubbeluttag uttag inomhus och 1 dubbeluttag utomhus samt infällda spotlights inomhus och lampa utomhus. Enkelrums modell S15. Dyraste: E15 Kostnad: 199 000 kr Om: Vinterbonad, färdigmålad träfasad, 3-glas isolerfönster av trä, papptak, plåtdetaljer så som vattenavrinning ingår, furugolv, liggande träpanel inomhus, elcentral och elinstallation med 4 dubbeluttag uttag inomhus och 1 dubbeluttag utomhus samt infällda spotlights inomhus och lampa utomhus.

 • Uppskattad monteringstid: 0h, levereras färdigbyggt och färdigmålat, lyfts på plats av kranbil Vad skiljer dem åt: Mängden fönster gör att priset blir lite dyrare på E15.
 • E15 har tre fönsterpartier på gaveln istället för S15:s två, E15 har även lite högre fönster.
 • Du bestämmer dock själv var du vill ha fönstrena.

Bastupaket går att få som tillval Totalpris: 59 450 kr Om: Ett färdigt paket där panel, lavar, aggregat mm ingår, och den byggs in i friggeboden från fabrik. Bastu till 15 kvm blir 1,5×2,58, vilket blir 3,9 kvm stor men du kan till viss del anpassa måtten utifrån egna önskemål. Enkelrums modell E15. Byggstommar.se Billigaste: Stomme Flex Classic Kostnad: 10 995 kr Om: Färdigkapade golv- och väggstommar samt golvstolar. Övrigt köper du till själv. Uppskattad monteringstid: 30 h Stomme Flex Classic utan panel, från Byggstommar.se. Dyraste: Flex Classic med monterad panel Kostnad: 32 000 kr Om: Färdigpanelade men obehandlade väggsektioner om 45×95 med stående hakpanel, 2 panelade gaveltakstolar samt ytterligare 3 takstolar anpassade för betongtegel, golvbjälklag 45×170. Jade15 från Jadestugan. Jadestugan Billigaste: Jade 15 Kostnad: 26 975 kr Om: Oisolerad 2-rummare med plåttak, fasad av obehandlat, knutat timmer, råspontgolv och råspont som undertak, 1 öppningsbart fönster av 2-glas isolerruta samt en isolerad dubbeldörr och en isolerad enkeldörr. Uppskattad monteringstid: 32 h Jadestugan 15 gäst. Dyraste: Jade 15 Gäst Kostnad: 27 975 kr Om: Oisolerad 2-rummare med plåttak, fasad av obehandlat, knutat timmer, råspontgolv och råspont som undertak, 1 öppningsbart fönster av 2-glas isolerruta, samt 2 glasade enkeldörrar. Uppskattad monteringstid: 32 h Vad skiljer dem åt: Jade 15 Gäst har glasade enkeldörrar medan Jade 15 har en dubbeldörr och en enkeldörr. Easyhouse 15 Värmdö. Easyhouse Billigaste: Easy 15 Bod Kostnad: 75 000 kr Om: Isolerad bod med träfasad och tak av zinkplåt. Isolering 100 mm av cellplast, golv av glasfiberlaminat, invändigt vitmålat ytskikt på innerväggar och innertak, 1 liggande öppningsbart fönster 2-glas isolerruta PVC på framsidan, en vit slät dörr.

Går även att få med putsfasad men då 20 000 kronor dyrare. Uppskattad monteringstid: 30-40 h Dyraste: Easy 15 Värmdö Kostnad: 106 500 kr Om: Isolerad 2-rumsbod med putsfasad och tak av zinkplåt. Isolering 100 mm av cellplast, golv av glasfiberlaminat, invändigt vitmålat ytskikt på innerväggar och innertak, skjutdörrsparti på framsidan och 1 liggande fönster 2-glas isolerruta PVC på gaveln, en dörr på gaveln.

Går även att få med träfasad, då 20 000 kronor billigare. Uppskattad monteringstid: 30-40 h Vad skiljer dem åt: Fasadmaterial, antal rum, dörrmaterial och fönsterplacering. Vad ingår i priset när du köper friggebod? Som du ser finns det en uppsjö valmöjligheter.

Allt från den som bara vill ha en stomme och sedan bygga resten själv, till den som bara vill vara med och designa friggeboden från grunden och sedan få den hemlevererad och lyft på plats. Det första du bör göra är således att se över hur mycket arbete och tid du själv är beredd att lägga ner, samt fundera över hur du tänkt använda friggeboden.

