Vad Kostar Det Att Bygga Ett Attefallshus?

Vad Kostar Det Att Bygga Ett Attefallshus
Kostnad att bygga attefallshus – Som med de flesta byggprojekt är det bra att ha en liten buffert då både kostnaden och tid ofta överstiger vad du förväntade dig. Priset på ett attefallshus varierar beroende på användning och hur mycket du bygger själv.

Det kan ligga på allt mellan 75 000 till 1,5 miljoner kronor, beroende på vilken standard du väljer och vilka markarbeten du väljer att genomföra. Du kan ofta enkelt se priser på olika byggsatser via hemsidor men välj alltid att ta in flera offerter för att konkurrensutsätta entreprenörerna för både byggsats och montering.

Villaägarna samarbetar med förmedlingssajten BraByggare som förmedlar tjänster till administrativt kvalitetssäkrade hantverkare. Där kan du jämföra offerter och se kundomdömen för att sedan välja det företag som bäst svarar mot din förfrågan.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar ett nyckelfärdigt attefallshus?

Pris för nyckelfärdiga attefallshus – Vi utgår från attefallshus i den största storleken 30 kvadratmeter. Priserna för ett attefallshus med hög standard brukar starta på 500 000-600 000 för att sedan jobba sig uppåt mot miljonen. I de flesta fall är det värt att gå upp en bit i pris från de allra billigaste alternativen.
Visa hela svaret

Får man bygga attefallshus på 30 kvm?

Storlek på ett attefallshus – Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).
Visa hela svaret

Måste man ha kök i attefallshus?

Vad är skillnaden mellan attefallshus och bolundare? – Före regeländringen den 1 augusti 2020 fick ett attefallshus vara maximalt 25 kvm och en bolundare fick vara upp till 30 kvm. Bolundaren var tvungen att vara fullt bebolig och inneha både badrum och kök, något som inte krävdes för attefallshuset.
Visa hela svaret

Hur stort attefallshus får man bygga utan bygglov?

Uppdaterade regler för Attefallshus 30 kvm | Polhus Nu har möjligheterna för 30 kvm attefallshus blivit ännu större! Från och med den 1 augusti 2020 får du även bygga en komplementbyggnad som ett attefallshus på 30 kvm. Vad innebär de nya reglerna? Nu gäller samma regler för alla attefallshus upp till 30 kvm. Det innebär bland annat:

Fler valmöjligheter! Med de nya reglerna kan man bygga flera typer av byggnader än bara isolerade bostadshus på 30 kvm. Även garage och andra oisolerade hus på 30 kvm är alltså okej att bygga utan bygglov. Det enda som krävs är en enklare bygganmälan.Större boyta! Ändringen ger större möjligheter att själv bestämma hur mycket man vill isolera sitt hus, vilket gör att man kan utnyttja de extra kvadratmeterna bättre.

Övriga kriterier för attefallshus Följande kriterier gäller även fortsättningsvis för 30 kvm-attefallshus: Huset ska ► byggas på en tomt där det redan finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus ► ha en taknockshöjd på högst 4 meter ► vara fristående ► placeras i omedelbar närhet till bostadshuset ► placeras minst 30 m från järnväg Huset får inte ► uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som räknas som särskilt värdefulla ► uppföras i ett område som enligt detaljplan kräver bygglov ► placeras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret Attefallshus på 30 kvm

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga Trall?

Attefallshus på 30 kvm, även kallade Bolundare, ger flera fördelar. Fem kvadratmeter extra låter kanske inte så mycket, men det gör större skillnad än man tror. Den extra ytan ger både större möjligheter till olika möblering och en rymligare känsla. Vi har redan idag ett stort utbud av 30 kvm-attefallshus! Samtliga av våra attefallshus med loft går att få i 30 kvm-utförande.
Visa hela svaret

Hur lång tid har man på sig att bygga attefallshus?

Svar från Micke – Hej Erik, Tack för frågan! Tillståndet att bygga ett attefallshus har samma giltighetstid som ett bygglov, dvs fem år. Ha en fortsatt bra dag! Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden
Visa hela svaret

Vad kostar det att dra vatten och avlopp till attefallshus?

