Vad Kostar Det Att Bygga Balkong?

Vad Kostar Det Att Bygga Balkong
Upphängningsmetoden är avgörande – När vi monterar balkonger på fasader eller på taket är det absolut nödvändigt att detta sker säkert, ordentligt och i enlighet med gällande lagstiftning. Detta kommer vi aldrig att kompromissa om. Det finns flera olika upphängningsmetoder som varierar beroende på bland annat fastighetens ålder, karaktär och höjd.

 1. Ett exempel på en avgörande faktor för upphängningsmetoden är vilken våning balkongen ska sitta på.
 2. Ju högre upp du kommer i en äldre byggnad, desto mindre vikt kommer att ligga över balkongen för att hålla denna “spänd”, precis som tegelverket blir tunnare.
 3. Detta innebär att vi måste göra en mer omfattande fastsättning på de övre våningarna, vilket kommer att öka priset på en balkong på exempelvis fjärde våningen jämfört med motsvarande på första våningen.

När vi börjar montera balkongerna måste vi ha plats för att installera vår byggarbetsplats och byggställning. Vi försöker generellt att ta så lite plats som möjligt men ett visst utrymme måste vi naturligtvis ändå ha och ibland kanske till och med besvära lite grann.

 1. Ofta placerar vi våra materialcontainers och trailer på gatan framför er egendom, men om vi ska montera balkongerna mot gården måste vi få en arbetsplattform och våra material in på gården.
 2. I de allra flesta fall kan arbetsplattformen köras genom en port till gården men i de fall där detta inte är möjligt måste plattformen lyftas in på gården ovanför taket med en speciell mobilkran.

Denna del kommer också att påverka priset på balkongen eftersom det kommer att ingå i byggarbetsplatskonstruktionen och blir alltså en gemensam kostnad. Och vad kostar en balkong då? Som du ser beror det på väldigt många olika saker och därmed finns det inte ett generellt svar på den frågan.

 1. Men ändå lovade vi i början av artikeln att komma med ett prisförslag för att bygga en standardbalkong och självklart håller vi vad vi lovar.
 2. En standardbalkong på en och en halv gånger tre meter med pardörr kostar normalt 140 000–160 000 kr inkl. moms.
 3. Om projektet omfattar färre än åtta balkonger kommer priset på balkongen vanligtvis att vara något högre.

En enda standard fasadbalkong på ett befintligt flervåningshus kostar cirka 300 000 inkl. moms. Så det finns alltså många pengar att spara om du kan få med dina grannar till balkongprojektet, för på så sätt är ni flera om att dela den gemensamma kostnaden och därmed faller även priset på den enskilda balkongen.

 • När vi pratar om balkongpriser på Altandk.se inkluderar priset hela processen från första besiktning och erbjudande — som för övrigt är gratis och inte bindande — till dess att den färdiga balkongen hänger på din fasad.
 • Det betyder att vi gör allt ansökningsarbete hos kommunen, vi tillhandahåller rätt tekniska beräkningar och självklart producerar vi din balkong och monterar den med hjälp av våra egna montörer.

Utöver ovanstående ska du vara beredd på att ytterligare kostnader kan uppstå, till exempel kommunal ärendehantering, egen rådgivare/administratör, VVS-arbete i samband med att flytta befintliga radiatorer under fönster och efterföljande målningsarbete.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga balkong bostadsrätt?

Vad kostar det att bygga balkong? – Exakt vad det kostar att bygga balkong beror på många faktorer: hur stor den ska vara, om den ska vara inglasad eller om det måste göras hål för en dörr till exempel. Men, de flesta balkonger kostar mellan 90 000 och 150 000 kronor.

 • Detta är en kostnad som du som bostadsrättsägare står för, även om det är föreningen som efter bygget ansvarar för underhållet av balkongerna.
 • Vissa bostadsrättsföreningar väljer att ta ut en extra avgift för underhållet av de lägenheter som har balkong.
 • Eftersom det är föreningen som äger balkongen när den väl är på plats kan du inte heller göra ROT-avdrag på kostnaden.