Ska den exempelvis vara vinterbonad eller fungera som kallförvaring? Dina kriterier kommer att påverka priset. En isolerad friggebod är självklart dyrare än ett enklare förråd. När du specificerat dina kriterier och satt upp en budget kan du börja matcha detta mot friggebodar.

 1. Börja med att välja ut friggebodar som befinner sig inom din budget och som är av jämförelsebar standard, den standard du är ute efter.
 2. Plocka därefter fram specifikationen på respektive friggebod och jämför vad du får för pengarna.
 3. Hos vissa leverantörer ingår exempelvis ingen takbeläggning alls, medan du hos andra åtminstone får med underlagspapp.

Hos vissa leverantörer kommer hela friggeboden färdigmonterad till tomten, i andra fall ingår inte frakten och du får bygga ihop den själv. Jämförelsen är viktig eftersom du då ser vilka merkostnader du måste räkna in hos respektive leverantör. Studera:

Hur tjock isolering ingår? Ingår takbeläggning?

○ Om ja, ingår även taktäckning eller bara underlagspapp?

Vad för typ av fönster ingår? Öppningsbara? U-värde? Material (PVC, trä, aluminiumbeklädd utsida?) Är den grundmålad? Vad är monteringstiden? Ingår elinstallation? Ingår material till grunden? Ingår transport i kostnaden?

Byggkostnad för friggebod En viktig kostnadspost är monteringen. Dyrast är de fall då du får den hemlevererad helt färdigmonterad och lyft på plats. Å andra sidan slipper du då bygga den själv, eller ta dit en snickare. Väljer du istället en modul är det inte särskilt svårt att montera ihop den själv, det mesta kommer färdigkapat.

 1. Men du kan även anlita en snickare.
 2. Snickare kostar i genomsnitt 450 kronor i timmen.
 3. Skulle du exempelvis anlita en snickare för att bygga ihop Jade 15 Gäst skulle det kosta 14 400 kronor, förutsatt att snickaren bygger den på den tid som det uppskattas ta för den händige amatören.
 4. Med lite tur är snickaren snabbare.

Be tillverkaren om uppskattad monteringstid för den byggsats du valt och ta in offerter från flera olika snickare. Det går att komma ner i ett bra pris med lösvirke om du har en snickare med bra virkespriser och lågt pris ut mot kund, eller om du kan förhandla till dig ett bra pris hos din lokala handlare.

 1. Mycket handlar om priserna på orten och om huruvida du är en “gör det självare” eller en som vill ha friggeboden färdigmonterad på plats.
 2. Men dagens modulpriser är relativt pressade redan, så du bör ändå göra en jämförelse innan du bestämmer dig.
 3. Olla även om modulens delar kommer färdigkapade.
 4. Ska du bygga friggeboden själv spelar det kostnadsmässigt ingen roll, men om du har snickare som ska resa den kan du spara pengar på arbetskostnaden om boden går fort att resa – och det är såklart något du bör ta med i jämförelsen mellan lösvirkes- och modulbyggt.

Å andra sidan kanske du har en del sidokrav när det kommer till utformningen, delar som är enklare att genomföra om du bygger lösvirkesbyggt eftersom det då är enklare att forma bygget utifrån behov. Då kan det bli billigare att få till dessa om du bygger lösvirkes än om du ska specialbeställa en modulbod.

Övriga kostnadsposter – grund, el En stor kostnadspost som du inte får glömma bort är grunden. En platta på mark innebär dels att du måste gräva ut området, och dels att du måste ta dit bergkross, makadam, armering, eventuell isolering samt betong. Du bör räkna med en kostnad på cirka 1 500-2 500 kronor per kvadratmeter under idealiska förutsättningar om du låter en markentreprenör göra hela jobbet.

You might be interested:  Hur Får Man Bort Kåda Från Trä?

Platta på mark är bra om du tänkt bygga en vinterbonad friggebod. Du kan också välja en plintgrund. En sådan är betydligt billigare men isolerar också sämre. Du gräver då gropar ner till frostfritt och fast djup för plintarna, lägger i lite sten, därefter gjuter du plintarna i formar.

 1. Här hittar du en fullständig guide: http://www.weber.se/gor-det-sjalv/gjuta/gjuta-plintar-och-stolpar.html Vill du ha värme i friggeboden, och kanske även el till dina prylar, krävs också en elinstallation.
 2. Om en sådan inte ingår i priset krävs en elektriker.
 3. Dessa kostar i genomsnitt 600 kronor i timmen.

