Köpa Tomt Vänta Med Att Bygga?

Köpa Tomt Vänta Med Att Bygga
Ansök om förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område – Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på.
Visa hela svaret

Hur går det till när man köper tomt?

Tips när du ska köpa tomt –

 1. Bestäm dig för i vilka områden du kan tänka dig att bo.
 2. Håll regelbunden koll på utbudet av tomter och prisnivån i olika områden via mäklare, annonser, husleverantörer och kommunens tomtkö.
 3. Läs detaljplanen som gäller för den tomt eller område du är intresserad av.
 4. Glöm inte att kolla upp kommunens områdesplan som visar vilken utveckling man planerar för i området.
 5. Kontrollera om tomten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp, el och fibernät eller om dessa kostnader tillkommer.
 6. Fundera igenom redan innan du köper tomten var ett framtida hus ska placeras och gör en bedömning av hur omfattande mark- och anläggingsarbetena skulle bli.
 7. Besök gärna tomten vid olika tidpunkter under dagen så att du ser var det finns sol och skugga på morgon, eftermiddag och kväll.
 8. Bra pris på tomt? Undersök vad som krävs för att tomten ska bli byggklar innan du köper. Markarbete som sprängning och schaktning kan bli väldigt dyrt.

Läs mer om bygglovsansökan Läs mer om priser och budget för husbygget: Vad kostar det att bygga hus?
Visa hela svaret

Kan man ta lån för att köpa tomt?

Köpa Tomt Vänta Med Att Bygga Funderar du på att bygga hus och undrar hur du kan låna pengar till tomtköpet? Du är inte ensam. Många svenskar väljer att köpa tomt och bygga nytt eftersom att den skenande bostadsmarknaden har drivit upp huspriserna. Men, när du ska köpa tomt och bygga nytt behöver du göra lite annorlunda mot när du köper ett färdigt hus.

Så här gör du för att låna till ditt tomtköp : Det går inte att ta ett bolån till tomtköp eftersom att långivaren juridiskt inte kan ta emot någon pant mot tomten. Däremot kan du finansiera tomtköpet och låna till tomten med ett privatlån, Bolån har generellt sätt lägre räntor en privatlån, men eftersom att du kan ta ett bolån så fort du har ett hus på tomten kan du betala tillbaka privatlånet relativt snabbt.

En tomt för 500 000 kronor kostar 1 166 kr i räntekostnad per månad (efter ränteavdrag) om du får en låneränta på 4 %. Om det tar två år från tomtköpet till att huset står klart och du kan ta ett bolån som omfattar både tomten och huset kostar lånet knappt 28 000 kr.
Visa hela svaret

År det värt att köpa mark?

Att köpa tomt är en investering av både tid och pengar. Ska du dessutom bygga hus på tomten blir det allt viktigare att hålla koll på dem båda. Vilken kostnad kan jag förvänta mig när jag köper en tomt? Vid något tillfälle under inköpsprocessen bör du överväga riskerna med köpet och väga de mot det lån du tar.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att fylla upp en tomt?

Vad kostar det att få markarbete utfört? – Markberedningen innefattar allt som behöver göras på en tomt innan byggarbetet av ett hus kan dra igång. Man kan även utföra markarbete i samband med att man gör större förändringar av sin trädgård. Markarbete omfattar bland annat grävarbete, sprängning, bortforsling av schaktmassor och att plana ut trädgården.

 • Markarbetet är ett av de stora osäkerhetsmomenten i samband med ett bygge.
 • Det är inte sällan den här delen som gör att man som byggherre spräcker sin budget.
 • I samband med att man sätter skopan i backen kan det uppstå stora och oförutsedda utgifter, beroende på vad man stöter på under markytan.
 • På Byggstart har vi byggt upp en prisdatabas som är baserad på projekt där kunder har nyttjat vår plattform för att hitta hantverkare eller entreprenörer.

Enligt vår databas ligger genomsnittspriset för markarbete runt 5.000 kr per kvadratmeter. Det här priset inkluderar alla kostnader som kommer med markberedningen. Det förekommer emellertid stora variationer i pris mellan olika typer av projekt. Utifrån vår prisdata kan vi se att de allra flesta betalar mellan 1.500 kr och 8.000 kr per kvadratmeter för utförandet av markarbetet.

 1. Det är emellertid svårt att estimera kostnaderna för markarbete eftersom detta i huvudsak styrs av markförhållandena på tomten – samt hur djupt det behöver grävas, såklart.
 2. Markförhållandena kan variera mycket från tomt till tomt, men också inom en och samma tomt.
 3. Man vet sällan hur det ser ut innan man börjat gräva.
You might be interested:  Hur Mycket Behöver Man Äta För Att Bygga Muskler?

Kostnaderna kan gärna rinna iväg om det visar sig att man behöver spränga bort större bergmassor eller om det visar sig att tomten har lergrund. Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Vad kostar det att förbereda en tomt?

