Vad Kostar Det Att Bygga Hyreshus?

Vad Kostar Det Att Bygga Hyreshus
Hur mycket kostar det att bygga ett flerfamiljshus? – Baserat på byggprojekt som har utförts via Byggstart har vi utvecklat en prisdatabas som inkluderar olika typer av byggprojekt. När det gäller ett bygge av ett flerfamiljshus ser vi att genomsnittspriset ligger på cirka 22.500 kronor per kvadratmeter.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga hyresrätter?

Byggföretagen Produktionskostnad är den totala kostnaden för ett byggprojekt efter att alla led i byggprocessen är inräknade; markförvärv, projektering, kommunala avgifter, kontroll, besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdesskatt.

 • Den totala produktionskostnaden i ett bostadsprojekt kan delas upp i• Byggkostnad (entreprenörens kostnader)• Byggherrekostnad• Markkostnad • Moms Byggkostnad avser mark- och schaktningsarbeten, uppförande av byggnaden samt grov- och finplanering av marken.
 • I byggkostnaden ryms också anslutningskostnader för el, bredband, kabelt-tv och fjärrvärme.

Med byggherrekostnad avses huvudsakligen projektering, räntekostnader (under byggtiden) samt byggherrens egen administration I markkostnaden ingår förutom köpeskilling även markarbeten inklusive finplanering och tomtutrustning, anslutningsavgift för VA, räntekostnad (från förvärv till byggstart), fastighetsbildning, lagfart, detaljplan, geologiska utredningar, kommunala avgifter och eventuella rivningskostnader.

Produktionskostnaden för flerbostadshus har ökat med 205 procent till 45.859 kronor per kvadratmeter under perioden 1998-2020.81 procent av produktionskostnaden 2020 bestod av byggnadskostnader och övriga 19 procent var då markkostnad. Därmed är det huvudsakligen byggnadskostnadens utveckling som påverkar den totala produktionskostnaden.

Relativt sett har dock markkostnaden ökat betydligt mer än byggnadskostnaden, vilket är särskilt tydligt efter 2006. Totalt har markkostnaden stigit med 423 procent sedan 1998. Under samma period har byggnadskostnaden stigit med 177 procent. Den viktigaste förklaringen till att markkostnaden skjutit i höjden är att markägare har börjat ta mer betalt.

 1. Ommunerna är de aktörer som har störst möjlighet att påverka kostnaden eftersom de sitter på planmonopolet och därmed kan påverka prisutvecklingen genom att styra utbudet av mark.
 2. Detta kan tydligt utläsas av SCB:s statistik som visar en stor skillnad mellan markkostnaden för bostadsrätter och för hyresrätter.

För bostadsrätter var den 14.158 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den var 5.147 kronor för hyresrätter år 2020. Motsvarande jämförelse för 1998 visar att skillnaden då var betydligt mindre och att markkostnaden för hyresrätter då var 60 procent av den för bostadsrätter.

Den viktigaste förklaringen till byggkostnadens ökning under perioden 1998-2020 är stigande materialpriser, vilka till stor del bestäms på den internationella marknaden. I faktorprisindex (FPI) ingår kostnad för material, arbetslöner, maskiner, transporter, drivmedel och elkraft, vilket utgör entreprenörens omkostnader.

Sedan ingår även byggherrekostnader i FPI. I diagrammet återges utvecklingen för FPI totalt samt dess olika delkomponenter. Mellan 1990 och 2020 ökade FPI för flerbostadshus med 120 procent eller 2,7 procent i genomsnitt per år. Kostnaden för material hade den kraftigaste utvecklingen under perioden 1990-2020 och steg då med 181 procent, vilket motsvarar 3,5 procent i genomsnitt per år.
Visa hela svaret

Vad är ett hyreshus värt?

20 januari 2021 kl 08:28 Skåne Hyresmarknaden är het och för den som vill bli hyresvärd kan två miljoner räcka. För tio år sedan fanns en lag som kunde stoppa oseriösa köpare. I dag är det i stort sett bara bankerna som kan sätta stopp, och de fokuserar på en sak: köparens ekonomi. Hyreshus till salu i Skåne och Halland. Just nu råder högtryck på köp- och säljmarknaden för hyreshus i stora delar av landet. Och de som slår till gör det av andra skäl än villaköparna. Privatpersoner som köper hus fattar framför allt ett emotionellt beslut, de följer en känsla av att huset är rätt.