– Avloppsröret till en Sanicubic 1 WP har dessutom en diameter på 50 mm vilket möjliggör en enklare och ytligare nedgrävning, än ett traditionellt avloppsrör. Sanicubic 1 WP tar hand om avloppsvatten från wc-stolar, badrum, kök och tvättstuga. Att dra in nytt kommunalt avlopp i ett Attefallshus kostar ca 1000kr/m i schaktning (att bila upp marken/ golvet), sedan kostar rör 100 kr/m, etablering ca 3000 kr och en ny anslutningsavgift till det kommunala avloppet ca 150 000 – 200 000 kr.
Visa hela svaret

Hur svårt är det att bygga ett attefallshus?

Ett attefallshus är ett komplementhus till ett vanligt bostadshus. Det är inte lika krångligt att bygga som ett vanligt hus och kräver inte samma sorts tillstånd. En del bygger ett attefallshus för att de behöver en tvättstuga eller ett extra förråd, andra behöver ett extra boende för att slippa ha släkten inne i det stora bostadshuset.
Visa hela svaret

Hur lång tid har man på sig att bygga attefallshus?

Svar från Micke – Hej Erik, Tack för frågan! Tillståndet att bygga ett attefallshus har samma giltighetstid som ett bygglov, dvs fem år. Ha en fortsatt bra dag! Med Vänlig Hälsning Mikael Asp-Tjällden
Visa hela svaret

Hur nära befintligt hus får man bygga attefallshus?

Attefallshuset får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla – Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

 • MÖD har konstaterat att det är tillräckligt att det är fastslaget att attefallshuset ska uppföras i ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt för att åtgärden inte ska omfattas av undantaget från lovplikten.
 • Enligt domstolen krävs det alltså inte att byggnaden medför att området förvanskas.
 • Det innebär att vid byggnader och inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla får inte attefallshus uppföras även om uppförandet inte förvanskar byggnaden eller bebyggelseområdet.

(MÖD 2017-05-29 mål nr P 1588-17) Mål: P 1588-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap.4 d § 4 d § En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov 1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden kräver bygglov, eller 2.

You might be interested:  Vad Kostar Det Att Bygga En Enplansvilla?

På byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap.13 §. En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.9 § andra stycket miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477), Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2.

tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. Det är byggnadens eller bebyggelseområdets värden som avgör om ett visst objekt är särskilt värdefullt. Det behövs alltså inget utpekande i förväg, men för att underlätta för såväl den enskilde som byggnadsnämndens handläggare är det dock lämpligt att kommunen tar fram ett material som visar vilka byggnader och bebyggelseområden som kommunen bedömer är särskilt värdefulla.

Detta material är dock inte juridiskt bindande. Byggnadsnämnden måste därför i varje enskilt fall ta ställning till om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap.13 § 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på 1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.7 §, 2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser, 3. allmänna platser, och 4. bebyggelseområden. Om det av en planbestämmelse i detaljplanen framgår att ett område är särskilt värdefullt så får frågan anses vara avgjord.

Det gäller exempelvis om en byggnad eller ett bebyggelseområde omfattas av bestämmelser om skydd av kulturvärden eller rivningsförbud, då sådana bestämmelser enbart får omfatta sådan särskilt värdefull bebyggelse. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.16 § 16 § I en detaljplan får kommunen 1.

 • Bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter, 2.
 • I fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.17 och 18 §§, 3.
 • Bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap.6 § tredje stycket och 8 kap.13 §, 4.

bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning enligt 8 kap.13 § inte får rivas, och 5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap.2 och 5 §§ och bestämma undantag från sådana krav.

 • Lag (2014:900),
 • När en sådan planbestämmelse inte finns kan kommun som underlag för sin bedömning använda olika typer av material som till exempel kulturmiljöprogram, byggnadsinventeringar eller ställningstaganden i översiktsplanen.
 • Om ett område är av riksintresse för kulturmiljövården tyder det på att området är ett särskilt värdefullt område.

