Vad Krävs För Att Bygga Attefallshus?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m 2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.
Visa hela svaret

Får man alltid bygga attefallshus?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får bygga ett attefallshus utan bygglov. Du behöver däremot lämna in en anmälan och invänta beslut om startbesked innan du kan börja bygga. Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten får bygga ett attefallshus utan bygglov.
Visa hela svaret

Vilka handlingar krävs för attefallshus?

Vilka handlingar ska du skicka in? Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning). Tomtkarta i skala 1:400. Måttsätt Attefallshuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
Visa hela svaret

Var får man placera ett attefallshus?

Regler för attefallshus – Ett attefallshus får vara max 25 kvadratmeter stort och får byggas på en fastighet som har ett en- eller tvåbostadshus. Du får (utöver attefallshuset) även bygga en friggebod på max 15 kvadratmeter på tomten. Attefallshuset måste vara fristående från boningshuset, men ska uppföras i omedelbar närhet av det.

  • Det finns egentligen inga exakta mått på hur nära boningshuset attefallshuset får byggas, men en riktlinje kan vara att bägge byggnaderna bör kunna underhållas runt om, till exempel ska de kunna målas om utvändigt.
  • Du får bygga flera attefallshus på tomten, men tillsammans får de inte överstiga den totala arean av 25 kvadratmeter.

Maxhöjden för ett attefallshus är fyra meter, från mark upp till taknock. Du får enligt reglerna inte bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen – om du gör det bör du få de berörda grannarnas skriftliga medgivande.
Visa hela svaret

Hur mycket kan man ta i hyra för ett attefallshus?

Vilken hyra kan man ta för hyra ut ett Attefallshus? – En månadshyra på 10 000 – 12 000 kr i Stockholmsområdet, 8 000 -10 000 kr i Göteborg och genomsnittligt kanske 5 500 kr – 7 000 kr på mindre orter kan vara en bra beräkningsgrund. Beräkna en månadskostnad på 1 500 kr -2 000 kr för drift, underhåll och ränta.
Visa hela svaret

You might be interested:  Vilka Delar Behöver Man För Att Bygga En Gaming Dator?

När kan bygglov nekas?

Prövning vid MKB-projekt – Om en ansökan om bygglov utanför detaljplan gäller ett så kallat MKB-projekt ska det i vissa fall göras en bedömning av om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Denna bedömning ska göras för att kunna avgöra om åtgärden behöver föregås av en detaljplaneläggning eller inte.

  1. Bedömningen är en del av prövningen mot detaljplanekravet.
  2. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap.2 § 2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 1.
  3. En ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga byggnadsverk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i övrigt, 2.

en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt, 3. en åtgärd som kräver bygglov, a) om åtgärden innebär att ett område kan tas i anspråk för, eller om den vidtas i ett område som redan har tagits i anspråk för, att anlägga – ett industriområde, – ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, – en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, – en hamn för fritidsbåtar, – ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, – en campingplats, – en nöjespark, eller – en djurpark, och b) om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, 4.

Ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.4 a §, och a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och 5.

You might be interested:  Hur Mycket Behöver Man Äta För Att Bygga Muskler?

en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Första stycket 3 gäller inte åtgärder som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap.1 § 1 inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

  • Trots första stycket 4 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked.
  • Lag (2021:785),
  • Plan- och byggförordning (2011:338) 2 kap.4 b–4 d §§ 4 b § En åtgärd som avses i 4 kap.2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om 1.

åtgärden avser – ett industriområde, – ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat stadsbyggnadsprojekt, – ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse, eller – en campingplats, och 2.

ytan på det område som berörs av den åtgärd som avses i 1 understiger 5 000 kvadratmeter. Första stycket gäller inte i följande fall: 1. Åtgärden strider mot den översiktsplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.2. Åtgärden kan antas medföra olägenheter eller risker för omgivningen som är mer omfattande än vad som normalt kan förväntas från bostadshus, kontor, detaljhandel eller liknande verksamhet.3.

Åtgärden kan antas påtagligt skada a) ett område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet enligt 3 kap.6 § miljöbalken, eller b) ett område av riksintresse enligt 4 kap.2, 4 eller 5 § miljöbalken.4. Åtgärden förvanskar en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull respektive särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap.13 § plan- och bygglagen.5.

Åtgärden skadar ett område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv.6. Åtgärden har betydelse för möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm.7. Åtgärden ska utföras i ett område som omfattas av strandskydd eller något annat skydd enligt 7 kap.

miljöbalken. Dessutom ska åtgärden inte omfattas av en dispens från strandskyddet och det ska inte heller finnas skäl att anta att en sådan kommer att kunna ges.8. Det område där åtgärden ska utföras a) är ett mark- eller vattenområde som inte alls eller endast obetydligt är påverkat av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön enligt 3 kap.2 § miljöbalken, b) är ett mark- eller vattenområde som är särskilt känsligt från ekologisk synpunkt enligt 3 kap.3 § miljöbalken, c) består av brukningsvärd jordbruksmark enligt 3 kap.4 § miljöbalken, eller d) är en nationalstadspark enligt 4 kap.7 § miljöbalken.

Förordning (2021:786).4 c § En åtgärd som innebär att en sådan skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar som avses i 4 kap.2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) antingen anläggs inom ett område som redan har tagits i anspråk för ett sådant byggnadsverk eller ändras, ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om 1.

det nya eller ändrade byggnadsverket är av begränsad omfattning i förhållande till de byggnadsverk som sedan tidigare finns på platsen, 2. åtgärden inte är en sådan som avses i någon av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 1-7, och 3. det område där åtgärden ska vidtas inte är ett sådant som avses i någon av bestämmelserna i 4 b § andra stycket 8.

You might be interested:  Hur Får Man Bort Svartmögel På Trä?

Förordning (2021:786).4 d § Trots det som föreskrivs i 4 b och 4 c §§ får byggnadsnämnden i enskilda fall besluta att en bedömning ska göras av om en sådan åtgärd som avses i 4 b § första stycket eller 4 c § kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ett sådant beslut får endast fattas om det finns behov av att pröva åtgärdens miljöpåverkan tillsammans med miljöpåverkan från åtgärder som sedan tidigare är beslutade eller genomförda.

Förordning (2021:786). Prövning av MKB-projekt
Visa hela svaret