Det blir alltid billigare om ni är fler i föreningen som bygger balkong. Då är ni helt enkelt fler som delar på alla fasta kostnader såsom byggnadsställningar och så vidare. Den kanske viktigaste aspekten av priset på en balkong är värdeökningen på bostaden.

Beroende på din lägenhet, hur balkongen ser ut och var du bor någonstans kan värdet på din bostad öka med mellan 5 och 15 procent. Det är ofta mer än priset för bygget av balkongen. Glöm inte heller att du kan göra en omvärdering av din lägenhet efter ett balkongbygge och på så sätt få bättre lånevillkor.

Om din bostad har stigit i värde blir din belåningsgrad lägre och då kan du i vissa fall minska din amortering. Om du vill göra en omvärdering hör du av dig till en mäklare som sedan ger dig ett intyg på det nya värdet.
Visa hela svaret

Är det svårt att få bygglov för balkong?

Särskilt värdefulla byggnader eller områden – Tillbyggnad utan bygglov får inte göras på en byggnad eller i ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.5 a § 5 a § För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Första stycket gäller inte om 1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §.

Lag (2017:424), Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.

 • Tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3.
 • Allmänna platser, och 4.
 • Bebyggelseområden.
 • I en dom avseende attefallshus har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterat att det är tillräckligt att det är fastslaget att en lovbefriad åtgärd ska utföras i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt för att åtgärden inte ska omfattas av undantaget från lovplikten.

Enligt domstolen krävs det alltså inte att åtgärden medför att området förvanskas. Det innebär att på byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla får inte tillbyggnader göras utan bygglov även om åtgärden inte förvanskar byggnaden eller bebyggelseområdet.(MÖD 2017-05-29 mål nr P 1588-17) Mål: P 1588-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt.

 1. Det behövs alltså inget utpekande i förväg men för att underlätta för såväl enskilda som byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla.
 2. Detta material är dock inte juridiskt bindande.

Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord.

You might be interested:  Hur Nära Tomtgräns Får Man Bygga Hundgård?

Det gäller exempelvis om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.16 § 16 § I en detaljplan får kommunen 1.

Bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.17 och 18 §§, 3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.13 §, 4.

bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap.13 § inte får rivas, och 5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap.2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav.

 1. Lag (2014:900),
 2. När en sådan planbestämmelse inte finns kan kommun som underlag för sin bedömning använda olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen.
 3. Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

En bedömning om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt måste dock göras i varje enskilt fall. På sidan förvanskningsförbudet kan du läsa mer om vad som avses med en särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde. Förvanskningsförbudet
Visa hela svaret

Får man bygga balkong på bostadsrätt?

Finns det förutsättningar för att bygga balkonger är det dags att ta ett slutgiltigt beslut på föreningsstämman. Om en berörd bostadsrättshavare inte ger sitt godkännande måste två tredjedelar av de röstande på stämman rösta för balkongbygget, och det beslutet måste även godkännas av Hyresnämnden.
Visa hela svaret

Hur mycket är en balkong värd?

Vad Kostar Det Att Bygga Balkong Hur mycket ökar egentligen en balkong värdet på en lägenhet? Tack vare vår analys kan vi ge dig svaret på den frågan. Vi har granskat en stor mängd bostadsannonser och det visade sig att de annonser som innehöll ordet “balkong” hade en 1,9% högre värdering än de utan.

 • Låg balkongen dessutom i söderläge tillkommer ytterligare värde.
 • En lägenhet med balkong säljs ofta för 60 000 till 90 000 kronor mer än en lägenhet utan balkong.
 • Om balkongen dessutom är i söderläge ligger spannet mellan 70 000 och 100 000 kronor.
 • Uttryckt i procentenheter är värdet av en balkong ca 1,9 % av slutpriset.

Ligger balkongen i söderläge är skillnaden istället ca 2,1%. En förklaring till värdeökningen kan vara att balkong är något som många inte kan tänka sig att vara utan, och då är villiga att betala för det – i många fall långt mycket mer än vad de här siffrorna visar.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga en balkong?

