Vad Kostar Det Att Bygga En Glasveranda?

Vad Kostar Det Att Bygga En Glasveranda

Hur mycket kostar det att bygga ut 30 kvm?

Det korta svaret på den frågan är 20 000– 30 000 kr per kvm boyta du vill bygga.
Visa hela svaret

Vad kostar en tillbyggnad på 60 kvm?

Hur mycket kostar en tillbyggnad? – På Byggstart har vi byggt upp ett nätverk med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. När byggherren anlitar någon i vårt nätverk får vi en kopia på anbudet och slutfakturan. Utifrån de siffrorna har vi utarbetat en egen prisdatabas som gör det möjligt för oss att uppskatta hur mycket olika byggprojekt kommer att kosta.

 • Vi uppdaterar databasen löpande, och därför har vi en bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad går på.
 • Du kan registrera ditt projekt hos oss på Byggstart, så hjälper vi dig att komma i kontakt med de hantverkare som är bäst lämpade för ditt projekt.
 • Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något genom att använda den.

Vår prisdatabas visar att genomsnittspriset för en tillbyggnad ligger på cirka 22.500 kronor per kvadratmeter. Snittpriset beror emellertid på vilken slags tillbyggnad du vill göra. Priset på en tillbyggnad ligger vanligtvis mellan 18.500 och 35.000 kronor per kvadratmeter.

 • Några projekt hamnar även utanför det här spannet.
 • Priserna inkluderar allt material, arbetskostnad och administration, men inte arkitektkostnaderna som varierar från 16.000 till över 160.000 kronor beroende på projektets komplexitet och storlek.
 • Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag,

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Hur bygger man en glasveranda?

Arkitektens gyllene mått – Det arkitekten förmedlade till oss var att hon under de år hon arbetat med det yrket upptäckt att 3,60 meter som innermått är någon form av “gyllene mått”. I de flesta rum, bortsett kanske från kök, får man då plats med det mesta i möbelväg.

 • I ett sovrum är exempelvis en säng 2 meter lång vilket ger svängutrymme om 1,60 m.
 • Även en soffgrupp behöver i snitt 2 meter när soffa, bord och fåtöljer ställs mot varandra.
 • Ett rum med innermått 3,60 med en vägg på ca 20 cm (som vi planerade) medförde ett yttermått på 3,80 meter.
 • Vi skulle med andra ord bygga en glasveranda med innermåtten 3,60 och 6,50 meter.

Vilket även innebär att glasverandan kommer ha samma proportioner som det färdigutbyggda huset. Nedan är ett par bilder vi fått från arkitekten. De är lite vilseledande eftersom den kommande förlängningen också är inkluderad. Men det ger en hint om perspektiven av djup och längd på vår kommande glasveranda. Vad Kostar Det Att Bygga En Glasveranda Huset med glasverandan sett rakt framifrån. Vad Kostar Det Att Bygga En Glasveranda Huset och glasverandan i vinkel sydöst. Två saker på bilderna ovan har ändrats sedan vi tog fram ritningarna: 1. det kommer bli ett kuverttak och inte pulpettak; 2. placeringen av fönstren över glasverandan är ännu inte beslutade. Hur många fönster vi ska ha och vart de ska placeras kommer vi bestämma när taket är på plats.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga en farstukvist?

Så mycket kostar det att bygga entré – Snittpriset för att bygga ny entréhall ligger på ca 30.000 kr per kvadratmeter. Den här uppskattningen rymmer alla kostnader associerade med själva bygget, både materialkostnader och hantverkarnas arbetstimmar. Det är viktigt att påpeka att det råder stor variation mellan olika projekt, och det finns många faktorer som inverkar på slutpriset.

Trots detta så kan man använda snittpriset som utgångspunkt när man planerar sin budget. De viktigaste kostnadsdrivarna för en ny entré är storleken, önskad standard, och huruvida den ska byggas som ett eget rum (separat) eller som en del av ett annat rum. Storleken på en ingångshall kommer ge direkt utslag på totalkostnaden.

Ju fler kvadratmeter man ska bygga, desto större blir ju de samlade utgifterna. Priset per kvadratmeter blir dock något lägre när man bygger stort. Var uppmärksam på att du nästan alltid kommer behöva bygglov för den här typen av projekt. Undantaget är om du bygger enligt attefallsreglerna.