Här kan du se hur en sådan elinstallation kan gå till: https://www.youtube.com/watch?v=PO5ktAui9Fk Kalkylen Som du ser kan en friggebod kosta allt från 20 000 kronor till flera hundra tusen kronor, beroende på dina val. Det du bör räkna in i kalkylen är: Grunden – Exempelvis (plintgrund) gjutformar, betong, armeringsjärn och stolpfästen.

Materialet till själva friggeboden – Exempelvis bjälklag med trossbotten och isolering, reglar för väggstomme, åldersbeständig plast, takstolar, isolering till tak och väggar, råspont till yttertak och golv, underlagspapp, fasadpanel, fönster, dörr, vattenavrinning, färg, innerväggar, innertak, golv, spikar, beslag mm.

Eventuella installationer, så som exempelvis elinstallation. Eventuell monteringskostnad Medlemmarnas friggebodar I vårt forum diskuteras ämnet friggebod flitigt och många av medlemmarna har både byggt själva och köpt färdiga friggebodar. Här kommer några aktuella prisexempel.

AndersS: Byggde en själv på gjuten platta, shingel på tak, pardörrar med stor glasyta, två fasta fönster egentillverkade, enkelt att ansluta el utan undercentral, ryggåstak, etc.Kostade ca 40-50″ klart före möblering men då köptes virke direkt på såg och pardörrarna var ett par felgjorda gällande höjd.

Allt arbete gjorde jag själv. Så 40-60″ vinterbonad+el är nog ganska rimlig gissning. Länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-kan-gaeststuga-friggebod-kosta.223164/ Lawrence: Jag har byggt en oisolerad bod på 15m2. Enkla skjutportar, 3 fönster fr Byggmax.

Kostnad: gräv 3, platta 10, virke, plåttak mm 35, fönster, plåtbleck mm 4, porthjul, el mm 8 Så blir faktiskt 4000 / m2 oisolerat men med hög kvalitet ! 🙂 Länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-kan-gaeststuga-friggebod-kosta.223164/ Jonne72: Vår 12,5 m2 bod i lösvirke gick loss på drygt 17000 exklusive virke.

Oisolerat utan el, men inkl. platta, plåttak, fönster och dörr. Hade vi behövt köpa virke i bygghandeln skulle det nog blivit ca 6-7000 till ( 24 000 kr, reds anm.). Länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/faerdig-friggebod-eller-loesvirke.224134/ Olofmc: På mina 15 kvadrat har jag fönster för 3500:-, Dörr 1000:-, Takavvattning +2000:-, plåtar och bleck 1500:-, Takpapp 4500:-.
Visa hela svaret

Får man bygga förråd utan bygglov?

Vad är en friggebod? – Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
Visa hela svaret

Hur nära huset får man bygga ett förråd?

Ändringar av en friggebod kan kräva bygglov eller anmälan – Om det görs ändringar av friggeboden efter att den är färdigbyggd kan det krävas bygglov eller anmälan trots att själva friggeboden inte krävde lov eller anmälan när den uppfördes. Inom detaljplanerat området krävs det bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en friggebod om åtgärden innebär att byggnaden eller områdets karaktär väsentligt förändras.

Även sådana åtgärder som inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär kan kräva bygglov. Det gäller om kommunen i detaljplan har infört bygglovsplikt för dessa åtgärder. Inom detaljplanerat område krävs det även bygglov för en göra en annan ändring om den väsentligt påverkar friggebodens yttre utseende.

Det kan till exempel vara att ta upp ett fönster eller sätta in en dörr. Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Detta gäller även om det är en väsentlig förändring av byggnaden eller områdets karaktär.

 • Det krävs inte heller bygglov för ändringar som väsentligt påverkar byggnadens yttre utseende.
 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1.
 • Nybyggnad, 2.
 • Tillbyggnad, och 3.
 • Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5 § 5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

 • Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov.
 • Lag (2018:636),5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om 1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

 1. Lag (2017:424),
 2. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1.
 3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.
 4. Det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5.

 • Det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.
 • Det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan tillbyggnad som avses i 5 a §, 9.

 1. Det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan åtgärd som avses i 3 c §.
 2. Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygglovsprövning.
 3. Lag (2018:1324),
 4. Även om det inte krävs någon anmälan för att uppföra friggeboden kan det krävas anmälan för att göra invändiga ändringar.

Det kan till exempel vara om byggnadens bärande konstruktion berörs. Det kan även krävas anmälan för exempelvis installation av vatten, avlopp, eldstad eller ventilation. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5 § 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1.

Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4.

en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7.