Hur lång tid tar det? – Att bygga balkong med tillhörande fönsterdörrar tar vanligen bara 2–3 veckor per lodrät rad i fastigheten. Monteringen av balkongen sker utifrån och kan göras året om. Ingreppen i lägenheten är små och du kan bo kvar under den korta monteringstiden vi behöver i respektive lägenhet.
Visa hela svaret

Vem äger balkongen i en bostadsrätt?

19 aug 2016 | Här kan du läsa vanliga frågor som ställs till styrelser i bostadsrättsföreningar. Styrelserna vänder sig i sin tur till Bostadsrätterna för rådgivning. Kan vi få se alla offerter? FRÅGA: Har inte vi medlemmar i föreningen rätt att se de offerter som styrelsen tar in? Vi vill gärna se att styrelsen väljer rätt, så att säga.

 1. Vad anses sekretessbelagt förutom styrelseprotokoll och medlemsregistret? SVAR: Nej, offerter och egentligen alla räkenskaper och handlingar som gäller föreningen är faktiskt inget medlemmarna har rätt att ta del av.
 2. Det är revisorn som har den rätten och medlemmar får i så fall vända sig till revisorn.

Ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för den egna lägenheten har var och en naturligtvis rätt att få. Vem underhåller balkongen? FRÅGA: Vi har lite olika uppfattningar om vem som ansvarar för skötsel och underhåll av balkong och terrass. Det står ju inget i våra stadgar angående detta.

Vem underhåller och målar terrassräcke? Vem underhåller och oljar trägolvet på balkongen? SVAR: Då det inte finns någon specifik skrivning i era stadgar gäller att balkong då brukar jämföras med fasad och därmed faller underhållsansvaret på föreningen. Är trägolvet monterat “från början” det vill säga inte lagt av medlemmen, ska föreningen underhålla det.

Men har nuvarande eller tidigare medlem lagt dit ett trägolv får du själv olja in det. Ska vi betala för rörmokaren? FRÅGA: Om vi får stopp i vårt toaavlopp, är det vi eller föreningen som ska stå för kostnaden att rensa? Vi var tvungna att mitt i pingsthelgen ringa efter rörmokare och det kostade 2 000 kronor.

 1. SVAR: Om ett stopp sitter “under golvet” får det anses finnas utanför lägenheten och därmed har föreningen ansvaret för att åtgärda stoppet.
 2. Rätteligen borde ni ha vänt er till styrelsen som skulle ha anlitat en firma.
 3. Som bostadsrättshavare har man ingen rätt att beställa jobb på någon annans bekostnad.

Hur delar vi på lägenheten? FRÅGA: Vi skulle vilja dela vår stora lägenhet i två för att sedan sälja den ena. Hur ska vi gå tillväga rent formellt sett? SVAR: För en sådan förändring krävs att en föreningsstämma fattar beslut. Ni kan skriva en motion om vad det är ni vill göra så tas den upp för beslut på stämman.

Eller så kan styrelsen ta upp frågan i en proposition. Föreningsstämman fattar beslut om att den ursprungliga lägenheten upphör med bostadsrätt för att därefter besluta att upplåta två nya lägenheter med bostadsrätt. Dessa punkter måste alltså tas upp i kallelsen till stämman. Bostadsrätten ska överlåtas till föreningen till marknadspris och tänk på att ni då kan behöva betala reavinstskatt.

Först måste era panthavare underrättas om vad som avses ske. Nya upplåtelseavtal tecknas med er med insats, årsavgift och andelstal. Vid en ombyggnation av detta slag kommer en del arbeten ske på de delar av fastigheten som föreningen ansvarar för och styrelsen kan ställa krav på vem som ska utföra just de arbetena.
Visa hela svaret

Hur djup får en balkong vara?

Ett riktvärde för bredd och djup på balkongen är 2,6 meter x 1,4 me- ter och ett öppningsmått på fönsterdörren på minst 0,8 meter.
Visa hela svaret

Hur stor får en balkong vara?