Då räknas entréhallen som en tillbyggnad, och den får max vara 15 m2 förutsatt att du inte redan har gjort en tillbyggnad enligt attefallsreglerna. Det är dock ingen garanti på att du inte behöver bygglov, då det kan förekomma lokala variationer på reglerna. Om du behöver bygglov så måste du anlita en arkitekt som kan ta fram de nödvändiga ritningarna samt ansöka om bygglov å dina vägnar.

En bygglovsansökan medför givetvis extrakostnader, både för arkitekten och själva avgiften till kommunen. Valet av standard spelar också stor roll för priset. Väljer man mer exklusiva lösningar såsom golvvärme och kakel av hög kvalitet, så kommer priset givetvis gå upp.

 • Man kan göra stora besparingar genom att välja produkter i de lägre prisklasserna.
 • En entré kan antingen vara öppen eller separat.
 • En öppen entré är oftast en del av ett annat rum, med en liten trappa som avskiljare.
 • En separat entré fungerar mer som ett eget rum i huset.
 • Det är dyrare att välja den sistnämnda lösningen.

Om du bygger en separat entré kan du behöva ansöka om bygglov eftersom det innebär en förändring i planlösningen. Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret

Hur många kvadrat får man bygga ut utan bygglov?

Vad är en attefallstillbyggnad? – Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

 1. Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.2, 4 b §§ 2 § Det krävs bygglov för 1.
 2. Nybyggnad, 2.
 3. Tillbyggnad, och 3.
 4. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
You might be interested:  Vad Behöver Man För Att Bygga En Dator?

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap.5, 6 §§ 5 § För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 2.

nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap.7 § plan- och bygglagen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt, 4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader, 5.

en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, 7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap.16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, 8.

 1. Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 9.
 2. Uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 10.
 3. Uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap.4 a § plan- och bygglagen, 11.
 4. Ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, 12.

tillbyggnad som avses i 9 kap.4 b § första stycket 1 plan- och bygglagen, 13. byggande av takkupor som avses i 9 kap.4 b § första stycket 2 plan- och bygglagen, eller 14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta framgå av anmälan.

Förordning (2020:708).6 § Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är a) en komplementbyggnad, b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap.4 eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, 2.

annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas av en detaljplan, 3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 4.

åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är avsedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6.

åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap.6 § plan- och bygglagen, 7.

Åtgärd som avses i 9 kap.4 f § plan- och bygglagen, och 8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap.2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 § plan- och bygglagen.

Förordning (2019:1085). Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare den får ha högst 15,0 m 2 bruttoarea den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd den ska placeras minst 4,5 meter från gräns den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 b § 4 b § För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 2.

 1. På ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 2. En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.8 § 8 § Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av 1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§, b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap.13 §, 3.

det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1 och 2, 4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring, 5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap.11 § 1 miljöbalken, 6.

det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, 7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, 8.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vad Ska Man Äta För Att Bygga Muskler?

Vad skiljer en tillbyggnad från en påbyggnad?

Vad är det som skiljer mellan tillbyggnad och påbyggnad? – Begreppen tillbyggnad och påbyggnad används ofta som synonymer till varandra. Formellt sett är tillbyggnad en utökning av fastighetens grund, i motsats till påbyggnad som är en ny byggnadskomponent som placeras ovanpå en existerande konstruktion.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar en Bygglovsritning?

Vilken hjälp vill du ha av arkitekten? – En arkitekt brukar ta betalt per timme och arvodet brukar vara ungefär 700 – 1 000 kronor exklusive moms. För att ta fram en komplett ritning med alla detaljer som krävs för att söka bygglov krävs oftast omkring 1-2 veckors arbetstid för arkitekten.

 • Antalet timmar beror dock också på hur omfattande själva projektet är och vad du vill ha hjälp med.
 • En arkitekt kan hjälpa till med allt från att upprätta en arkitektritning till att vara behjälplig genom flera delar av projektet.
 • Det kan till exempel handla om projektledning, besiktningar, bygglovshandlingar, konstruktionsberäkningar, konstruktionsritningar, kontrollansvar eller slutbesiktning.