Att köpa ett hyreshus är däremot en rationell handling, förklarar Lotta Edenhammar som är vd på mäklarfirman Valvet i Helsingborg. – Det är alltid en investering, det handlar alltid om att få avkastning på sitt kapital, säger hon. Under 2020 har Lotta Edenhammar sett hur intresset för att investera i hyresfastigheter, både stora och små, ökat markant.

I december 2020 annonserade mäklarfirman själv ut hyresfastigheter från 2,5 miljoner kronor upp till 75 miljoner. Intressenterna är långt fler än det finns fastigheter för försäljning (se lista på objekt i slutet av artikeln). Valvet, med en geografisk verksamhet från Landskrona, Kristianstad och upp till Halmstad, ökade 2020 sin transaktionsvolym med 20 procent.

 1. Det kan jämföras med en femprocentig ökning året innan.
 2. Priserna gick upp och avkastningskraven minskade, det vill säga kraven på hur mycket köparna räknade med att tjäna på sina investeringar.
 3. Enligt Lotta Edenhammar beror det stora intresset för hyresfastigheter framför allt på den låga räntan (som Sverige har haft under flera år).

Det är billigt att låna pengar och för den som vill se sina pengar växa har möjligheterna på till exempel börsen krympt och riskerna ökat. Fastigheter och även skog anses vara säkra investeringar. Så fler hyreshus än på länge bytte ägare förra året. Vissa läggs ut publikt, andra matchas av mäklare utan annonsering.

 1. Ibland gör privatpersoner upp utan någons inblandning och hyreshus kan ärvas.
 2. Stora fastighetsbolag köper upp bestånd men också många mindre hyreshus byter ägare.
 3. För privatpersoner som har pengar över och vill investera i hyreshus kan priserna vara överkomliga.
 4. På sajten Objektversion annonseras varje månad i genomsnitt 50 hyresfastigheter till försäljning i Skåne och 10 i Halland.
You might be interested:  Hemmagjorda Hinder Bygga Egna Hinder Häst?

I december kostade det billigaste 2,5 miljoner och fanns i Perstorp. För det fick köparen två hyreslägenheter och två kommersiella lokaler i ett. I Halland kostade det billigaste 1,7 miljoner och fanns i Hylte. För det fick köparen ett hus med en 3:a och 11 “minilägenheter”. Vad Kostar Det Att Bygga Hyreshus Idag spelar bankerna huvudrollen i att ta ställning till vilka som är lämpliga att äga hyreshus och därmed vara hyresvärdar. Deras utgångspunkt är framför allt ekonomisk. Enligt mäklare och banker som Hem & Hyra har varit i kontakt med görs inga andra kontroller av köpare av mindre hyresfastigheter än av villaköpare.

 • Så samma villkor gäller – den som har pengar och inte för stora skulder får köpa.
 • Ingen utbildning eller erfarenhet krävs.
 • För tio år sedan kunde kommuner sätta stopp.
 • Enligt förvärvslagen kunde de begära att hyresnämnden prövade personer som ville köpa ett hyreshus.
 • Nämnden prövade då personens lämplighet enligt olika kategorier, till exempel om hen skulle komma att “iaktta god sed i hyresförhållanden”.

I processen hade Hyresgästföreningen (eller annan hyresgästorganisation) rätt att yttra sig.2010 slopades lagen av den dåvarande regeringen och justisteminister Beatrice Ask (M). Enligt Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, var tanken att förvärvslagen skulle vara ett skydd mot oseriösa köpare innan de blev hyresvärdar. Vad Kostar Det Att Bygga Hyreshus Förbundsjurist på Hyresgästföreningen Susanna Skogsberg. Foto: Hyresgästföreningen. Idag saknar Susanna Skogberg inte förvärvslagen. Den fungerade aldrig riktigt bra, tycker hon. En anledning är att fastighetsaffärer paketeras i aktiebolag, vilket gjorde förvärvslagen svår att tillämpa.

 1. Många hyresvärdar som inte sköter sig har också tappat greppet successivt, från att ha haft en fungerande förvaltning, tappar hyresvärden greppet på grund av ekonomiska svårigheter eller sjukdom.
 2. När förvärvslagen togs bort stärktes i stället bostadsförvaltningslagen.
 3. Men i samband med den statliga utredningen “Hyresrättsutredningen”; vars betänkande lades fram 2017, ansågs den kunna kompletteras ytterligare.