Storleken avgör om du behöver bygglov för din balkong – Du behöver inte söka bygglov för byggnader som är mindre än 15 kvadratmeter. Om du äger ett hus kan du med andra ord oftast bygga en balkong under 15 kvadratmeter utan problem. Finns det en detaljplan behöver du dock alltid ta hänsyn till denna – oavsett hur stor eller liten balkongen är. Vad Kostar Det Att Bygga Balkong Om du vill bygga balkong till bostadsrätten måste du först höra hur medlemmarna i bostadsrättsföreningen ställer sig till detta.
Visa hela svaret

Hur stor balkong utan bygglov?

Balkong och burspråk – För ett en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan får du bygga balkong och burspråk utan bygglov. Balkongen får då vara max 6,0 kvadratmeter. Burspråket får vara max 3,0 kvadratmeter. Du måste uppfylla vissa krav för att få göra detta.

Även om du inte behöver bygglov måste åtgärden följa detaljplanen. I detaljplanen kan det finnas regler om till exempel placering, byggnadsarea, byggnadsform och utformning.Tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden.Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från alla tomtgränser. (Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen.) Tillbyggnaden får inte göras på särskilt värdefull byggnad eller område. I Stenungsund finns sådana områden på Stenungsön (detaljplan nummer 168) och på Kyrkberget (detaljplan nummer 136).Åtgärderna ska utformas så de uppfyller de tekniska egenskapskraven. De ska också uppfylla utformningskraven när det gäller god form-, färg och materialverkan. Om du ska bygga inom strandskyddsområde behöver du få strandskyddsdispens först.

Du kan behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan byggnationen påbörjas om:

tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörstillbyggnaden påverkar brandskyddet i byggnadentillbyggnaden sker i form av en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

Visa hela svaret

Är balkong boyta?

Vanliga frågor och svar – Här svarar vi på vanliga frågor som kan dyka upp när du funderar över boarea. Vad räknas som boarea? Det korta och lite förenklade svaret är att allt ingår i boarean – utom balkonger och förråd utanför lägenheten samt yta med takhöjd lägre än 1,90 meter.

Vad räknas som biarea? Till biarea räknas utrymmen som förråd som inte har ingång från bostaden samt källarvåningar då hela ytan ligger under mark. Även yta som har lägre takhöjd än 1,90 meter räknas som biarea. Räknas balkong som boarea? Nej, balkong räknas inte om boarea. Räknas inglasad balkong som boarea? Inte heller inglasad balkong räknas som boarea.

Räknas en garderob som boarea? Ja, alla typer av garderober, skåp och liknande inredning räknas in i boarean. Räknas klädkammare som boarea? Ja, även klädkammare ingår i boarean. Detsamma gäller för förråd med ingång från bostaden. Räknas trappa som boarea? Trapphålet mäts i varje plan som om det var ett golv där och ingår därför i boarean.

 • Det kanske man inte tror då det ofta är en yta man inte kan göra så mycket med.
 • Räknas källarvåningar som boarea? Källarvåningar är alltid biyta då hela ytan är under mark.
 • Ingår schakt i boarean? Stora schakt i flerbostadshus ingår inte i boarean.
 • Schakt är där man samlar el- och vattenstammar som ibland kan uppta ett större utrymme i lägenheter.
You might be interested:  Hur Mycket Krymper Trä På Längden?

I de fallen så räknas delar av dem alltså inte in i boarean. Räknas förråd som boarea? Om du har ett förråd som är åtkomligt med dörr inifrån bostaden så ingår det i boarean. Har du ett förråd med separat ingång räknas det dock som biarea. Vad räknas som ett rum? Ofta menar man att ett rum ska vara 7 kvm och ha ett fönster för att räknas som ett rum.

Men enligt Boverket finns inga så specifika krav. Vad räknas som ett halvt rum? Det finns ingen exakt definition av vad som räknas som ett halvt rum, men oftast menar man helt enkelt ett rum som är väldigt litet eller saknar fönster. Här kan man dock vara uppmärksam i bostadsannonser då inte alla använder begreppet på samma sätt.