Med andra ord beror priset på om du vill att arkitekten ska åta sig fler uppdrag än just själva arkitektritningen. Om du anlitar en arkitekt för hela processen brukar kostnaden utgöra ungefär 5-10 procent av den totala kostnaden för byggnationen.
Visa hela svaret

Vad är en glasveranda?

Hur isolerar man en glasveranda? Frågeställare: Therese Hej, Vi ska bygga en “punschveranda” i vår. Har gjort vissa kompromisser för att kunna använda den under en större del av året. Den blir ca 18 m2.1. Undrar hur vi ska isolera väggarna som kommer bli ca 23 cm tjocka? Vi vill välja miljövänligt material som vårt gamla trähus från 1904 mår bra av.

Vilka lager ska vi välja, utifrån och in? Allra ytterst har vi tänkt oss pärlspont för att skapa variation i utseendet.2. Den gamla väggen ovanför och runtom verandan behöver dessutom åtgärdas. Snickaren talar om luftspalt och isolering med glasull. Det känns inte rätt. Vad säger ni? Hört att det räcker med vindpapp, ny spont och linolja? Min tanke var att byta till nytt virke (hyvlad dubbelfasspont) där det behövs, men snickaren säger att dubbelfasspont inte rekommenderas idag, eftersom denna kan orsaka fuktskador.

Den som sitter där, har ju klarat sig hyfsat i 100 år? 3. Har också fönsterfrågoa. Till verandan funderar vi på kopplade fönster med gammalt glas ytterst och energiglas innerst. Vill ni beskriva hur spröjsen ska se ut i såfall? Alltså ska det finnas spröjs på både in-och utsida? Kanske kallas genomgående? Fönstermakaren talade om att det var möjligt att skippa spröjs på insidan.

 • Låter trist.
 • Blir det bra? Vill också försöka få tag på munblåst glas till verandan, men kan vi välja kulturglas annars? De andra fönstren i huset är tyvärr utbytta till planglas, förutom två vindsfönster med munblåst glas.
 • Vill byta till gamla så småningom i hela huset, så hur ska vi tänka när vi nu gör verandan? Hur kan man resonera kring olika glas med tanke på ekonomi, utseende etc? Vill att det vi gör nu ska finnas där länge, länge och att allt ska bli en helhet.

Undrar också vilka typer av fönsterutseende som var vanliga runt sekelskiftet? Skulle gärna ha en typ av utseende på ovanvåningen och ett utseende där nere. Har sett det på många gamla hus och tycker det ser livfullt ut, så länge det inte blir för brokigt.

 1. Idag har vi den modell som ser ut som “flaggor” på alla fönster i huset.
 2. Punschverandan ska ha tre rutor på höjden och två eller tre på bredden.
 3. Anske kunde vi ha samma på övervåningen som på verandan och behålla “flaggorna” där nere? Något annat viktigt att tänka på för att fönstren i verandan ska se så genuina ut so möjligt? Tack på förhand Therese Svar: Kul att ni vill bygga en glasveranda! Glasverandor är festliga och enkla rum, ett mellanting mellan ute och inne.

Därför skall man nog tänka på att dimensionerna blir smäckra och arkitekturuttrycket blir nästan transparent. Låt er inspireras av till exempel grosshandlarvillornas verandor, det finns mycket att se på nätet och i litteraturen, framförallt med avseende på tak och fönsterindelning.

 1. Fönstren får gärna vara höga och släppa in mycket ljus.
 2. Sekelskiftets arkitektur är högstäckt och breda rutor och karmar kan förta intrycket.
 3. Utgå från proportionerna i originalfönstren.
 4. Lassiska glasverandor var inte vinterbonade utan skulle bara förlänga säsongerna lite och enkelglasen ökade det transparenta uttrycket.

Men de stora glasytorna ger också stora temperaturvariationer vilket är lite charmen med detta extra rum. Tänk på att göra några fönster öppningsbara så att det går att vädra ut om det blir för varmt. Er glasveranda blir en kompromiss om ni vill efterlikna ett tidstypiskt utförande eftersom isoleringen och dubbla glas obönhörligen gör konstruktionen lite klumpigare.

