Kyrka I Trä Till Stockholm 1918?

Kyrka I Trä Till Stockholm 1918
För den nuvarande kyrkan i Västergötland, se Seglora kyrka, Västergötland,

Seglora kyrka
Kyrka
Län Stockholm
Stift Stockholms stift
Invigd 1918 (nuvarande platsen)
Webbplats : skansen.se

Seglora kyrka är en kyrkobyggnad i trä belägen på Skansen i Stockholm, Den restes 1729 i Seglora i Västergötland, men flyttades 1918 till Skansen, efter att en ny sockenkyrka i sten gjort den äldre kyrkan överflödig.
Visa hela svaret

Vad kallas en medeltida kyrka i trä?

Husby-Sjuhundra kyrka – Kyrka I Trä Till Stockholm 1918 Image 1 of 5 En av flera runstenar vid Husby-Sjuhundra kyrka. Stenen är runskrift på tre sidor och har stilistiskt daterats till 980-1015. Texten på stenen lyder: “Djärv och Orökna och Vige och Joger och Gerhjälm, alla dessa bröder lät resa denna sten efter Sven, sin broder.

  1. Han blev död på Jylland.
  2. Han skulle fara till England.
  3. Gud och Guds moder hjälpe hans själ bättre än han förtjänade”.
  4. Fotograf Alf Nordström De tidigaste kyrkorna som byggdes i Stockholms län var gjorda av trä.
  5. Inga av dessa finns kvar i dag, men arkeologiska och arkitektoniska lämningar är tydliga spår att vissa stenkyrkor föregicks av en äldre kyrka.

Träkyrkorna byggdes av stormän på 1000 – och 1100-talen, för att demonstrera sin nya tro och sin maktposition. På 1200-talet kom kunskapen om att bygga större stenbyggnader och nya kyrkor byggdes nu i sten. De medeltida kyrkorna som vi ser idag är byggda av sten och har en specifik arkitektur med torn, långhus och kor, men de första kyrkorna i Stockholms län var uppförda i trä.

  1. Idag finns inga av träkyrkorna från medeltiden kvar, men ett fåtal är bevarade i andra delar av Sverige.
  2. Många av träkyrkorna brann ner eller revs och ersattes en ny kyrka av sten.
  3. Vissa stod kvar även efter medeltiden.
  4. Ibland byggdes den nya kyrkan ovanpå den gamla kyrkan, och då är det möjligt att rester från den äldre träkyrkan ligger under den yngre stenkyrkan.
You might be interested:  Hur Lång Tid Tog Det Att Bygga Tower Bridge?

Kyrkor där faktiska lämningar av tidiga träkyrkor har hittats är dock få till antalet, ingen har hittills hittats i Stockholms län. Däremot tros flera medeltida stenkyrkor i länet ha föregåtts av en träkyrka och i vissa fall är bevisen för detta förhållandevis säkra.

Ett sådant bevis är lämningar från gravplatser som är äldre än stenkyrkan som är bevarad och där gravar hittats under stenkyrkans murar som vid exempelvis Lovö kyrka. I Uppland är det vanligt att sakristian är äldre än långhuset som är fallet i Össeby kyrkoruin. Detta tyder på att sakristian ursprungligen uppförts i anslutning till en träkyrka som sedermera rivits och ersatts med ett långhus av sten.

I andra fall är det koret som är äldst och uppförts för en träkyrka som försvunnit. En annan indikation på att stenkyrkan haft en föregångare i trä är de fall där kyrkans placering är osymmetrisk i förhållande till kyrkogården. I vissa fall finns det även bevarade inventarier som är äldre än stenkyrkan och därför troligtvis hör samman med en tidigare kyrka. Det närmsta vi kan komma hur en träkyrka såg ut i Mälardalen under 1100-talet är stenkistan till minne av St Botvids bror Björn. Den har formen av en träkyrka, men påminner mer om ett vikingatida långhus än en romansk stenkyrka. Stenkistan vid Botkyrka kyrka är en kopia, originalet finns på Historiska museet.

Fotograf Mattias Ek Den äldsta nu bevarade träkyrkan i Sverige är Granhults kyrka i Småland. Den byggdes på 1220-talet och även om den sedan dess blivit ombyggd flera gånger så visar den hur en medeltida träkyrka i Stockholms län kan ha sett ut. Granhults kyrka är uppförs i timmer, har släta väggar och saknar så kallade utknutar, det vill säga utstickande knutskallar.

Under medeltiden används i princip två olika träbyggnadstekniker för att bygga en träkyrka, dels knuttimring, dels stolpverkstekniken som förekommer i de norska medeltida stavkyrkorna men även i Hedareds stavkyrka från 1500-talet, Sveriges enda bevarade stavkyrka.
Visa hela svaret

You might be interested:  Hur Stor Får Man Bygga Utan Bygglov?

När flyttades Seglora kyrka?

Seglora kyrka är exempel på de många landsortskyrkor som funnits och ännu finns runt om i Sverige. Kyrkan är från Seglora socken, Marks härad i Västergötland och uppfördes 1729-30. Kyrkan flyttades till Skansen år 1916.
Visa hela svaret

Vad heter kyrkan på Skansen?

Seglora kyrka på Skansen.
Visa hela svaret

Vad kallas medeltida byggnad av trä?

Puottaure kyrka i juli 2011, Jokkmokks kommun, Lappland. Granhults kyrka, Kronobergs län En träkyrka är en kyrkobyggnad uppförd i trä, De första kyrkor som byggdes i Skandinavien var träkyrkor och det finns få lämningar kvar från dessa. De tidigaste kyrkorna förstördes ofta av brand, eller röta i de fall trävirket hade kontakt med jorden ( palissadkonstruktioner ).
Visa hela svaret

Vilken är den äldsta kyrkan i Sverige?

Vadstena Publicerat torsdag 2 februari 2012 kl 11.00 I år fyller Herrestad kyrka utanför Vadstena 900 år. Det gör den till Sveriges äldsta daterade kyrka. Hans Merseburg, präst i Vadstena och Dals församling, tycker att det är ett jubileum väl värt att fira.

– Jag tycker själv att det är jättemärkligt att kyrkan är 900 år gammal. Den är ju förhållandevis välbevarad. Man har byggt på den lite grann, och moderniserat lite. Det är ett jättespännande hus, säger han. Herrestad kyrka har kunnat dateras till år 1112 med hjälp av prover från takstolsvirket. Möjligtvis kan den vara fem år äldre eller yngre.

Dateringen gör den till Sveriges äldsta daterade kyrka, men även att det i år är dags för 900-årsjubileum. Aktiviteterna som ordnas under jubileumsåret kommer både att kretsa kring det religiösa och kring kyrkans historia. I mars blir det till exempel en festhögmässa med biskop Martin Modéus.
Visa hela svaret