Om du planerar att sälja din bostad kan det vara bra att göra en ordentlig mätning av boarean, särskilt om du bor i en äldre lägenhet. Det var först 1978 som dagens standard skapades inom detta område. Därför kan gamla lägenheters area skilja sig åt när man jämför gamla dokument.
Visa hela svaret

Får man såga på sin balkong?

Föreningens ordningsregler gäller – Generellt sett kan man säga att de ordningsregler som föreningen ställt upp är det som gäller för vad medlemmarna får lov och inte lov att göra på och med sin balkong eller uteplats, så länge reglerna är rimliga och “i överensstämmelse med ortens sed”.
Visa hela svaret

Får man sätta upp insynsskydd på balkong?

10 jul 2019 | Att ha tillgång till en balkong är för de flesta guld värt. Under den varmare årstiden tillbringar många mycket tid där. Men vad får egentligen medlemmarna göra på sina balkonger? Bostadsrätterna Direkt reder ut vad som gäller. De som har förmånen att ha en balkong använder den troligen mycket, men kanske på olika sätt.

 1. En del planterar blommor och grönsaker, andra vill bara kunna koppla av en stund på sin balkong medan återigen andra mer eller mindre bosätter sig där.
 2. Och det har de sin fulla rätt till.
 3. Vanligast är att medlemmarna i en bostadsrättsförening själva ser till att hålla rent, snyggt och snöröjt på sina balkonger.

När det kommer till underhåll och reparation av balkongen är det oftast föreningens ansvar. Men helt klar är inte ansvarsfrågan. Flera hovrättsdomar pekar åt olika håll, så börja med att kontrollera i stadgarna vad som står där. Även om underhållet är föreningens ansvar kan det vara tvetydigt.

 • Ofta får man utgå ifrån vad som fanns redan då bostadsrätten första gången togs i bruk.
 • Hade balkongen till exempel en inglasning är det föreningen som ansvarar om något behöver åtgärdas med den, men har bostadsrättshavaren själv lagt en lös trätrall på balkonggolvet får medlemmen underhålla den själv.

Vad får medlemmen då göra på sin balkong? Här några saker ni kan få frågor om: MARKIS, PARABOL ELLER INGLASNING Om medlemmen behöver borra i fasaden för att fästa en parabol eller sätta upp en markis, kräver det tillstånd av föreningen. En parabol måste fästas säkert och aldrig utanför balkongräcket.

För en inglasning krävs dessutom bygglov eller bygganmälan. Så snart det är en större förändring av till exempel en fasad måste beslut fattas på en stämma. Det kan också finnas riktlinjer i föreningen vad gäller färger för markiser. VINDSKYDD Ofta är det tillåtet att sätta upp ett enklare vindskydd om detta inte fästs i fasaden.

Men kontrollera vad som står i trivselregler och stadgar vad gäller till exempel färger. BLOMLÅDOR Eftersom föreningen har ett ansvar för om någon råkar ut för en olycka på föreningens mark är det lämpligt att medlemmarna hänger blomlådorna på insidan av balkongräcket.

Skriv gärna in det i trivselreglerna. RÖKA En förening kan inte förbjuda någon att röka på sin balkong. Här gäller förstås att visa hänsyn men också att vara tillåtande. I en tingsrättsdom från 2008 ansågs att rökning på balkong är tillåten “i rimlig omfattning” även om det stör grannarna. GRILLA I många föreningars ordningsregler finns restriktioner när det gäller att grilla i flerbostadshus, på grund av matos och brandrisk.

Vissa tillåter elgrill men inte kol- eller gasgrill. Om inget sägs gäller även här att visa hänsyn. Kanske kan gården utnyttjas för grillning en bit från huset?
Visa hela svaret

Hur länge håller en balkong?

Balkonger har en kortare livslängd än huset som helhet – Många balkonger är idag allvarligt skadade, ofta utan att det syns för blotta ögat. Balkongers åldrande har en naturlig process oavsett bärande konstruktion. Stålbalkar rostar, träbalkar murknar eller rötskadas och betongkonstruktioner bryts sakta ner.