 1. Om ni sätter lågemissionsglas i innerbågen blir fönstren inte heller lika genomsynliga.
 2. Men kompromissen kan bli acceptabel om ni genomarbetar utformningen med dimensioner och profiler, det är ju inte heller fel om det syns att det är ett nytt tillägg till huset.
 3. Beträffande konstruktionen av väggarna är det normalt fasadpanel ytterst, gärna luftspalt och sen vindtät duk eller papp under.

Därefter kommer regelstommen med isolering, välj hygroskopiskt isoleringsmaterial så att ni slipper ångspärr innanför utan kan välja en något genomsläpplig ångbroms där. Invändigt kan ni sätta panel, eventuellt med råspont innanför så att det blir gediget.

 • Läs om lämpliga isoleringsmaterial som cellulosa, hampa e dyl.
 • Tänk på att ytterpanelen skall vara av god kvalitet, gärna tätvuxen fura.
 • Om den befintliga fasaden mot förmodan är så dålig att den måste bytas kan man passa på att tilläggsisolera med material som ovan men tänk på att proportionerna mot takfot och grund förändras och befintliga fönster sjunker in i fasaden.
You might be interested:  Hur Högt Får Man Bygga Ställning Utan Utbildning?

Liggande originalpanel finns som du säger på många gamla hus och snickarens farhågor är svåra att förstå. Kanske har han sett någon som varit monterad med fjädern nedåt och spåret uppåt? Beträffande spröjs väljes med fördel en profilerad smäcker spröjs och intrycket av lätthet förstärks om man inte har spröjs på det inre glaset.

 1. Även om så stora glas inte förekom vid tiden för husets uppförande har det fördelen att det blir billigare och lättare att putsa.
 2. Beträffande glas kan man välja nytillverkat munblåst fönsterglas som i sin minst oregelbundna variant är ganska likt ett glas från tiden.
 3. Man kan även välja ett maskinttillverkat glas som är efterbehandlat för att bli oregelbundet och imitera munblåst glas, s.k.

restoverglas. Det är något billigare men har inga blåsor.S.k. kulturglas är valsat glas som först slog igenom på 1930-talet. Stephan har det övergripande ansvaret för föreningens förvaltning och arbetar nära styrelsen, redaktionskommitté och externa samarbetspartners.
Visa hela svaret

Får man bygga in farstukvist utan bygglov?

Vad Kostar Det Att Bygga En Glasveranda Ska du bygga en farstu, farstukvist eller skärmtak? Har du koll på vad som gäller? En farstukvist byggs alltid framför huvudentrén till byggnaden, oftast är det en veranda med tak över. Skärmtak är ett mindre tak som sitter ovanför ytterdörren för att tex skydda dörren mot regn.

 • Då det sker en fasadändring vid byggnation av en farstukvist eller skärmtak krävs det oftast ett bygglov.
 • Du behöver då rådgöra med er kommun vad som gäller i ert område.
 • En farstu är placerad som en farstukvist fast den är inbyggd med väggar, bjälklag, fönster och entrédörr.
 • En farstu sitter precis som en farstukvist i anslutning till huvudentrén.

En farstu går under samma regler som tillbyggnad som ni kan läsa mer om här,
Visa hela svaret

Vad kostar elektriker till nybyggt hus?

Ett konkret exempel – För att få en förståelse för vilka faktorer det är som driver upp priset när du bygger hus har vi sammanställt ett prisexempel här nedanför. Exemplet baserar sig på en villa på totalt 205 kvadratmeter och tre våningsplan. Notera att alla projekt skiljer sig åt.

Grävning: 360.000 kronorGrund: 330.000 kronorSnickare, plattsättare och målare: 2.000.000 kronorElektriker: 220.000 kronorVVS-montör, inklusive vattenburen värme: 660.000 kronorVentilation: 95.000 kronorTakläggare och plåtslagare: 225.000 kronorMontering och drift: 320.000 kronorBadrumsinredning (tre badrum): 100.000 kronorParkett och klinker: 150.000 kronorTvå kök: 280.000 kronor

Summa inklusive moms: 4.740.000 kronor Det här projektet slutade alltså på cirka 23.000 kronor per per kvadratmeter, inklusive moms och arbets- och materialkostnader. Utöver det tillkom följande kostnader:

Arkitekt: 185.000 kronorProjektering, snickare och betong: 95.000 kronorKontrollansvarig: 8.000 kronorDiverse administration, bygglovsansökan: 25.000 kronor

Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett hus på 50 kvm?