En bedömning om en viss byggnad eller ett visst område är särskilt värdefullt måste dock göras i varje enskilt fall. Förvanskningsförbudet
Visa hela svaret

Vad kostar ett inrett attefallshus?

Vad kostar det att bygga ett Attefallshus? – Kostnaden för ett Attefallshus beror på en mängd olika faktorer. Dessa fyra komponenter kommer att styra priset: ansökningskostnaden, markarbetet, själva uppförandet och slutligen färdigställandet i och runt huset.

 1. Ansökningskostnaden skiljer sig mellan olika kommuner och det kan även tillkomma kostnader som byggförsäkring och slutbesiktning.
 2. I de flesta fall krävs markarbete innan byggandet av ett Attefallshus kan påbörjas.
 3. Hur mycket markarbetet kommer att kosta beror på din tomt och vilken grund du väljer att bygga huset på.
You might be interested:  Edufun Askungens Dockhus I Trä Med 15 Möbler?

Behöver man till exempel schakta ur och till och med spränga bort sten och berg kommer priset att öka. I markarbetet ingår även inkoppling av vatten, avlopp, el och nätverk. Priset för en markentreprenör ligger på mellan 400 och 600 kr i timmen, Priserna kan variera något var i landet du bor, ofta är hantverkare dyrare i storstäderna.

 • Byggkostnaden beror på om du gör det själv, anlitar en byggfirma, köper ett nyckelfärdigt hus eller köper ett komplett och färdigmonterat hus som lyfts på plats.
 • I kostnaden för färdigställandet brukar man inkludera inredningen men också arbetet utomhus, till exempel om man vill återställa gräsmattan eller bygga en altan.

Hur huset ska användas är den faktor som styr kostnaden mest. Ska Attefallshuset användas som ett förråd, ett växthus eller en ateljé kan man räkna med att det kan kosta mellan 25 000 och 30 000 kr, men om Attefallshuset ska bli en inredd bostadsyta ställs högre krav, till exempel handikappanpassning och energikrav, och kostnaden kan bli allt från 100 000 kr upp till 1 miljon, Vad Kostar Det Att Bygga Ett Attefallshus Att priserna varierar så här mycket beror på hur du planerar att bygga huset. Bygger du det själv kan du hålla kostnaderna nere. Bygger du huset i lösvirke kan det löna sig att begära in offerter på materialet från olika firmor. Vilken standard du önskar styr också priset.

 • Ett Attefallshus som ska fungera som en bostad med isolering, el, vatten och avlopp kostar naturligtvis mer än ett Attefallshus som ska bli ett förråd.
 • Öper du ett nyckelfärdigt hus eller anlitar en byggfirma blir det dyrare.
 • Det finns flera olika leverantörer av nyckelfärdiga hus, till exempel Ekenäs hus, Fritidsvillan och Modulhus.

Här får du färdiga ritningar och flera delar brukar dessutom komma som färdiga element vilket kan spara mycket tid. Du har dock inte samma möjligheter att göra ändringar och anpassningar som när du bygger med lösvirke. En snickare tar i allmänhet mellan 300 och 450 kr i timmen,
Visa hela svaret

Hur många kvadratmeter får ett attefallshus vara?

Attefallshus i två våningar | Innerstadens arkitekter Är du nyfiken på vad som gäller för att bygga ett Attefallshus i två våningar? I den här artikeln berättar vi mer om vad du bör tänka på, samt redogör för frågeställningar du kan stöta på när du planerar för ett Attefallshus mer generellt. Artikeln riktar sig till dig som är nyfiken på Attefallshus i två våningar och vill:

få bättre förståelse för vilka regler som gäller vara förberedd på eventuella hinder ha tips på hur du kan gå tillväga för att förverkliga ditt eget Attefallshus i två våningar

I och med de regellättnader som infördes under 2020, finns det möjlighet att bygga Attefallshus med en byggnadsarea om 30 kvadratmeter. Fortfarande gäller att du får bygga en nockhöjd upp till 4,0 meter över medelmarknivå. Har du en tomt som sluttar tillräckligt mycket kan du bygga ett Attefallshus i två våningar.
Visa hela svaret