Inte sällan påskyndas processen av dåliga reparationer. Största utmaningen utgörs av betongbalkonger med karbonatiseringsskador, Karbonatiserad betong innebär att betongen inte ger armeringen det korrosionsskydd som fanns från början. När armeringsstålet korroderar ökar dess volym och leder till inre sprickbildning i betongen.

Resultatet kan bli sprickor och avskalning av betongen över armeringen, vilket minskar betongens bärförmåga. Sprickor i betongen börjar oftast i mindre omfattning och har sedan en tendens att efterhand växa, det är inte alltid som det syns på ytan, utan sker inuti betongen, men likväl är det inte bra, karbonatiseringen pågår och armeringen korroderar och försvagar konstruktionen.

 • Det är vanligt att delar av betongen lossnar, detta brukar ofta ske på kanterna på balkongplattan, framförallt framkanten brukar drabbas även undersidan på balkongen brukar det synas tydliga tecken på att betongen eller putsen släpper på mindre eller större ytor.
 • När karbonatiseringen i betongen påbörjats minskar betongens bärförmåga, när det pågått för länge utan åtgärder, riskerar man i värsta fall att balkongen rasar när den belastas.

Lös betong som faller ner riskerar att skada människor eller annan egendom och detta är allvarligt. Livslängden på balkongen brukar man teoretiskt bestämma till 30-50 år, men där finns många orsaker som påverkar betongens livslängd.
Visa hela svaret

Hur mycket vikt klarar en balkong?

Detta gäller i dag enligt EKS (konstruktionsregler): Balkonger till bostäder, kategori A skall dimensioneras för en nyttig fri last av 3,5 kN (343 kg)/m2 eller en koncentrerad last av 2,0 kN (196 kg). Sedan ska man räkna med vissa säkerhetskoefficienter.
Visa hela svaret

Är det värt att glasa in balkongen?

Fördelar med att glasa in sin balkong – Genom att glasa in sin balkong förlänger man säsongen på sin balkong eller altan. Med detta menas att du genom inglasning kan skapa ett behagligt klimat från tidig vår till sen höst. Själva glasen i sig är inte isolerglas men skapar en isolerande effekt.

Stänger ute regn och rusk Skapar behagligt klimat på balkongen Minskar ljudnivån utifrån (buller, trafikljud) Klimatskärm som sänker uppvärmningskostnaden Tryggare för barn och husdjur Extra skydd mot inbrott Höjer värdet på bostaden Skapar en extra yta att inreda till ett trivsamt uterum

Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för inglasning?

Bygga ett nytt inglasat uterum – Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar/inglasning och nytt tak kräver bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus, och som en nybyggnad om det görs fristående. Det finns vissa undantag från bygglovsplikt för både tillbyggnader och nybyggnader.

 1. Dessa undantag kan vara tillämpliga också för tillbyggnad och nybyggnad av uterum.
 2. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att bygga en högst 15 kvadratmeter stor tillbyggnad som inte blir högre än bostadshusets nock.
 3. Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du börjar bygga.
You might be interested:  Hur Ofta Måste Man Träna För Att Bygga Muskler?

Om du bor utanför detaljplanelagt område kan du i vissa fall få bygga en tillbyggnad utan bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Det finns även undantag från bygglovsplikt om uterummet är en fristående nybyggnad.

 1. För en- och tvåbostadshus krävs inget bygglov för att uppföra komplementbyggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda.
 2. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om just ditt uterum kräver bygglov eller inte.
 3. Om också ihåg att även om uterummet inte kräver bygglov ska den uppfylla vissa krav, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Läs mer om skyddad uteplats under rubriken På PBL kunskapsbanken i Relaterad information.
Visa hela svaret

Hur länge håller en inglasad balkong?

Nackdelar med inglasade balkonger – Allt som är bra har oftast även några nackdelar. Genom att känna till dessa kan du ta ett bättre beslut om en inglasad balkong är rätt val för dig.

Det blir väldigt varmt på balkongen under sommaren när solen ligger på. Eftersom balkongen kommer ha massor av glas innebär det en del arbete i form av fönsterputsning. Det blir svårare att vädra ur bostaden. Det blir svårt att sola på en inglasad balkong.