Skaffa översikt av utgifter och budget – När man ska bygga hus handlar det om stora pengar. Exakt hur mycket som ett husbygge kan kosta hänger både på komplexitet, storlek och standard. Det är svårt att uppskatta en mer precis summa utan att först få ut en fackkunnig person på platsbesök, men man kan i varje fall skapa sig en ungefärlig bild av kostnaden genom att titta på genomsnittspriset för att bygga hus.

Baserat på prisstatistik från marknadsplatsen Byggstart ligger kostnaden för att bygga ett nytt hus på omkring 28.000 kr per kvadratmeter i genomsnitt. Detta svarar mot en totalkostnad på runt 3,5 miljoner kronor för ett komplett hus på 125 kvadratmeter. Det förekommer dock stora prisvariationer. De lägsta kvadratmeterpriserna hamnar kring 22.000 kr per kvadratmeter, medan de högsta kan sluta på över 45.000 kr kvadraten.

De här snittpriserna inkluderar allt arbete och material som är kopplat till uppförandet av huset. Arkitekt- och projekteringskostnader är däremot inte inkluderade i riktpriserna. Dessa kan variera från totalt 200.000 kr till över en miljon kronor, beroende på typen av projekt.

Det är en lång rad faktorer som påverkar slutpriset i samband med att man ska bygga hus. När det gäller markarbetet och materialen till konstruktionsarbetet så har man små möjligheter till att påverka kostnaderna som byggherre. Något som man däremot kan påverka är den standard som man uppför huset i och vilka ytskikt som man använder både ut- och invändigt.

Härmed går det faktiskt att påverka slutpriset för projektet. Innan man drar igång med att planera själva arbetet så är det viktigt att man skaffar sig en översikt av de medel som man har tillgängliga för projektet. På så vis kan man försäkra sig om att man planerar ett projekt som man faktiskt har möjlighet att finansiera.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga nytt per kvadratmeter?

Vad kostar det att bygga hus per kvadratmeter? – Vad kostar det egentligen att bygga ett nytt hus? Årets (2022) statistik från Byggstart.se visar att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta ligger runt ett kvadratmeterpris på 22 500 kr. Movehomes husmodeller i standardutförande kostar från cirka 19 000 kr per kvadratmeter om du väljer totalentreprenad.

 • Den slutliga kostnaden per kvadratmeter beror naturligtvis på de tillval du gör och i vilken kommun du bygger.
 • Väljer du istället materialleverans för att själv handla upp entreprenörer eller bygga delar av huset på egen hand så ligger priset för själva materialet från Movehome från cirka 10 000 kr per kvadratmeter.

Jämför gärna offerter med andra hustillverkare innan du bestämmer dig – men se till att offerterna är likvärdiga. Dubbelkolla till exempel om kostnaden för grunden ingår. Bygger du ett Movehome med totalentreprenad ingår självklart kostnaden för grunden (kan variera mellan cirka 170 000-350 000 kr beroende på vilken husmodell du väljer).

Även tre viktiga försäkringar ingår i vår totalentreprenad, Färdigställandeförsäkring, 10-årig Nybyggnadsförsäkring samt 1-årig villaförsäkring. Här kan du läsa om en familj och hur deras kostnader för ett nytt hus såg ut när de valde att bygga ett Movehome med totalentreprenad. Deras månadskostnad baseras på de kostnader Maria och Mikael haft för hus, tomt, mark och byggherrekostnader.

I boendekalkylen finns drifts- och uppvärmningskostnader medräknade. I vårt interaktiva verktyg Bygg online upplever du alla färger och material på ett unikt sätt i 360ᐤ. Välj kommun där du vill bygga för att se priser. När du är nöjd med ditt hus kan du med ett enkelt klick skicka underlaget till en säljare där du vill bygga.
Visa hela svaret