Utredarna la fram ett förslag på en ny typ av åtgärd med namnet förvaltningsföreläggande. Kortfattat skulle det innebära att en hyresgästorganisation eller kommun kunde ansöka om föreläggande (att tvinga en hyresvärd att fixa brister) mot en fastighetsägare.

 1. I dag finns den möjligheten enbart för enskilda hyresgäster.
 2. Vi vet att många är obekväma med att skylta med sitt namn och tycker det är obehagligt att personligen driva en process, säger Susanna Skogberg.
 3. Hon satt med i “Hyresrättstutredningen” och tycker fortfarande det är en bra idé att en organisation skulle kunna driva processer.

Dock har det inte hänt något med utredningen, som också omfattade en rad andra förslag.2018 meddelade dåvarande bostadsminister Peter Eriksson (MP) att någon ny proposition inte kommer att läggas fram någon. Och sedan dess har det varit tyst om saken.

 1. Förändringar i just bostadsförvaltningslagen är inget som Hyresgästföreningen driver aktivt idag.
 2. Vi har stött på regeringen ett flertal gånger när det gäller flera av de förslag som presenterades i betänkandet “Stärkt ställning för hyresgäster”, men för tillfället är det frågor om marknadshyra och bruksvärdeshyra som är högprioriterade.

Susanna Skogsberg ser att den största risken för att hyresgäster ska komma i kläm uppdagar sig när privatpersoner blir hyresvärdar. – Risken är stor att det blir oprofessionellt. Som knepigast kan det bli när någon hyr ut ett hus som man till exempel har på gården.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att bygga ett hyreshus?

Ett flerbostadshus i Jönköpings kommun tar i genomsnitt ett och ett halvt år att bygga. Den 30 september i år höll totalt 1.184 bostäder på att byggas. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån. – Kungsängen är ett av de områden där det byggs nya flerfamiljshus i Jönköping. Kvartalsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att det kan finnas projekt med hyresrätter som i genomsnitt tar längre tid än projekt med bostadsrätter, men det uppges handla om små skillnader.

 1. Annons Enligt SCB har det inte skett någon förändring när det gäller den genomsnittliga byggtiden under perioden och det kan också skilja mycket mellan enskilda projekt.
 2. Generellt tar projekt med flera bostäder längre tid.
 3. När det gäller flerbostadshus med fler än 70 lägenheter är genomsnittstiden för byggnation två år.

Däremot när det gäller flerbostadshus med tio till 29 lägenheter så tar det i genomsnitt ett år och fyra månader att bygga. Annons
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga fastighet?

Kostnad för att bygga hus per kvadratmeter – Alla husbyggen är unika och många faktorer spelar in som påverkar slutpriset. Därför är det svårt att ge exakta exempel på vad det kan kosta per kvadratmeter. Vi kan göra en generell uppskattning för ett nybyggt hus med vanlig standard gällande konstruktion och storlek.

 • Med arbetskraft och material inkluderat kan priset på ett sådant husbygge landa på mellan cirka 15 000 och 25 000 kronor per kvadratmeter.
 • För ett mer avancerat husbygge kan det kosta över 35 000 kronor per kvadratmeter.
 • Ska du ha ett arkitektritat hus tillkommer kostnader såsom arkitektarvode, ritningar och möten och avstämningar.

Där påverkas förstås också priset av vilket arkitekt du väljer och vad du önskar att bygga.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga lägenhetshus?

Högre totalt produktionspris för bostadsrätter – Det totala produktionspriset för flerbostadshus med bostadsrätter är högre, knappt 43 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätter (55 548 kronor respektive 38 925 kronor). Enligt SCB förklaras en stor del av skillnaden av att markpriset är högre för bostadsrätter.
Visa hela svaret

Hur värderar man ett hyreshus?

Taxeringsvärdet för hyreshus baseras på den avkastning som är möjlig för fastigheten och i vilket värdeområde som fastigheten finns. Det kallas för avkastningsvärdebaserad ortprismetod. Taxeringsvärdena i ett område ska motsvara cirka 75 procent av fastigheternas marknadsvärde två år före taxeringsåret.
Visa hela svaret

Hur ofta taxeras hyreshus?