Om du ska anlita någon för att schakta din tomt kan du räkna med att det kommer kosta 2000–4000 kr/kvm tomt som ska schaktas. En normalstor villatomt om 1500 kvm där en normalstor tillbyggnad om 50–100 kvm ska byggas brukar markarbetet kosta mellan 70 000–80 000 kr och ta ungefär 2–3 veckor att utföra.
Visa hela svaret

Kan man köpa en tomt som inte är avstyckad?

Om Lantmäteriet inte godkänner avstyck- ningen är ert köp av en del av fastigheten ogiltigt. När avstyckning sker bör ni tillse att Lantmäteriet i samband med förrättningen skapar eventuella nödvändiga servitut för er fastighet.
Visa hela svaret

Vad får man göra på obebyggd tomt?

Prövning av tomtkrav i bygglov – Om bygglov krävs ska kraven på tomter prövas i bygglovet. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.30 § 30 § Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap.2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2.

 • Åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3.
 • Åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4.
 • Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap.6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap.1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen.

Lag (2018:636),30 a § Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b.

En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900), Är tomten obebyggd behöver ansökan om bygglov innehålla information om hur tomten ska ordnas i samband med bebyggandet för att byggnadsnämnden ska kunna göra en bedömning om tomtkraven uppfylls.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.9 § 9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer, 3.

det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 5.

 • Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 6.
 • Risken för olycksfall begränsas.
 • Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. På bebyggda tomter vid bygglovspliktig ändring av byggnad ska tomtkraven tillämpas i skälig utsträckning med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.

Det innebär att tomtkraven ska tillämpas vid till exempel tillbyggnad av en byggnad med hänsyn till kostnaderna för tillbyggnaden och tomtens förutsättning till att uppfylla kraven. Tomtkrav ska tillämpas eftersom tillbyggnad är en form av ändring av byggnad. Däremot kan tomtkrav inte ställas på en bebyggd tomt där det ska uppföras en ny fristående byggnad, till exempel ett lovpliktigt fristående garage till ett enbostadshus.

Det beror på att det då inte handlar om ändring av en byggnad. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.11 § 11 § I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad som kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 § eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.8 § ska 9 § tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stor Takkupa Får Man Bygga?

Kan man sälja en del av sin tomt?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Då du äger en fastighet tillsammans med din bror handlar det om ett samägande till vilket samäganderättslagen ( SamägL ) är tillämplig. Samäganderättslagen är dispositiv vilket innebär att det går att avtala om att lagen inte ska användas.

 1. Eftersom du inte skriver något om att samäganderättslagen är bortavtalad utgår jag från att lagen är tillämplig i dess helhet.
 2. Jag kommer i det följande dels att förklara vad som gäller vid tvångsförsäljning, dels att redogöra för om du kan sälja din del av fastigheten och om det kan överklagas av din bror.

Utgångspunkten är att delägarna måste vara överens om allt Som utgångspunkt vid samägande krävs det att båda delägarna är överens om såväl förfogande som förvaltning av den samägda fastigheten (2 § SamägL). Med förfogande avses att ni måste vara överens om ni t.ex.

Vill sälja hela fastigheten eller hyra ut den. Med förvaltning avses faktiska åtgärder för fastighetens vård. Motsatsvis innebär bestämmelsen att delägarna har rätt att göra vad de vill med sin andel i fastigheten. Du har rätt att sälja din andel i fastigheten, och det kan inte överklagas. Som delägare i fastigheten kan man begära tvångsförsäljning av fastigheten Som du själv nämner finns det en möjlighet för dig att begära tvångsförsäljning av hela fastigheten på offentlig auktion.

Ansökan om sådan försäljning ska lämnas in till tingsrätten. Den andre delägaren kan normalt inte förhindra försäljningen, undantaget är om det finns synnerliga skäl då det kan ges anstånd ( 6 § SamägL ). I praxis har rekvisitet “synnerliga skäl” tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.

 • Domstolen kan besluta om ett minimipris Om någon av delägarna begär det, ska domstolen besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under ( 9 § SamägL ).
 • Minimipriset har funktionen av ett minimiskydd för att fastigheten inte ska säljas så billigt att det blir oförmånligt för någon av delägarna.

Minimipriset får inte sättas så högt att det i praktiken förhindrar eller försvårar en försäljning. Högsta domstolen har i praxis uttalat att när en fastighet utbjuds till försäljning enligt samäganderättslagen är utgångspunkten för minimipriset att det ska motsvara taxeringsvärdet.

Om en utredning i det särskilda fallet ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för försäljningen, ska minimipriset sättas till tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris ( NJA 2012 s.757 ). Rätten utser en god man och delägarna delar på kostnaderna När rätten beslutar om att fastigheten på delägares begäran ska säljas på offentlig auktion kommer en god man att utses.

Vederbörandes uppgift är att ombesörja auktionen och fördela köpeskillingen ( 8 § SamägL ). De kostnader som uppkommer för god man, auktionskostnader m.m. ska delägarna dela på utifrån sin lott i fastigheten ( 15 § SamägL ). I fallet innebär det att om ni äger halva fastigheten var så delar ni på kostnaderna med hälften var.