Med det sagt kan du enkelt lösa de flesta nackdelar genom att ha skjutfönster på den inglasade balkongen. På så vis kan du enkelt öppna upp när det är varmt och för att få sol i ansiktet. Du kan även välja att glasa in endast någon sida för att skapa ett praktiskt vindskydd men utan att få mindre utsikt.

För dig som finansierat din balkong själv är en inglasning också praktiskt eftersom den skyddar balkongen från fukt och yttre slitage. Enligt undersökningar har man till och med sett att inglasade balkonger håller upp till 10 år längre än balkonger utan glas. För att du ska kunna rengöra och tvätta fönstren själv kan det vara bäst att installera vikfönster.

Då står du tryggt på balkongens insida och kan rengöra både ut- och insidan av fönstren.
Visa hela svaret

Måste man ha bygglov för inglasning av balkong?

Glasa in balkong – Stockholms stad Du behöver bygglov för att glasa in befintliga balkonger. Inglasning av balkong ändrar byggnadens yttre utseende. En inglasning kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymningsvägar. Inglasning av balkonger är en fasadändring som kräver bygglov.

 • Det är att föredra en typ av inglasning där själva glasrutorna inte har synliga ramar för att få så lätta och transparenta lösningar som möjligt.
 • Den här typen av inglasningar brukar kallas för ramlöst inglasningssystem.
 • För att glasa in balkonger behövs ett tak eller en ovanpåliggande balkong mot vilken man kan ansluta inglasningssystemet.

Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras i brandteknisk klass E30. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.
Visa hela svaret

Får mån glasa in balkong bostadsrätt?

Om du tänker glasa in din balkong måste du ha bygglov och skriva ett avtal med bostadsrättsföreningen. Bygglovet får sökas av var och en som vill skaffa inglasad balkong. Vi som förening medverkar inte i bygglovsansökan. Däremot måste ett avtal skrivas mellan den boende och föreningen.
Visa hela svaret

Får mån ha spa på balkongen?

Spabad för lägenhet? – Spabad fungerar även för dig som bor i lägenhet och har en större balkong eller takterrass. Kontrollera först med fastighetsägaren att det är tillåtet och att konstruktionen klarar spabadets belastning. – Det behövs en mobilkran för att badet ska lyftas på plats och resultatet brukar bli så läckert, säger Magnus. Kontakta en säljare hos Folkpool här. Vad Kostar Det Att Bygga Balkong Foto: Folkpool
Visa hela svaret

Får inte ha balkonglådor på utsidan?

Balkonger. Blomlådor får placeras på insidan av balkongräcken. Ingenting får placeras på utsidan av balkongerna eller på utsidan av lägenhetsfasaden. Matning av fåglar får ej ske från balkongerna.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga en bostadsrätt?

Byggföretagen Produktionskostnad är den totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla led i byggprocessen är inräknade; markförvärv, projektering, kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdesskatt.

Den totala produktionskostnaden i ett bostadsprojekt kan delas upp i• Byggkostnad (entreprenörens kostnader)• Byggherrekostnad• Markkostnad • Moms Byggkostnad avser mark- och schaktningsarbeten, uppförande av byggnaden samt grov- och finplanering av marken. I byggkostnaden ryms också anslutningskostnader för el, bredband, kabelt-tv och fjärrvärme.

Med byggherrekostnad avses huvudsakligen projektering, räntekostnader (under byggtiden) samt byggherrens egen administration I markkostnaden ingår förutom köpeskilling även markarbeten inklusive finplanering och tomtutrustning, anslutningsavgift för VA, räntekostnad (från förvärv till byggstart), fastighetsbildning, lagfart, detaljplan, geologiska utredningar, kommunala avgifter och eventuella rivningskostnader.

 1. Produktionskostnaden för flerbostadshus har ökat med 205 procent till 45.859 kronor per kvadratmeter under perioden 1998-2020.81 procent av produktionskostnaden 2020 bestod av byggnadskostnader och övriga 19 procent var då markkostnad.
 2. Därmed är det huvudsakligen byggnadskostnadens utveckling som påverkar den totala produktionskostnaden.