Du ska betala 0,4 % av tomtens taxeringsvärde i fastighetsskatt. Så länge som tomten är obebyggd, har det ingen betydelse för skatten om den är avsedd att bebyggas med bostäder eller lokaler. Du som äger en fastighet ska deklarera den var tredje år eller vart sjätte år.

 1. Det kallas allmän eller förenklad fastighetstaxering.
 2. De år som det inte är en allmän eller förenklad fastighetstaxering sker särskild fastighetstaxering.
 3. Den särskilda fastighetstaxeringen skickas bara ut i vissa fall, till exempel när större förändringar som nybyggnation eller arealförändring.
 4. I tabellen nedan kan du se vilka år som allmän, förenklad eller särskild fastighetstaxering sker för olika fastighetstyper.
You might be interested:  Hur Ska Man Träna Och Äta För Att Bygga Muskler?

Du som är fastighetsägare får deklarationen på hösten året innan en allmän eller förenklad taxering sker. Den särskilda fastighetsdeklarationen skickas ut i början av taxeringsåret.

Fastighetstaxeringar 2018-2025

År Småhus Hyreshus/ ägarlägenhet Lantbruk Industri
2018 Förenklad Särskild Särskild Särskild
2019 Särskild Allmän Särskild Allmän
2020 Särskild Särskild Förenklad Särskild
2021 Allmän Särskild Särskild Särskild
2022 Särskild Förenklad Särskild Särskild
2023 Särskild Särskild Allmän Särskild
2024 Förenklad Särskild Särskild Särskild
2025 Särskild Allmän Särskild Allmän

Visa hela svaret

Hur man kan bli rik på fastigheter?

Bli rik på fastigheter Att bli rik på fastigheter kan sägas vara en ganska realistisk dröm för den som har de rätta förutsättningarna. Många av världens mest förmögna personer finns i fastighetsbranschen. Investeringar i fastigheter är ett attraktivt alternativ till att köpa aktier eftersom det går att bli rik på fastigheter oavsett hur konjunkturen ser ut.

Det gäller bara att kunna växla mellan köp, försäljning, uthyrning och ombyggnationer utifrån hur konjunkturens vindar blåser för tillfället. För att kunna bygga upp ett eget fastighetsbestånd krävs stora tillgångar. Att bli rik på fastigheter har ändå varit ett realistiskt mål för många privatpersoner i Sverige som valt den vägen.

På ett sätt kan man säga att nästan alla som köpt en bostad i ett attraktivt område tjänat en förmögenhet eftersom bopriserna stigit kraftigt. Så lätt har det faktiskt varit att bli rik på fastigheter. Men det resonemanget bygger på att man säljer en bostad som ökat i värde och sedan köper en som inte gjort det eller går över till att hyra sin bostad istället för att äga den.
Visa hela svaret

Hur sent får man duscha i hyreshus?

Duscha och bada är skönt. För grannarnas skull, undvik detta mellan klockan 22.00 – 06.00. Brus i vattenrören kan vara ganska störande.
Visa hela svaret

Varför bygga det inga hyresrätter?

Antalet påbörjade bostäder kan minska kraftigt – men stort osäkerhetsintervall i prognosen – Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023, inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Osäkerhetsintervallet är dock stort. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit kraftigt efter halvårsskiftet 2022. Vi räknar därför med en snabb minskning av byggstarter för bostadsrätter, i synnerhet för bostadsutvecklare med svag finansiell ställning. Byggandet av småhus minskar i synnerhet efter halvårsskiftet 2023.

Den finansiella oron och ökade finansieringskostnader leder även till en snabb inbromsning för byggandet av hyresrätter. Vi bedömer att en stor del av de privata bolagen kommer att ha en defensiv inställning till nyproduktion utifrån den osäkerhet som finns på marknaden.
Visa hela svaret

Hur små lägenheter får man bygga?

Studentbostäder för en person – För studentbostäder för en person gäller samma utformningsregler som för andra bostäder om högst 35 kvm. Men kravet på minsta möjliga utrymme och inredning för matlagning är något mindre. Det finns inte heller något krav på att kunna ha plats för medhjälpare på sängens bortre sida.
Visa hela svaret

Får man bygga ihop två lägenheter?