Under auktionen kan vem som helst lägga bud på fastigheten. Vill din bror köpa ut dig och behålla fastigheten kan han således lägga bud under auktionen. Men det innebär även att andra intressenter får möjlighet att lägga bud för att köpa fastigheten. Om du och din bror är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller ert beslut ( 12 § första stycket SamägL ).

Är ni däremot inte överens gäller det högsta budet, så länge det inte understiger eventuellt beslutat minimipris ( 12 § andra stycket SamägL ). För- och nackdelar med tvångsförsäljning av samägd egendom Den största fördelen med tvångsförsäljning är att det ger dig möjlighet att sälja hela fastigheten även om ni inte är överens.

Ytterligare en fördel är att det verkliga marknadspriset kommer att visas. Nackdelarna med tvångsförsäljning är främst kostnaden som uppkommer för god man (lön för visning, auktionskostnader m.m.). En annan nackdel är att det finns en risk att ingen av er lägger det högsta budet och att någon annan i slutändan blir ägare till fastigheten.

Sammanfattning Du och din bror ska som utgångspunkt vara eniga i allt som rör fastigheten som helhet, som ni samäger. Din bror kan däremot inte hindra dig att sälja din andel av fastigheten. För att sälja din andel av fastigheten krävs det inget samtycke och det går inte heller att överklaga.

You might be interested:  Fylla Sprickor I Trä Med Epoxy?

Det finns även en möjlighet att begära tvångsförsäljning med stöd av samäganderättslagen. Begäran om tvångsförsäljning inges till tingsrätten som kommer att besluta om försäljning och utse en god man. Den gode mannen ombesörjer visning och försäljning av fastigheten. Kostnaderna delas mellan delägarna utifrån er lott i den.

Om någon av parterna begär det kan tingsrätten besluta om ett minimipris för fastigheten, enligt praxis är det taxeringsvärdet. Minimipriset innebär att fastigheten inte kan säljas hur billigt som helst. I undantagsfall kan det beslutas om ett minimipris som är högre än taxeringsvärdet.

Om båda delägarna är närvarande vid auktionen gäller ett bud om båda är ense om att anta det. I annat fall gäller högsta budet, så länge det överstiger minimipriset. Under auktionen kan såväl någon av delägarna som andra intressenter lägga bud på fastigheten. Om tvångsförsäljning är ett alternativ rekommenderar jag att du anlitar en jurist för ändamålet.

En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig att titta på ärendet och företräda dig för det fall att det behövs. Möjligheten för din bror att nå framgång med en överklagan är ytterst begränsade. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på [email protected] för en offert och vidare kontakt.
Visa hela svaret

Vad krävs för att sälja tomt?

Att sälja en tomt – hur fungerar det? – En tomt kan säljas genom en mäklare som då hjälper till med bland annat värdering, marknadsföring, visning av tomten, budgivning och upprättande av avtal. En tomt kan även säljas på egen hand men då kan det vara bra att låta en jurist upprätta avtalen om man själv inte har de juridiska kunskaper som behövs. Tomten kan säljas som en helhet eller styckas av.
Visa hela svaret

Vad kostar en tomt på landet?

Stycka av en tomt – tiodubbla värdet på marken Ett sätt att tjäna pengar på sin skogsmark är att helt enkelt sälja den. Men inte alltihop. Kanske finns mindre delar som är mindre bra ur skogsbrukssynpunkt, men desto mer attraktiva avstyckade som tomtmark.

 • Några som jobbar med detta i stor skala är Sveaskog.
 • Ofta behöver de inte ens leta efter kunderna: – Vi får hundratals förfrågningar per år, fler än vi har kapacitet att hantera, berättar Per Eriksson, Affärsansvarig Fastighetsutveckling på Sveaskog.
 • Oftast ber vi intressenterna att själva skaffa muntligt förhandsbesked om bygglov från kommunen.

Om de får det kollar vi internt att det går bra att stycka av marken, att det inte blir några störningar vad gäller skogsbilvägar, områden för naturvård etcetera. Enligt Per Eriksson är det oftast ganska lätt att få bygglov på vanlig skogsmark, speciellt om det gäller i anslutning till en gård eller annan befintlig bebyggelse.

 • Priset för en tomt på 1 000 – 2 000 kvadratmeter på skogsmark ligger runt 300 000 – 500 000 kronor, men kan variera kraftigt.
 • Jämfört med medelpriset på skogsmark i Sverige på 53 097 kronor per hektar (från 2010 enligt Skogsstatistisk årsbok) innebär det att marken kan vara värd upp till 10 gånger så mycket som tomt.

I strandnära lägen, som är mer efterfrågade, är det svårare att få bygglov och strandskyddsdispens. Men sen 2009 har kommunerna möjlighet att peka ut så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära områden. Där ska det vara lättare att få bygga, och syftet är bland annat att kunna erbjuda attraktiva tomter för att attrahera boende.
Visa hela svaret