 1. Underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.
 2. Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9.
 3. Uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10.

uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12. tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Ska Man Äta För Att Bygga Muskler?

Hur högt får ett förråd vara?

Regler för friggebod 15 kvm – Reglerna för en friggebod är inte särskilt komplicerade, vilket har gjort friggeboden till en populär komplementbyggnad på många svenska tomter. Följer du de nya reglerna för friggeboden krävs varken bygglov eller anmälan till kommunen.

 • Du kan bygga en friggebod även om du ska bygga fritidshus eller om du bygger permanentboende.
 • En friggebod är en fristående komplementbyggnad som uppförs i direkt närhet till ett en- eller tvåbostadshus.
 • Alltså måste det redan finnas en permanentbostad på tomten för att en friggebod ska få lov att byggas.

Friggeboden får vara upp till 15 kvm med en maxhöjd på 3 meter, men du kan även dela ytan mellan flera friggebodar. Till exempel kan du ha en friggebod på 10 kvm och en mindre byggnad på 5 kvm – så länge den sammanlagda ytan inte överstiger 15 kvm. I stort sett kan du bygga en friggebod till vilket ändamål du vill, så länge du följer reglerna och så länge det anses vara en komplementbyggnad till din nuvarande bostad.

 1. Du bör även tänka på att byggnaden skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 2. Vill du placera det närmare, krävs skriftligt grannmedgivande.
 3. Dessutom får friggeboden inte placeras i närheten av stränder eller nära allmän väg.
 4. Dessa regler skiljer sig ofta mellan kommuner, så det är alltid bäst att kolla upp vad som gäller där du bor.

En typisk regel för friggeboden som många missar är reglerna kring brandsäkerhet som beskrivs i kapitel 5 i BBR. Om reglerna inte uppfylls kan byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift för den olovliga byggnationen. Du kan läsa mer om brandsäkerhet för din friggebod längre ned.
Visa hela svaret

Hur många komplementbyggnader får man ha?

Detta gäller – Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte vara större än 30m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.

 1. Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från gräns, men får placeras närmare gränsen om berörda grannar medger det.
 2. Byggnaderna ska hålla sig 4,5 meter ifrån allmän plats som exempelvis gata, park.
 3. Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15m².
 4. Det kräver inte en anmälan.
 5. Du får i de flesta fall uppföra en komplementbyggnad även om det strider mot den aktuella detaljplanen.

Ett exempel är att du får bygga en komplementbyggnad på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickad mark.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för carport?

Nybyggnad och tillbyggnad kräver oftast bygglov – Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även byggnader utan väggar, till exempel större skärmtak eller carportar, kräver bygglov.

 • Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader.
 • Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid.
 • Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen.

Det kräver därför både rivningslov och bygglov. För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikten, läs mer om detta på sidan Att bygga utan bygglov,
Visa hela svaret

Får man sätta in fönster utan bygglov?

När krävs det bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende? – Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att:

ändra en byggnads färg, byta fasadbeklädnad, byta taktäckningsmaterial, eller utföra en annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för fasadändringar. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. Med omfärgning eller att ändra en byggnads färg avses att byggnaden målas om i en ny kulör. Med byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial avses ändring till ett annat material. Med åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende avses exempelvis att ta upp nya fönster eller dörrar eller väsentligt ändra befintliga sådana.

(jfr prop.1985/86:1 sid.693 f.) Med förslag till ny plan- och bygglag, prop.1985/86:1 (på Sveriges riksdags webbplats) Det finns vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns också undantag från lovplikten.

 • För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasader eller tak som vetter mot kringbyggd gård.
 • Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5, 6 a §§ 5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636),5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om 1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

Lag (2017:424),6 a § För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård.

 • Första stycket gäller inte om 1.
 • Kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 • Åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.
 • Lag (2017:424),
 • Bygglov för ändring av byggnaders yttre utseende För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för fasadändringar.

Under förutsättning att åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär krävs det inte bygglov för att byta:

färg, fasadbeklädnad, eller taktäckningsmaterial.

Bygglov krävs varken för bostadsbyggnader eller för tillhörande komplementbyggnader som till exempel garage, friggebodar eller attefallshus. Andra åtgärder på en- och tvåbostadshus som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, som till exempel att ta upp nya fönster eller dörrar, är inte undantagna från lovplikten.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5 § 5 § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver bygglov. Lag (2018:636),5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

 • En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.
 • Första stycket gäller inte om 1.
 • Kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.
 • Åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

Lag (2017:424), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2 § 2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Visa hela svaret