Det förekommer att medlemmar köper intilliggande bostadsrätter för att få större lägenheter. Oftast handlar det om att de då behöver öppna upp väggar, tak eller golv. Sådana ändringar kräver styrelsens godkännande. Den här typen av förändringar i lägenheter kräver alltså tillstånd av föreningen och i förekommande fall bygglov.

Två olika tillvägagångssätt kan användas om en bostadsrättshavare äger nyttjanderätten till två olika lägenheter men vill ändra så att det blir en stor lägenhet. Det formellt riktiga tillvägagångssättet är att panthavarna, det vill säga de långivare som finns registrerade på bostadsrätterna, först underrättas och därefter lämnar godkännande till sammanslagningen.

Bostadsrättshavaren överlåter sedan de två bostadsrätterna till föreningen som i sin tur kallar till föreningsstämma för att besluta om att dessa bägge bostadsrätter ska upphöra. Stämman beslutar med enkel majoritet. Efter att stämman beslutat kan styrelsen upplåta de tidigare två enskilda bostadsrätterna som ett enda objekt.

Överlåtelseavtal skrivs i det första ledet och ett upplåtelseavtal i det andra. För den nya bostadsrätten ska en insats och ett andelstal bestämmas. Detta görs enklast genom att addera de ursprungliga bostadsrätternas värden. Ändringen ska noteras i föreningens lägenhetsförteckning och det offentliga lägenhetsregistret ska underrättas.

I samband med att bostadsrätterna överlåts till föreningen måste två försäljningsbelopp bestämmas som i nästa steg summeras till ett. För att ingen reavinstbeskattning ska bli aktuell ska enligt Skatteverket detta värde bestämmas till summan av de två bostadsrätternas så kallade omkostnadsbelopp.

 • Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnaden med tillägg för eventuella kostnader för förbättringsåtgärder.
 • Det andra sättet är betydligt enklare.
 • De två ursprungliga bostadsrätterna bibehålls formellt som två olika enheter men används i praktiken som en bostadsrätt.
 • Inga formella ändringar behöver göras i föreningens förteckning.

Andelstal och avgifter förändras inte och två separata avgifter till föreningen ska betalas. Om en lägenhetsskiljande vägg ska rivas för att slå ihop två lägenheter krävs, som tidigare sagts, styrelsens tillstånd. Detta oberoende av vilket av nämnda tillvägagångssätt som väljs.

 • Om lägenheterna bibehålls som två olika objekt bör ett avtal skrivas om att bostadsrättshavaren ska återställa den rivna väggen om denne tänker flytta.
 • DELNING AV LÄGENHET: Det som nu sagts gäller även vid delning av lägenhet, alltså då en medlem vill dela en lägenhet i två.
 • Beräkningen av omkostnadsbeloppet blir dock något krångligare när föreningen ska överlåta de två nya objekten tillbaka till bostadsrättshavaren.

Detta eftersom omkostnadsbeloppet ska fördelas på två objekt istället för ett. Beloppen ska beräknas med hänsyn till de nya bostadsrätternas inbördes marknadsvärde. Detta kan förtydligas genom följande exempel: En stor lägenhet ska delas i två mindre. I samband med att bostadsrätten överlåts till föreningen beräknas omkostnadsbeloppet till 1,5 miljoner kronor.

Föreningen dödar det befintliga objektet och nyupplåter två bostadsrätter, A och B. Marknadsvärdet för bostadsrätt A är 1 miljon kronor och för bostadsrätt B 2 miljoner kronor. Detta innebär att bostadsrätt B utgör 2/3 av bostadsrätternas samlade värde. Lägenhet B överlåts sedan tillbaka till bostadsrättshavaren för 2/3 av 1,5 miljon kronor, det vill säga 1 miljon kronor.

Lägenhet A överlåts till bostadsrättshavaren för 1/3 av 1,5 miljoner kronor, det vill säga 500 tusen kronor. Rev. mars 2019.
Visa hela svaret

Vilken del av byggkostnaden är högst?

Utvecklingen det senaste året – Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 12,2 procent mellan april 2021 och april 2022. Det är den största förändringen i årstakt sedan maj 1981. Den främsta orsaken till ökningen under den senaste tolvmånadersperioden är högre byggmaterialkostnader, men även transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader har stor påverkan.

 • Entreprenörernas kostnader steg med 13,5 procent, vilket bidrog med 11,1 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex.
 • Byggherrekostnaderna steg med 6,3 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 1,1 procentenheter.
 • De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader.