Relativt sett har dock markkostnaden ökat betydligt mer än byggnadskostnaden, vilket är särskilt tydligt efter 2006. Totalt har markkostnaden stigit med 423 procent sedan 1998. Under samma period har byggnadskostnaden stigit med 177 procent. Den viktigaste förklaringen till att markkostnaden skjutit i höjden är att markägare har börjat ta mer betalt.

 1. Ommunerna är de aktörer som har störst möjlighet att påverka kostnaden eftersom de sitter på planmonopolet och därmed kan påverka prisutvecklingen genom att styra utbudet av mark.
 2. Detta kan tydligt utläsas av SCB:s statistik som visar en stor skillnad mellan markkostnaden för bostadsrätter och för hyresrätter.

För bostadsrätter var den 14.158 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den var 5.147 kronor för hyresrätter år 2020. Motsvarande jämförelse för 1998 visar att skillnaden då var betydligt mindre och att markkostnaden för hyresrätter då var 60 procent av den för bostadsrätter.

 • Den viktigaste förklaringen till byggkostnadens ökning under perioden 1998-2020 är stigande materialpriser, vilka till stor del bestäms på den internationella marknaden.
 • I faktorprisindex (FPI) ingår kostnad för material, arbetslöner, maskiner, transporter, drivmedel och elkraft, vilket utgör entreprenörens omkostnader.

Sedan ingår även byggherrekostnader i FPI. I diagrammet återges utvecklingen för FPI totalt samt dess olika delkomponenter. Mellan 1990 och 2020 ökade FPI för flerbostadshus med 120 procent eller 2,7 procent i genomsnitt per år. Kostnaden för material hade den kraftigaste utvecklingen under perioden 1990-2020 och steg då med 181 procent, vilket motsvarar 3,5 procent i genomsnitt per år.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga inglasad balkong?

För inglasning av hela balkongen gäller nu lägre priser på: 50 130:- för hel inglasning på ‘stor’ balkong.47 700:- för hel inglasning på ‘liten’ balkong.
Visa hela svaret

Hur stor balkong får man bygga utan bygglov?

Balkong och burspråk – För ett en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan får du bygga balkong och burspråk utan bygglov. Balkongen får då vara max 6,0 kvadratmeter. Burspråket får vara max 3,0 kvadratmeter. Du måste uppfylla vissa krav för att få göra detta.

Även om du inte behöver bygglov måste åtgärden följa detaljplanen. I detaljplanen kan det finnas regler om till exempel placering, byggnadsarea, byggnadsform och utformning.Tillbyggnaden ska vara ett komplement till den befintliga bebyggelsen på fastigheten och får inte dominera över den befintliga byggnaden.Tillbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från alla tomtgränser. (Får du skriftligt godkännande från alla berörda grannar kan du ha tillbyggnaden närmare gränsen.) Tillbyggnaden får inte göras på särskilt värdefull byggnad eller område. I Stenungsund finns sådana områden på Stenungsön (detaljplan nummer 168) och på Kyrkberget (detaljplan nummer 136).Åtgärderna ska utformas så de uppfyller de tekniska egenskapskraven. De ska också uppfylla utformningskraven när det gäller god form-, färg och materialverkan. Om du ska bygga inom strandskyddsområde behöver du få strandskyddsdispens först.

Du kan behöva göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan byggnationen påbörjas om:

tillbyggnaden innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörstillbyggnaden påverkar brandskyddet i byggnadentillbyggnaden sker i form av en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.

Visa hela svaret

Får jag glasa in balkong bostadsrätt?

Om du tänker glasa in din balkong måste du ha bygglov och skriva ett avtal med bostadsrättsföreningen. Bygglovet får sökas av var och en som vill skaffa inglasad balkong. Vi som förening medverkar inte i bygglovsansökan. Däremot måste ett avtal skrivas mellan den boende och föreningen.
Visa hela svaret