Entreprenörernas kostnader för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 27,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom denna grupp ökade kostnaderna för dieselolja och elkraft mest, 61,2 respektive 57,6 procent. Omkostnaderna och kostnaderna för maskiner steg med 4,6 respektive 3,6 procent, medan kostnaderna för löner ökade med 0,5 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022. Inom byggmaterialgruppen fortsatte årsförändringarna för armeringsstål, järn och stål inklusive armeringsstål och trävaror att vara höga. Ökningen har bland annat berott på råvarubrist samt global efterfrågan.

Kostnaderna för armeringsstål och järn och stål inklusive armeringsstål steg med 107,2 respektive 62,6 procent mellan april 2021 och april 2022, medan kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också.
Visa hela svaret

Vad kostar det att bygga ett lägenhetskomplex?

Måste det vara så dyrt? – Att bygga hyreshus kostar i regel över 30 000 kronor per kvadratmeter. Ett alternativ till att bygga nytt på en obyggd tomt är att bygga om en befintlig fastighet. Då slipper man markkostnaden som står för omkring en tredjedel av kostnaden (även om denna varierar beroende på område).

En av de största utgiftsposterna vid såväl ombyggnationer som nybyggen är kök och badrum, inte så mycket på grund av vitvarorna som de speciella rör och eldragningar som krävs. Om man kan använda de befintliga stammarna i ett blivande hyreshus så går det att göra en stor besparing och vid nybyggen gäller det effektivisera dyra moment så att de går så fort som möjligt.

En ganska stor del av kostnaden kan alltså påverkas av byggprojektets planering. Det är dyrt att ha till exempel rörmokare som står standby på betald arbetstid i väntan på att plattsättarna eller byggnadssnickarna ska bli klara med sina delprojekt. Materialvalen är den del där man som byggherre har störst möjlighet att göra besparingar. Vad Kostar Det Att Bygga Hyreshus
Visa hela svaret

Varför bygga det inga hyresrätter?

Antalet påbörjade bostäder kan minska kraftigt – men stort osäkerhetsintervall i prognosen – Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023, inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Osäkerhetsintervallet är dock stort. Efterfrågan på nya bostadsrätter och småhus har fallit kraftigt efter halvårsskiftet 2022. Vi räknar därför med en snabb minskning av byggstarter för bostadsrätter, i synnerhet för bostadsutvecklare med svag finansiell ställning. Byggandet av småhus minskar i synnerhet efter halvårsskiftet 2023.

Den finansiella oron och ökade finansieringskostnader leder även till en snabb inbromsning för byggandet av hyresrätter. Vi bedömer att en stor del av de privata bolagen kommer att ha en defensiv inställning till nyproduktion utifrån den osäkerhet som finns på marknaden.
Visa hela svaret

Hur mycket kostar det att bygga ut per kvadratmeter?

Hur mycket kostar en tillbyggnad? – På Byggstart har vi byggt upp ett nätverk med kvalitetskontrollerade entreprenörer och hantverkare. När byggherren anlitar någon i vårt nätverk får vi en kopia på anbudet och slutfakturan. Utifrån de siffrorna har vi utarbetat en egen prisdatabas som gör det möjligt för oss att uppskatta hur mycket olika byggprojekt kommer att kosta.

Vi uppdaterar databasen löpande, och därför har vi en bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad går på. Du kan registrera ditt projekt hos oss på Byggstart, så hjälper vi dig att komma i kontakt med de hantverkare som är bäst lämpade för ditt projekt. Tjänsten är gratis och du förbinder dig inte till något genom att använda den.

Vår prisdatabas visar att genomsnittspriset för en tillbyggnad ligger på cirka 22.500 kronor per kvadratmeter. Snittpriset beror emellertid på vilken slags tillbyggnad du vill göra. Priset på en tillbyggnad ligger vanligtvis mellan 18.500 och 35.000 kronor per kvadratmeter.

 1. Några projekt hamnar även utanför det här spannet.
 2. Priserna inkluderar allt material, arbetskostnad och administration, men inte arkitektkostnaderna som varierar från 16.000 till över 160.000 kronor beroende på projektets komplexitet och storlek.
 3. Tänk även på att ditt projekt kan ge rätt till rotavdrag,

Vill du ha offerter på arbetet? Få 3 offerter här,
Visa hela svaret